بخش اول: سیاست خارجی
فصل دوم: تشکیلات اجرایی درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
2. سفارتخانه ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

2. سفارتخانه ها

2. سفارتخانه ها 

‏ ‏

سیمای اسلامی سفارتخانه ها 

‏     ‏‏آقایان حالا دارند تشریف می برند به ممالک خارج و بیشترش‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 63

‏به ممالک غرب است، این جهت در نظرشان باشد که آن‏‎ ‎‏خودباختگیها را که دولت سابق و دولتهای سابق داشتند و‏‎ ‎‏«چشم»گو بودند، هر چه آنها می گویند قبول بکنند، آن را دیگر‏‎ ‎‏نداشته باشید. همان طوری که ایشان سفیر امریکا را رد کرد و هیچ‏‎ ‎‏کاری هم نمی شود بکنند، نمی توانند بکنند؛ شما هم وقتی که‏‎ ‎‏تشریف می برید در سفارتخانه هایتان، در محل...، می بینید یک‏‎ ‎‏انسان متحول از آن... بشود آنطوری که شاه «بله قربان گو» بود و من‏‎ ‎‏این را مکرر گفته ام ـ و از بس متأثرم باز هم پیش شما عرض می کنم‏‎ ‎‏ـ که من وقتی عکس شاه را پهلوی جانسون دیدم، که جانسون‏‎ ‎‏عینکش را برداشته و از این طرف دارد چشمهایش آنطور می کند و‏‎ ‎‏نگاه می کند و به او نگاه نمی کند، و او آن طرف میز، او سرجای‏‎ ‎‏خودش ایستاده بود، او آن طرف میز او ایستاده بود، مثل یک بچه‏‎ ‎‏مکتبی که ایستاده پیش معلمش ‏‏[‏‏کرنش‏‎ ‎‏]‏‏می کند، من همچو متأثر‏‎ ‎‏شدم که ما در چه حالی هستیم که این «شخص اول» مملکت ما‏‎ ‎‏به اصطلاح هست، در مقابل او اینطوری ایستاده و آن هم اینطور‏‎ ‎‏بی اعتنا چشمهایش را آن طرف ‏‏[‏‏کرده‏‏]‏‏ و در روزنامه انداخته بود.‏‎ ‎‏و گمان می کنم این عکس را تحمیل هم گمان می کنم کرده بودند که‏‎ ‎‏در روزنامه های ایران منعکس بشود. این جور نباشید. ‏

‏     ‏‏ما الآن یک مملکتی هستیم که مستقلیم؛ کسی در امور ما‏‎ ‎‏دخالت نمی تواند بکند، شما هم الآن نماینده هستید از یک‏‎ ‎‏مملکتی که مستقل است؛ ما احتیاج اصلاً نداریم. آنها به ما‏‎ ‎‏محتاجند؛ ما احتیاجی به آنها نداریم. آنجا که می روید با کمال‏‎ ‎‏استقلال عمل کنید. اینطور نباشد که آنجا وقتی شما رفتید باز‏‎ ‎‏همان حرفهای سابق باشد و همان چیزهایی که سابق آنها‏‎ ‎‏می آمدند. شاه به صراحتِ بیان گفت که لیست وکلا را‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 64

‏می فرستادند پیش دولتها، و آنها لازم بود که همینها را تعیین بکنند!‏‎ ‎‏می گفت ـ می خواست خودش را تأیید بکند، تکذیب پدرش را‏‎ ‎‏می کرد! ـ که لیست را تا حالا اینطور می دادند. تکذیب چند سال‏‎ ‎‏قبل خودش را هم می کرد که خیر، حالا دیگر آنطور نیست! و حال‏‎ ‎‏اینکه همان وقت هم اینطور بود. لکن خوب، دستور بود که‏‎ ‎‏اینجوری بگوید. این جور نباشد که هرچه آنها به ما بگویند قبول‏‎ ‎‏بکنیم. نخیر. شما باید مستقل باشید و شجاع باشید. مملکت شما‏‎ ‎‏یک کاری کرد که دنیا را متحیر کرد. الآن هم شما رفتید آنجا‏‎ ‎‏می بینید که چه جور به شما احترام خواهند گذاشت، ملت احترام‏‎ ‎‏خواهد گذاشت، لکن آنها ممکن است بخواهند باز سو‏‏ء ‏‏استفاده‏‎ ‎‏بکنند. محکم بایستید در مقابلشان. مسائل را به طور جدی و به‏‎ ‎‏طور اینکه یک ابرقدرت با یک ابرقدرت دارد صحبت می کند؛ نه‏‎ ‎‏یک ضعیف با یک قوی. ما الآن هیچ ضعفی از خودمان نشان‏‎ ‎‏نمی توانیم بدهیم، و نمی دهیم و ابرقدرتها هم کنار زده ایم؛ و‏‎ ‎‏خودمان هم مستقل داریم کار خودمان را انجام می دهیم. شما هم‏‎ ‎‏الآن از طرف یک دولتی که ابرقدرتها را کنار گذاشته و خودش‏‎ ‎‏جایشان نشسته و خودش در حکومت نشسته و استقلال دارد. یک‏‎ ‎‏حکومت اسلامی است. به عنوان اسلام مستقل است؛ اسلامی که‏‎ ‎‏هفتصد سال تقریباً تمام قارۀ آسیا و بسیاری از جاهای اروپا تحت‏‎ ‎‏سلطه اش بوده است... در سفارتخانه هایتان رنگ اسلامی بدهید؛‏‎ ‎‏نترسید از اینکه بگویند اینها ـ عرض بکنم ـ عقب افتاده اند. آنها‏‎ ‎‏عقب افتاده اند! آنها که دارند مردم را می کِشند به عصر حجر‏‎ ‎‏عقب افتاده اند؛ نه ما که می خواهیم مردم را بکِشیم به تمدن، به‏‎ ‎‏تمدن به معنای واقعی اش. نترسید از حرفهایی که اینها می زنند.‏‎ ‎‏هیچ قدرتی در مقابل قدرت اسلام نیست. همین قدرت است که‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 65

‏یک عدۀ کمی غلبه کرد بر یک عدۀ زیادی؛ بر قدرتهای زیاد.‏‎ ‎‏سفارتخانه هایتان را، اداراتتان که در آنجا دارید، همه را اسلامی‏‎ ‎‏کنید؛ آن جهات غربی اش را اصلاح کنید. هرچه جهت اسلامی اش‏‎ ‎‏[‏‏را تقویت‏‎ ‎‏]‏‏بکنید، آنها بیشتر از شما حساب می برند. هرچه طرف‏‎ ‎‏غرب بروید، آنها از شما... شما این مطلب را که از یک مملکت‏‎ ‎‏اسلامی رفته اید، با یک حال اسلامی رفته اید، و مسائل را اسلامی‏‎ ‎‏می خواهید حل بکنید، این مطلب را در همه جا که هستید در نظر‏‎ ‎‏داشته باشید. بعد از چند دفعه تجربه کنید ببینید احترام بیشتر‏‎ ‎‏خواهد شد. وقتی دیدند شما یک ایده ای دارید که سر آن ایده‏‎ ‎‏باقی هستید و پافشاری دارید می کنید، آنها هم با شما... می شوند. ‏

