بخش سوم: مردم و قرآن
فصل هفتم: رژیم پهلوی و مقابله با قرآن
مخالفت با ضروریات و احکام قرآن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مخالفت با ضروریات و احکام قرآن

مخالفت با ضروریات و احکام قرآن

‏ ‏

‏ ‏

پایمال کردن محکمات قرآن کریم 

‏ملت چون به حقوق حقۀ خود قیام نکرد، ماجراجوها فرصت به‏‎ ‎‏دست آوردند تا از ملاها تجاوز کردند و یکسره با دین و دینداری‏‎ ‎‏طرف شدند و محکمات قرآن را پایمال اغراض مسمومه کردند تا‏‎ ‎‏با دل گرم بتوانند صفحۀ مملکت را میدان اجرای نیات فاسدۀ خود‏‎ ‎‏کنند و دوباره آن سیاه بختیها و روزگارهای تلخ را عودت‏‎ ‎‏دهند.(295)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مخالفتهای رضاخان با قرآن 

‏خدای جهان پیغمبر اسلام را فرستاد با هزاران احکام آسمانی و‏‎ ‎‏پایۀ حکومت خود را براصل توحید و عدالت بنا نهاد و مردم را به‏‎ ‎‏چیزهایی امر کرد و از چیزهایی نهی کرد و پس از کوششهای‏‎ ‎‏فراوان و تعلیم کردن و اجرا کردن دستورات خدایی همین خدا که‏‎ ‎‏پایۀ عدل را در جهان با فداکاریهای مسلمانان استوار نمود و از‏‎ ‎‏ستمکاریها و بی عفتیها آنطور جلوگیری کرده، به مردم امر کند که‏‎ ‎‏باید همه اطاعت کنید از آتاترک‏‎[1]‎‏ که می گوید: دین در مملکت‏‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 213

‏رسمیت ندارد. و همه می دانند که بادینداران چه کارها کرد و با‏‎ ‎‏مردم چه ستمکاریها نمود، چه بی عفتیها در ترکیه به جریان‏‎ ‎‏انداخت و چه مخالفتها با دین خدا کرد. یا بگوید باید از پهلوی‏‎ ‎‏اطاعت کنید که همه دیدید چه کرد و برای ریشه کن نمودن دین‏‎ ‎‏اسلام چه کوششها کرد که اگر کسی بخواهد مخالفتهای صریح او‏‎ ‎‏را با قرآن خدا بشمارد نیازمند به یک کتاب شاید گردد.(296)‏

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حذف سوگند به قرآن 

‏دیدیم که از اولی که این دولت بیسواد و بی حیثیت روی کار آمد، از‏‎ ‎‏اولْ اسلام را هدف قرار داد: در روزنامه ها با قلم درشت نوشتند که‏‎ ‎‏بانوان را حق دخالت در انتخابات داده اند، لکن شیطنت بود؛ برای‏‎ ‎‏انعطاف نظر عامۀ مردم به آن موضوع بود که نظرشان به الغای‏‎ ‎‏اسلام و الغای قرآن، درست نیفتد؛ و لهذا، در اولی که اینجا ما‏‎ ‎‏متوجه شدیم و اجتماع شد و آقایان مجتمع شدند با هم برای‏‎ ‎‏علاج کار، توجه ما در دفعۀ اول منعطف شد به همان قضیه؛ بعد که‏‎ ‎‏مطالعه کردیم دیدیم آقا، قضیه، قضیۀ بانوان نیست، این یک امر‏‎ ‎‏کوچکی است؛ قضیۀ معارضه با اسلام است: منتخِب و منتخَب،‏‎ ‎‏مسلمان لازم نیست باشد، حَلْفِ به قرآن لازم نیست باشد، قرآن را‏‎ ‎‏می خواهیم چه کنیم؟ بعد که مصادف شدند با تودهنی از ملت‏‎ ‎‏مُسْلم، تأویل کردند حرفشان را به اینکه خیر، مراد ما از «کتاب‏‎ ‎‏آسمانی» قرآن است. ما هم ازشان پذیرفتیم؛ به حَسَب ظواهر‏‎ ‎‏شرع، لکن به مجرد اینکه اینها یک چند نفر عمله را دور خودشان‏‎ ‎‏دیدند و یک زنده باد و مرده باد را دیدند، باز همان مطالب‏

