فصل اول: حقیقت و ماهیت انسان
مقایسه انسان و حیوان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

مقایسه انسان و حیوان

مقایسه انسان و حیوان

‏ ‏

انسان حیوان بالفعل در آغاز زندگی دنیا 

‏در مقام خود مبرهن است که انسان در اول پیدایش، پس از طی‏‎ ‎‏منازلی، حیوان ضعیفی است که جز به قابلیت انسانیّتْ امتیازی از‏‎ ‎‏سایر حیوانات ندارد. و آن قابلیّتْ میزان انسانیت فعلیه نیست.‏

‏پس، انسان حیوانی بالفعل است در ابتدای ورود در این عالم؛ و در‏‎ ‎‏تحت هیچ میزان جز شریعت حیوانات، که ادارۀ شهوت و غضب‏‎ ‎‏است، نیست. و چون این اعجوبۀ دهر ذات جامع یا قابل جمعی است،‏‎ ‎‏از این جهت برای ادارۀ آن دو قوّه صفات شیطانی را از قبیل کذب و‏‎ ‎‏خدیعه و نفاق و نمیمه و سایر شیطنتهای دیگر نیز به کار می برد؛ و با‏‎ ‎‏همین سه قوّه، که اصول مفسدات و مهلکات است، ترقی کند؛ و اینها‏‎ ‎‏نیز در او نموّ و ترقی روزافزون نمایند. و اگر در تحت تأثیر مربی و‏‎ ‎‏معلمی واقع نشود، پس از رسیدن بحد رشد و بلوغ یک حیوان عجیب‏‎ ‎‏و غریبی شود که در هر یک از شئون مذکوره گوی سبقت از سایر‏‎ ‎‏حیوانات و شیاطین ببرد، و از همه قویتر و کاملتر در مقام حیوانیت و‏‎ ‎‏شیطنت شود.(1)‏

 

* * *


کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 3

انسان دارای مراتب بالقوّه

‏انسان، عبارت از این صورت ظاهر که می خورد و می آشامد و عرض‏‎ ‎‏می کنم که سایر کارهایی که سایر حیوانات هم انجام می دهند، اینقدر‏‎ ‎‏نیست؛ با سایر حیوانات فرقها دارد. این مقداری که می بینید که انسان‏‎ ‎‏در عالم طبیعت زندگانی می کند، سایر حیوانات هم، سایر موجودات‏‎ ‎‏طبیعی هم، همه در این عالم طبیعت، آنهایی که زندگی حیوانی دارند،‏‎ ‎‏زندگانی حیوانی می کنند و با انسان مشترکند و آنهایی که زندگی شان‏‎ ‎‏نباتی و کمتر از اوست هم این زندگانی را دارند. در میان همۀ‏‎ ‎‏موجوداتی که در این طبیعت موجود هستند، انسان اختصاصاتی دارد‏‎ ‎‏که سایر موجودات ندارند. یک مرتبۀ باطن، یک مرتبۀ عقلیت، یک‏‎ ‎‏مرتبۀ بالاتر از مرتبۀ عقل، در انسان بقوه هست. از اول در سرشت‏‎ ‎‏انسان هست که این انسان از عالم طبیعت سیر بکند تا برسد به آنجایی‏‎ ‎‏که وَهْم ماها نمی تواند برسد و همۀ اینها محتاج به تربیت است.(2)‏

6 / 8 / 57 

* * *

‏ ‏

جدایی انسان و حیوان پس از منزل حیوانیت

‏انسان تا منزل حیوانیّت با سایر حیوانات هم قدم بوده؛ و از این منزل‏‎ ‎‏دو راه در پیش دارد که با قدم اختیار باید طی کند: یکی منزل سعادت،‏‎ ‎‏که صراط مستقیم ربّ العالمین است ـ ‏اِنَّ رَبِّی عَلَی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ‎[1]‎‏. و‏‎ ‎‏یکی راه شقاوت، که طریق معوج شیطان رجیم است.(3)‏

‏ ‏

* * *

‏ ‏

پیشرفت در حیوانیت

‏اگر موفق شدیم که صرف کردیم آن چیزهایی که خدا به ما داده در راه‏‎ ‎‏او، ما پیروز هستیم. یک مسلمان و مؤمنی که به آن وظیفۀ شرعیه ای که‏‎ ‎

کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 4

‏دارد، به آن وظیفۀ فطری که دارد، اگر عمل بکند، این پیروز است، ولو‏‎ ‎‏در جامعۀ حیوانی انسانها هم مفروز باشد و مطرود باشد. و آن صورت‏‎ ‎‏انسانی که برخلاف آن مسیر انسانی رفتار می کند، هر چه هم که پیش‏‎ ‎‏برود، هی حیوانیتش زیاد می شود. سبعیتش زیاد می شود.(4)‏

6 / 8 / 59 

* * *

‏ ‏

امکان رشد و فساد در انسان

‏انسان یک موجودی است در ابتدا مثل سایر حیوانات است. اگر رشد‏‎ ‎‏بکند، یک موجود روحانی می شود که بالاتر از ملائکة الله می شود. و‏‎ ‎‏اگر طرف فساد برود، یک موجودی است که از همۀ حیوانات پست تر‏‎ ‎‏است.(5)‏

