بخش دوم
مسائل سیاسی در نظام اسلامی
سیاست خارجی جمهوری اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی

سیاست خارجی جمهوری اسلامی 

‏من اکنون به ملتهای شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که از‏‎ ‎‏این راه مستقیم الهی که نه به شرقِ ملحد و نه به غربِ ستمگرِ کافر وابسته است،‏‎ ‎‏بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم و استوار و متعهد و‏‎ ‎‏پایدارْ پایبند بوده، و لحظه‏‏[‏‏ای‏‏] ‏‏از شکر این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک‏‎ ‎‏عمال ابرقدرتها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در‏‎ ‎‏نیت پاک و ارادۀ آهنین آنان رخنه نکند.(38)‏

*  *  *

‏ ‏

‏وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمانهای بعد آن است که مسئولیت‏‎ ‎‏شما بسیار زیاد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ها؛ و چه در‏‎ ‎‏سیاست خارجیِ حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولتهایی که‏‎ ‎‏قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند. و از هر امری که شائبۀ وابستگی با همۀ‏‎ ‎‏ابعادی که دارد به طور قاطع احتراز نمایید.(39)‏

*  *  *

‏ ‏

‏کوشش داشته باشید در بهتر کردن روابط با کشورهای اسلامی و در بیدار کردن‏

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 95

‏دولتمردان و دعوت به وحدت و اتحاد کنید که خداوند با شماست.(40)‏

*  *  *

‏ ‏

‏دولت و ارتش باید کوشش کنند که دانشجویان متعهد را در کشورهایی که صنایع‏‎ ‎‏بزرگ پیشرفته را دارند و استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند؛ و از فرستادن به‏‎ ‎‏امریکا و شوروی و کشورهای دیگر که در مسیر این دو قطب هستند احتراز کنند،‏‎ ‎‏مگر ان شاءالله روزی برسد که این دو قدرت به اشتباه خود پی برند و در مسیر‏‎ ‎‏انسانیت و انساندوستی و احترام به حقوق دیگران واقع شوند.(41)‏

*  *  *

‏ ‏

‏کدام افتخار بالاتر و والاتر از اینکه امریکا با همۀ ادعاهایش و همۀ ساز و برگهای‏‎ ‎‏جنگی اش و آنهمه دولتهای سرسپرده اش و به دست داشتن ثروتهای بی پایانِ‏‎ ‎‏ملتهای مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه های گروهی، در مقابل‏‎ ‎‏ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ آنچنان وامانده و‏‎ ‎‏رسوا شده است که نمی داند به که متوسل شود! و رو به هر کس می کند جواب رد‏‎ ‎‏می شنود.(42)‏

*  *  *

‏ ‏

‏مسئلۀ تبلیغ تنها به عهدۀ وزارت ارشاد نیست بلکه وظیفۀ همۀ دانشمندان و‏‎ ‎‏گویندگان و نویسندگان و هنرمندان است. باید وزارت خارجه کوشش کند تا‏‎ ‎‏سفارتخانه ها نشریات تبلیغی داشته باشند و چهرۀ نورانی اسلام را برای جهانیان‏‎ ‎‏روشن نمایند.(43)‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

کتابنگرشی موضوعی بر وصیتنامۀ سیاسی ـ الهی امام خمینی (س)صفحه 96

  • رجوع شود به فیشهای 55 و 127.