بخش دوم: روابط بین الملل
فصل چهارم: روابط خارجی ملل اسلامی (جهان‏ اسلام) با:
3. شوروی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

3. شوروی

3. شوروی

‏ ‏

روابط سالم با تمام ممالک

‏     ‏‏درمقابل اتحاد شوروی که همسایۀ بزرگ ایران است، موضع و‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 148

‏موقع شما چیست؟‏‏]‏

‏     ‏‏همان موضع و موقعی که در قبال امریکاست. ابرقدرتها مردم‏‎ ‎‏ما را استثمار کردند. من فرقی میان آنها و حتی بین آنها و انگلیس‏‎ ‎‏هم نمی بینم. هنگامی که ایران واقعاً مستقل گردید، در آن صورت‏‎ ‎‏می تواند روابط سالمی با تمامی ممالک عالم برقرار سازد.(240)‏

16 / 2 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

همگونی بین شوروی و آمریکا 

‏     ‏‏سؤال:‏‏ [‏‏روابط شما با شوروی چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: همان طور که با امریکا، فرقی ندارد. روابط مثل هم‏‎ ‎‏است.(241)‏

16 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

احترام متقابل اساس رفتار همسایگی

‏     ‏‏شوروی مثل سایر ممالک است. اگر چنانچه احترام متقابل را‏‎ ‎‏حفظ کند ما هم با او رفتار همسایگی می کنیم و ما به او اجازۀ‏‎ ‎‏دخالت در مملکتمان را نمی دهیم.(242)‏

20 / 9 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم اجازه به دخالت روسیه در ایران

‏     ‏‏اگر دولت اسلامی تشکیل شود که خواهد شد، روسیه به‏‎ ‎‏هیچ وجه در ایران قدرت پیدا نخواهد کرد و دولت اسلامی به‏‎ ‎‏روسیه اجازه نخواهد داد که در مملکت دخالت کند. چنانچه به‏‎ ‎‏هیچ مملکتی اجازه نخواهد داد.(243)‏

20 / 9 / 57 

*  *  *


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 149

حفظ آزادی و استقلال کشور مبنای سیاست خارجی

‏     ‏‏سؤال: [به نظر شما روابط آینده تان با روسیۀ شوروی،‏‎ ‎‏کشورهای عضو پیمان ورشو و چین کمونیست چگونه است؟‏‎ ‎‏روابط کنونی این کشورها با ایران ممکن است خیلی سرد توصیف‏‎ ‎‏شود.‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: در حال حاضر روسیۀ شوروی و چین هر دو خود را با‏‎ ‎‏حمایت از شاه در صف مخالفین ملت ایران قرار داده اند. در آینده‏‎ ‎‏سیاست خارجی ما بر مبنای اصل حفظ آزادی و استقلال کشور و‏‎ ‎‏احترام متقابل خواهد بود. آنها با رعایت این اصل باید تصمیم‏‎ ‎‏بگیرند.(244)‏

24 / 8 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

شرط رابطه با شوروی

‏     ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏در زمینۀ سیاست خارجی، موضع حضرتعالی در برابر‏‎ ‎‏کشورهایی مثل ایالات متحده، روسیه و اسرائیل چه خواهد بود؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است‏‎ ‎‏با مسلمین، روابطی نخواهیم داشت. و اما امریکا و شوروی؛ اگر‏‎ ‎‏دخالت در امور داخلی ما نکنند و با ما روابط حسنه داشته باشند با‏‎ ‎‏آنها روابط برقرار خواهیم کرد.(245)‏

18 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

احترام به تمام کشورها

‏     ‏‏سؤال:‏‏ [‏‏سیاست شما نسبت به روسیه چیست؟ احساسات‏‎ ‎‏شما دربارۀ مارکسیسم روسی چیست؟‏‏]‏

‎     ‎‏جواب: سیاست ما نسبت به روسیه مثل سیاست ما نسبت به‏‎ ‎‏امریکا و سایر کشورهاست. ما براساس احترام متقابل به تمام‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 150