‏     اگر شما یک قدم کنار بروید، یک قدم عقب بروید، آنها جلوتر‏‎ ‎‏می آیند. وضع همین است. یک قدم شما عقب بروید، آنها یک‏‎ ‎‏قدم جلوتر می آیند؛ بیشتر از شما توقع دارند. مجالستان را هم‏‎ ‎‏مجالس اسلامی کنید ـ عرض می کنم که ـ سفارتخانه هایتان ‏‏[‏‏را‏‏]‏‎ ‎‏سفارتخانۀ اسلامی کنید. همۀ جهات را ‏‏[‏‏اسلامی‏‏]‏‏ بکنید. اسم‏‎ ‎‏خدا را بالای آنجا بنویسید. «بسم الله الرحمن الرحیم» را بنویسید.‏‎ ‎‏در کاغذهایتان «بسم الله الرحمن الرحیم» باشد. خوف نکنید از‏‎ ‎‏اینکه به ما می گویند چی، همین تعلیمات آنهاست که ما را غربزده‏‎ ‎‏کرده که می ترسیم که «بسم الله الرحمن الرحیم» را بنویسیم روی‏‎ ‎‏کاغذهایمان. من این را به آقایان هم گفتم که این را رسمی اش‏‎ ‎‏بکنند که «بسم الله الرحمن الرحیم» در همۀ کاغذها باشد. این‏‎ ‎‏دولت عراق با اینکه سرانشان اعتقاد به این مسائل اصلش، شاید‏‎ ‎‏بسیاری شان، نداشته باشند؛ لکن در کاغذهایشان «بسم الله الرحمن‏‎ ‎‏الرحیم» همه هست؛ همۀ کاغذها را. وقتی هم که صحبت‏‎ ‎‏می خواهند بکنند، همان جا که می نشینند «بسم الله الرحمن‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 66

‏الرحیم» می گویند و صحبت می کنند. از «بسم الله الرحمن الرحیم»‏‎ ‎‏نترسید؛ شیطان می ترسد! شما «مَلَـک» هستید، ان شاءالله ! در هر‏‎ ‎‏صورت، آنکه من زیاد به نظرم اهمیت دارد، این است که آقایان از‏‎ ‎‏غرب نترسید. اینقدر ما را که ترسانده اند. در غرب هم خبری‏‎ ‎‏نیست. نترسید. عرض می کنم، خودتان مستقل. و عرض بکنم،‏‎ ‎‏اسلامی و مطالب اسلامی؛ مجالس اسلامی، آن جور مجالسی که‏‎ ‎‏آن طاغوت داشت نداشته باشید. آن مهمانیهای کذا را نکنید.‏‎ ‎‏مهمانی اگر کردید ساده باشد. وقتی ساده باشد، عرض می کنم که‏‎ ‎‏مراسم دینی اش محفوظ باشد، و امثال ذلک، جهات سیاسی اش‏‎ ‎‏هم آقای دکتر و خود شما بهتر اطلاع دارید؛ هیچی هم من‏‎ ‎‏نمی گویم.‏

‏     و من دعا می کنم به همۀ شما. ان شاءالله خداوند همۀ شما را‏‎ ‎‏حفظ کند، و همۀ ما را آشنای به وظایفمان بکند، که یک مملکتی‏‎ ‎‏که حالا دست شما آقایان و ما افتاده است، بتوانیم آن را درست‏‎ ‎‏اداره اش کنیم. بعد نگویند که اینها نتوانستند. حالا که نتوانستند قیم‏‎ ‎‏می خواهند؛ و ما قیمشان باید باشیم! این جور نباشد.(145)‏

22 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رعایت موازین اسلامی در دیدارهای دیپلماتیک

‏     ‏‏در بارۀ میزی که مشروبِ مُحرَم است، مثل مسکرات، سر آن‏‎ ‎‏میز نشستن به حسب اسلام حرام است. بله، حتی کسی که هیچ‏‎ ‎‏مشروبات هم نمی خورد و سر یک میزی اگر یک ظرف مسکر‏‎ ‎‏باشد، سر آن میز حرام است بنشیند. این حکم خداست و البته‏‎ ‎‏استعمالش دیگر معلوم است. بنابراین، البته وقتی که شما آنجا‏‎ ‎‏بروید، به شما احترام می کنند؛ چیزی را که بخواهید می کنند؛‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 67

‏بگویید میزتان را علی_'feحده کنند. و جلوتر بگویید.‏

‏[‏‏گفته شد که ممکن است به هیأت اعزامی دولت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به چشم کم و بی اعتنایی بنگرند، علی_'feرغم آنکه امروز‏‎ ‎‏ایرانیان خود را سربلند می دانند. امام فرمودند:‏‏]‏

‎     ‎‏گمان ندارم آنها دیگر حالا شما را کوچک نگاه کنند. آن وقتی‏‎ ‎‏که شما را کوچک نگاه می کردند که می دیدند که آن شخصی که‏‎ ‎‏خودش را شخص اول مملکت می دانست برای آنها آنقدر خضوع‏‎ ‎‏می کرد. من این را یادم نمی رود که جانسون بود، و شاه رفته بود‏‎ ‎‏آنجا و عکسش هم آنجا در روزنامه ها منتشر شد ـ این ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ یاد من‏‎ ‎‏نمی رود، از ناراحتی که آن وقت پیدا کردم، آن مرد، جانسون،‏‎ ‎‏ایستاده بود آنجا عینکش را برداشته بود و به دستش گرفته بود و‏‎ ‎‏چپ به آن طرف نگاه می کرد؛ این شخص آن سر، همان آنجایی که‏‎ ‎‏جای نشیمن خودش بود؛ محمدرضا جلو او ایستاده بود، مثل‏‎ ‎‏اینکه یک آدم مثلاً بچه مکتبی پهلوی استاد ایستاده بود! وقتی‏‎ ‎‏می دیدند آنها که شخصی که حالا دارد حکومت می کند به یک‏‎ ‎‏جمعیتی اینطور است وضعش، نسبت به آحاد مملکت هم آنها‏‎ ‎‏نظرشان آنطور می شد. اما وقتی که حالا دیدند که یک مملکت‏‎ ‎‏است که مشتش را گره کرد و همه را بیرون کرده، الآن نظر همه‏‎ ‎‏نسبت به شماها منقلب شده است.(146)‏

8 / 4 / 58 

*  *  *

‏ ‏

وظیفه مجلس و اصلاح سفارتخانه ها

‏     هر روز تقریباً از خارج به ما اطلاع می دهند که سفارتخانۀ کجا‏‎ ‎‏چه جور است. سفارتخانۀ کجا، اموال ایران در سفارتخانه ها دارد‏‎ ‎‏از بین می رود. میلیاردها اموال ایران در آنجا هست. میلیاردها‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 68

