بخش دوم: روابط بین الملل
فصل چهارم: روابط خارجی ملل اسلامی (جهان‏ اسلام) با:
1. قدرتها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

1. قدرتها

1. قدرتها

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همگونی ابرقدرتها

‏     ‏‏درمقابل اتحاد شوروی که همسایۀ بزرگ ایران است، موضع و‏‎ ‎‏موقع شما چیست؟‏‏]‏

‎     ‎‏همان موضع و موقعی که در قبال امریکاست. ابرقدرتها مردم‏‎ ‎‏ما را استثمار کردند. من فرقی میان آنها و حتی بین آنها و انگلیس‏‎ ‎‏هم نمی بینم. هنگامی که ایران واقعاً مستقل گردید، در آن صورت‏‎ ‎‏می تواند روابط سالمی با تمامی ممالک عالم برقرار سازد.(214)‏

16 / 2 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رابطه ابرقدرتها با ما رابطه گرگ و میش 

‏     ‏‏خیال نکنید که روابط ما با امریکا و روابط ما با نمی دانم‏‎ ‎‏شوروی و روابط ما با اینها یک چیزی است که برای ما یک‏‎ ‎‏صلاحی دارد. این مثل رابطۀ بره با گرگ است! رابطۀ بره با گرگ،‏‎ ‎‏رابطۀ صلاحمندی برای بره نیست، اینها می خواهند از ما‏‎ ‎‏بدوشند، اینها نمی خواهند به ما چیزی بدهند. اینها اعلام می کنند‏‎ ‎‏که این دوا در آنجا قدغن! ببرید در شرق بفروشید! به حال ما چه‏‎ ‎‏فکری می کنند اینها؟ آن دوایی که آنجا قدغن است دوایی است که‏‎ ‎‏مُضراست لابد تا قدغن کردند. اگر مضر نباشد که قدغن نمی کنند.‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 135

‏این باید آنجا فروش برود!‏

‏     آنها چه فکر می کنند در حال شرق و در حال دنیای سوم؟ اینها‏‎ ‎‏چه فکری می کنند؟ اینها را چه جوری تصور می کنند؟ همینهایی‏‎ ‎‏هستند که برای «حقوق بشر» و نمی دانم برای حتی حقوق‏‎ ‎‏حیوانات، مجامع دارند! اما همه اش این مجامع، مجامع برای حفظ‏‎ ‎‏حقوق خودشان است. با اسم حقوق بشر، حقوق خودشان را‏‎ ‎‏حفظ می کنند، و حقوق ما را پایمال می کنند اینکه می گویند حقوق‏‎ ‎‏حیوانات هم باید ‏‏[‏‏محفوظ‏‏]‏‏ باشد، طرفداری از حتی حیوانات‏‎ ‎‏می کنند، یک طایفه ای می گویند طرفداری از حیوانات، و در ویتنام‏‎ ‎‏هزارها مردم را در سایر شهرها هزارها، صدها میلیون مردم را به‏‎ ‎‏آتش می کشند! یک طایفه ای قضیۀ «حقوق بشر» را می گویند که‏‎ ‎‏این بشر را پایمال کردند. و مع الأسف باورمان می آید از این‏‎ ‎‏مسائل، و گویندگان ما از همین حقوق بشر و از همینها پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند! حقوق بشر را اسلام می تواند پایه گذاری کند که سرانش‏‎ ‎‏مثل علی بن ابیطالب است؛ نه کسانی که بشر را می خورند و اسم‏‎ ‎‏«حقوق بشر» رویش می گذارند.(215)‏

4 / 8 / 58 

*  *  *

‏ ‏

روابط با ابرقدرتها در صورت احترام متقابل

‏     سؤال:‏‏[‏‏موضع و روابط حضرتعالی، پس از اینکه حکومت‏‎ ‎‏اسلامی در ایران به قدرت برسد، در رابطه با کشورهای بزرگ‏‎ ‎‏دنیا، ابرقدرتها و کشورهای شرق و غرب و سایر کشورها چگونه‏‎ ‎‏خواهد بود؟‏‏]‏

‏     ‏‏جواب: تمام کشورها اگر احترام ما را حفظ کنند ما هم احترام‏‎ ‎‏متقابل را حفظ خواهیم کرد، و اگر کشورها و دولتها بخواهند به ما‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 136

‏تحمیلی بکنند از آنها قبول نخواهیم کرد. نه ظلم به دیگران‏‎ ‎‏می کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می رویم.(216)‏

15 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حفظ استقلال و آزادی اساس رابطه با قدرتها

‏     ‏‏سؤال:‏‏[‏‏سیاست خارجی جمهوری اسلامی، خصوصاً در‏‎ ‎‏رابطه با ابرقدرتها، چه خواهد بود؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: سیاست دولت اسلامی، حفظ استقلال، آزادی ملت و‏‎ ‎‏دولت و کشور و احترام متقابل بعد از استقلال تمام خواهد بود و‏‎ ‎‏فرقی بین ابرقدرتها و غیر آنها نیست.(217)‏

