بخش دوم: روابط بین الملل
فصل سوم: خلع سلاح عمومی و صلح بین المللی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: خلع سلاح عمومی و صلح بین المللی

فصل سوم:

‏ ‏

خلع سلاح عمومی و صلح بین المللی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خلع سلاح اسلحه دارهای ناشایست

‏     ‏‏من شنیده ام که در زمان رضا خان، مرحوم مدرس به رضا خان‏‎ ‎‏ـ پدر این خان ـ گفته بوده است که من شنیدم که «شیخ الرئیس»‏‎ ‎‏گفته من از گاو می ترسم برای اینکه اسلحه دارد و عقل ندارد. این‏‎ ‎‏حرف اگر از شیخ الرئیس هم مثلاً ثابت نباشد، یک حرفی است‏‎ ‎‏حکیمانه که اسلحه وقتی در دست اشخاص غیرصالح افتاد و‏‎ ‎‏ناشایسته چه مفاسدی دارد. از اول، بشر مبتلای به همین بوده که‏‎ ‎‏اسلحه در دست اشخاص ناصالح بوده است. از اولی که بشر تمدن‏‎ ‎‏پیدا کرد، به خیال خودش، اسلحه ها در دست ناصالحها بوده و‏‎ ‎‏همۀ مشکلات بشر همین معناست. تا خلع سلاح نشوند این‏‎ ‎‏اسلحه دارهای ناشایسته، کار بشر سرانجام پیدا نمی کند. انبیا هم‏‎ ‎‏آمدند که این اسلحه دارهای بی صلاحیتِ بی عقل را خلع سلاح‏‎ ‎‏کنند و نتوانستند؛ آنها قلدر بودند. در هر عصری هم اشخاص لایق‏‎ ‎‏که خواستند این اسلحه را از نالایقها بگیرند و ‏‏[‏‏خود به‏‎ ‎‏]‏‏دست‏‎ ‎‏بگیرند موفق نشدند، و این اسلحه در دست نالایقها و بی عقلها و‏‎ ‎‏غیرصالحها بود. همۀ این مشکلاتی که شما ملاحظه می کنید همین‏‎ ‎‏معناست. از اولی که بشر در دنیا آمده است و باب تنازع بین صالح‏‎ ‎‏و غیرصالح پیدا شده است، در همۀ این دوره ها، اسلحه ها دست‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 129

‏غیرصالحها بوده ـ مگر بسیار کم، بسیار نادر. و با این اسلحه ها چه‏‎ ‎‏جنایتها که واقع شده است. حالا ما به آن تاریخهای خیلی دور‏‎ ‎‏نمی رویم، این جنگهایی که اخیراً ـ یعنی در این صد سال ـ در دنیا‏‎ ‎‏اتفاق افتاده است، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، این‏‎ ‎‏جنگهایی که در ویتنام در این آخر اتفاق افتاد، این کشتارهایی که از‏‎ ‎‏مردم شد، برای این بود که اسلحه ها در دست غیرصالحها بود؛‏‎ ‎‏ناشایسته ها اسلحه ها را به دست داشتند.(208)‏

19 / 10 / 56 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

توجیه جنایتها با تبلیغات

‏     ‏‏این اسلحه دارها یک دفعه ـ فرض بفرمایید که کتک و بساط‏‎ ‎‏است، یکوقت هم با تبلیغات توأم با هم. الآن هم می بینید که‏‎ ‎‏زده اند مردم را کشته اند، این همه جنایت وارد کرده اند. حالا‏‎ ‎‏تبلیغات را ببینید. تبلیغات دست خودشان است. تبلیغات را ببینید‏‎ ‎‏چه می کند؛ همۀ گناهها را گردن مردم می اندازد، و کشته ها هم‏‎ ‎‏شش تا بوده اند که چند تاش زیر پای مردم رفته، یک بچۀ سیزده‏‎ ‎‏ساله؛ یک چیزی از طرف آنها ـ جنایتی ـ واقع نشده! اینها تبلیغات‏‎ ‎‏دست خودشان است. از آن طرف اینطور تبلیغات می کنند، از آن‏‎ ‎‏طرف این طور کشتار می کنند. تمام این مفاسد برای اسلحه دار‏‎ ‎‏بودن غیرصُلَحاست. صلحا باید اسلحه داشته باشند.(209)‏