‏خانه هایی که ساخته شده اند، قیمت دارند، دارند از بین می روند و‏‎ ‎‏کسی نیست که به اینها رسیدگی بکند. ما نداریم کسی که رسیدگی‏‎ ‎‏کند. الفاظ زیاد است؛ هی می آیند می گویند همه جا درست شد.‏‎ ‎‏همه چیز شد. لکن واقعیت ندارد. باید یک هیأتی از طرف مجلس‏‎ ‎‏تعیین شود از اشخاص قاطع، راه بیفتند دور ممالکی که سفارتخانه‏‎ ‎‏داریم، سفارتخانه ها را اصلاح کنند. این اشخاص سازمانی و این‏‎ ‎‏اشخاص فاسد را کنار بگذارند که سفارتخانه یک سفارتخانۀ‏‎ ‎‏انسانی بشود. سفارتخانه حالا در هر جا که دست رویش‏‎ ‎‏می گذارند فاسد است. هر جا که دست می گذارند جز خوردن و‏‎ ‎‏خوراک و جز تفریح و فحشا چیزی در آن نیست. اینها باید اصلاح‏‎ ‎‏بشود. این نمی شود که ما تقریباً قریب دو سال است که می گوییم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، هیچ چیز اسلامی نباشد. هر جای آن دست‏‎ ‎‏بزنیم می بینیم خراب است. اینجا هم وزارتخانه اش‏‎ ‎‏همین طور.(147)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

29 / 4 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

صدور انقلاب با اخلاق و اعمال درست

‏     ‏‏من سلامت همۀ آقایانی که از خارج به کشور خودتان آمدید،‏‎ ‎‏چه اعضای سفارتخانه ها و سُفَرا و چه دانشجویان عزیز خارج‏‎ ‎‏کشور، از خدای تبارک و تعالی خواستارم من گمان می کنم که‏‎ ‎‏تکلیف شما آقایان که در خارج هستید، و در سفارتخانه های‏‎ ‎‏اسلامی ایران در بیرون از کشور هستید، و همین طور جوانان عزیز‏‎ ‎‏ما که در خارج از کشور هستند، مشکلتر است تکلیفتان از ما که در‏‎ ‎‏داخل هستیم. برای اینکه، ملت ما وضع اسلام و جهات اسلامی را‏‎ ‎‏می دانند، و اگر فرض کنید یک گروهی یا یک شخصی بر خلاف‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 69

‏اسلام رفتار کند، آنها آن شخص را، آن گروه را محکوم می کنند. و‏‎ ‎‏اما شما در محیطهایی هستید که آن محیطها مثل غرب، مثل‏‎ ‎‏جاهایی که ملتها اسلامی نیستند، یا اگر اسلامی باشند توجه به‏‎ ‎‏مسائل، باز آن طور که باید، پیدا نکردند. چنانچه شما شخصاً یا‏‎ ‎‏سفارتخانه هایتان وضعش یک وضعی باشد که با اسلام درست‏‎ ‎‏جور نیاید، در آنجا خواهند گفت که اسلام همین است. اگر بنا‏‎ ‎‏باشد که سفارتخانه های ما در خارج از کشور به همان وضع‏‎ ‎‏طاغوتی یا نزدیک به وضع طاغوتی باشند، معنایش این است که‏‎ ‎‏باز اسلام در سفارتخانه ها نرفته است. مع الأسف تا آنجا که به من‏‎ ‎‏در طول این مدت اطلاع دادند ـ که اخیراً را درست نمی دانم ـ‏‎ ‎‏سفارتخانه های ما، سفارتخانه های اسلامی که باید باشد نیست ـ‏‎ ‎‏چه در مکانها و چه در کیفیت مستخدمینی که آنجا هستند.‏‎ ‎‏خصوصاً مستخدمین زن و چه در سایر جهاتی که هست ـ باز ‏‏[‏‏این‏‏]‏‎ ‎‏احساس درست نشده است که جمهوری اسلامی یعنی چه. بعض‏‎ ‎‏از سفرایی که پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به دربار‏‎ ‎‏سلاطین بزرگ آن وقت فرستاده بودند، اینها وقتی وارد شدند با‏‎ ‎‏شمشیر خودشان آن پارچه ای که حریر بود زدند کنار. این شکستن‏‎ ‎‏آن دماغ فرعونی سلاطین آن زمان بود. مطلب به نظر ساده می آید‏‎ ‎‏لکن مسئله این طور نیست. اینها که رفتند، یک اعراب ساده ای‏‎ ‎‏بودند، متعهد به اسلام بودند. از اول خواستند بفهمانند که وضع ما‏‎ ‎‏چی است و ما برخوردار از چه مکتبی هستیم. و این طور جلال و‏‎ ‎‏جمال و دستگاه به ما تأثیری نمی کند. بسیاری هستند که وقتی که‏‎ ‎‏یک شخصیت خیلی به نظر خودشان عالی را دیدند، دست و‏‎ ‎‏پایشان را گم می کردند و می کنند. خصوصاً در زمان قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏و در این نیم قرنی که ما مبتلا بودیم. این عملی که سفیر یا سفرای‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 70

‏حضرت رسول انجام دادند، یک عمل سادۀ بزرگی بود. از اول،‏‎ ‎‏شخصیت آن فرعون را از اول شکستند. مرحوم مدرّس هم این‏‎ ‎‏عادت را داشت. توی حیاطش یک فرشی انداخته بود و آنجا‏‎ ‎‏می نشست. قلیان هم وقتی می خواست پا می شد خودش شروع‏‎ ‎‏می کرد درست کردن. در این خلال فرمانفرما وارد می شد،‏‎ ‎‏فرمانفرمای آن وقت را شما شاید نمی دانید چه مسئله ای بود.‏‎ ‎‏ایشان می گفت که قلیان را دستش می داد و می گفت که شما آبش را‏‎ ‎‏بریز تا من آتشش را درست کنم. فرمانفرما شکست می خورد.‏‎ ‎‏تحت تأثیر همچو واقع می شد که مدرّس به او گفت تو آب قلیان را‏‎ ‎‏بریز. وادارش می کرد که آب قلیان را بریزد و من خودم آتش را‏‎ ‎‏درست می کنم تا قلیان درست بشود. این برای این بود که برخورد‏‎ ‎‏با این مغزهای فاسد گاهی باید طوری باشد که از اول طمع نکنند‏‎ ‎‏به آن طرف. اگر با تواضع و خضوع و آن طوری که آن وقتها متداول‏‎ ‎‏بود رفتار می کردند، او طمع می کرد که اگر مطلبی دارد تحمیل کند.‏‎ ‎‏اما وقتی برخورد یک برخورد این طوری بود، ساده و لکن کوبنده،‏‎ ‎‏دیگر نمی توانست به او تحمیل کند مطلبی را. ‏