‏کشورها احترام می گذاریم.(246)‏

18 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روابط حسنه با شوروی

‏     ‏‏روابط با شوروی حسنه خواهد بود به شرط آنکه این کشور و‏‎ ‎‏کشورهای دیگر از مداخله در امور ایران خودداری کنند.(247)‏

24 / 10 / 57 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

رفتار مسالمت آمیز و انسانی

‏     ‏‏ما با دولت همجوار خودمان ـ که در سابقِ ایام روابط حسنه‏‎ ‎‏داشته اند و اخیراً به واسطۀ این قدرت شیطانی پهلوی، قدری بین‏‎ ‎‏ملت ما و دولتهای ابرقدرت تیرگی حاصل شده است، برای خاطر‏‎ ‎‏اینکه این جنایاتی که او کرده است مردم عقیده دارند که به واسطۀ‏‎ ‎‏پشتیبانی ای که اجانب به ‏‏[‏‏او‏‏]‏‏ کرده است واقع شده است ـ ما با‏‎ ‎‏شما که همجوار ما هستید و فرسخها بین دو کشور مرز مشترک‏‎ ‎‏است، مایلیم که به طور مسالمت آمیز، به طور انسانی رفتار کنیم. و‏‎ ‎‏البته دولت ما هر طور که مصلحت بداند، در روابط اقتصادی،‏‎ ‎‏روابط تجاری و سایر اموری که مربوط به دولت است، عمل‏‎ ‎‏خواهد کرد. این دولتْ دولتِ اسلامی و تحت رهبری رهبران‏‎ ‎‏اسلام است و هرگز ظلم به غیر، ولو هرچه ضعیف باشد، روا‏‎ ‎‏نمی دارد و ظلم از غیر، هرچه قوی باشد، تحمل نمی کند.(248)‏

7 / 12 / 57 

*  *  *

‏ ‏

روابط سیاسی ـ اقتصادی به شرط احترام متقابل

‏     ‏‏ما می خواهیم با کسانی که می خواهند با ما روابط دوستانه داشته‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 151

‏باشند، روابط دوستانه داشته باشیم؛ و امیدواریم که کشور شما و‏‎ ‎‏دولت شما احترام متقابل را حفظ کند و طوری عمل کند که در ایران‏‎ ‎‏منعکس نشود که شما در امور کشور ما دخالت دارید. من میل ندارم‏‎ ‎‏که وانمود شود در اهواز دخالت داشته اید. رفتار شما باید طوری‏‎ ‎‏باشد که رفع سوءتفاهم شود. نباید کاری انجام شود تا وانمود گردد‏‎ ‎‏از شوروی اسلحه وارد می شود؛ و اگر این مسئله درست باشد، من از‏‎ ‎‏شما گله دارم. ایران در سابق بیشتر تجارتش با روسیه ـ شوروی فعلی‏‎ ‎‏ـ بود؛ سابق که اصلاً امریکایی در کار نبود. و ما هم مایلیم با شما‏‎ ‎‏روابط حسنه و روابط اقتصادی و سیاسی داشته باشیم. و این موکول‏‎ ‎‏است به ‏‏[‏‏اینکه‏‎ ‎‏]‏‏احترام متقابل رعایت شود. ما از شما می خواهیم‏‎ ‎‏مسائلی که باعث شود عده ای بعضی چیزها را بگویند پیش نیاید. و‏‎ ‎‏مهمش همین قضیۀ رساندن اسلحه است. چنانکه ما میل داریم ‏‏[‏‏در‏‏]‏‎ ‎‏افغانستان، که یک مملکت اسلامی است، مسائل اسلامی حل شود.‏‎ ‎‏دخالت شوروی در آنجا در ایران هم اثر خواهد گذاشت؛ و ما از‏‎ ‎‏شوروی می خواهیم در افغانستان دخالت نکند. باز تکرار می کنیم که‏‎ ‎‏ما خواستار روابط دوستانه هستیم.(249)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

