مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه :  خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ ـ ۱۳۶۸.عنوان ونام پدیدآور :  اقتصاد در اندیشه امام خمینی(س)/ تحقیق مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1387.مشخصات ظاهری:   575 ص.‬فروست:  تبیان آثار موضوعی ؛ دفتر چهل‌وششم.‬شابک:- 212 - 956 - 0   978 – 964   ISBN:وضعیت‌فهرستنویسی:  فیپایادداشت  :  کتابنامه: ص. 427 ـ 481؛ همچنین به صورت زیرنویس.موضوع:  خمینی، روح‌الله، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ـ۱۳۶۸. ـ ـ                  پیامها وسخنرانیها ـ ـ نظریه درباره اقتصاد/ اسلام و اقتصاد.شناسه افزوده:   مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، معاونت پژوهشی. رده بندی کنگره  :     75  الف  78  الف / 5/  1574   DSR                                                      رده بندی دیویی :     0842 /  955شماره‌کتابشناسی‌ملی:      1166872                                                                

  

    کد/ م 2344

Transparent- 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

اقتصاد در اندیشه امام خمینی) ـ تبیان آثارموضوعی

تحقیق و نشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ  سوم:  1392 / 2000 نسخه

قیمت:     10000  تومان 

‏ ‏

‏                   ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                    0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                    0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                            نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتاباقتصاد در اندیشه امام خمینی (س)صفحه II