فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1390

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فهرست مطالب

‏ ‏

عنوان صفحه

‏ ‏

مقدمه··· الف

‏ ‏

فصل اول: مقام و جایگاه قضا و دستگاه قضایی··· 1

     اهمیت و وظیفۀ دستگاه قضایی··· 3

‏          مقام و اهمیت··· 3‏

‏          وظیفۀ دستگاه قضایی··· 7‏

     اهمیت و جایگاه منصب قضا··· 24

‏          مقام و اهمیت قاضی··· 24‏

‏          صفات قاضی··· 34‏

‏ ‏

فصل دوم: فلسفۀ قوانین و مجازاتها در اسلام··· 43

     هدف از اجرای قوانین و مجازاتها··· 45

     فلسفۀ مجازاتها در اسلام··· 59

     زندان و عفو مجرمین··· 71


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه V

‏          زندان··· 71‏

‏          عفو مجرمین··· 81‏

‏          احکام عفو··· 86‏

‏ ‏

فصل سوم: اصول حاکم بر قوانین و تشکیلات قضایی··· 93

     اصول··· 95

‏          اصل استقلال··· 95‏

‏          اصل قانونی بودن··· 98‏

     تشکیلات و محاکم··· 121

‏          شورای عالی قضایی··· 121‏

‏          دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی··· 131‏

‏          دادسرا و دادگاه ویژۀ روحانیت··· 143‏

‏          سایر تشکیلات و محاکم··· 146‏

     وضعیت دستگاه قضایی طاغوت··· 157

‏          روح حاکم بر دستگاه قضایی طاغوت··· 157‏

‏          شیوۀ رسیدگی و عدم رعایت موازین··· 160‏

‏ ‏

فصل چهارم: آداب قضا··· 165

     تحقیقات مقدماتی··· 168

     شیوۀ رسیدگی و استماع دعاوی··· 171

‏ ‏

فصل پنجم: جرایم··· 179

     جرایم علیه حقوق مردم··· 181

     جرایم علیه اسلام و نظام اسلامی··· 190

     تخلفات اداری و جرایم نظامی··· 211


کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VI

     جرایم رژیم طاغوت··· 215

‏ ‏

فصل ششم: نظارت بر دستگاه قضایی··· 231

     نظارت از سوی اولیای امر··· 233

     نظارت مردمی··· 245

‏ ‏

فصل هفتم: وظیفه روحانیون و حوزه های علمیه··· 253

     وظیفۀ حوزه های علمیه··· 255

     وظیفۀ روحانیون··· 265

‏ ‏

فهارس··· 271

     فهرست تفصیلی··· 273

     فهرست مآخذ··· 293

     فهرست منابع··· 317

‏ ‏

‎ ‎

کتابقضا و قضاوت در اندیشه امام خمینی (س)صفحه VII