بخش دوم: حقوق بین ‏الملل
حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی

 

 

عدم شناسایی وتحریم دولت غاصب و متجاوز اسرائیل

‏اسرائیل قیام مسلحانه بر ضد ممالک اسلامی نموده است و بر ‏‎ ‎‏دول و ملل اسلام قلع و قمع آن لازم است، کمک به اسرائیل چه ‏‎ ‎‏فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت حرام و مخالفت ‏‎ ‎‏با اسلام است، رابطه با اسرائیل و عمال آن چه رابطۀ تجاری و ‏‎ ‎‏چه رابطۀ سیاسی حرام و مخالفت با اسلام است، باید مسلمین از ‏‎ ‎‏استعمال امتعۀ اسرائیل خودداری کنند. (‏‏814‏‏)‏

17 / 3 / 46

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

آزادی مطبوعات وآزادی قلم

‏در جمهوری اسلامی، زمامداران... هیچ گونه تسلط و یا دخالت ‏‎ ‎‏اجانب را در سرنوشت مردم، نباید بپذیرند. (‏‏815‏‏)‏

11 / 8 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اصل احترام متقابل در روابط بین‌المللی

‏با احترام متقابل نسبت به کشورهای خارجی عمل می شود.‏‏ (‏‏816‏‏)‏

10 / 8 / 57

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 347

اصل احترام متقابل در روابط بین‌المللی

‏روابط ما با تمام خارجیها بر اساس اصل احترام متقابل خواهد ‏‎ ‎‏بود. در این رابطه، نه به ظلمی تسلیم می شویم و نه به کسی ظلم ‏‎ ‎‏خواهیم کرد. و در زمینۀ تمام قراردادها، ما بر اساس مصالح ‏‎ ‎‏سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت خودمان عمل ‏‎ ‎‏خواهیم کرد. (‏‏817‏‏)‏

10 / 8 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

رعایت مصلحت ملت در قراردادها

‏ما برای کلیۀ قراردادهایی که برخلاف مصلحت ملت ما باشد، ‏‎ ‎‏ارزشی قائل نیستیم. (‏‏818‏‏)‏

10 / 9 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اصل احترام متقابل در روابط بین‌الملل

‏حکومت اسلامی حکومتی است آزاد و مستقل و روابطش با شرق ‏‎ ‎‏و غرب به یک نحو است. و اگر آنها روابط حسنه داشته باشند ‏‎ ‎‏دولت اسلام هم با آنها روابط حسنه دارد؛ و اجازه نمی دهیم کسی ‏‎ ‎‏در مقدرات مملکتمان دخالت کند. (‏‏819‏‏)‏

20 / 10 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ابتنای نظام جمهوری اسلامی بر آرای عمومی و موازین اسلامی

‏حکومت ما حکومت مستقل است و در صورتی که کشورها ‏‎ ‎‏دخالتی در امور داخلی ما نداشته باشند ما با آنها روابط دوستانه ‏‎ ‎‏داریم. (‏‏820‏‏)‏

20 / 10 / 57

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 348

اصل احترام متقابل در روابط بین‌‌المللی

ما... نسبت به سایر دوَل هم با احترام متقابل عمل می کنیم. (821)

26 / 8 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏روابط خارجی ما بر اساس حفظ آزادی، استقلال و حفظ مصالح ‏‎ ‎‏و منافع اسلام و مسلمین است و بر این اساس با هر کشوری که ‏‎ ‎‏مایل باشد با احترام متقابل عمل می کنیم. (‏‏822‏‏)‏

2 / 9 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ما نمی خواهیم که به امریکا ظلم کنیم و نمی خواهیم که زیر بار ‏‎ ‎‏ظلم امریکا برویم. آنها کارهایی که کردند و ظلم به ما بوده است، ‏‎ ‎‏ما آنها را تحمل نخواهیم کرد. اما روابط دوستانه با همۀ ملتها ‏‎ ‎‏داریم و دولتها هم اگر به طور احترام با ما رفتار کنند، ما هم ‏‎ ‎‏احترام متقابل را رعایت می کنیم. (‏‏823‏‏)‏