‏     شما در خارج که هستید برخورد دارید با سفرای آنجا، با‏‎ ‎‏وزرای خارجۀ آنجا، با همۀ اینها برخورد دارید. اگر بنا باشد که‏‎ ‎‏شما وقتی که می خواهید در وزارت خارجه بروید خودتان را گم‏‎ ‎‏کنید، خیال کنید که حالا در یک محضر کذا، وزیر خارجۀ امریکا،‏‎ ‎‏وزیر خارجۀ شوروی، لکن باید شما توجه داشته باشید که شما‏‎ ‎‏سفیر مملکت اسلامی هستید که از همۀ این قدرتها، قدرتش بالاتر‏‎ ‎‏است. و از همۀ این «شریف ها» ـ اگر آنها شرافتی داشته باشند ـ‏‎ ‎‏شرافتش بالاتر است.‏

‏     و شما باید حیثیت خودتان را از اول حفظ کنید. و از مسائل‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 71

‏مهمی که شماها مثل ماها موظف بر آن هستید این است که با عمل‏‎ ‎‏خودتان در آنجا، با وضعیت سلوکتان با کارمندان، با وضعیت اصل‏‎ ‎‏سفارتخانه و وضع سفارتخانه طوری باشد و طوری بکنید که با‏‎ ‎‏همین عمل بتدریج انقلاب شما صادر بشود به آن کشوری که در‏‎ ‎‏آن هستید. مسائل اخلاقی، یک مسائلی است که وقتی که یک‏‎ ‎‏کسی مقیّد به آن بود و دنبالش بود، این سرایت می کند. و مردم به‏‎ ‎‏حسب طبیعتشان، به حسب فطرتشان ـ فطرتها سالم است منتها‏‎ ‎‏تربیتها ضایع می کند فطرتها را.‏

‏     شما باید خیال کنید خودتان که در یک مملکتی وارد شدید و‏‎ ‎‏می خواهید این مملکت را مثل مملکت خودتان تربیت کنید. و‏‎ ‎‏می خواهید اسلام را در آنجا هم صادر کنید. صدور اسلام به این‏‎ ‎‏است که اخلاق اسلامی، آداب اسلامی، اعمال اسلامی آنجا‏‎ ‎‏طوری باشد که مردم توجه به آن بکنند. و از امور مهمه داشتن یک‏‎ ‎‏نشریه در هر سفارتخانه هست. نشریه، نه مثل نشریه های زمان‏‎ ‎‏طاغوت. نشریه، یک نشریۀ اخلاقی ـ اسلامی و در آن درج بشود‏‎ ‎‏مسائلی که در ایران گذشته است. شما می بینید که الآن در همه‏‎ ‎‏جای دنیا تقریباً به ضد جمهوری اسلامی تبلیغات می شود.‏‎ ‎‏تبلیغات همه جانبه، چه دستگاههای تبلیغات غرب با همۀ‏‎ ‎‏وابستگان و چه دستگاه تبلیغات شرق با همۀ وابستگانش. این‏‎ ‎‏برای این است که اینهااز جمهوری اسلامی وحشتزده شده اند.‏‎ ‎‏علاوه بر اینکه منافعشان در خود ایران از دست رفته است و ـ ان‏‎ ‎‏شاءالله ـ تا ابد از دست خواهد رفت. علاوه بر این، خوف این را‏‎ ‎‏دارند که این مطلب سرایت کند و این نهضت و انقلاب سرایت کند‏‎ ‎‏به خارج و صادر بشود در مملکتهای دیگری. و آنها هم بعد از فهم‏‎ ‎‏این معنا که اسلام باید در آن محل باشد، اسلام وضعش چطور‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 72

‏است، آن را هم می ترسند که مبادا آنجا هم مثل ایران بشود، و آن‏‎ ‎‏دستگاههای طاغوتی شان کم کم رو به زوال باشد و ان شاءالله ‏‎ ‎‏هست رو به زوال. شما باید به هر سفارتخانه ای که دارید، به جای‏‎ ‎‏آن خرجهای طاغوتی که در آن وقت می شد، آن مهمانیهای‏‎ ‎‏طاغوتی که همه اش بر خلاف اخلاق اسلامی بود، و آن خرجهای‏‎ ‎‏دیگری که خود شما هم می دانید که در آنجاها می شد، آن مخارج‏‎ ‎‏را صرف تبلیغات بکنید، و به دنیا بفهمانید که اسلام چطور است و‏‎ ‎‏مملکت ما چه وضعی دارد. در مقابل همۀ تبلیغاتی که می شود، از‏‎ ‎‏هر جور تبلیغی که می شود جواب بدهید و آشنا کنید ممالک دیگر‏‎ ‎‏را. کشورهای دیگر را به آن چیزی که در ایران هست و آن طوری‏‎ ‎‏که در ایران می گذرد. آشنا کنید مردم را به اسلام و به نهضت‏‎ ‎‏اسلامی و انقلاب اسلامی. خوف اینکه ما اگر ساده رفتار کنیم، با‏‎ ‎‏آن سفارتخانه های آنها و آن وضعی که دارد، ما در نظر آنها تحقیر‏‎ ‎‏می شویم، این خوف را در خودتان راه ندهید. بلکه شما با عملتان‏‎ ‎‏تحقیر کنید آن طور بناها و بنیادهای ظلم و طاغوتی را. شما گمان‏‎ ‎‏نکنید که چنانچه به طور ساده عمل بکنید و سفارتخانۀ شما یک‏‎ ‎‏امر، یک جای ساده ای باشد، یک مرکزی باشد که از آنجا علم و‏‎ ‎‏دانش و اخلاق صادر بشود، شما تحقیر خواهید شد. خیر، این‏‎ ‎‏حرف، حرف غربزده هاست که خیال می کنند که ما اگر مثل غرب‏‎ ‎‏نباشیم، ما تحقیر می شویم. ما الآن بنا داریم که مثل غرب نباشیم،‏‎ ‎‏و بنا داریم وابسته نباشیم، و بنا داریم مستقل باشیم و آزاد باشیم. و‏‎ ‎‏الآن می بینید که آنهایی که، ملتهایی که تحت تأثیر تبلیغات امریکا و‏‎ ‎‏شوروی و سایر اذناب آنها واقع نشدند، همۀ آنها به نظر اعجاب و‏‎ ‎‏عظمت به شما نگاه می کنند.‏

‏     عظمت انسان به لباس و کلاه و اتومبیل و ـ نمی دانم ـ پارک و‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 73

