فصل دوم: ارتش جمهوری اسلامی
ویژگیهای معنوی نظامیان اسلام
استقلال
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

استقلال

استقلال

 

 

 

عدم وابستگی به امریکا 

سؤال: ‏[‏‏آیا تغییری در سیاست ارتش اتفاق خواهد افتاد؟ آیا ایران‏‎ ‎‏دیگر تسلیحات پیچیده نخواهد خرید؟ آنچه که تاکنون با پول نفت‏‎ ‎‏می خریده است؟‏‏]‏

جواب:‏ هرگز! ارتش ایران هیچ گاه احتیاج به اسلحه های کنونی ندارد.‏‎ ‎‏مستشاران نظامی امریکایی بر ارتش ایران سیطره دارند.(211)‏

25 / 10 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کوتاه کردن دست مستشاران امریکایی

‏یکی از تحفه های بسیار با ارزشی که این انقلاب به ما داده است، هدیه ای‏‎ ‎‏که از جانب خدای تبارک و تعالی به ما عنایت ‏‏[‏‏شده‏‏]‏‏ است، همین است‏‎ ‎‏که دست قدرتهای بزرگ از ارتش بریده شده و مستشارهای اینها بیرون‏‎ ‎‏رانده شده اند؛ و شما الآن خودتان هستید و فرماندهان خودتان.‏‎ ‎‏فرماندهان وقتی از خودتان است، خودتان هستید، دیگر این طور‏‎ ‎‏نیست که شما این ناراحتی را در قلبتان احساس کنید که ما تحت فرمان‏‎ ‎‏دشمنهای خودمان هستیم.(212)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کسب عزت با تحمل سختیها

‏من اعتقـادم ایـن است که انسـان اگـر بـا هر زحمـت و مـرارتی زنـدگی‏‎ ‎‏کنـد و زنـدگیش مال خـودش بـاشد، مستقـل بـاشد در زنـدگی و‏‎ ‎‏نـانِ جـو خـودش را بخـورد، آن ارزشش صـدها مقـابل ایـن است که‏‎ ‎‏انسـان در آپـارتمانهـای عظیـم بنشینـد و دستش پیش دیگـران دراز‏‎ ‎‏بـاشد و به دیگـران سلام بدهـد. این یک مطلبـی است که هـر انسـان‏‎ ‎‏شـرافتمنـدی ‏‏[‏‏تـأیید می کنـد،‏‎ ‎‏]‏‏خصـوصاً در ارتش بـاید این مطلب‏

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 109

‏قـویتر بـاشد. در آن جا مطـرح نبـاشد که مـن باید اتومبیلم چه‏‎ ‎‏باشد.(213)‏

24 / 3 / 60

*  *  *

کتابارتش از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 110