فهرست عناوین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست عناوین

فهرست عناوین

‏ ‏

‏ ‏

‏عنوان‏‎…‎‏صفحه‏

‏ ‏

بخش اول سیاست خارجی

‏     ‏فصل اول: اصول و مبانی در سیاست خارجی ج.ا.ا.‏··· 3‏

‏1.‏ گستره روابط براساس مبانی اسلامی و انسانی‏··· 3‏

‏روابط براساس رفتار انسانی··· 3‏

‏روابط بر اساس مبانی اسلام··· 3‏

‏اسلام برای همه··· 4‏

‏روابط انسانی با همۀ ملتها··· 4‏

‏روابط براساس تعهد به احکام اسلام··· 4‏

‏رفتار با دولتها براساس موازین اسلامی··· 5‏

‏تأکید بر نفی سلطه ارباب رعیتی در روابط··· 5‏

‏2‏. اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر‏··· 6‏

‏روابط براساس اصل احترام متقابل··· 6‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 159

‏رفتار احترام آمیز و متقابل··· 6‏

‏احترام متقابل··· 7‏

‏روابط متقابل با همه دول··· 7‏

‏عدم اجازه به دخالت در امور داخلی··· 7‏

‏رفتار محترمانه··· 8‏

‏احترام متقابل با تمام کشورها··· 8‏

‏روابط حسنه و متقابل··· 8‏

‏روابط حسنه و متقابل با ژاپن··· 9‏

‏جلوگیری از دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم··· 9‏

‏روابط براساس عدم مداخله در امور ایران··· 9‏

‏روابط براساس احترام متقابل با فرانسه··· 10‏

‏روابط حسنه با هم به شرط عدم دخالت در امور داخلی··· 10‏

‏روابط حسنه مانع دخالت در امور داخلی··· 10‏

‏رابطه قوی با دولتهای اسلامی··· 10‏

‏روابط همه جانبه به شرط احترام متقابل··· 11‏

‏رعایت احترام متقابل در روابط··· 11‏

‏روابط دوستانه با همه دولتها··· 12‏

‏3‏. روابط حسنه ـ مدارا و مسالمت آمیز‏··· 12‏

‏شرط روابط حسنه  با دولت امریکا··· 12‏

‏رفتار مسالمت آمیز و انسانی··· 13‏

‏روابط حسنه با همه دولتها و ملتها··· 13‏

‏روابط حسنه متقابل با همه دولتها··· 13‏

‏مراعات برادری··· 14‏

‏صلح و صفا با همجواران··· 14‏

‏رفتار مدارا با همه دولتها و مسلمین··· 14‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 160

‏صلح و مسالمت با همۀ دنیا··· 15‏

‏روابط حسنه با همه عالم··· 15‏

‏حسن همجواری و روابط متقابل··· 16‏

4. آزادی ـ استقلال و منافع ملی‏··· 16‏

‏روابط سالم با تمام ممالک در صورت استقلال··· 16‏

‏گفتگو با همۀ ملل جهان براساس حفظ آزادی و استقلال··· 17‏

‏حفظ آزادی، استقلال··· 17‏

‏گام برداشتن در جهت منافع مردم··· 17‏

‏حفظ استقلال ـ آزادی ملت و دولت··· 17‏

‏حفظ آزادی و استقلال کشور اصل غیرقابل تغییر··· 18‏

‏سیاست آزاد و مستقل··· 18‏

‏حفظ مصالح و منافع اسلام اساس روابط خارجی··· 18‏

‏روابط دوستانه با حفظ استقلال··· 19‏

‏منافع ملت ایران اساس روابط با غرب··· 19‏

5. نفی سلطه گری و سلطه پذیری‏··· 19‏

‏از بین رفتن سلطه گران··· 19‏

‏نفی سلطۀ غیر··· 20‏

‏کسب استقلال و تحت نظر دیگران نبودن··· 20‏

‏قطع نفوذ دولتها و ابرقدرتها··· 20‏

‏ارزش نداشتن حیات زیر سلطه غیر··· 20‏

‏قطع دست اجانب جهت جلوگیری از سلطه··· 21‏

‏قطع سلطه همه استعمارگران··· 21‏

‏بیداری مانع سلطه پذیری··· 21‏

‏از بین بردن سلطه گری··· 22‏

‏نپذیرفتن تعدی و تجاوز به کشورها··· 22‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 161

