فصل یازدهم: انقلاب در آستانه پیروزی
عوامل مؤثر در پیروزی انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : موسوی تبریزی، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

عوامل مؤثر در پیروزی انقلاب

عوامل مؤثر در پیروزی انقلاب

‏در مورد عوامل مؤثر در پیروزی علاوه بر رهبری حضرت امام و همراهی و یا عدم‏‎ ‎‏مخالفت علنی همه مراجع باید از نقش و تأثیر اساتید و مدرسین مبرز حوزه علمیه قم که‏‎ ‎‏یا از شاگردان خود امام بودند و یا به ایشان علاقه زیادی داشتند، یاد کرد. شخصیتهای‏‎ ‎‏برجسته ای همچون حضرات آیات منتظری، مشکینی، نوری همدانی، انصاری شیرازی،‏‎ ‎‏ربانی شیرازی و فاضل لنکرانی که از مدرسین باسابقه و معروف حوزه که شاگردان‏‎ ‎‏زیادی را پرورش داده بودند. در رتبه بعد از این بزرگان اساتید دیگری نیز مطرح بودند‏‎ ‎‏که در زمره انقلابیون و طرفداران حضرت امام قرار داشتند که بعضی از آنها عبارتند از‏‎ ‎‏آقای صالحی نجف آبادی که فردی با تقوا و محقق بود و در آن زمان مکاسب را تدریس‏‎ ‎‏می کرد ولی بعد از قضیه ‏‏شهید جاوید‏‏ جلسه درس مهمی نداشت، آقای خزعلی که هم‏‎ ‎‏تفسیر و هم رسائل می گفت، و آقای جنتی که از فضلای معروف بود و در مدرسه حقانی‏‎ ‎‏تدریس می کرد و همچنین آقایان شیخ محمد یزدی، راستی کاشانی، مؤمن، قمی،‏‎ ‎‏گرامی، طاهری خرم آبادی و جمع دیگری که اسامی شان در ذهنم نیست.‏

‏     در مجموع اکثر قریب به اتفاق فضلا و معاریف حوزه در خط انقلاب و مبارزه بودند و‏‎ ‎‏اگرچه بعد از تبعید امام فعالیت مهم و چشمگیری از این جمع بروز نکرد ولی همین‏‎ ‎‏بزرگان بودند که در کلاسهای درس و بحثشان و در جلسات خصوصی شان فکر مبارزه و‏‎ ‎‏مقاومت و نفرت از شاه و رژیم پهلوی را به شاگردان و مخاطبانشان منتقل می کردند و به‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 485

‏این ترتیب روحیه انقلابی را که در بین طلاب و فضلا پا گرفته بود تقویت می کردند و‏‎ ‎‏زمینه های تداوم انقلاب و مبارزه را مانند مسأله مرجعیت حضرت امام فراهم می نمودند.‏‎ ‎‏     به نظر من عامل دیگری که تأثیر بسزایی در شکل گیری انقلاب و حضور مردم‏‎ ‎‏بخصوص قشر دانشگاهی داشت، حرکت مرحوم دکتر شریعتی بود که انصافاً توانست با‏‎ ‎‏فعالیتهای بی وقفه اش جمع کثیری از جوانهای بریده از مذهب را دوباره به سوی دین و‏‎ ‎‏مذهب و به دنبال آن به سوی مبارزه سوق دهد. واقعیت مطلب این است که تا قبل از‏‎ ‎‏حضور مرحوم شریعتی در میان دانشجویان و دانشگاهیان نبض دانشگاهها در اختیار‏‎ ‎‏چپیها و مارکسیستها قرار داشت، ولی بعد از آمدن دکتر جوّ تغییر کرد و باعث کم شدن‏‎ ‎‏جذابیت مارکسیسم و کمونیسم برای جوانان شد. شریعتی با تحلیلهای تاریخی که از‏‎ ‎‏وقایع و حوادث صدر اسلام ارائه می کرد به خوبی توانست جوانان و دانشجویان را به‏‎ ‎‏طرف اسلام بکشاند. روی هم رفته حرکت و فعالیتهای دکتر با تمام اوج و فرودها و‏‎ ‎‏اشکالها و انتقادها که به سخنانش وارد بود و با تمام مخالفتهایی که از سوی عده ای‏‎ ‎‏از جمله بعضی از روحانیون با وی و بعضی از دیدگاههایش می شد، به نظر من باید مثبت‏‎ ‎‏و سازنده و در جهت گسترش مذهب و به نفع اصل حرکت امام و رهبری ایشان ارزیابی‏‎ ‎‏شود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)صفحه 486