نقش زنان در دفاع از مملکت و انقلاب اسلامی از دیدگاه و سیرۀ عملی حضرت امام خمینی(ره)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : صلواتی، فضل الله

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1379

زبان اثر : فارسی

نقش زنان در دفاع از مملکت و انقلاب اسلامی از دیدگاه و سیرۀ عملی حضرت امام خمینی(ره)

‏ ‏

نقش زنان در دفاع از مملکت و انقلاب اسلامی از دیدگاه و سیرۀ عملی حضرت امام خمینی(ره)

‏ ‏

دکتر فضل الله  صلواتی 


‏ ‏ ‏در میان رهبران سیاسی و فکری جهان مطلقاً شخصیتی را پیدا نمی کنیم که به‎ ‎اندازۀ رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) از بانوان تجلیل و‎ ‎تکریم نموده باشد. پیشوایان ادیان الهی کلیاتی دربارۀ زنان و احترام به آنها بیان‎ ‎کرده اند که در جای خود بسیار ارزشمند و گرامی است، و دیگران هرچه دارند از آن‎ ‎منابع فیض و سرچشمه های الهی است؛ و همۀ خوبیها و فضیلتها از آن دریاهای‎ ‎خروشان و جوشان است که هرگز پایانی ندارد و کم و کاستی برای آنها نیست. امام‎ ‎خمینی(ره) که شاگرد لایقی در مکتب اسلام بوده و از تعالیم انبیا و اولیای خدا بهرۀ کافی‎ ‎برده، به اندازۀ استعداد سرشارش از منبع عنایتهای ربّانی درک فیض نموده و کلماتش،‎ ‎بیاناتش، نوشته هایش نمایانگر حقایق دین است. او هرچه می گوید از آگاهی به منابع‎ ‎وحی، کتاب و سنت، است و براساس عقل و اجماع مسائل را تحلیل می کند و پس از عمری که


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 223

به تحصیل و تدریس آنها پرداخته، استنباط خویشتن را باز می گوید. و چه دلپذیر‎ ‎است که تشنگان وادی فلسفه و عرفان و فقه به چنین منبعی دست یابند و از چنین‎ ‎مرجعی تقلید کنند و روح و روان خود را سیراب نمایند. او تنها رهبری سیاسی نبود،‎ ‎در اخلاق، فلسفه، فقه، عرفان، ادبیات، کلام، مردم شناسی و... نیز بی نظیر بود.‎ ‎خدایش رحمت کند و مردم را توفیق پیروی از او را عنایت فرماید.

‏     حضرت امام(ره) در هر شرایطی که با بانوان ملاقاتی داشت و یا در مورد آنها‏‎ ‎‏سخن می گفتند، زیباترین و شیواترین کلمات را برای آنها به کار می برد. ایشان‏‎ ‎‏شایسته ترین احترامات را در شأن مقام زن دانسته و در هر موقعیتی آن را یادآور‏‎ ‎‏می شدند؛ بخصوص زنان ایران را که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، در‏‎ ‎‏برنامه های سازندگی پس از پیروزی و در دوران دفاع مقدس نقش فعالی داشتند، به‏‎ ‎‏نیکوترین وجه می ستایند و برای آنها احترام فوق العاده قائل است. الگوی زن از نظر‏‎ ‎‏امام، حضرت زهرای مرضیه ـ سلام الله علیها ـ و دخت بزرگوارشان حضرت زینب‏‎ ‎‏کبریٰ است. چنانکه با بهترین بیان آنها را توصیف می کند:‏

‏     «تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است، در فاطمۀ‏‎ ‎‏زهرا ـ سلام الله علیها ـ جلوه کرده و بوده است. او یک زن معمولی نبوده است؛ یک زن‏‎ ‎‏روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخۀ انسانیت، تمام‏‎ ‎‏حقیقت زن، تمام حقیقت انسان، او زن معمولی نیست. او موجود ملکوتی است که در‏‎ ‎‏عالم به صورت انسان ظاهر شده است. بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن‏‎ ‎‏ظاهر شده است. پس، فردا روز زن است. تمام هویتهای کمالی که در انسان متصور‏‎ ‎‏است و در زن تصور دارد، تمام در این زن است. و فردا همچو زنی متولد می شود. زنی‏


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 224

که تمام خاصه های انبیا در اوست... معنویات، جلوه های ملکوتی، جلوه های الهی،‎ ‎جلوه های جبروتی، جلوه های ملکی و ناسوتی، همه در این موجود مجتمع است،‎ ‎انسانی است به تمام معنا انسان. زنی است به تمام معنا زن. از برای زن ابعاد مختلفه‎ ‎است، چنانچه برای مرد و برای انسان. این ورق صوری طبیعی نازلترین مرتبۀ انسان‎ ‎است و نازلترین مرتبۀ زن است و نازلترین مرتبۀ مرد است لکن از همین مرتبۀ نازل،‎ ‎حرکت به سوی کمال است. انسان موجود متحرک است. از مرتبۀ طبیعت تا مرتبۀ‎ ‎غیب، تا فنا بر الوهیت. برای صدیقۀ طاهره این مسائل، این معانی حاصل است، از‎ ‎مرتبۀ طبیعت شروع کرده است، حرکت کرده است، حرکت معنوی با قدرت الهی، با‎ ‎دست غیبی با تربیت رسول الله (ص) مراحل را طی کرده است تا رسیده است به‎ ‎مرتبه ای که دست همه از او کوتاه است. پس، فردا تمام جلوۀ زن تحقق پیدا کرده است‎ ‎و زن به تمام معنا متحقق است. فردا روز زن است ... روز زنی است که عالم به او‎ ‎افتخار دارد. روز زنی است که دخترش در مقابل حکومتهای جبار ایستاد آن خطبه را‎ ‎خواند ... آن حرفها را زد زنی که در مقابل یک جباری ایستاد که اگر نفس،‎ ‎مردهامی کشیدند، همه را می کشتند و نترسید ... یزید را محکوم کرد فرمود: تو قابل‎ ‎آدم نیستی. تو انسان نیستی. زن یک همچو مقامی باید داشته باشد. زنهای عصر ما‎ ‎بحمدلله  شبیه به همانها هستند؛ ایستادند در مقابل جبار با مشت گره کرده، بچه ها در‎ ‎آغوششان و به نهضت کمک کردند».‎[1]‎

