کتاب بیع
شرایط خریدار و فروشنده
دوم: قصد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

دوم: قصد

شروط بیع

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دوم: قصد

از شرایط خریدار و فروشنده: قصد

[سؤال 7025]‏ ‏ ‏ 3515‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. شخص مریضی که در حال طبیعیِ خودش نبوده است، مقداری از ملک و باغ و‏‎ ‎‏یا خانۀ خود را به غیر بفروشد و در اثر مریضی و نداشتن حال طبیعی، جنس را به‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 82

‏قیمت کمتر از قیمت خود نیز فروخته باشد و کسی از اقارب درجه یک مریض در‏‎ ‎‏حین انجام معامله حضور نداشته تا آن مریض ناآگاه را آگاه ساخته و از تضییع مال و‏‎ ‎‏معاملۀ کذایی ممانعت نماید؟ آیا معامله به نحو مذکور چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر اراده و اختیار داشته و معامله کرده، صحیح است.

‏2. پدری که تحت سرپرستی پسر و یا بالعکس زندگی می کند و در واقع، زندگی شان توأم بوده و جدا‏‎ ‎‏نمی باشد، پدر و یا پسری که با فرض مسأله، تحت سرپرستی آن دیگری است، ملک و یا خانه اش را‏‎ ‎‏بدون اطلاع سرپرست خانه به کس دیگری بفروشد آیا حق تقدّم و یا حق الشفعه برای پدر و یا پسری‏‎ ‎‏که سرپرست است و حاضر بوده به همان قیمت که به شخص دیگری فروخته، مصلحتاً از او خریداری‏‎ ‎‏نموده تا از فساد و نزاع احتمالی و یا حتمی جلوگیری نماید وجود دارد یا نه؟ چون در غیر این صورت‏‎ ‎‏ـ  یعنی در صورتی که بدون اطلاع پدر و یا پسر سرپرست، معامله انجام شده ـ موجب فساد و منازعه‏‎ ‎‏بین پدر و پسر و بین خریدار که شخص دیگری است خواهد شد، آیا حق تقدّم و یا حق الشفعه در‏‎ ‎‏این جا صادق است یا خیر؟ و این معامله به شرح فوق شرعاً چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، معاملۀ واقع شده صحیح است و اگر ملک و خانه فروخته شده، مشترک نبوده، حق شفعه ثابت نیست.

[سؤال 7026]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 4749

‏3. اگر متوفی قبل از فوت، ملکی را خریده و در هنگام خرید، قبالۀ عادی یا‏‎ ‎‏محضری را به نام شخصی دیگر ـ از قبیل زن یا فرزند خود ـ کرده، آیا به صرف قباله به‏‎ ‎‏نام دیگری کردن، آن دیگری مالک خواهد بود یا نه؟‏

بسمه تعالی، مجرد این کار موجب ملکیت نیست و اگر اختلافی هست، باید در محکمۀ شرعیه حل شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 6صفحه 83