مقالات
فطرت از دیدگاه امام خمینی
1 ـ پذیرش مبدأ هستی و کامل مطلق
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبائی، فاطمه

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

1 ـ پذیرش مبدأ هستی و کامل مطلق

     1ـ پذیرش مبدأ هستی و کامل مطلق

‏     ‏‏از منظر امام، انسان فطرتاً طالب کمالی است که نقص نداشته باشد،‏‎ ‎‏عاشق جمالی است که عیبی چهره او را مخدوش نسازد، عاشق علمی‏‎ ‎‏است که جهل در او راه نداشته باشد، قدرت و سلطنتی را خواهان است‏‎ ‎‏که عجز همراه آن نباشد و بالاخره حیاتی را طالب است که هرگز فنا‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 89

‏نپذیرد. از این رو اگر عالِمی را می ستاید و دل به او می بندد، هرگاه اعلمی‏‎ ‎‏را بیابد او را بر می گزیند، و اگر جمال رخسار دلفریبی او را فریفته است،‏‎ ‎‏هرگاه زیباتری یافت شود، گوی سبقت در دلربایی از او می ستاند. این‏‎ ‎‏خاصیت فطرت است که متوجهٌ الیه او کمال مطلق است و از دیدگاه‏‎ ‎‏حضرت امام، این عشق در میان تمامی افراد بشر، از هر ملت و نحله ای‏‎ ‎‏وجود دارد و در خمیرۀ آنان است و در همه حرکات و سکنات آنان موج‏‎ ‎‏می زند،‏‎[1]‎‏ گرچه گاه در تشخیص مصداق دچار اشتباه می شوند.‏

‏    ‏زیرا همواره حجابهای ظلمانی و نورانی وجود دارند که انسان را به‎ ‎اشتباه می اندازند و امر ناقص را کامل جلوه می دهند.‎[2]‎

‏    ‏‏اما به محض درک نقص و یافتن معشوق و معبودی کاملتر، متوجه او‏‎ ‎‏می شوند و خود این پویایی و خرسند نماندن به معبودی ناقص، دلیل بر‏‎ ‎‏وجود معبود کامل است. بنابراین، معشوق مطلق، معشوق بی عیب و‏‎ ‎‏نقص، معشوق ابدی و فناناپذیر، مطلوب نهایی همه افراد بشر است و‏‎ ‎‏زبان حال همه آدمیان این است که:‏

‏     ‏ما عاشق کمال مطلق هستیم، ما حبّ به جمال و جلال مطلق داریم، ما‎ ‎طالب قدرت مطلقه و علم مطلق هستیم.‎[3]‎

‏    ‏‏امام پس از بیان مقدماتی نتیجه می گیرند که این عشق فعلی، معشوق‏‎ ‎‏فعلی می خواهد و هرگز نمی تواند چنین معشوقی امری متوهم و خیالی‏‎ ‎‏باشد، زیرا امر موهوم، ناقص است و چنانچه گفته شد امر ناقص نمی تواند‏‎ ‎‏متوجهٌ الیه فطرت باشد. پس، عاشق فعلی و عشق فعلی جز با معشوق‏

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 90

‏فعلی امکانپذیر نیست و جز ذات کامل، معشوقی نمی تواند فطرت بشر را‏‎ ‎‏راضی سازد. بنابراین، لازمه عشق به کمال مطلق، وجود کامل مطلق است.‏‎ ‎‏از این رو به تعبیر حضرت ایشان، ترنم آگاهان طریق هدایت و مژدگانی‏‎ ‎‏بیدارشدگان از خواب غفلت، این است که معبودی داریم زوال ناپذیر،‏‎ ‎‏معشوقی داریم بی نقص و مطلوبی داریم بی عیب. منظوری که ‏اللّه ‎ ‎نورالسموات و الارض ‏است و محبوبی که سعۀ احاطه اش ‏لَوْ دلّیتم بحبلِ الی‎ ‎الارضین السفلی لَهَبِطَ علی اللّه ‎[4]‎‏ است.‏

‎ ‎

کتابیک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)صفحه 91

  • )) شرح چهل حدیث؛ ص 182.
  • )) ره عشق؛ ص 24.
  • )) شرح چهل حدیث؛ ص 184.
  • )) «اگر با ریسمانی به ژرفنای زمین فرو فرستاده شوید، بر خداوند فرود می آیید»؛ فیض کاشانی؛ علم الیقین؛ ج 1، مقصود اول، باب 3، فصل 5، ص 54، قم: انتشارات بیدار، 1358.