‏    ‏کسی که بدین سان نسبت به مقام شامخ دختر پیامبراکرم ـ صلوات الله  علیه ـ‎ ‎شناخت داشته باشد، زنهای با تقوا و با فضیلت را نیکو می ستاید. و از اینکه در دوران حکومت

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 225

طاغوت، زن را به فساد و تباهی می کشانیدند به بهانۀ آزادی از وجود او سوءاستفاده‎ ‎می کردند، رنج می برد. امام امت(ره) و دیگر مصلحان اجتماع نگران بودند، همان‎ ‎وقت نیز زنان انقلابی در برابر انحرافات رژیم می ایستادند و با او درگیر می شدند و‎ ‎مبارزه می کردند. امام می فرماید: آزادی زن در منطق شاه یعنی به انحطاط کشانیدن‎ ‎زن از مقام انسانی او و درحد یک وسیله با او رفتار کردن؛ آزادی زن در منطق شاه یعنی‎ ‎پر کردن زندانها از زنان ایرانی که حاضر نیستند به پستیهای اخلاقی شاهانه تن‎ ‎بدهند‎[2]‎‏ و بالاخره خشونت زیاد و فشار فوق العاده حکومت ایستادگی همگانی را‏‎ ‎باعث شد؛ که توده ها به خیابانها ریختند، فریاد از ظلم برآوردند و علیه ظالم قیام‎ ‎کردند. و به گفتۀ امام(ره) «زنان همدوش مردان به پا خاستند و آزادی و استقلال خود‎ ‎را تقاضا کردند و شاه را محکوم نمودند و در جمعۀ سیاه آنچه مشهور است ششصد تن‎ ‎از زنان آزادۀ ما به دست عمّال شاه کشته شدند. این است درک شاه از آزادی زنان و‎ ‎تمدن بزرگ!»‎[3]‎

‏    ‏انقلاب را زنان و مردان ایران به وجود آوردند. و دستی دیگر و یا پشتوانۀ خارجی‎ ‎در کار نبود، هرچه بود خود مردم بودند که از اختناق و ستم به ستوه آمده بودند‎ ‎وظیفۀ خود را قیام دانستند، هدایت آگاهان و روشنفکران و رهبری امام خمینی نیز‎ ‎پیروزی را ممکن ساخت. نیت، خدا بود و هدف، حکومت عدل اسلامی، و رهبری با‎ ‎اخلاص و مؤمن این کاروان را هدایت کرد تا به سر منزل مقصود رسانید.

‏     سالیان درازی که زندانها و شکنجه گاههای شاه از آزادیخواهان پر بود، سرنوشت‏‎ ‎‏اکثر دانشجویان و طلبه های جوان در سیاهچالهای زندان بود. چه رنجهای بسیاری که‏

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 226

مادران و همسران بازداشت شده ها تحمل می کردند.

‏     و بالاخره پایان رنجها فرا رسید و مردم ایران که یک پارچه شعار آزادی، استقلال،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی سر می دادند به هدف خود رسیدند؛ طاغوت را راندند و ستمگران‏‎ ‎‏را از کشور بیرون کردند. در زمان جنگ تحمیلی باز هم همین زنها بودند که باید‏‎ ‎‏مشکلات را به جان می خریدند. غم از دست دادن عزیزی و یا پرستاری معلولی و یا‏‎ ‎‏در انتظار اسیری، سالهای سال را گذراندند؛ و همواره پشت جبهه را به نحو احسن گرم‏‎ ‎‏نگه داشتند، که تاریخ و جهان در برابر عظمت اینان شگفت زده شد. امام امت آنقدر‏‎ ‎‏مقام آنان را بالا برد که در سخنانی می فرماید: شما رهبران نهضت هستید، بانوان رهبر‏‎ ‎‏نهضت ما هستند ما دنبالۀ آنها هستیم؛ من شما را به رهبری قبول دارم و خدمتگزار‏‎ ‎‏شمایم.‏‎[4]‎

‏    ‏کدام حاکم، قَدَر قدرت، فرمانده، پیشوا، زمامدار و صاحب نفوذی را در طول‎ ‎تاریخ سراغ داریم که بدین سان با ملت خود برخورد کرده باشد؟ و بدین گونه برای‎ ‎مردم کشور خویش ارزش قائل شده باشد، خود را خدمتگزار و زنان را رهبر جامعه‎ ‎بداند؟