19 / 10 / 56 

*  *  *

‏ ‏

فروش نفت و خرید اسلحه

‏     نفت را همین طور لوله هایش را باز کردند و دادند به غیر. در‏‎ ‎‏مقابلش چه گرفتند؟ برای امریکا ـ که نمونۀ بارزش است ـ نفتها را‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 130

‏دادند، در مقابل آن پایگاه برای امریکا درست کردند نه اینکه‏‎ ‎‏اسلحه به ما دادند! این صورتِ مسئله بود که اینها در مقابل نفت‏‎ ‎‏اسلحه به ما دادند؛ اسلحه ای که به ما دادند، اسلحه ای است که ما‏‎ ‎‏نمی توانیم استعمالش کنیم! الآن در مملکت ما کسی نیست که‏‎ ‎‏بتواند این اسلحه ها را استعمال کند. این اسلحه را دادند که پایگاه‏‎ ‎‏باشد، که اگر یکوقتی با شوروی مثلاً اینها جنگشان شد، ایران‏‎ ‎‏پایگاه آنها باشد. و پایگاههای زیاد درست کردند. هم نفت را‏‎ ‎‏بردند هم به نفع خودشان عوض را دادند.(210)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

11 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت اقدام جهت حذف سلاحهای اتمی و کشتار جمعی

‏     ‏‏مشکلی که امروز دنیا را تهدید می کند، مشکل این دو ابرقدرت‏‎ ‎‏است؛ این دو ابرقدرت که تمام دنیا را در زیر بال خودشان نگه‏‎ ‎‏داشته اند و از آنها استفاده می کنند. اینها مشغول به یک طرحهایی‏‎ ‎‏هستند و درست کردن یک سلاحهایی هستند که برای آتیۀ بشر‏‎ ‎‏خطرناک است. گرچه هر دسته ای از دستۀ دیگر می ترسند و این‏‎ ‎‏ابرقدرت از آن ابرقدرت وآن از این، لکن ممکن است که یک وقت‏‎ ‎‏در رأس یکی از این دو ابرقدرت، یک دیوانه ای واقع بشود؛ مثل‏‎ ‎‏هیتلر یا مثل صدام و به واسطۀ آن جنونی که برای قدرت دارد، دنیا‏‎ ‎‏را به تباهی بکشد. و اگر ـ خدای نخواسته ـ یک جنگ بین این دو‏‎ ‎‏قدرت در امروز تحقق پیدا کند، اینها دنیا را به خاک و خون‏‎ ‎‏می کشند و به تباهی. مشکل دنیا امروز اینها هستند. مشکلهای‏‎ ‎‏دیگر، مشکلهای منطقه ای است و این مشکل را باید ملتها و‏‎ ‎‏اشخاص متفکر در همۀ دنیا و توده های محروم دنیا دنبال این‏‎ ‎‏بروند که این مشکل را رفع کنند. اگر آنها بنشینند که دولتهای آنها‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 131

‏این مشکل را رفع کند، نخواهد کرد. دولتها نه همچو قدرت و‏‎ ‎‏عرضه ای دارند و هواهای نفسانی هم که خودشان دارند، مانع از‏‎ ‎‏این می شود که با این دو ابرقدرت مخالفت کنند.‏