‏دعوت به خروج از سلطه جباران··· 22‏

‏6. نفی ظلم و ظلم پذیری··· 23‏

‏نپذیرفتن رفتار ظالمانه در هر صورت··· 23‏

‏دشمنی با دولتهای ظالم··· 23‏

‏مخالفت با  کشورهای ظالم··· 23‏

‏تحمل نکردن ظلم به هر شکل··· 23‏

‏پرهیز از ستمگری و ستم پذیری به عنوان یک اصل اسلامی··· 24‏

‏ممنوعیت ستمگری و ستم پذیری در اسلام··· 24‏

‏مقابله با کشورهای متعدی··· 24‏

‏موافقت با مظلومین و مخالفت با ظالمین··· 25‏

‏پرهیز از ستم پذیری··· 25‏

‏نپذیرفتن ظلم و مظلومیت··· 25‏

‏تشریک مساعی جهت جلوگیری از ظلم و ستم··· 25‏

‏کوتاه کردن دست ظالمان··· 26‏

‏مبارزه با تعدی گران··· 26‏

‏نجات دادن مظلومان از دست ظالمان··· 26‏

‏ایستادگی در مقابل ظلم··· 27‏

‏7‏. اصل نه شرقی نه غربی‏··· 28‏

‏عدم اتکا به غرب و شرق··· 28‏

‏رفتار عادلانه محور روابط با شرق و غرب··· 28‏

‏عدم گرایش به سوی غرب و شرق··· 28‏

‏تعیین سرنوشت خویش··· 29‏

‏معنای نه شرقی نه غربی··· 29‏

‏حفظ استقلال··· 29‏

‏استقلال کامل و نیاز به قطع وابستگی··· 29‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 162

‏جایگزینی شوروی بجای آمریکا در ایران··· 30‏

‏سازش، خیانت به اسلام و مسلمین··· 30‏

‏ادامه مبارزه تا قطع وابستگی··· 30‏

‏حفظ سیاست نه شرقی و نه غربی··· 31‏

‏خودباوری و رهایی از شرق و غرب··· 31‏

‏اسلام خواهی اساس شعار نه شرقی نه غربی··· 31‏

‏صراط مستقیم، نه شرقی و نه غربی··· 32‏

‏پیامدهای اعمال سیاست نه شرقی نه غربی··· 32‏

‏ایران آزاد و مستقل برپایه شرافت انسانی··· 33‏

‏ایران و بلوک بندی نظام بین الملل··· 34‏

‏ایران و سیاست تحت الحمایگی··· 34‏

‏اسلامی بودن شعار نه شرقی نه غربی··· 34‏

‏بلوک بندی شدن کشورها در نظام بین المللی··· 35‏

‏شعار جوانان، نه شرقی نه غربی··· 35‏

‏رویارویی ایران با قطب بندی نظام بین المللی··· 36‏

‏ایران و سیاست عدم تعهد··· 36‏

‏سیاست عدم تعهد کشورهای اسلامی··· 36‏

‏سیاست نه شرقی نه غربی قوام جمهوری اسلامی··· 37‏

‏پایداری در اصول نه شرقی نه غربی··· 37‏

‏8‏. دفاع از کیان اسلام و مسلمین‏··· 38‏

‏برنامۀ ما برنامه اسلام··· 38‏

‏برخواستن از خواب غفلت··· 39‏

‏اقدام عملی در دفاع از مسلمین··· 39‏

‏نفی مذاکرات سیاسی با جنایتکاران تاریخ··· 39‏

‏همصدایی با جمهوری اسلامی و مبارزه با ستمگران··· 40‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 163