‏     خمینی، خودبزرگ بود و برای خدمتگزاران بزرگ ارزش قائل می شد. او از روی‏‎ ‎‏احساسات و هوا و هوس، و به خاطر حبّ و بغض حرف نمی زد. برخوردهایش‏‎ ‎‏براساس انصاف و عدالت بود. اگر چیزی یا کسی را خوب تشخیص می داد از آن‏‎ ‎‏تمجید می کرد. شعارگونه با مسائل برخورد نداشت؛‏ او طرفدار جدی حق، و مسؤولیت را‎ ‎در خدمتگزاری مردم می دانست. ریاست و پُست و مقام را در اسلام، خدمت کردن به مردم‎ ‎به حساب می آورد. او که پایه گذار یک جمهوری اسلامی عظیم است، خویشتن را پیرو و


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 227

دنباله روی زنان مجاهد و مبارز، با ایمان و پاکدامن به حساب می آورد. حق را در‎ ‎چهرۀ بانوانی مشاهده می کند که ثابت کردند در دژ محکم عفت و عصمت هستند و‎ ‎جوانان صحیح و نیرومند و دختران عفیف و متعهد به این کشور تحویل خواهند‎ ‎داد.‎[5]‎‏ و یا ابراز می نمایند: زن عضو مؤثر جامعه تا حدودی مقام خود را یافته است‏‎ ‎... زنان شیردل و متعهد همدوش مردان عزیز به ساختن ایران عزیز پرداخته،‎ ‎چنانکه به ساختن خود در علم و فرهنگ پرداخته اند.‎[6]‎‏ امام امت بدون آنکه بخواهد‏‎ ‎خود را مطرح کند و رهبری خود را در انقلاب عنوان نماید به خانمها می گوید: رحمت‎ ‎خدا بر شما شیردلانی که به همّت والای شما اسلام از قید اسارت بیگانه بیرون آمد.‎ ‎شما خواهران عزیز و شجاع دوشادوش مردان پیروزی را برای اسلام بیمه کردید. من‎ ‎از شما زنان ایران و ... تشکر می کنم. خداوند و امام عصر(عج) از شما راضی باشد.‎ ‎شما با بچه های کوچک خودتان در خیابانها آمدید و با تظاهرات پرشورتان از اسلام‎ ‎پشتیبانی کردید ... من از شجاعتهای زنان ایران ... احساس غرور می کنم. شما‎ ‎زنان دلیر در این پیروزی پیشقدم بودید و هستید. شما مردان را تشجیع کردید.‎ ‎ما همگی مرهون شجاعتهای شما زنان شیردل هستیم.‎[7]‎‏ حضرت امام در اظهارات‏‎ ‎گوناگون همۀ تلاشها وحرکتها را مرهون بانوان می داند. مبنای همه چیز در‎ ‎انقلاب اسلامی را خانمها می داند. خود و جامعه را مرهون زحمات آنها‎ ‎محسوب می دارد از آنها تشکر می کند کدام رهبر و یا پیشوایی از مردمش بدین سان‎ ‎سپاس داشته است؟ جز مردان خدا چه کسی می تواند حقایق را بدین صراحت


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 228

بیان کند؟ مگر همۀ قدرتمندان عالم مردم را نردبان ترقی و پیشرفت خود قرار ندادند و‎ ‎چون بر اریکۀ قدرت سوار شدند، اول چیزی که فراموش کردند مردم بودند. و دیدیم‎ ‎که در کلیۀ تحولات همۀ سردمداران پلهای پشت سر خود را خراب کردند و یاران خود‎ ‎را رها کردند و همگام و همراه با متملقان و چاپلوسان، مؤثران در حرکت و تحول را‎ ‎خانه نشین کردند، حبس نمودند و یا آنکه آنها را به تیغ جلاد سپردند؛ چه رسد به زنها‎ ‎که آنان را در کل به حساب نمی آوردند. آنها می خواستند که همه مطلق العنان باشند و‎ ‎خودشان خودکامه و سرکش «اِنَّ الاِْنسانَ لَیَطغی، أن رَاهُ اسْتَغْنی». روی همین حساب‎ ‎همیشه حکومتها را بی رحم و عاطفه بیان می کردند. زیرا همه چیز را فقط برای خود‎ ‎می خواستند. مردم محلی از اِعراب نداشتند. و آنها را تنها برای جنگ کردن، کار‎ ‎کردن، بردگی و بندگی قدرتمندان می خواستند. ولی حق گراها، طرفداران انقلاب‎ ‎اسلامی، پیروان اسلام ناب محمدی به گونه ای دیگر عمل می کنند؛ آنها حکومت را‎ ‎برای خدمت به مردم، اسلام را برای سعادت مردم و قدرت را برای اجرای حدود و‎ ‎احکام اسلامی می خواهند. خداست که حاکم علی الاطلاق است. و این مردم هستند‎ ‎که بر سرنوشت خود حاکمند. حق هیچکس پایمال نمی شود و حق ضعیف از بین‎ ‎نمی رود «لن تُقَدَّسَ اُمَةٌ حَتّی یُؤَخَذَ لِلْضَعیفِ حَقُّهُ مِنَ القَوِیّ غَیَرَ مُتَعتَعِ». پیامبر ـ‎ ‎صلوات الله  علیه ـ می فرماید: جامعه ای به مقام قِداست و پاکی و موفقیت می رسد که در آن حق‎ ‎ضعیف از قوی بدون لکنت زبان و ترس و واهمه گرفته شود.‎[8]‎‏ و در جامعۀ الهی حق هر ضعیفی‏‎ ‎به نحو احسن ادا می شود و دیگر مرد و زن ندارد، کوچک و بزرگ ندارد. آنها طاغوتیند که حق