‏     باید برای آتیۀ دنیا، امروز توده های مردم، نویسندگان،‏‎ ‎‏گویندگان، فکر بکنند و مردم را آگاه کنند به این خطری که تمام‏‎ ‎‏بشریت را تهدید می کند، آگاه کنند همۀ توده های دنیا را که این‏‎ ‎‏خطر بزرگ پیش است و اگراین ابرقدرتها در این حالی که هستند و‏‎ ‎‏مشغول تهیۀ سلاحهای بزرگ اتمی و غیر آن هستند، به همین حال‏‎ ‎‏باقی باشند، دنیا ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ ممکن است که به خرابی بکشند و عمده‏‎ ‎‏ضررش به ملتها برسد. باید هرکس در هرجا هست، نویسنده هایی‏‎ ‎‏که هستند، روشنفکرانی که هستند و علمایی که در همۀ قشرهای‏‎ ‎‏دنیا هستند و دانشمندان، مردم را به این خطر آگاه کنند تا بلکه‏‎ ‎‏خود مردم و توده های مردم در مقابل این دو قدرت بایستند و این‏‎ ‎‏سلاحها را جلوگیری کنند. و اینکه زمزمۀ این هر وقت شده است و‏‎ ‎‏می شود، مدتها در این حرف است که می خواهیم تحدید این‏‎ ‎‏سلاحهای اتمی را بکنیم و می خواهیم تفاهم کنیم به اینکه این‏‎ ‎‏سلاحهای اتمی یا این موشکهای عظیمی را که تازه درست شده‏‎ ‎‏است، جلوی این را بگیریم؛ هر دوی اینها شعر است. و امریکا هم‏‎ ‎‏همین نظر را دارد که شوروی را اغفال کند و آن سلاح ها را در‏‎ ‎‏غرب و در هر جایی که دست دارد، این سلاحها را مهیا کند برای‏‎ ‎‏یک روزی که با فشار یک دکمه، دنیا به آتش کشیده بشود. ‏

‏     امروز باید مردم دنیا توجه به این مشکل بزرگ دنیا بکنند و هر‏‎ ‎‏قشری، نویسنده ای، مطبوعات، در سرتاسر دنیا دنبال این مطلب‏‎ ‎‏باشند و مردم را بیدار کنند که در مقابل این کارهایی که اینها‏‎ ‎‏می کنند، درست قیام کنند. البته کم و زیاد الآن هستند قشرهایی که‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 132

‏تظاهر می کنند بر ضد این سلاحها، لکن باید همۀ مردم قیام کنند تا‏‎ ‎‏بتوانند کاری انجام بدهند.(211)‏

13 / 8 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شعاری بودن برچیدن سلاحهای مخرب

‏     ‏‏رفت و آمدها برای برچیدن سلاحهای مخرب که جهان را تهدید‏‎ ‎‏می کند جز شعاری بیش نتواند بود. کدام عاقل است که باور کند اینان از‏‎ ‎‏اینگونه مسائل صرف نظر نمایند و به حال بشریت رحم کنند.(212)‏

22 / 11 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کنترل و حذف سلاح های مخرب خواستۀ همۀ ملتها

‏     ‏‏کنترل و حذف سلاحهای مخرّب از جهان اگر با حقیقت و‏‎ ‎‏صداقت همراه بود خواستۀ همۀ ملتهاست، ولی این نیز یک فریب‏‎ ‎‏قدیمی است. و این همان چیزی است که اخیراً از گفته های سران‏‎ ‎‏امریکا و شوروی و نوشته های سیاسیون آنها آشکار گردیده است‏‎ ‎‏که مراودات اخیر سران شرق و غرب به خاطر مهار بیشتر جهان‏‎ ‎‏سوم و در حقیقت جلوگیری از نفوذ پابرهنه ها و محرومین در‏‎ ‎‏جهانِ مالکیتهای بی حد و مرز سرمایه داران است. ما باید خود را‏‎ ‎‏آماده کنیم تا در برابر جبهۀ متحد شرق و غرب، جبهۀ قدرتمند‏‎ ‎‏اسلامی ـ انسانی با همان نام و نشان اسلام و انقلاب ما تشکیل‏‎ ‎‏شود؛ و آقایی و سروری محرومین و پابرهنگان جهان جشن گرفته‏‎ ‎‏شود. مطمئن باشید قدرتهای شرق و غرب همان مظاهر‏‎ ‎‏بی محتوای دنیای مادی اند که در برابر خلود و جاودانگی دنیای‏‎ ‎‏ارزشهای معنوی قابل ذکر نمی باشند.(213)‏

29 / 4 / 67 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 133

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 134