‏گام زدن با قدرت در راه اسلام··· 42‏

‏پاسخ به ندای مظلومان ملت فلسطین··· 42‏

‏قیام مسلمانان به فرمان خدا··· 43‏

‏پرهیز از عالمگیری··· 43‏

‏دفاع از همه مسلمین··· 44‏

‏احیای هویت مسلمین در سراسر جهان··· 44‏

‏خمینی و مبارزه با ذلت و حقارت مسلمانان··· 45‏

‏دفاع از مبارزات و حقوق کشورهای اسلامی··· 45‏

‏دفاع از نوامیس مسلمین··· 46‏

‏9‏. دفاع از مستضعفین و مظلومین‏··· 46‏

‏شمول وعده الهی بر مستضعفین··· 46‏

‏مستضعفان جهان و وعده های الهی··· 47‏

‏حزب جهانی مستضعفین و قیام علیه مستکبرین··· 47‏

‏تأسیس حزب جهانی مستضعفین··· 48‏

‏قیام مستضعفان علیه مستکبرین··· 48‏

‏انقراض مستکبرین و برپایی صلح جهانی··· 48‏

‏قیام جهت نجات از چنگال ستمگران··· 49‏

‏پیام رهایی مستضعفین··· 49‏

‏عزم ایران در دفاع از مظلومان··· 50‏

‏مستضعفین و حق وتوی قدرتمندان··· 50‏

‏نهضت ایران امیدی برای مستضعفان··· 50‏

‏بیداری مستضعفین، مانع سلطه پذیری··· 51‏

‏همراهی جمهوری اسلامی با مستضعفان جهان··· 51‏

‏دفاع از حقوق فقرا··· 51‏

‏دفاع از محرومان جهان··· 52‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 164

‏10‏. کمک به نهضتهای آزادیبخش‏··· 53‏

‏پشتیبانی از سازمانهای نجاتبخش··· 53‏

‏پشتیبانی از نهضتهای آزادیبخش··· 53‏

‏پشتیبانی از کشورهای زیر سلطه··· 53‏

‏حمایت از نهضت های رهایی بخش··· 54‏

‏تحقق جامعه ای آزاد برای جنبش های آزادیبخش··· 54‏

‏ایران پناهگاه مسلمانان آزاده جهان··· 54‏

‏11. صدور انقلاب اسلامی··· 55‏

‏آرزوی پیاده شدن اسلام در جهان··· 55‏

‏صدور انقلاب به کشورهای اسلامی··· 55‏

‏صدور انقلاب به سراسر جهان··· 56‏

‏خطر انقلاب اسلامی برای قدرتها··· 56‏

‏گسترش نفوذ اسلام در جهان··· 56‏

‏ ‏

‏     ‏فصل دوم: تشکیلات اجرایی در سیاست خارجی ج.ا.ا.‏··· 59‏

‏1‏. وزارت امور خارجه‏··· 59‏

‏ضعف تبلیغات خارجی··· 59‏

‏وزارت خارجه تابلوی هویت اسلامی ایران··· 59‏

‏اخراج شجاعانه جاسوسان شوروی··· 60‏

‏حساسیت وزارت خارجه··· 61‏

‏جو باز سیاسی و تحمل انتقادات··· 62‏

‏وظایف وزارت خارجه در جنگ··· 62‏

‏طاغوت زدایی و لزوم تحول در وزارتخانه··· 62‏

‏2. سفارتخانه ها··· 63‏

‏سیمای اسلامی سفارتخانه ها··· 64‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 165

‏رعایت موازین اسلامی در دیدارهای دیپلماتیک··· 67‏

‏وظیفه مجلس و اصلاح سفارتخانه ها··· 69‏

‏صدور انقلاب با اخلاق و اعمال درست··· 69‏

‏سفارتخانه ها مرکز تبلیغات کشور··· 77‏

‏ایجاد سیاست تبلیغاتی هماهنگ در خارج از کشور··· 77‏

‏تطبیق سفارتخانه ها با نظام اسلامی··· 78‏

‏فقدان تبلیغات صحیح··· 79‏

‏سفارتخانه ها در صراط مستقیم انسانیت··· 79‏

‏تغییر اساسی در سفارتخانه ها··· 81‏

‏صورت اسلامی سفارتخانه ها··· 83‏

‏مطابقت اعمال با موازین آدمی··· 83‏

‏سفارتخانه ها آینه تمام نمای کشور··· 85‏

‏ ‏

بخش دوم: روابط بین الملل 

‏     ‏فصل اول: سازمانها و نهادهای بین المللی‏ ··· 89‏

‏1‏. سازمان ملل ـ شورای امنیت‏··· 89‏

‏سازمانهای بین المللی در خدمت منافع غرب··· 89‏

‏جهت گیری به سمت منافع ابرقدرتها··· 90‏

‏نظر سازمانهای بین المللی حق وتودار··· 90‏

‏سازمانهای بین المللی در خدمت ابرقدرتها··· 91‏

‏ننگ آفرینی سازمانهای بین المللی··· 91‏

‏بازی حق وتو··· 91‏

‏سازمان های بین المللی عامل بازی دادن کشورها··· 92‏

‏حق وتو تداعی حکومت جنگل··· 92‏

‏ناامنی سازمانهای امنیتی دنیا··· 94‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 166