10 / 9 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏فرانسه و یا هر کشور دیگر که به آزادی و استقلال ما احترام ‏‎ ‎‏بگذارد و در صدد تجاوز به منافع ملت ما و غارت مخازن نباشد، ‏‎ ‎‏ما بر اساس حفظ آرمانها و مصالح و منافع خودمان با آنان بر ‏‎ ‎‏مبنای احترام متقابل رفتار خواهیم کرد. (‏‏824‏‏)‏

14 / 9 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ما با حفظ استقلال با تمام کشورها روابط دوستانه خواهیم ‏‎ ‎‏داشت. (‏‏825‏‏)‏

20 / 9 / 57

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 349

اصل احترام متقابل در روابط بین‌‌المللی

‏دولت، جمهوری اسلامی است و در متن دولت ضدیتی با هیچ ‏‎ ‎‏دولتی و مملکتی نیست. امریکا اگر چنانچه با این دولت رفتارش ‏‎ ‎‏رفتار انسانی باشد و احترام را حفظ کند، این دولت با او هم مانند ‏‎ ‎‏سایر دوَل احترام متقابل را حفظ خواهد کرد. (‏‏826‏‏)‏

20 / 9 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

رعایت احترام متقابل در روابط بین‌‌المللی

‏روابط ما با امریکا و همچنان با سایر کشورهای جهان بر اساس ‏‎ ‎‏احترام متقابل خواهد بود. (‏‏827‏‏)‏

11 / 9 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

ظلم‌ستیزی و نفی سلطه‌پذیری در نظام اسلامی

‏روابط ما با تمام کشورها بر اساس احترام متقابل به طوری که نه ‏‎ ‎‏به آنها ظلم می کنیم و نه به آنها اجازۀ ظلم را می دهیم. (‏‏828‏‏)‏

24 / 9 / 57

‏*  *  *‏

 

 

اصل بی‌طرفی در روابط بین‌المللی

‏[جمهوری اسلامی ایران] در هیچ اردوگاهی قرار نمی گیرد و ‏‎ ‎‏بیطرفی خودش را حفظ خواهد کرد. (‏‏829‏‏)‏

30 / 9 / 57

‏*  *  *‏

 

 

اصل احترام متقابل در روابط بین‌‌المللی

‏جمهوری اسلامی ما با تمام ممالک روابط حسنه دارد و احترام ‏‎ ‎‏متقابل قائل است، در صورتی که آنها هم احترام متقابل قائل ‏‎ ‎‏باشند. (‏‏830‏‏)‏

30 / 9 / 57

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 350

اصل احترام متقابل در روابط بین‌المللی

‏سیاست ما نسبت به روسیه مثل سیاست ما نسبت به امریکا و ‏‎ ‎‏سایر کشورهاست. ما براساس احترام متقابل به تمام کشورها ‏‎ ‎‏احترام می گذاریم. (‏‏831‏‏)‏

18 / 10 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اصل احترام متقابل در روابط بین‌المللی

‏روابط ما بر احترام متقابل است و محفوظ خواهد ماند. با فرانسه ‏‎ ‎‏هم مثل سایر کشورها عمل می کنیم. (‏‏832‏‏)‏

25 / 10 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اصل احترام متقابل در روابط بین‌المللی

‏سیاست خارجی ایران با همۀ دُوَل بر حسب احترام متقابل است ‏‎ ‎‏و هیچ فرقی بین دُوَل در این باره نیست. (‏‏833‏‏)‏

25 / 10 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم انطباق قراردادها با مصالح کشور

‏بعد از استقرار حکومت اسلامی، قراردادها مورد بررسی قرار ‏‎ ‎‏خواهند گرفت. آنچه که مورد قبول باشد و به مصالح ما باشد ‏‎ ‎‏قبول می کنیم. (‏‏834‏‏)‏

10 / 10 / 57

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم انطباق تعهدات بین‌المللی با قوانین و منافع داخلی

‏ما اگر یک قدری هم جدیت کنیم، تمام قراردادهایی که در این ‏‎ ‎‏پنجاه سال شده است، تمام این قراردادها برخلاف قانون بوده؛ ‏‎ ‎‏یعنی از مجلس که گذشته مجلسِ ملی نبوده گذشته؛ دولت که ‏‎ ‎‏پیشنهاد کرده دولتی نبوده است که متکی بر ملت باشد. (‏‏835‏‏)‏