11 / 8 / 58 

* * *

‏ ‏

امکان کمال و پستی در انسان

‏انسان حیوان نیست، انسان یک موجودی است که در طرف سعادت به‏‎ ‎‏بالاترین مقام می رسد، در طرف کمال به بالاترین مقام موجودات‏‎ ‎‏می رسد؛ و اگر انحراف داشته باشد، از پست ترین موجودات پست تر‏‎ ‎‏است.(6)‏

8 / 3 / 58 

* * *

‏ ‏

انسان دارای ابعاد غیرمتناهی

‏انسان یک اعجوبه ای است که هم در او حیوانیت هست، حیوانی‏‎ ‎‏شهوی الی غیرمتناهی و هم در او شیطنت هست الی غیرمتناهی. یک‏‎ ‎‏موجودی است همۀ ابعادش غیرمتناهی است؛ از هر راهی که برود‏‎ ‎‏آخر ندارد، هر راهی که برود هیچ آخر ندارد و راهها همه غلط، همه‏‎ ‎

کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 5

‏اشتباه، همه منتهی به جهنم می شود الاّ صراط مستقیم؛ آنی که راه‏‎ ‎‏انسان است.(7)‏

21 / 4 / 59

* * *

‏ ‏

انسان موجود چند بعدی و جامع

‏انسان یک موجود جامع است نه یک موجود یک بُعدی یا دو بُعدی.‏‎ ‎‏موجودات دیگر بعضی شان یک بُعدی اند، بعضی دو بُعدی اند، بعضی‏‎ ‎‏چند بُعدی اند، لکن همۀ ابعاد وجود در سایر موجودات نیست. فقط‏‎ ‎‏انسان است در بین همۀ موجودات که یک موجود چندین بُعدی است‏‎ ‎‏که برای هر بُعدش احتیاجات دارد. برای رشد هر بُعد او، احتیاج دارد،‏‎ ‎‏احتیاجات دارد.(8)‏

22 / 7 / 57 

* * *

‏ ‏

انسان دارای قابلیت نامتناهی برای تربیت  

‏انسان در بین این حیوانات ممتاز می شود به اینکه یک ترقیات‏‎ ‎‏دیگری، می شود بکند؛ هم در ادراکات با آنها فرق دارد و هم در غایات‏‎ ‎‏ادراکات فرق دارد. حیوانات تا یک حدودی ادراکشان هست و‏‎ ‎‏محدود و تمام می شود؛ انسان ادراکاتش و قابلیتش برای تربیت،‏‎ ‎‏تقریباً باید گفت غیرمتناهی است. پس انسان همۀ عالَم را دارد با‏‎ ‎‏اضافه. همۀ چیزهایی که در عالَم هست، از اول موجودات تا آنجایی‏‎ ‎‏که آن ممتاز شده، با همۀ حیوانات و با نباتات و با معادن و اینها شرکت‏‎ ‎‏دارد، لکن یک اضافه دارد، و آن اینکه در انسان یک قوۀ عاقله و قوۀ‏‎ ‎‏بالاتر هست که در آنها نیست.‏

‏اگر انسان مثل سایر حیوانات تا همان حدی که حیوانات رشد‏‎ ‎‏می کردند بود، انبیا لازم نبود؛ انبیا می خواستیم چه کنیم؛ انسان می آید‏‎ ‎

کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 6

‏اینجا مثل حیوانات زندگی می کند و مثل حیوانات می خورد و مثل‏‎ ‎‏حیوانات می خوابد تا می میرد. اینکه احتیاج به انبیا ما داریم برای این‏‎ ‎‏که انسان مثل حیوانات نیست که یک حد حیوانی داشته باشد و تمام‏‎ ‎‏بشود. انسان یک حد مافوق حیوانی و یک مراتب مافوق حیوانی،‏‎ ‎‏مافوق عقل ‏‏[‏‏دارد‏‏]‏‏ تا برسد به مقامی که نمی توانیم از آن تعبیر کنیم؛ و‏‎ ‎‏[‏‏از‏‏]‏‏ آن آخرْ مقام مثلاً تعبیر می کنند ‏‏[‏‏به‏‎ ‎‏]‏‏«فنا»، تعبیر می کنند‏‎ ‎‏«کالألُوهِیه».(9)‏

6 / 8 / 57 

* * *

‏ ‏

انسان بین دو حدّ 

‏انسان یک موجود عجیبی است. در جمیع طبقات موجودات و‏‎ ‎‏مخلوقات باری تعالی، هیچ موجودی مثل انسان نیست. اعجوبه ای‏‎ ‎‏است که از او یک موجود الهی ملکوتی ساخته می شود و یک موجود‏‎ ‎‏جهنمی شیطانی هم ساخته می شود. موجودات دیگر اینطور نیستند.‏‎ ‎‏اینطور نیست که این فاصله باشد بین فرد کامل و مابین فرد جهنمی‏‎ ‎‏ناقص. این از مختصات انسان است که حق تعالی او را با جمیع‏‎ ‎‏اوصاف و صفات مقدس خودش ایجاد کرده است و همه چیز در او‏‎ ‎‏هست. از این موجود، پیغمبر اکرم و سایر پیغمبرها محقق شده است‏‎ ‎‏و «ابوجهل» و سایر «ابوجهل ها» هم هست. و واسطۀ ما بین این دو تا‏‎ ‎‏هم «الی ما لایُعلم» هست.(10)‏

6 / 8 / 59 

* * *

کتاباخلاق: انسان شناسی در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 7

  • . براستی پروردگار من بر راه راست است (هود  /  56).