‏سازمان های بین المللی و حق وتوی قدرتها··· 94‏

‏مجامع بین المللی در خدمت قدرتها··· 95‏

‏سکوت سازمانهای بین المللی و تشویق جنایتکاران··· 95‏

‏2‏. عفو بین الملل‏ ··· 96‏

‏سازمان عفو بین الملل در راستای مقابله با ایران··· 96‏

‏مأموریت عفو بین الملل برای محکومیت ایران··· 96‏

‏دروغپردازی سازمان عفو بین الملل··· 98‏

‏گرفتاری دنیا امروز در دست سازمانهای دست نشانده··· 99‏

‏بی انصافی سازمان عفو بین الملل··· 99‏

‏3. غیرمتعهدها··· 100‏

‏غیرمتعهدهای بی تعهد··· 100‏

‏لزوم تصفیه کنفرانس غیرمتعهدها··· 100‏

‏4. لاهه··· 103‏

‏بی اعتنایی به محکومیت های لاهه··· 103‏

‏ ‏

‏     ‏فصل دوم: حقوق بشر‏ ··· 105‏

‏1‏. اعلامیه حقوق بشر‏··· 105‏

‏سوءاستفاده از اعلامیۀ حقوق بشر··· 105‏

‏اعلامیه حقوق بشر در منطق کارتر··· 108‏

‏حقوق بشر یعنی بدست گرفتن سرنوشت خود··· 109‏

‏آزادی ملت یکی از حقوق بشر··· 109‏

‏جرم و جنایت به بهانه حقوق بشر··· 110‏

‏انتقاد از ایران به بهانه حقوق بشر··· 110‏

‏2‏. مدعیان حقوق بشر‏··· 111‏

‏قضیه حقوق بشر در منطق قلدرها··· 111‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 167

‏گرفتاری ملت از دست مدعیان حقوق بشر··· 112‏

‏به زمین زدن حقوق میلیونها بشر به اسم قضیه حقوق بشر··· 112‏

‏حفظ حقوق اشخاص ابرقدرت به اسم حقوق بشر··· 112‏

‏بی فایدگی کار مدعیان دروغین حقوق بشر برای بشر··· 114‏

‏طرفدار حقوق بشر یا طرفدار حکومتهای ابرقدرت؟··· 115‏

‏پایمال کردن حقوق بشر··· 115‏

‏کشتن بشر با ادعای حقوق بشر··· 116‏

‏سکوت طرفداران حقوق بشر در برابر قتل در آمریکا··· 117‏

‏حقوق بشر یعنی حقوق ظالمها؟!··· 117‏

‏تهی شدن عنوان حقوق بشر از مفهوم حقیقی··· 118‏

‏بی تفاوتی مدعیان حقوق بشر··· 118‏

‏محکوم کردن مظلومها توسط سازمانهای حقوق بشر··· 118‏

‏دروغ پراکنی دربارۀ مسئله نقض حقوق بشر··· 119‏

‏پایمال کردن حقوق انسانها با شعار طرفداری از حقوق بشر··· 119‏

‏تعجب از مدعیان حقوق بشر؟!··· 119‏

‏3‏. آمریکا و حقوق بشر‏··· 120‏

‏مقدم بودن منافع امریکا بر حقوق بشر··· 120‏

‏ضایع کردن حقوق بشر··· 121‏

‏برداشت غلط غربیان از حقوق بشر··· 121‏

‏تباهی بشر و ادعای رئیس جمهور امریکا··· 123‏

‏مخالفت آمریکا با حقوق بشر··· 124‏

‏جرائم امریکا در ایران با ادعای طرفداری از حقوق بشر··· 125‏

‏حقوق بشر و چاپیدن مسلمین··· 126‏

‏از بین بردن حیثیت انسان به اسم طرفداری حقوق بشر··· 127‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 168