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 229

را زیر پا می گذارند و پای بر دوش خلق می گذارند و بر گردۀ آنها سوار می شوند. ملت‎ ‎مسلمان از آنها بیزاری می جوید؛ و اگر در نظامی به طور شایسته از همۀ اقشار متناسب‎ ‎با فعالیتهایشان تشکر شود، این نشانۀ درستی راه و حقیقت گرایی رهبران آن نظام‎ ‎است. امام(ره) در همان آغاز پیروزی انقلاب، (1357 ه . ش .) ضمن گفتاری‎ ‎فرمودند: شما بانوان اثبات کردید که در صف جلو هستید؛ شما اثبات کردید که مقدم‎ ‎بر مردها هستید؛ مردها از شما الهام گرفتند؛ مردهای ایران از مخدّرات ایران، از‎ ‎بانوان ایران عبرت گرفتند و تعلیم گرفتند... شما در صف جلو نهضت هستید.‎[9]‎‏ در‏‎ ‎تمام کتب تاریخی، تاریخ نهضتها، پیروزیها و انقلابها، پیشوایی و قدرت وجودی‎ ‎زنان را بدین گونه نمی بینیم. پایه گذار نهضت اسلامی، زنان را به این شکل‎ ‎می ستاید، در طول تاریخ بجز حکومت انبیا و جانشینان بر حق آنها، هرچه از حاکمان‎ ‎دیده ایم ریا و دورویی و خودمحوری و خودخواهی بوده است. در جاودانگی و‎ ‎اعجاز اسلام همین بس که پس از چهارده قرن، تربیت زنان و مردانش به گونه ای است‎ ‎که در برابر ظلم و بی عدالتی قیام می کنند و ستمکاران را از جامعۀ خود طرد می کنند‎ ‎و آشکارا از حق دفاع می نمایند؛ حق را می شناسند و بدان عمل‎ ‎می کنند؛ جان و مال و زندگی خویش را در سر راه استقلال و آزادی و‎ ‎اسلام فدا می کنند. شناخت استقلال و آزادی از داشتن استقلال و‎ ‎آزادی مهمتر است. زنان ایران بر اثر انقلاب اسلامی و مبارزات مداوم‎ ‎با استعمار، نسبت به آزادی و استقلال شناخت پیدا کردنده اند، آنها با‎ ‎زنان هیچ کشوری قابل مقایسه نیستند، وقتی آزادی را شناختند به‎ ‎دنبال آن راه افتادند. در راه به دست آوردن آزادی فداکاری کردند.


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 230

شهید دادند و بالاخره آزادی واقعی را که آزادی انسانی است کسب کردند. امام(ره)‎ ‎بارها اعلام کردند که زنان ما آزادی کامل دارند. و فرموده اند: در اسلام اختناق نیست؛ در‎ ‎اسلام آزادی است برای همۀ طبقات، برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای‎ ‎همه.‎[10]‎‏ در ایران، در اسلام، در انقلاب ما، فقط فحشا آزاد نیست، تجاهر به فسق آزاد‏‎ ‎نیست، و الاّ انتخاباتها، مالکیتها، شغلها، رفت و آمدها، دانشگاهها، ازدواجها و... برای‎ ‎همه آزاد آزاد است. کسی که آزادی را بشناسد توان نگهداری از آن را نیز دارد. و زنان ما‎ ‎همچنان که انقلاب را ایجاد کردند، توان حفظش را نیز دارند. زنانی که در کنار مردان،‎ ‎بلکه جلوتر از آنان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشتند توجه داشته باشند که‎ ‎با شرکت فعالانۀ خود، پیروزی ملت ایران را هرچه بیشتر تضمین کنند. شرکت در این‎ ‎امر برای مرد و زن از وظایف ملی و اسلامی است.‎[11]‎

‏    ‏پس برای مبارزۀ در راه حق باید با سختیها روبه رو شد؛ زندانها، شکنجه ها، تبعیدها،‎ ‎محدودیتها، بند و بستها را تحمل کرد. رنج بسیار، ایمان قوی، پایداری و مقاومت زیاد‎ ‎می خواهد تا ظالمانی برداشته شوند و انقلابی به پیروزی برسد، و مردم نفسی به راحتی‎ ‎بکشند. در انقلاب ما زنان نیز همۀ مشکلات را به جان خریدند، امام امت(ره) فرمود:‎ ‎این پیروزی را ما از بانوان داریم، قبل از اینکه از مردها داشته باشیم، بانوان محترم مادر‎ ‎صف جلو واقع بودند. بانوان عزیز ما اسباب این شدند که مردها هم جرأت و شجاعت‎ ‎پیدا کنند. ما مرهون زحمات شما خانمها هستیم و همیشه دعا به همه و همۀ ملت و 


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 231

شماها می کنیم.‎[12]‎‏ این ... یک معجزۀ بزرگ است، که شما خواهران و برادران با هم‏‎ ‎همصدا و با مشتهای گره کرده در مقابل قدرتهای شیطانی ایستاده اید. معجزۀ اسلام‎ ‎است. ... این معجزه است که خانمها را در مقابل تانک و توپ، در مقابل ... برقرار کرد‎ ‎و از هیچ چیز نهراسیدید. این نور قرآن و اسلام است که در دلهای شما و در قلوب همۀ‎ ‎ملت ایران جلوه کرده است. این نور ایمان است که شما خانمها هم از شهادت‎ ‎نمی هراسید ... شما سهم بزرگی در این نهضت دارید و داشته اید، این نهضت را شماها‎ ‎باید به ثمر برسانید و می رسانید.‎[13]‎