18 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رفتار عادلانه با غرب

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏ روابط دولت آینده با غرب، چگونه خواهد بود، آیا‏‎ ‎‏تمام خارجیهایی که در ایران هستند باید ایران را ترک کنند؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: ما با ملتهای غرب نه تنها هیچ نظر سوئی نداریم، بلکه‏‎ ‎‏با آنان صمیمی هم هستیم و آن دولتهایی که با ملت ایران بدرفتاری‏‎ ‎‏کرده اند ما با آنها نظر خوبی نداریم و در هر صورت با غربیها ما‏‎ ‎‏رفتارمان عادلانه است و هیچ وقت با هیچ کس، رفتار ظالمانه‏‎ ‎‏نخواهیم داشت.(218)‏

8 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

روابط حسنه با دولتهای بزرگ در صورت عدم مداخله در امور داخلی

‏     سؤال:‏‏[‏‏در زمینۀ سیاست خارجی، موضع حضرتعالی در برابر‏‎ ‎‏کشورهایی مثل ایالات متحده، روسیه و اسرائیل چه خواهد بود؟‏‏]‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 137

‎     ‎‏جواب: ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است‏‎ ‎‏با مسلمین، روابطی نخواهیم داشت. و اما امریکا و شوروی؛ اگر‏‎ ‎‏دخالت در امور داخلی ما نکنند و با ما روابط حسنه داشته باشند با‏‎ ‎‏آنها روابط برقرار خواهیم کرد.(219)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

18 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط یکسان با شرق و غرب

‏     ‏‏سؤال:‏‏[‏‏آیا تصور می کنید که برقراری حکومت اسلامی موجب‏‎ ‎‏به هم زدن تعادل شرق و غرب در این منطقه از جهان گردد؟‏‏]‏‏ ‏

‏     جواب: حکومت اسلامی حکومتی است آزاد و مستقل و‏‎ ‎‏روابطش با شرق و غرب به یک نحو است. و اگر آنها روابط حسنه‏‎ ‎‏داشته باشند دولت اسلام هم با آنها روابط حسنه دارد؛ و اجازه‏‎ ‎‏نمی دهیم کسی در مقدرات مملکتمان دخالت کند.(220)‏

20 / 3 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

قطع وابستگی به دول خارجی

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏حضرت آیت الله ، آیا خواهان قطع تمام روابط ایران با‏‎ ‎‏قدرتهای خارجی هستید یا اینکه مایل به ادامۀ این روابط‏‎ ‎‏می باشید؟ و در صورت قطع روابط، آیا سیاست شما بسیار خشن‏‎ ‎‏و مخالف خواهد بود؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: نخیر؛ ما خواهان قطع روابط نیستیم. ما خواهان قطع‏‎ ‎‏وابستگیهای ایران به دُوَل خارجی هستیم که اکنون شاه، ایران را‏‎ ‎‏وابسته به امریکا و سایر دوَل کرده است.(221)‏

25 / 10 / 57 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 138

مبارزه با قدرتها

‏     ‏‏امروز ارادۀ ملت است؛ و ملت با ارادۀ قوّی خود و ایمان‏‎ ‎‏به دستورات اسلامی موظف است که هر قدرتی باشد، در‏‎ ‎‏دفاع از ملت، دفاع از کشور خود، با هر قدرتی مبارزه کند. ما‏‎ ‎‏از همۀ قدرتها می خواهیم که در کشور ما، در امور داخلی‏‎ ‎‏کشور ما دخالت به هیچ وجه نکنند. در صورتی که دخالت‏‎ ‎‏نکنند، ما با همه روابط حَسَنه خواهیم داشت.(222)‏

7 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم اجازه به دخالت ابرقدرتها

‏     ‏‏ما دیگر اجازه نمی دهیم ابرقدرتها دخالت در مملکت ما‏‎ ‎‏بکنند.(223)‏

10 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم سازش با ابرقدرتها

‏     ‏‏نه، ما با هیچ کدام از ابرقدرتها و قدرتها سر سازش نداریم، نه‏‎ ‎‏تحت سلطۀ امریکا می رویم و نه زیر بار شوروی. ما مسلمانیم و‏‎ ‎‏می خواهیم زندگی کنیم. ما می خواهیم زندگی فقیرانه داشته‏‎ ‎‏باشیم، ولی آزاد و مستقل باشیم. ما این پیشرفت و تمدنی که‏‎ ‎‏دستمان پیش اجانب دراز باشد را نمی خواهیم. ما تمدنی را‏‎ ‎‏می خواهیم که بر پایۀ شرافت و انسانیت استوار باشد و بر این پایه،‏‎ ‎‏صلح را حفظ نماید. ابرقدرتها می خواهند انسانیت انسانها را تحت‏‎ ‎‏سلطه قرار دهند و ما و شما و هر مسلمانی مکلف است در مقابل‏‎ ‎‏آنها بایستد و سازش نکند و طرحهایی از قبیل طرح سادات و فهد‏‎ ‎‏را رد کند. بر ما واجب است که اینگونه طرحها را، که به نفع‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 139

‏مستضعفین نیست، محکوم نماییم. ‏

‏     من به شما اطمینان می دهم که مسائل ما از شما جدا نیست.‏‎ ‎‏ولی شما خوب می دانید که امریکا و عوامل داخلی اش یک لحظه‏‎ ‎‏ما را آرام نگذاشتند. لذا، اگر ما به شما کمک شایانی نکردیم،‏‎ ‎‏چون گرفتار این جنایتکاران هستیم. ما لبنان را از خودمان می دانیم.‏‎ ‎‏شیعیان لبنان و ایران و مسلمانان همۀ جهان یکی هستند.(224)‏

6 / 8 / 60 

*  *  *

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 140