‏ ‏

‏     ‏فصل سوم: خلع سلاح عمومی و صلح بین المللی‏ ‏‏··· 129‏

‏خلع سلاح اسلحه دارهای ناشایست··· 129‏

‏توجیه جنایتها با تبلیغات··· 130‏

‏فروش نفت و خرید اسلحه··· 131‏

‏ضرورت اقدام جهت حذف سلاحهای اتمی و کشتار جمعی··· 131‏

‏شعاری بودن برچیدن سلاحهای مخرب··· 133‏

‏کنترل و حذف سلاح های مخرب خواستۀ همۀ ملتها··· 133‏

‏ ‏

     فصل چهارم: روابط خارجی ملل اسلامی (جهان اسلام) با‏:··· 135‏

‏1‏. قدرتها‏··· 135‏

‏همگونی ابرقدرتها··· 135‏

‏رابطه ابرقدرتها با ما رابطه گرگ و میش··· 135‏

‏روابط با ابرقدرتها در صورت احترام متقابل··· 136‏

‏حفظ استقلال و آزادی اساس رابطه با قدرتها··· 137‏

‏رفتار عادلانه با غرب··· 137‏

‏روابط حسنه با دولتهای بزرگ در صورت عدم مداخله در امور داخلی··· 138‏

‏روابط یکسان با شرق و غرب··· 138‏

‏قطع وابستگی به دول خارجی··· 138‏

‏مبارزه با قدرتها··· 138‏

‏عدم اجازه به دخالت ابرقدرتها··· 139‏

‏عدم سازش با ابرقدرتها··· 139‏

‏2‏. آمریکا‏··· 140‏

‏احترام آمریکا به مصالح و استقلال ملت··· 140‏

‏رفتار عادلانه در صورت عدم مداخله در امور داخلی··· 140‏

‏احترام متقابل مبنای رابطه با آمریکا··· 141‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 169

‏تغییر روابط ارباب و نوکری به یک رابطه سالم··· 141‏

‏عدم دخالت در امور داخلی اساس روابط··· 142‏

‏عدم ضدیّت با دولتها··· 142‏

‏عدم مخالفت با ملت امریکا··· 143‏

‏روابط حسنه متقابل··· 143‏

‏احترام متقابل مبنای روابط··· 144‏

‏روابط امریکا با ما رابطه ظالم و مظلوم··· 144‏

‏آرزوی قطع رابطه با امریکا··· 145‏

‏نفی رابطه یک طرفه··· 146‏

‏عادی سازی روابط با آمریکا··· 147‏

‏شرایط ارتباط مجدد با آمریکا··· 147‏

‏آدم شدن امریکا شرط رابطه··· 147‏

‏3‏. شوروی‏··· 148‏

‏روابط سالم با تمام ممالک··· 149‏

‏همگونی بین شوروی و آمریکا··· 149‏

‏احترام متقابل اساس رفتار همسایگی··· 149‏

‏عدم اجازه به دخالت روسیه در ایران··· 149‏

‏حفظ آزادی و استقلال کشور مبنای سیاست خارجی··· 150‏

‏شرط رابطه با شوروی··· 150‏

‏احترام به تمام کشورها··· 150‏

‏روابط حسنه با شوروی··· 151‏

‏رفتار مسالمت آمیز و انسانی··· 151‏

‏روابط سیاسی ـ اقتصادی به شرط احترام متقابل··· 152‏

‏حسن همجواری و روابط متقابل··· 152‏

‏4‏. فرانسه‏··· 154‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 170

‏انتظار همگامی از فرانسه با نهضت ایران··· 154‏

‏حفظ آرمانها و مصالح مبنای احترام متقابل··· 154‏

‏روابط با فرانسه برمبنای اخلاقی و تمدن··· 155‏

‏5‏. افریقای جنوبی‏··· 155‏

‏سفاک بودن رژیم آپارتاید افریقای جنوبی··· 155‏

‏عدم داشتن رابطه با آفریقای جنوبی··· 155‏

‏فریاد برائت ما، فریاد مردم مسلمان افریقاست··· 155‏

‏6‏. اسرائیل‏··· 156‏

‏رد اسرائیل··· 156‏

‏عدم رابطه با غاصب··· 156‏

‏عدم برقراری رابطه با اسرائیل··· 156‏

‏ ‏

‏          فهرست عناوین (تفصیلی)··· 159‏

‏          فهرست مآخذ··· 173‏


کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 171

‎ ‎

کتابسیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 172