‏امثال ذلک نیست. انسان یک حقیقتی است که آن حقیقت اگر بروز‏‎ ‎‏کند شرافتمند است، عظمت دارد. شما می بینید که بزرگترین افراد‏‎ ‎‏بشر انبیا بودند و ساده ترین از همه هم آنها بودند. در عین حالی که‏‎ ‎‏بزرگتر از همه بودند و همه آنها را به بزرگی می شناختند، در عین‏‎ ‎‏حال ساده ترین افراد بودند در وضع زندگی شان. تمام انبیا این طور‏‎ ‎‏بودند و تاریخ، همۀ آنها را نشان می دهد که با وضع بسیار ساده ای‏‎ ‎‏عمل می کردند. در صدر اسلام آن امر بسیار روشن است که چه‏‎ ‎‏جور وضع داشتند، حکومتها چه وضعی داشتند و امرای ارتش چه‏‎ ‎‏وضعی داشتند، و خود اشخاصی که در رأس بودند با مردم چه‏‎ ‎‏وضعی داشتند. در عین حالی که وضعشان آن طور بود که وقتی‏‎ ‎‏یک کسی از خارج می آمد در مسجد رسول الله ، واین افراد نشسته‏‎ ‎‏بودند، نمی شناخت که کدام یکی اینها رسول الله هستند. سؤال‏‎ ‎‏می کرد که کدام یکی هستید؟ برای اینکه نه بالایی بود، نه‏‎ ‎‏پایینی بود، دور می نشستند. اگر حصیری هم بود یا بوریایی بود من‏‎ ‎‏نمی دانم، لکن این فرشهایی که شما خیال کنید، حتی این فرشی که‏‎ ‎‏شما زیرتان انداختید نبوده است. آن وقت دور هم می نشستند و‏‎ ‎‏لیکن عظمتشان، عظمتی بود که دنیا را تحت تأثیر قرار داد. عظمت‏‎ ‎‏انسان به روحیت روح انسان است. عظمت انسان به اخلاق و رفتار‏‎ ‎‏و کردار انسان است، نه به اینکه اتومبیلش سیستم کذا باشد، نه به‏‎ ‎‏اینکه گارد داشته باشد نه به اینکه خَدَمه داشته باشد. اینها عظمت‏‎ ‎‏انسان نیست، اینها انسان را منحط می کند از آن مقامی که دارد.‏

‏     شما آقایان که در سفارتخانه ها هستید موظفید عقلاً و شرعاً به‏‎ ‎‏اینکه هر چه ساده تر، سفارتخانه هاتان هر چه ساده تر باشد. و‏‎ ‎‏کیفیت معاشرتتان با آن اشخاصی که کارمند هستند در آنجا و به‏‎ ‎‏اصطلاح شما زیردست گفته می شوند، برادرانه باشد. و در عین‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 74

‏حالی که آنها از شما بپذیرند مطالبی که می گویید، لکن برادرانه‏‎ ‎‏باید باشد. و همین طور وضع مهمانیهایتان، وضع گذران خودتان،‏‎ ‎‏وضع کسانی که در آنجا کار می کنند، آنها باید متحول بشود به یک‏‎ ‎‏وضع اسلامی که هر کس می آید در آنجا اسلام را در آنجا عملاً‏‎ ‎‏ببیند. ما هر چه فریاد بزنیم که ما اسلامی هستیم و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی هستیم، لکن وقتی ببینند ما را که در عمل، غیر او هستیم،‏‎ ‎‏از ما دیگر باور نمی کنند. وقتی می توانند باور کنند از ما که مایی که‏‎ ‎‏می گوییم جمهوری اسلامی هستیم، عملمان هم آن طور باشد.‏‎ ‎‏عمل طاغوتی نباشد. و قول، قول اسلامی، عمل اسلامی باشد و‏‎ ‎‏خود رفتار، اسلامی باشد. گفتار اسلامی باشد تا صادر بشود این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی در سایر کشورها. صدور با سر نیزه، صدور‏‎ ‎‏نیست. صدور با زور، صدور نیست. صدور آن وقتی است که‏‎ ‎‏اسلام، حقایق اسلام، اخلاق اسلامی، اخلاق انسانی در اینجاها‏‎ ‎‏رشد پیدا بکند. و شما موظف به این معنا هستید، و باید این کار را‏‎ ‎‏انجام بدهید که هم در عمل و هم در نوشته هایی که در آنجا منتشر‏‎ ‎‏می کنید، باید بکنید و مجله داشته باشید و آن مجله یک مجله ای‏‎ ‎‏باشد که هم در عکسهایی که در آن هست، و هم در مسائلی که در‏‎ ‎‏آنجا طرح می شود همه اش موافق باشد با جمهوری اسلامی تا به‏‎ ‎‏واسطۀ تبلیغات، اسلام نفوذ کند در آنجا، و این را بدانید که اگر‏‎ ‎‏شما تبلیغات بکنید و همین طور دانشجوهای عزیز ما در آنجا‏‎ ‎‏کوشش کنند در اینکه در هر جا که هستند با هر طایفه ای که‏‎ ‎‏برخورد می کنند مسائل ایران را، مسائل اسلامی ایران را در آنجا‏‎ ‎‏طرح بکنند، و آن چیزهایی که در مجلات خارج، در روزنامه های‏‎ ‎‏خارج در هر جا نوشته می شود، آنها را یکی یکی برای آنها تحلیل‏‎ ‎‏کنند و دروغ آن چیزها را بر آنها ثابت بکنند.‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 75

‏     در هر صورت من از خدای تبارک و تعالی، سلامت و سعادت‏‎ ‎‏شما، همۀ شما را می خواهم. و همۀ ملت ما موظف اند به اینکه‏‎ ‎‏رفتارشان یک رفتاری باشد که با همین رفتار، اسلام را نمایش‏‎ ‎‏بدهند به خارج. و چنانچه رفتاری باشد ولو در بعضی از جاهایی‏‎ ‎‏که بعضی از اشخاص نفوذ کردند در آنجا، رفتار طوری باشد که‏‎ ‎‏این رفتار، مخالف با موازین اسلامی باشد این اسباب این می شود‏‎ ‎‏که دست دشمنهای ما یک بهانه بدهد، و ما را و جمهوری ما را با‏‎ ‎‏تمام قوا بکوبند. هم جوانان خارجی ما و هم شما سفرا و‏‎ ‎‏کارمندانی که در سفارتخانه ها هستید، همۀ شما، همۀ انجمنهای‏‎ ‎‏اسلامی که در خارج هست و همۀ افراد مُسْلِم و همین طور ایرانی‏‎ ‎‏و غیر ایرانی که در خارج هست، این معنا برای آنها بیشتر وظیفه‏‎ ‎‏است از ما که در داخل هستیم. همه وظیفه داریم ولیکن وظیفۀ‏‎ ‎‏شما سنگینتر است، بیشتر است. و باید با خواست خدا ـ ان شاءالله ‏‎ ‎‏ـ موفق بشوید که اسلام را در همه جا معرفی کنید و پس از معرفی،‏‎ ‎‏نفوس سالم ـ که اکثر مردم هستند ـ پذیرش می کنند. پذیرش که‏‎ ‎‏کردند کم کم عمل می کنند. کم کم این انقلاب صدور پیدا می کند به‏‎ ‎‏خارج. خداوند همۀ شما را ـ ان شاءالله ـ حفظ کند و همۀ شما و ما‏‎ ‎‏را موفق کند به اینکه دنبال این باشیم که اسلام را در همه جا‏‎ ‎‏تقویت کنیم. و از مروّجین اسلام باشیم. و از جنود خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی باشیم. تا ـ ان شاءالله ـ به سعادت و سلامت ‏‏[‏‏برسیم‏‎ ‎‏]‏‏هم‏‎ ‎‏مملکت خودمان و هم سایر ممالکی که در اسلام هستند، و همین‏‎ ‎‏طور مستضعفین جهان ان شاءالله همه موفق و مؤید باشید.(148)‏