16 / 11 / 57

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 351

منع ترور از دیدگاه اسلام

‏منطق اسلام ترور را باطل می داند. اسلام منطق دارد؛ لکن با ترور ‏‎ ‎‏شخصیتهای بزرگ ما، شخصهای بزرگ ما، اسلام ما تأیید ‏‎ ‎‏می شود. (‏‏836‏‏)‏

14 / 2 / 58

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اصل احترام متقابل در روابط بین‌المللی

‏احکام اسلام، احکامی است مسالمت آمیز، و می خواهیم همۀ ‏‎ ‎‏قشرها مسالمت آمیز باشند. همان طور که قبلاً تذکر داده ام، ما ‏‎ ‎‏می خواهیم با کسانی که می خواهند با ما روابط دوستانه داشته ‏‎ ‎‏باشند روابط دوستانه داشته باشیم... ما هم مایلیم با شما [اتحاد ‏‎ ‎‏جماهیر شوروی سابق] روابط حسنه و روابط اقتصادی و سیاسی ‏‎ ‎‏داشته باشیم. و این موکول است به [اینکه] احترام متقابل رعایت ‏‎ ‎‏شود. (‏‏837‏‏)‏

22 / 3 / 58

‏*  *  *‏

 

 

اصل احترام متقابل در روابط بین‌المللی

‏دولت اسلامی با همۀ ملتها و با همۀ دولتها می خواهد که تفاهم و ‏‎ ‎‏ارتباط صحیح داشته باشد؛ در صورتی که آنها متقابلاً احترام ‏‎ ‎‏دولت اسلامی را مراعات کنند. (‏‏838‏‏)‏

23 / 4 / 58

‏*  *  *‏

 

 

روابط حسنه متقابل با کشورها

‏ما امیدواریم که با همۀ ملتها و دولتها با حُسن جوار، با حُسن ‏‎ ‎‏نیت، و با حُسن رفتار و با ارتباطات حسنه رفتار کنیم و دولت ما ‏‎ ‎‏با همۀ دولتها روابط حسنه متقابله داشته باشد. (‏‏839‏‏)‏

23 / 4 / 58

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 352

اصل رعایت مصلحت در انعقاد قراردادهای بین‌المللی

‏ما با هر نوع معامله ای که مصالح مسلمین را آسیب ‏‎ ‎‏رساند مخالفیم. پیوندهای تجارتی و دیگر مبادلات، مادام که ‏‎ ‎‏به مصلحت ملت ما باشد برای ما مورد قبول است. ‏‎ ‎‏در  عین حال دولت مسئول امضای چنان موافقت نامه هائی است ‏‎ ‎‏نه من. (‏‏840‏‏)‏

15 / 10 / 58

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اصل احترام متقابل در روابط بین‌المللی

‏ما... پیوسته خواهان روابط دوستانه فی مابین همۀ ملتهای جهان ‏‎ ‎‏با حفظ استقلال و احترام متقابل بوده[ایم]. (‏‏841‏‏)‏

25 / 11 / 59

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع مشروع از نظر مکتب حقوق طبیعی

‏در عین حالی که رزمندگان ما و فرماندهان ارتش و سپاه به ما ‏‎ ‎‏گفتند اجازه بدهید ما وارد بشویم در آنجا و با آنها چه بکنیم [ما ‏‎ ‎‏گفتیم: فقط دفاع کنید] خوب، ما هم، ما می خواهیم دفاع بکنیم؛ ‏‎ ‎‏دفاع که یک مسئله عقلی است. یک مسئله ای است که حتی ‏‎ ‎‏حیوانات هم اصلاً وقتی بخواهند حمله کنند، دفاع می کنند. دفاع ‏‎ ‎‏یک مسئله طبیعی است. ما همیشه دفاع کرده ایم تا حالا، هیچ وقت ‏‎ ‎‏جنگ نکرده ایم. (‏‏842‏‏)‏