‏    ‏همانطور که حضرت امام(ره) فرمودند، زنان پیشاپیش همگان در حرکت بودند؛‎ ‎در تظاهرات روز 17 شهریور 57 بیش از همه دختران و زنان جوان به دست عمال‎ ‎استعمار به خاک و خون کشیده شدند؛ و میدان شهدای تهران شاهد به خون غلطیدن‎ ‎این عزیزان بود. همۀ مردم ایران، همصدا با رهبرش می گوید: زن مبدأ همۀ خیرات‎ ‎است. شما دیدید، ما دیدیم که زن در این نهضت چه کرد. تاریخ دیده است که چه‎ ‎زنهایی در دنیا بوده است  و زن چیست. تاریخ دور است، و ما خود دیدیم که چه‎ ‎زنهایی تربیت کرده است اسلام. چه زنهایی در این عصر اخیر قیام کردند ... اینهایی‎ ‎که تربیت اسلامی داشتند خون دادند، کشته دادند، به خیابانها ریختند، نهضت را‎ ‎پیروز کردند، ما نهضت خودمان را مدیون زنها می دانیم. مردها به تبع زنها درخیابانها‎ ‎می ریختند؛ تشویق می کردند زنها، مردان را، خودشان در صفهای جلو بودند.‎[14]‎

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 232

‏  

 ‏تربیت اسلامی، محیط اسلامی، رهبر اسلامی، تفکر اسلامی بود که زنان ایران را‎ ‎به قهرمانان تاریخ تبدیل کرد. زندگی و بینش زنان ایران یکطرف و دیگر زنان جهان در‎ ‎طرف دیگر. زنان همه جای دنیا چه درگذشته و چه حال وسیله ای در دست مردان‎ ‎بوده اند؛ و هرطور که آنها می خواستند مثل یک عروسک، یک ماشین کوکی یا یک‎ ‎حیوان دست آموز، برای کار کردن و امیال نفسانی از آنها استفاده می شد و می شود‎ ‎ولی زن در اسلام خود صاحبنظر و تصمیم گیرنده است؛ می تواند صاحب مقام و‎ ‎قدرت باشد، حرفهایی برای گفتن داشته باشد، فتوا بدهد، اظهارنظر کند، هرچه را‎ ‎حق تشخیص می دهد بدان عمل کند؛ هیچ کس نمی تواند عقیدۀ خود را بر او تحمیل‎ ‎کند. براساس تخصص خودش می تواند قاطعانه در مسائل سیاسی، علمی، هنری،‎ ‎ادبی و ... حرف خود را بزند و در هر نشریه و یا روزنامه ای بنویسد و در هر‎ ‎مجمعی که مناسب دید، سخن بگوید و برداشتهای خود را بیان کند. امام(ره)‎ ‎می فرماید: زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده همدوش مردان بلکه‎ ‎مقدم بر آنانند، زنان ایران هم مجاهدات انسانی عظیم کردند و هم مجاهدات مالی ...‎ ‎همین خانمهای محجبه، همینها که مظهر عفاف هستند، در نهضت پیشقدم بودند، و‎ ‎در ایثار مال هم پیشقدم ایثار کردند. جواهرات و طلاهایی که دادند برای‎ ‎مستضعفین، عمده در این امور، آن قصد پاک است. خداوند ... برای چند قرص نان که‎ ‎حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ و عائله اش صدقه دادند چندین آیه ... نازل فرمود. این‎ ‎آیات برای قرص نان نیست؛ این آیات برای اخلاص ... برای خدا بود، ارزش اعمال‎ ‎به معنویت اعمال است. خواهرهای ما که در اصل نهضت شرکت داشتند ارزش اعمال‎ ‎آنها بیشتر بود از ارزش اعمال مردها؛ آنها از پرده های عفاف بیرون آمدند و‎ ‎با پردۀ عفاف با مردان همصدا شدند و پیروزی را تحصیل کردند، و حالا هم با‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 233

قصد خالص آنچه که در ایام عمر تهیه کرده اند برای مستمندان دادند؛ این ارزش دارد؛‎ ‎متمکنین اگر میلیونها بدهند، به قدر ارزش این نیست.‎[15]‎‏ زنان لایق ایران آنقدر ارزش‏‎ ‎پیدا کرده اند که بزرگترین اسلام شناس زمان، شایسته ترین بندۀ خدا، مؤفقترین‎ ‎انقلابی قرن، آنها را بدین گونه می ستاید. کمتر کسی مانند امام خمینی(ره) بدون نقطۀ‎ ‎ضعفی در صحنۀ انقلاب و سیاست جهان پیدا شده که قاطعانه سخنش را بگوید و‎ ‎مورد توجه همۀ مردم جهان قرار گرفته باشد و تا این حد به ارزش کار و تلاش زنان‎ ‎جامعه پی برده باشد. ایشان فرموده اند: می شود گفت که این نهضت را بانوان پیش‎ ‎بردند، برای اینکه بانوان ریختند توی خیابانها، در صورتی که بانوان بنابر این نبود که‎ ‎بریزند در خیابان، ریختند توی خیابانها. مردها اگر یک سستی هم احتمال می رفت در‎ ‎آنها باشد، همان معنا آنها را شجاع کرد، مرد وقتی دید زنها آمده اند مشغول یک عملی‎ ‎هستند مردها شجاع می شوند، شما بودید این پیروزی را نصیب اسلام کردید.‎[16]‎