16 / 10 / 59 

*  *  *

‏ ‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 76

سفارتخانه ها مرکزتبلیغات کشور

‏     ‏‏باید سفارتخانه های ما یک مرکز تبلیغات باشد. و مع الأسف‏‎ ‎‏کم بوده است این. اخیراً شاید یک مقداری باشد، و الاّ در بسیاری‏‎ ‎‏از اوقات هیچ نبوده است. در بعضی از اوقات به ضدش هم در‏‎ ‎‏بعضی جاها بوده است. باید همۀ اینها توجه بشود. و این تبلیغاتی‏‎ ‎‏که در رأس همۀ امور است برای پیشبرد مقاصد یا جلوگیری از‏‎ ‎‏مقاصد، این تبلیغات را شما دامنه دارش کنید.(149)‏

16 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ایجاد سیاست تبلیغاتی هماهنگدر خارج از کشور 

‏     ‏‏مسئلۀ تبلیغات ـ همان طور که می دانید ـ از مسائل بسیار‏‎ ‎‏پراهمیت است و مع الأسف، باید بگوییم که از اول نهضت تا به‏‎ ‎‏حال، تبلیغاتمان در خارج صفر بوده است و فقط در داخل، مسائل‏‎ ‎‏را برای یکدیگر گفته ایم. می دانید که هر روز در خارج، دولت و‏‎ ‎‏ملت ایران را وحشی معرفی می کنند. البته آنها که بر ضد ما‏‎ ‎‏تبلیغات می کنند، خود متوجهند که ما آنگونه نیستیم، ولی آنها‏‎ ‎‏همه چیز خودشان را از دست داده اند؛ باید ما را وحشی قلمداد‏‎ ‎‏کنند، ولی متأسفانه برای کسانی تبلیغ می کنند که هیچ نمی دانند. ما‏‎ ‎‏هم که به فکر چاره نیستیم و سفارتخانه هایمان هم کاری انجام‏‎ ‎‏نداده اند و با وضعی که دارند، کاری هم نمی توانند انجام دهند.‏

‏     مسئله ای که شما می خواهید دنبال کنید ـ یعنی، مسئلۀ‏‎ ‎‏هماهنگی بین تمام نهادها ـ بسیار مهم است. شما باید احساس‏‎ ‎‏کنید که صلاح دین و مکتب ما و صلاح مملکت ما این است که‏‎ ‎‏همه با هم یک کار را دنبال کنیم. واضح است که اگر هر گروه یک‏‎ ‎‏کار را انجام دهند، گرچه ممکن است در ابتدا اختلافی نباشد، ولی‏‎ ‎‏بالاخره در طول مدت، اختلاف می شود. از آنجا که تبلیغات‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 77

‏اساس کار است و موجب تشتت و یا انسجام یک ملت است، شما‏‎ ‎‏هماهنگی و اتحادتان را حفظ کنید. و تنها در حفظ اتحاد و‏‎ ‎‏هماهنگی است که پیروز می شویم، والاّ شکست خواهیم خورد و‏‎ ‎‏دوباره تحت سلطۀ قدرتی دیگر قرار خواهیم گرفت.(150)‏

24 / 8 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تطبیق سفارتخانه ها با نظام اسلامی 

‏     ‏‏از اوّلی که دولت جمهوری اسلامی تعیین شد، هر دولتی پیش‏‎ ‎‏آمد و وزیر خارجه ای تعیین شد راجع به سفرای خارجه و راجع به‏‎ ‎‏سفارتخانه هایی که در خارج داریم خیلی تأکید کردم به اینکه آنها‏‎ ‎‏باید اصلاح بشوند و می دانید که سفارتخانه ها در خارج که نمایندۀ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی هستند، باید طوری باشد که با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی تطبیق بکنند. اگر بنا باشد که یک سفارتخانه ای در ـ فرض‏‎ ‎‏کنید که یکی از بلاد خارجی طوری باشد که با جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏نسازد از حیث کیفیت افرادش و کیفیت اداره اش، و وضع خود‏‎ ‎‏سفارتخانه اش و افعالی که در آنجا انجام می گیرد و مراودات و‏‎ ‎‏مراجعاتی که دارند اگر ـ خدای نخواسته ـ نسازد با جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، این سفارتخانه نبودنش بهتر است از بودنش؛ برای اینکه‏‎ ‎‏وقتی که بنا شد چیزی که نمایشگر یک دولتی است و نمایشگر‏‎ ‎‏یک جمهوری اسلامی است، آنجا برخلاف موازین اسلامی در او‏‎ ‎‏عمل بشود، ضررش بیشتر از نفعش است. این سفارتخانه ها در‏‎ ‎‏خارج باید جهات مربوط به دولت را عهده دار باشند و نمایشگر آن‏‎ ‎‏رژیمی باشند که آن رژیم خودش را اسلامی می داند.‏

‏     البته می دانید که سفارتخانه ها چه وضعی داشتند در دولت‏‎ ‎‏سابق؛ یعنی، در زمان پهلوی و خصوصاً زمان محمدرضا و‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 78

‏سفارتخانه ها اگر در خارج باز به همان وضع ـ خدای نخواسته ـ‏‎ ‎‏بخواهند باقی باشند، این سفارتخانه ها مضر به کشور اسلام‏‎ ‎‏هستند؛ یعنی، مضر به اسلام هستند؛ یعنی، بهانه دست آنهایی‏‎ ‎‏[‏‏می دهد‏‏]‏‏ که می دانید که همۀ قلمهایشان الآن بر ضد ما هستند.‏‎ ‎‏قلمها و زبانها آن چیزهایی که نیست جعل می کنند و می نویسند و‏‎ ‎‏می گویند، اگر ـ خدای نخواسته ـ باشد دیگر معلوم است چه‏‎ ‎‏خواهند کرد. از این جهت، این یک وظیفۀ اسلامی و وظیفۀ ملی‏‎ ‎‏شما و ما هست که حفظ کنیم حیثیت اسلام را و حیثیت کشور‏‎ ‎‏خودمان را در هر جا که هستیم. (151)‏

28 / 10 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

فقدان تبلیغات صحیح

‏     ‏‏ما در مقابل همۀ بوقهای تبلیغاتی جهانخواران در خارج، که‏‎ ‎‏اسلام عزیز آنان را به وحشت انداخته است، فاقد تبلیغات صحیح‏‎ ‎‏هستیم. سفارتخانه های ما عمل مثبتی انجام نداده اند و «وزارت‏‎ ‎‏ارشاد»، قطع نظر از تلاشهای اخیرش تا کنون نتوانسته است این‏‎ ‎‏امر مهم و حیاتی را توسعه دهد.(152)‏

22 / 11 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

سفارتخانه ها در صراط مستقیم انسانیت

‏     ‏‏سفارتخانه ها باید سفارتخانه هایی باشند که در صراط مستقیم‏‎ ‎‏انسانیت سیر بکنند. صراط مستقیم انسانیت هم این نیست که ما‏‎ ‎‏نماز بخوانیم، باید آن را هم بخوانیم، اما سفارتخانه باید از تحت‏‎ ‎‏سلطۀ غیر بیرون بیاید، تصرفاتی کسی بر او نداشته باشد، الاّ خود‏‎ ‎‏دولت، الاّ خود وزارت خارجه. یک راه باشد، نه اینکه بکشندش‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 79