22 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

حسن همجواری و روابط متقابل

‏     ‏‏دربارۀ اسلام به صورت جدی تحقیق و تفحص کنید. و این نه به‏‎ ‎‏خاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما، که به جهت ارزشهای والا و جهان‏‎ ‎‏شمول اسلام است که می تواند وسیلۀ راحتی و نجات همۀ ملتها باشد‏‎ ‎‏و گره مشکلات اساسی بشریت را باز نماید. نگرش جدی به اسلام‏‎ ‎‏ممکن است شما را برای همیشه از مسئله افغانستان و مسائلی از این‏‎ ‎‏قبیل در جهان نجات دهد. ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان کشور‏

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 152

‏خود دانسته و همیشه خود را در سرنوشت آنان شریک می دانیم. با آزادی‏‎ ‎‏نسبی مراسم مذهبی در بعضی از جمهوریهای شوروی، نشان دادید که‏‎ ‎‏دیگر اینگونه فکر نمی کنید که مذهب مخدر جامعه است. راستی مذهبی‏‎ ‎‏که ایران را در مقابل ابرقدرتها چون کوه استوار کرده است مخدر جامعه‏‎ ‎‏است؟ آیا مذهبی که طالب اجرای عدالت در جهان و خواهان آزادی انسان‏‎ ‎‏از قیود مادی و معنوی است مخدر جامعه است؟ آری، مذهبی که وسیله‏‎ ‎‏شود تا سرمایه های مادی و معنوی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، در‏‎ ‎‏اختیار ابرقدرتها و قدرتها قرار گیرد و بر سر مردم فریاد کشد که دین از‏‎ ‎‏سیاست جدا است مخدر جامعه است. ولی این دیگر مذهب واقعی نیست؛‏‎ ‎‏بلکه مذهبی است که مردم ما آن را «مذهب امریکایی» می نامند. در خاتمه‏‎ ‎‏صریحاً اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و‏‎ ‎‏قدرتمندترین پایگاه جهان اسلام به راحتی می تواند خلأ اعتقادی نظام شما‏‎ ‎‏را پر نماید. و در هر صورت، کشور ما همچون گذشته به حسن همجواری و‏‎ ‎‏روابط متقابل معتقد است و آن را محترم می شمارد.(250)‏‎[1]‎

11 / 10 / 67 

*  * *

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 153

  • )) علاوه بر موارد مذکور برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:1ـ صحیفه نور،          ج 3،     ص 236،     2 / 9 / 57؛               صحیفه امام،          ج 5،     ص 80.2ـ صحیفه نور،          ج 3،     ص 258،     8 / 9 / 57؛               صحیفه امام،          ج 5،     ص 142.3ـ صحیفه نور،          ج 22،     ص 148،     9 / 9 / 57؛               صحیفه امام،          ج 5،     ص 144.4ـ صحیفه نور،          ج 4،     ص 37،          16 / 9 / 57؛          صحیفه امام،          ج 5،     ص 181.5ـ صحیفه نور،          ج 4،     ص 51،          20 / 9 / 57؛          صحیفه امام،          ج 5،     ص 206.6ـ صحیفه نور،          ج 22،     ص 156،     30 / 9 / 57؛          صحیفه امام،          ج 5،     ص 257.7ـ صحیفه نور،          ج 22،     ص 171،     25 / 10 / 57؛          صحیفه امام،          ج 5،     ص 475.8ـ صحیفه نور،          ج 5،     ص 115،     7 / 12 / 57؛          صحیفه امام،          ج 6،     ص 20ـ 219.9ـ صحیفه نور،          ج 7،     ص 184،     2 / 4 / 58؛               صحیفه امام،          ج  8،     ص 263.10ـ صحیفه نور،          ج 20،     ص 50،          29 / 8 / 65؛          صحیفه امام،          ج 20،     ص 61ـ 160.11ـ صحیفه نور،          ج 21،     ص 69-66،     11 / 10 / 67؛          صحیفه امام،          ج 21،     ص 26ـ 220.