22 / 3 / 61

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 353

مسؤولیت دولت متجاوز از منظر حقوق بین‌الملل

‏یک گروه مورد توجه همه، بین المللی، بیاید رسیدگی کند به این ‏‎ ‎‏جرمهایی که اینها [دولت عراق] کرده اند، به این خسارتهایی که به ‏‎ ‎‏شهرهای ما وارد شده، به روستاهای ما وارد شده. البته یک ‏‎ ‎‏خسارتهایی به ما وارد شده است که قابل جبران نیست و آن ‏‎ ‎‏جوانهای ماست. این دیگر قابل جبران نیست. (‏‏843‏‏)‏

22 / 3 / 61

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع مشروع در مقابل تجاوز بیگانگان

‏ما و کشور ما هیچ وقت بنا نداشتیم و نداریم که به یک کشوری ‏‎ ‎‏هجوم کنیم، لکن بعد از آن که به ما هجوم کردند، دفاع یک امری ‏‎ ‎‏است که هم شرعاً واجب است بر همه و هم عقلاً. ما حال دفاعی ‏‎ ‎‏داریم و امروز هم حال دفاعی داریم. (‏‏844‏‏)‏

3 / 5 / 61

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع مشروع حق عقلی و شرعی

‏اینها با کمک رادیوهای بیگانه تبلیغ می کنند که ایران می خواهد ‏‎ ‎‏کشورهای خلیج فارس را بگیرد. ما همان گونه که مکرر گفته ایم، ‏‎ ‎‏شارع مقدس به ما اجازۀ چنین کاری را  نمی دهد، اما اینکه ‏‎ ‎‏مسلمین از جان و مال و نوامیس خود دفاع کنند، این را، هم خدا ‏‎ ‎‏و هم عقل و هم شرع اجازه می دهد. ما ملت مظلومی هستیم و از ‏‎ ‎‏شما می خواهیم در مسائل مربوط به ما تحقیق کنید. (‏‏845‏‏)‏

17 / 6 / 61

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

لزوم رعایت حقوق بشردوستانه در مورد اسرا

‏وقتی که اسرا را می گیرید، اسرای مجروح را می گیرید یا اسرای ‏‎ ‎‏سالم را می گیرید، توجه بکنید که اینها اسیر شما هستند، اینها ‏‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 354

‏امروز تحت سلطۀ شما هستند و شما با اسرا باید رفتارتان رفتار ‏‎ ‎‏بسیار اسلامی و انسانی باشد. (‏‏846‏‏)‏

17 / 5 / 61

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

اصل منع تعرض

‏کراراً مقامات و مسئولان کشور به دولتهای اسلامی منطقه اعلام ‏‎ ‎‏نمودند که جمهوری اسلامی ایران که محتوای آن بر اساس عدل ‏‎ ‎‏اسلامی است و نسبت به آن با تمام جان متعهد است، اجازه ندارد ‏‎ ‎‏که به حریم دیگران ظلم و ستمگری و تجاوز نماید، و این تعهد ‏‎ ‎‏الهی اساس نظام اسلام و جمهوری اسلامی است. (‏‏847‏‏)‏

22 / 11 / 61

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

دفاع از کیان اسلام

‏مسئلۀ دفاع از اسلام و کشور اسلامی و اموال و نوامیس مسلمین ‏‎ ‎‏از واجبات کفایی است. و همۀ ما، به حسب امکاناتی که در ‏‎ ‎‏اختیار داریم، لازم است احتیاجات جبهه ها و پشت جبهه ها را، که ‏‎ ‎‏آن نیز کمک به دفاع است، برآورده نماییم. (‏‏848‏‏)‏

22 / 11 / 62

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

وجوب عقلی و شرعی دفاع

‏دفاع، حقی که شرعاً و عقلاً بر همۀ مسلمانان واجب است، ‏‎ ‎‏خصوصاً مردم ایران که مورد تجاوز قرار گرفته اند. (‏‏849‏‏)‏

18 / 4 / 64

‏*  *  *‏


کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 355

مصونیت دیپلماتیک سُفرا و سفارتخانه‌ها

‏سفارتخانه در هر کشوری متعلق به آن کشوری است که سفیر آن به ‏‎ ‎‏آنجا می رود؛ یعنی یک قطعه ای است از یک کشور دیگر.‏‏ (‏‏850‏‏)‏

11 / 8 / 64

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتابحقوق در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 356