‏از این طرف و از آن طرف؛ چنانچه پیشتر خوب، آنطور بود که یا‏‎ ‎‏این طرف می کشیدند و می بردندش یا آن طرف می کشیدند و‏‎ ‎‏می بردندش. گرفتاریهای ما همین بود که وابستگی طوری شده بود‏‎ ‎‏که بازکردن این وابستگی و برداشتن این قید از گردنها کار بسیار‏‎ ‎‏مشکلی بود. لکن بحمدالله ، تاکنون ملت ما و دولت ما موفق شده‏‎ ‎‏است و امروز هم باید همین طور باشد؛ یعنی، در هر قدمی که‏‎ ‎‏برمی دارید، باید فکر این باشید که آیا این قدمی که ما برمی داریم‏‎ ‎‏روبه وابستگی است؛ شیاطین ما را دارند وابسته می کنند یا نه روی‏‎ ‎‏آزادی است و ما خودمان می خواهیم این کار را بکنیم؟‏

‏     سفارتخانه ها هر کاری  می کنند باید این را قبلاً توجه بکنند که‏‎ ‎‏ما داریم این کاری را که می کنیم، آیا این کار، ما را یک قدری به‏‎ ‎‏وابستگی دارد نزدیک می کند یا ما را به رهایی و آزادی دارد‏‎ ‎‏نزدیک می کند؟ تمام مردم با دولت، با ملت، با هم بجوشند و‏‎ ‎‏کوشش کنند به اینکه ما خودمان می خواهیم کارهای خودمان را‏‎ ‎‏انجام بدهیم و می خواهیم خودمان با کفایت خودمان خودکفا‏‎ ‎‏باشیم. نه گندم را از خارج بیاوریم، نه ـ فرض کنید که ـ چیزهای‏‎ ‎‏خوردنی بیاوریم و نه چیزهایی که احتیاج داریم؛ نه پوشاک‏‎ ‎‏بیاوریم، نه خوراک بیاوریم، نه چیزهای دیگر که احتیاج داریم در‏‎ ‎‏جنگ و در سایر جاها.‏

‏     این احساس اگر شد بعضیش در مدت طویل، بعضیش زودتر‏‎ ‎‏انجام می گیرد. (153)‏

4 / 10 / 61 

*  *  *

‏ ‏

تغییر اساسی در سفارتخانه ها 

‏     ما غنیمت بشماریم و کار کنیم برای اسلام، برای ملتمان کار‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 80

‏کنیم. کار برای شمااین است که... شما نمی دانم حالا آن وقت،‏‎ ‎‏وضع سفارتخانه های آن وقت را اصلاً نه، لابد ندیدید، نرفتید‏‎ ‎‏آنجا، سفارتخانه کسی نمی رفت، اما خوب وضع را اطلاع دارند.‏‎ ‎‏مثلاً ایشان اطلاع دارند که وضع آن وقت چی بوده. باید وضع‏‎ ‎‏بکلی تغییر کند، تغییر هم کرده است، اما تغییر اساسی باشد که‏‎ ‎‏یک سنتی بشود به واسطۀ شما برای آینده ها. کسی که یک سنت‏‎ ‎‏خوبی را بگذارد، در اجرش تا آخر شریک است به حسب روایات‏‎ ‎‏ما. یک وضعی در آنجا درست کنید که کسانی که می آیند و‏‎ ‎‏سفارتخانه را می بینند متوجه بشوند که این سفارتخانه با سایر‏‎ ‎‏سفارتخانه ها فرق دارد. حتی با سفارتخانه های دول اسلامی فرق‏‎ ‎‏دارد. این سفارتخانه با سفارت های سابق اصلاً طرف نسبت‏‎ ‎‏نیست، یک جور دیگری است. اگر شما موفق بشوید به این معنا‏‎ ‎‏که وضع را جوری کنید که به ارث برده بشود برای آتیه، ما مسئول‏‎ ‎‏حالا که نیستیم، ما مسئول همیشه هستیم. ما الآن که مجال دستمان‏‎ ‎‏آمده است مسئولیتمان برای دوره های بعد است. نه اینکه فقط هر‏‎ ‎‏چه شد بعد، بعدها هر چه شد بشود، ما تا زنده ایم بشود، هر چه‏‎ ‎‏می خواهد بعد بشود. این جور نیست. ما مسئولیم که این سفارت،‏‎ ‎‏شماها آقایان این سفارتخانه ها را به جوری درست بکنید که وقتی‏‎ ‎‏دست یک سفارت دیگری افتاد، نتواند اصلاً‏‎ ‎‏تغییرش بدهد به این‏‎ ‎‏زودیها. و همۀ جهاتش، هر جهتی که در آن وقت بوده عکسش را‏‎ ‎‏بکنید، آن وقت من می دانم جهت صحیح نبوده در کار. جهت سالم‏‎ ‎‏نبوده یا بست و بندهایی بوده است که سیاسیها می کنند غالباً برای‏‎ ‎‏استفاده های شخصی یا استفاده های دیگری، غیرمشروع حالا باید‏‎ ‎‏وقتی که می آیند می بینند ببینند که در یک محیطی وارد شده اند که‏‎ ‎‏این محیط اسلام است. این محیط ملت اسلام است و  نمی توانند‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 81

‏در اینجا یک کاری بکنند... شما این را باید غنیمت بدارید و ما هم‏‎ ‎‏غنیمت، برای اینکه حفظ کنیم این سنت الهی را که به دست ما‏‎ ‎‏دادند ما برای آتیه درست بکنیم. حالایش را من خاطر جمعم که‏‎ ‎‏خوب است ان شاءالله . البته همچو نیست که صددرصد، اما شماها‏‎ ‎‏در صدد برآیید که صددرصد خوب باشد، لکن مهم آتیه است.‏

‏     مهم این است که حکومت در ایران جوری باشد که وقتی‏‎ ‎‏منتقل شد به آتیه، نتوانند به این زودی تغییرش بدهند. ملت آن‏‎ ‎‏طور حاضر است، حکومت باید خودش طوری درست بکند که‏‎ ‎‏وقتی که منتقل شد به نسل آتیه نتواند بر خلاف رفتار بکند. ‏