‏    ‏مگر پیروزی بزرگی را نصیب اسلام کردن کار کوچکی است؟ مگر به اسلام و‎ ‎مسلمین قدرت دادن کار ساده ای است؟ شیعیان به وجود حضرت زینب ـ سلام الله ‎ ‎علیها ـ افتخار می کنند که با پیام رسانی خود، نهضت کربلا را به پیروزی بزرگی تبدیل‎ ‎کرد، دشمن می خواست که واقعۀ عاشورا یک شکست باشد، ولی زینب آن را به یک‎ ‎پیروزی مبدل ساخت. ارادۀ خدا بر آن تعلق گرفت که به وسیلۀ حضرت زینب گامی بزرگ در‎ ‎راه اعتلای اسلام و مسلمین برداشته شود. به گفتۀ امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی‎ ‎ایران، این موفقیت به وسیلۀ زنها انجام گرفت. و بدان سان که پیام زینب کبری در تاریخ


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 234

جاودانه ماند، حرکت شجاعانۀ زنان ایران در تاریخ ثبت گردید. وقتی افرادی،‎ ‎مردانی، زنانی، رشد یافته شدند، باید جامعه را هدایت کنند. وظیفۀ شما دعوت به راه‎ ‎خدا و صراط مستقیم است‎[17]‎‏ و از این بالاتر؟ مگر این درخواستی نیست که هر‏‎ ‎نمازگزاری در شبانه روز چندین مرتبه از خدا طلب می کند که او را به راه راست هدایت‎ ‎نماید؟ (اهدنا الصراط المستقیم).

‏     حضرت امام(ره) در دوران طاغوت، از اینکه عده ای سعی داشتند زنان ایران را نیز‏‎ ‎‏به ابتذال بکشانند و وسیله ای قرار دهند تا به اهداف استعماری خود برسند، رنج‏‎ ‎‏می برد، و پیوسته در نوشته ها و گفته های خود هشدار می داد که آنها خانمها را‏‎ ‎‏بی عفت، فاسدالاخلاق، مثل یک شی ء، ننگجو، متاع، کالا، منحط، فریبا، لُعبت،‏‎ ‎‏فاسد، ملعبۀ دست اراذل، مظلوم، برای مجالس عیش و عشرت، عروسک و...‏‎ ‎‏می خواستند.‏‎[18]‎

‏    ‏امام(ره) زنان را مبارز، مجاهد، جنگجو، حاکم بر سرنوشت خود و بر مقدرات‎ ‎کشور، انسان کامل، برتر از مردها، انسان ساز، شجاع، دارای معنویت، مربی جامعه،‎ ‎مربی انسانها، رهبر سعادت جامعه، دارای قدرت لایزال، عضو مؤثر در جامعه،‎ ‎ارزشمند، پایگاه عفت و عصمت و... می داند.‎[19]‎‏ شما خواهران در این نهضت سهم‏‎ ‎بسزایی داشتید و در همه جا کمک کردید و پیشوا بودید نسبت به مردها و موجب‎ ‎قدرت شدید نسبت به آنها.‎[20]‎

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 235

‏  

 ‏امام امت(ره) آیندۀ نهضت را به دست بانوان متعهد و آگاه ایران می سپارد و برای‎ ‎حفظ انقلاب و اسلام و ایران از آنان استمداد می جوید و می داند که برای حفظ نظام‎ ‎اسلامی خانمها از دیگر اقشار مؤثرترند. وقتی زنان باسواد، با ایمان و روشنفکر باشند‎ ‎به همه چیز توجه دارند، توطئه ها را می شناسند، ترفندهای دشمن را خنثی می کنند،‎ ‎زنها بودند که در روزگار سخت ستمشاهی، در دوران سازندگی، در هنگام جنگ‎ ‎تحمیلی، جوانها را بسیج کردند. آنها را به جلو فرستادند، و بدین وسیله عامل اصلی‎ ‎پشتوانۀ انقلاب اسلامی بودند. تا عوامل پشت جبهه قوی نباشند، از پیشروان خط‎ ‎مقدم کاری ساخته نیست، مخصوصاً در جنگ خانمها بودند که به رزمندگان روحیۀ‎ ‎سلحشوری می دادند، به فرمایش امام(ره) توجه فرمایید: ای خواهرهایی که جوانهای‎ ‎خودتان را از دست دادید و خودتان هم در بین مردم تظاهر کردید و الله  اکبر گفتید ...‎ ‎نهضت خودتان را حفظ کنید؛ ننشینید دیگران برای شما کار بکنند؛ اینها برای شما‎ ‎کار نمی کنند‎[21]‎

‏    ‏حضرت امام(ره) همواره بر اسلامی بودن نهضت تکیه دارد، و می خواهد که ملت‎ ‎ایران همه به اسلام و اعتلای اسلام فکر کنند. همه چیز و همه کارها را برای اسلام‎ ‎می داند، تظاهرات، راهپیماییها، محرومیتها، مبارزات، زندانها و شهادتها همه برای‎ ‎تحقق اسلام بوده است و آزادی و استقلال وقتی ارزش فوق العاده دارد که متکی بر‎ ‎اسلام باشد. اینهمه زن و مرد کشور و خصوصاً این خانمها که در صف اول این نهضت‎ ‎و آنقدر، زحمت کشیدند برای اینکه اسلام تحقق پیدا بکند و همه نظرشان به این بود‎ ‎که یک جمهوری اسلامی، یک عدل الهی پیدا بشود.‎[22]‎

