امام و رژیم بعث عراق
درباره: آیت الله حکیم و خمینی
سند مورخ 12 / 5 / 46
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

سند مورخ 12 / 5 / 46

‏تاریخ: 12 / 5 / 46شماره: 35094 / 316‏

‏ ‏

از: 316

‏به: سرو‏

‏ ‏

‏ ‏

درباره: آیت اللّه حکیم و خمینی

‏ ‏

‏پیرو: 24992 / 316 ـ 5 / 5 / 46‏

‏طبق اطلاع اواخر تیر ماه گذشته در نجف اشرف‏‎ ‎‏جلسه ای به منظور اجرای مراسم دعا توسط علماء و‏‎ ‎‏روحانیون برگزار شده که عده زیادی در این مراسم‏‎ ‎‏شرکت کرده اند. بعد از ختم جلسه مزبور نامبردگان‏‎ ‎‏فوق خطاب به مسلمانان جهان اظهار داشته اند‏‎ ‎‏می بایستی اسلام را یاری کنیم و انتقام شکست‏‎ ‎‏اخیر را بگیریم و در صورت لزوم اقدام به جهاد‏‎ ‎‏خواهیم کرد.‏

‏دستور فرمائید در صورت صحت موضوع‏‎ ‎‏چگونگی را اعلام دارند ضمناً در انعکاس پاسخ شماره پیروی تسریع نمایند.‏

‏ ‏

‏اصل و نسخه اول در پرونده حکیم بایگانی است.‏

‏این نسخه در پرونده خمینی بایگانی شود. اوانی  12 / 5‏

‏316 بایگانی شود.‏

‎ ‎

سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک ـ (ج. 20)امام، دولتها و مسائل جهانی - ۱صفحه 352