بخش اول: سیاست خارجی
فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
10. کمک به نهضتهای آزادیبخش
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

10. کمک به نهضتهای آزادیبخش

10. کمک به نهضتهای آزادیبخش

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی از سازمانهای نجاتبخش

‏     ‏‏ما به پیروی از اسلام بزرگ، از جمیع مستضعفین حمایت‏‎ ‎‏می کنیم؛ و از شما و هر سازمانی در جهان که برای نجات کشور‏‎ ‎‏خویش بپا خاسته است پشتیبانی می کنیم.(127)‏

4 / 9 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی از نهضتهای آزادیبخش

‏     ‏‏ملت آزادۀ ایران هم اکنون از ملتهای مستضعف جهان در مقابل‏‎ ‎‏آنان که منطقشان توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است کاملاً‏‎ ‎‏پشتیبانی می نماید. ما از تمام نهضتهای آزادیبخش در سراسر‏‎ ‎‏جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی مبارزه می کنند،‏‎ ‎‏پشتیبانی می کنیم.(128)‏

15 / 11 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

پشتیبانی از کشورهای زیر سلطه

‏     ‏‏ما از تمام کشورهای زیر سلطه برای به دست آوردن آزادی و‏‎ ‎‏استقلال کاملاً پشتیبانی می نماییم، و به آنان صریحاً می گوییم که‏‎ ‎‏حق گرفتنی است. قیام کنید و ابرقدرتها را از صحنۀ تاریخ روزگار‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 53

‏براندازید.(129)‏

22 / 11 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حمایت از نهضت های رهایی بخش

‏     ‏‏من بار دیگر پشتیبانی خودم را از تمام نهضتها و جبهه ها و‏‎ ‎‏گروههایی که برای رهایی از چنگال ابرقدرتهای چپ و راست‏‎ ‎‏می جنگند اعلام می کنم.(130)‏

1 / 1 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تحقق جامعه ای آزاد برای جنبش های آزادیبخش

‏     ‏‏من بار دیگر از تمام جنبشهای آزادیبخش جهان پشتیبانی می نمایم‏‎ ‎‏و امیدوارم تا آنان برای تحقق جامعۀ آزاد خویش پیروز شوند. امید‏‎ ‎‏است دولت اسلامی در مواقع مقتضی به آنان کمک نماید.(131)‏

22 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایران پناهگاه مسلمانان آزاده جهان

‏     ‏‏ما اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه‏‎ ‎‏حامی و پناهگاه مسلمانان آزادۀ جهان است. و کشور ایران به‏‎ ‎‏عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین و‏‎ ‎‏آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و‏‎ ‎‏روشهای مبارزه علیه نظامهای کفر و شرک آشنا می سازد.(132)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 54