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 236

‏  

 ‏این نهضت از نفس تودۀ مردم، از نفس تودۀ زن و مرد،مردم بلند شد ... چه وقت‎ ‎در ایران شماها و ما یادمان هست که اینطور انسجام باشد. بین گروههای مختلف ملت‎ ‎و اینطور در امور کشوری و سیاسی همه حضور داشته باشند ... حالا شما خانمها که‎ ‎خداوند تأییدتان کند ... با هم حاضرید در صحنه ... حالا همۀ خانه ها مرکز است.‎ ‎همۀ افراد ملت ما سپاه اسلام هستند. مسأله، مسألۀ عقیدتی است نه مسألۀ مادی ...‎ ‎این اسلام و قرآن است که خانمها را آورده است بیرون و همدوش مردها، بل جلوتر از‎ ‎مردها در وارد صحنۀ سیاست کرده، همۀ خانه های این ملت خانۀ امید ماست ... مرد و‎ ‎زن این کشور همه پاسدار اسلام هستند.‎[23]‎‏ امام (ره) برای سازندگی کشور و برای‏‎ ‎مقاومت در برابر دشمنان ایران و اسلام، اتحاد و اتفاق را برای همه لازم می داند، تا‎ ‎کشور به اوج ترقی و تعالی برسد. ملتی که زن و مردش برای جانفشانی حاضرند و‎ ‎طلب شهادت می کنند، هیچ قدرتی با آن نمی تواند مقابله بکند، قدرت شما قدرت‎ ‎الهی است، شما بانوان محترم برای خدا قیام کردید و برای خدا در این قیام پایدار‎ ‎هستید، و آسیب نخواهید دید. هرچه ـ می دانید ـ و می توانید این صفهای خودتان را‎ ‎فشرده تر کنید و انقلاب را حفظ کنید و به پیش بروید‎[24]‎‏ امیدوارم همین طور که تا ‏حالا‎ ‎مصمم بودید که جمهوری اسلامی را به ثمر برسانید از حالا به بعد هم این تصمیم را داشته‎ ‎باشید و با صفوف فشرده جلوی مردها در پیشبرد اهداف اسلامی اقدام کنید ... شما بانوان حق‎ ‎بزرگی بر ایران دارید.‎[25]‎‏ ایران و اسلام مال همه است، مسؤولیت دفاع از کشور برعهدۀ‏‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 237

همۀ ملت است، کسی نمی تواند بر کسی منتی داشته باشد، بزرگواری و شرح صدر‎ ‎رهبر انقلاب است که به آحاد ملت و به همۀ افراد، جهت صحیح می دهد. او با این‎ ‎تشویقها و تقدیرهایش مردم را از پراکندگی نجات می دهد، به تمام اقشار وحدت‎ ‎می دهد، مبادا که گروه گروه شوند و انسجامشان گسسته شود، مبادا یک پارچگی شان‎ ‎را از دست بدهند که دشمن مترصد چنین فرصتی است. پس با بهترین بیان باید که‎ ‎مردم و انقلاب و کشور را نگه داشت. درود بر شما بانوان معظم که با نصیحتهای‎ ‎خودتان می خواهید ما را به راه راست وادارید. درود بر بانوان سراسر کشور که در این‎ ‎نهضت شریف معلم مردان بودند، و حالا هم به همان نحو باقی مانده اند بانوانی که‎ ‎زینب گونه شدند و تابع فاطمه ـ سلام الله  علیها ... امروز تابع مکتب هستند، و آنچه‎ ‎اسلام می پسندد مقبول است؛ و این یک تحولی است که بالاترین تحولات است در‎ ‎جامعۀ ما، نگه دارید این تحول را‎[26]‎

‏    ‏حضرت امام(ره) در بیانی دیگر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه‎ ‎می دهند که خدمات بانوان در پشت جبهه های جنگ تحمیلی را مدنظر قرار دهند: آنها‎ ‎کارهایی که می کنند یک کارهایی است که دنبالش توقع اینکه یک مقامی داشته‎ ‎باشند، یا یک پُستی را اشغال کنند، یا یک چیزی را از مردم خواهش کنند، هیچ این‎ ‎مسائل نیست، بلکه سربازان گمنامی هستند که در جبهه ها باید گفت، مشغول به جهاد‎ ‎هستند ... ما باید قدر این نعمت را بدانیم و اقتدا کنیم به این زنها و بانوان ... ، و باید از‎ ‎اینها اخلاق اسلامی و ایمان و توجه به خدا را یاد بگیریم.‎[27]‎

‏    ‏اگر آثار باقیمانده از حضرت امام(ره) را بررسی و تحلیل کنیم، چه بسیار نکته های‎ ‎


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 238

ارزنده که از آنها به دست می آوریم؛ بخصوص عنایت حضرتش به بانوان که بسیار‎ ‎زیاد و خود دفتری بزرگ خواهد شد. تجلیلهای او از این قشر در این مقال نمی گنجد،‎ ‎که در این موضوع بسیار سخن باید گفته و نوشته شود و کنگره ها برگزار گردد.‎ ‎فداکاری خانواده های شهدا، همسران معلولان، همسرانی که چندین سال چشم به‎ ‎زندانهای عراق دوختند، تا آزادۀ سبکبالشان به خانه بازگردد. مقاومت و فداکاری این‎ ‎زنان بزرگ در جنگ تحمیلی آنقدر اعجاب آمیز است که قلم و بیان از ذکر آن عاجز‎ ‎بلکه شرمسار است. اینجانب در طول این جنگ، صحنه هایی از مادران و خواهران و‎ ‎همسران عزیز از دست داده، دیده ام که گمان ندارم در غیر این انقلاب، نظیری داشته‎ ‎باشد و آنچه برای من یک خاطرۀ فراموش نشدنی است ـ با اینکه تمام صحنه ها چنین‎ ‎است ـ ازدواج یک دختر جوان با یک پاسدار عزیز است که در جنگ هر دو دست خود‎ ‎را از دست داده و از هر دو چشم آسیب دیده بود. آن دختر شجاع با روحی بزرگ و‎ ‎سرشار از صفا و صمیمت گفت: حال که نتوانستم به جبهه بروم بگذار با این ازدواج‎ ‎دیْن خود را به انقلاب و به دینم ادا کرده باشم. عظمت روحانی این صحنه و ارزش‎ ‎انسانی و نغمۀ الهی آنان را نویسندگان، شاعران، گویندگان، نقاشان، هنرپیشگان،‎ ‎عارفان، فیلسوفان، فقیهان و هرکس را که شماها فرض کنید نمی توانند بیان و یا ترسیم‎ ‎کنند و فداکاری و خداجویی و معنویت این دختر بزرگ را هیچ کس نمی تواند با‎ ‎معیارهای رایج ارزیابی کند.‎[28]‎