‏     خوب، شما هر کدام هستید، در خارج که هستید، در بلاد‏‎ ‎‏اسلامی که هستید خوب، وضع آنها یک وضعی است که با ما‏‎ ‎‏خیلی ‏‏[‏‏مطابق‏‏]‏‏ نیست، امیدواریم که درست بشود آنجا هم. باید‏‎ ‎‏آنجاها شما وضعتان را جوری قرار بدهید که تحت تأثیر آنها واقع‏‎ ‎‏نشوید، هر که می آید آنها تحت تأثیر شما واقع بشوند، نه شما‏‎ ‎‏تحت تأثیر آنها. یعنی کسی که وارد اینجا می شود وقتی یک چیزی‏‎ ‎‏توی ذهنش بیاید که تأثیر کند در قلبش اینکه وضع خوب است این‏‎ ‎‏طوری باشد، نه آن طوری باشد. خوب است که نویسنده های‏‎ ‎‏اینجا این جوری باشند. محرّرین اینجا این جوری باشند ـ عرض‏‎ ‎‏می کنم ـ مستخدمین این طوری باشند، و رؤسا این طوری باشند.‏‎ ‎‏این طور به نظرشان بیاید که این وضع بهتر از آن وضع است که آنها‏‎ ‎‏دارند.‏

‏     اگر این طور شد کم کم ان شاءالله نفوذ هم می کنید به آنها و‏‎ ‎‏انقلابتان هم صادر می شود. ما هم می خواهیم صادر به همین معنا‏‎ ‎‏بشود. ما می خواهیم سفرایمان در آنجا جوری عمل بکنند که‏‎ ‎‏سفرای آنجا، دولت آنجا تحت تأثیر واقع بشود و دولتمان کاری‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 82

‏بکند که دولتهای دیگر تحت تأثیر واقع بشوند. و ملتمان کاری‏‎ ‎‏بکند که ملت های دیگر تحت تأثیر واقع بشوند. ومن امیدوارم که‏‎ ‎‏چون برای خدا شما، امیدوارم که برای خدا کار بکنید، این کار به‏‎ ‎‏دست شماها واقع بشود و به دست شما یک سنتی قرار داده بشود‏‎ ‎‏که شما شریک باشید در حسنات اشخاصی که بعدها می آیند. و‏‎ ‎‏این مسئلۀ مهمی است که ما خودمان زیر خاک باشیم و کسان دیگر‏‎ ‎‏کار بکنند، حسناتش را پای ما بنویسند. اگر شما یک سنت‏‎ ‎‏صحیحی بجا بگذارید وضع این طوری خواهد شد. ان شاءالله ‏‎ ‎‏امیدوارم که همه موفق و مؤیّد و منصور باشید و به کارهای‏‎ ‎‏خودتان ادامه بدهید. (154)‏

27 / 10 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

صورت اسلامی سفارتخانه ها

‏     ‏‏شما این مطلب را حفظ کنید. و سفارتخانه ها صورت‏‎ ‎‏اسلامی داشته باشد که هر کس آن را می بیند، یک سفارتخانۀ‏‎ ‎‏ممتاز باشد و مثل سابق نباشد.(155)‏

6 / 8 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مطابقت اعمال با موازین آدمی

‏     ‏‏و آن چیزی که راجع به برادرهایی که از خارج این جا هستند و‏‎ ‎‏همۀ برادرهایی که در خارج کشور خدمت می کنند، عرض می کنم‏‎ ‎‏این است که باید همۀ شماها در هر جا هستید، خودتان را مقید و‏‎ ‎‏متعهد به اسلام بدانید، تحت تأثیر محیط آن جا واقع نشوید.‏‎ ‎‏خوب، کسی که وارد می شود در یک سفارتخانه ای در خارج، ببیند‏‎ ‎‏که وارد شد در یک محیط اسلامی، در یک محیط انسانی. این طور‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 83

‏نباشد که ـ خدای نخواسته ـ در آن جا از آن چیزهایی که در سابق‏‎ ‎‏بود، چیزی باقی مانده باشد. اگر آن چیزهایی که در دوران سابق‏‎ ‎‏بود، در دوران طاغوت بود، در آن جا هست، جدیت کنید که بکلی‏‎ ‎‏پاکسازی بشود و امیدوارم شده باشد تا کنون.‏

‏     هر چه پیش می رود اسلام، ما قوه بدهیم به اسلام، ما بیشتر‏‎ ‎‏فعالیت بکنیم. این طور نباشد که حالایی که اسلام در ایران، حالا‏‎ ‎‏آمده است، پس ما دیگر کار نداشته باشیم. نخیر، حالا اول کار‏‎ ‎‏است، ما باید کار داشته باشیم. در همۀ امور، ما باید قوی باشیم و‏‎ ‎‏بهترین مأمور این است که به این چیزی که به خودش محول شده‏‎ ‎‏است، خوب عمل بکند. شما اگر چنانچه فرض کنید در یک‏‎ ‎‏سفارتخانه ای هستید، می خواهید عمل بکنید، باید خودتان آن‏‎ ‎‏کاری ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که به شما محول شده خوب عمل کنید، به دیگران کار‏‎ ‎‏نداشته باشید. بله، اگر که آنها خلاف کردند، شما نهی شان کنید،‏‎ ‎‏اما این طور نباشد که نظرتان این باشد که او چه جور دارد عمل‏‎ ‎‏می کند؛ شما باید عملی که خودتان انجام می دهید، مطابق با‏‎ ‎‏موازین و قوانینی باشد که در اسلام است و در جمهوری اسلامی‏‎ ‎‏هست. بناءً علیه، مأمور خوب، انسان خوب آن کسی است که‏‎ ‎‏مأموریت خودش را خوب عمل بکند و تکالیف خودش را خوب‏‎ ‎‏از عهده برآید و من امیدوارم که همۀ شما این طور باشید و ملت‏‎ ‎‏ایران هم این طور باشد.(156)‏

8 / 5 / 64 

*  *  *

‏ ‏

سفارتخانه ها آینه تمام نمای کشور

‏     اما راجع به آقایان سفرا، آن طوری که آقای وزیر امورخارجه‏‎ ‎‏گفته اند، وضع سفارتخانه های ما در خارج خوب است و ما میل‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 84

‏داریم خوبتر بشود. سفارتخانه در هر کشوری متعلق به آن کشوری‏‎ ‎‏است که سفیر آن به آنجا می رود؛ یعنی یک قطعه ای است از یک‏‎ ‎‏کشور دیگر. وقتی مردم به سفارتخانه های ما می آیند، باید وضع‏‎ ‎‏ایران را ببینند، نه وضع امریکا و فرانسه و سایر کشورها را شما.‏‎ ‎‏آقایان؛ تحت تأثیر هیچ چیزی واقع نشوید که در سابق چه بوده‏‎ ‎‏است که الآن آن طور نیست. ما اگر بخواهیم خودمان باشیم، باید‏‎ ‎‏همه چیزمان از خودمان باشد، و در آداب و رسوم، خودمان را از‏‎ ‎‏غرب جدا کنیم. ما از غرب خیلی بدیها دیده ایم، و چیزی که بشود‏‎ ‎‏گفت که خوبی آنها بوده است، از حکومتهای غربی نبوده بلکه از‏‎ ‎‏اهل صنعت بوده است که البته بسیاری از آنها برای حکومتها کار‏‎ ‎‏می کنند. بنابراین، باید وضع شما جوری باشد که هرکس وارد به‏‎ ‎‏آنجا می شود یک محیط اسلامی ببیند، چه از حیث پرسنل و چه از‏‎ ‎‏جهت زندگی.(157)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

11 / 8 / 64 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 85

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 86