‏    ‏اینگونه توصیف و تجلیل از فداکاری زن، در طول تاریخ سابقه ندارد. رهبری در‎ ‎اوج قدرت با مردمش چنین صمیمانه سخن می گوید، از عمق وجود، از صمیم دل،


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 239

حقیقتها را بیان می کند؛ او حرف دلش را می زند، نمی خواهد صحنه آرایی کند یا برای‎ ‎خوشامد کسی حرفی بزند؛ او به مردمش، به ملتش، به امت خداجویش، به زنان‎ ‎فداکار جامعه اش احترام می گذارد و به عنوان یک پیشوا، یک فیلسوف، یک مرجع‎ ‎آنچه را وظیفه احساس می کند، می گوید؛ او می خواهد نشان دهد که چقدر زن در‎ ‎خانه و در جامعه ارزش دارد، نشان دهد زنی را که در دنیای غرب به ابتذالش کشیده اند‎ ‎و وسیلۀ ارضای امیالشان قرار داده اند، در نظام تکوین در بالاترین مراحل انسانی قرار‎ ‎گرفته است، و چه کارهای مهمی که این زن می تواند انجام دهد! زن نقش بزرگی در‎ ‎اجتماع دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش ده زنان و مردان ارجمند‎ ‎است. از دامن زن، مرد به معراج می رود. دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ‎ ‎مردان است.‎[29]‎‏ مگر خود امام خمینی(ره) ـ کسی که تاریخ به عظمت او کمتر سراغ‏‎ ‎دارد و دوست و دشمن او را به بزرگی و عظمت می ستایند ـ تربیت شدۀ دامان زنی با‎ ‎ایمان و با تقوا نبود و نیز همسر ایشان در تمام مراحل زندگی و کلیۀ سختیها یار و‎ ‎مددکارشان نبودند.

‏     حضرت امام در واپسین ایام حیات و در وصیتنامه سیاسی الهی خود باز برای زنان‏‎ ‎‏ایران سخنی دارد: ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان، و خرُد و کلان، در‏‎ ‎‏صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان، یا بهتر از آنان در‏‎ ‎‏راه تعالی ‏اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند و آنان که توان جنگ دارند در آموزش‎ ‎نظامی که برای دفاع از اسلام و کشور اسلامی از واجبات مهم است، شرکت و از محرومیتهایی‎ ‎که توطئۀ دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها بلکه بر اسلام و


کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 240

مسلمانان تحمیل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتی که‎ ‎دشمنان برای منافع خود به دست نادانان و بعضی آخوندهای بی اطلاع از مصالح‎ ‎مسلمین به وجود آورده بودند، خارج نموده اند. و آنان که توان جنگ ندارند در‎ ‎خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندی که دل ملت را از شوق و شعف به لرزه در‎ ‎می آورد و دل دشمنان و جاهلان بدتر از دشمنان را از خشم و غضب می لرزاند،‎ ‎اشتغال دارند.‎[30]‎

‏    ‏امید که راهش همچنان ادامه یابد و نامش در دلها و اندیشه ها جاودانه ماند. و‎ ‎راهش پر رهرو باشد و سلام بر او روزی که به دنیا آمد و روزی که از جهان رفت و‎ ‎روزی که برانگیخته خواهد شد.

‏والسلام علیکم و رحمة الله  وبرکاته‏

‏ ‏

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 241

‏ ‏‎ ‎

کتابتأملی بر جایگاه زن (ج. ۱): مجموعه مقالات فارسیصفحه 242

 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 7، ص 337ـ338 و 340.
 • . صحیفه امام؛ ج 5، ص 239، 24 / 9 / 57.
 • . صحیفه امام؛ ج 3، ص 472، 23 / 6 / 57.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 7، ص 132ـ133.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 14، ص 355ـ356.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 12، ص 274ـ275.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 6، ص 299ـ300.
 • . نهج الفصاحه.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 6، ص 357ـ358.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 6، ص 462ـ464.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 6، ص 408.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 7، ص 6ـ7.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 7، ص 192ـ193.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 7، ص 338ـ340.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 7، ص 341ـ342.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 8، ص 44ـ45.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 10، ص 267ـ268.
 • . از نظر حضرت امام، رژیم طاغوتی زنان را اینگونه می خواست.
 • . کلمات حضرت امام دربارۀ زنان.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 10، ص 267ـ268.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 10، ص 401ـ402.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 11، ص 251ـ252.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 13، ص 25ـ28.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 13، ص 128ـ129.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 13، ص 144ـ145.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 14، ص 196ـ197.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 14، ص 203ـ204.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 16، ص 193ـ195.
 • . ر. ک: صحیفه امام، ج 7، ص 341ـ342.
 • . وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی (ره).