‏ ‏

‏ ‏

مخالفت با احکام صریح قرآن


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 214

‏خبیثشان را از سرگرفتند، همان مطلبی را که ابطال کرده بودند‏‎ ‎‏دوباره از سرگرفتند: دوباره تساوی حقوق مِنْ جَمیعِ الْجَهات.‏‎ ‎‏تساوی حقوق من جمیع الجهات، پایمال کردن چند تا حکم‏‎ ‎‏ضروری اسلام است، نفی کردن چند تا حکم صریح قرآن است.‏‎ ‎‏بعدش باز دیدند که مصادف شد با یک ناراحتیها و یک حرفها و‏‎ ‎‏یک چیزهایی، حاشا کردند؛ وزیرشان یک جا حاشا کرد، امیرشان‏‎ ‎‏یک جا حاشا کرد.(297)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

12 / 2 / 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

توطئه رژیم شاه علیه رسمیت قرآن 

‏عطف به تلگراف سابق اشعار می دارد، معلوم می شود شما‏‎[2]‎‏ بنا‏‎ ‎‏ندارید به نصیحت علمای اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند،‏‎ ‎‏توجه کنید؛ و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون‏‎ ‎‏اساسی و احساسات عمومی قیام کرد. علمای اعلام قم و‏‎ ‎‏نجف اشرف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامۀ غیرقانونی شما‏‎ ‎‏برخلاف شریعت اسلام، و برخلاف قانون اساسی و قوانین‏‎ ‎‏مجلس است. اگر گمان کردید می شود با زور چند روزه قرآن کریم‏‎ ‎‏را در عرض «اوستا»ی زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار‏‎ ‎‏داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ‏‎ ‎‏آسمانی چند صد میلیون مسْلم جهان، افتاده اید و کهنه پرستی را‏‎ ‎‏می خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با‏‎ ‎‏تصویبنامۀ غلط و مخالف قانون اساسی می شود پایه های قانون‏‎ ‎‏اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و‏‎ ‎‏راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 215

‏هستید. اینجانب مجدداً به شما نصیحت می کنم که به اطاعت‏‎ ‎‏خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید، و از عواقب وخیمۀ‏‎ ‎‏تخلف از قرآن واحکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از‏‎ ‎‏قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ و الاّ‏‎ ‎‏علمای اسلام دربارۀ شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند‏‎ ‎‏کرد.(298)‏

15 / 8 / 41 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وجود خطر بزرگ علیه قرآن 

‏راجع به حلف به کتاب آسمانی می نویسد مراد قرآن مجید است.‏‎ ‎‏البته ما این تفسیر را از شخص ایشان برای تبرئۀ خودشان از هتک‏‎ ‎‏به قرآن کریم به حکم اسلام پذیرفتیم. لکن تفسیر ایشان از‏‎ ‎‏تصویبنامه به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد. و تصویب کتاب‏‎ ‎‏آسمانی به اطلاق خود، که شامل سایر کتب منحرفه و ضاله است،‏‎ ‎‏در نظر آنها به قوّت خود باقی است، و نقش آقای نخست وزیر‏‎ ‎‏اغفال مردم است. و همان خطر عظیمی که برای قرآن مجید پیش‏‎ ‎‏آمده است به واسطۀ این تصویبنامۀ مخالف شرع و قانون به دست‏‎ ‎‏خیانتکاران به دین و مملکت به قوّت خود باقی است.(299)‏

آذر 1341 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

رفراندوم اجباری برای مخالفت با قرآن 

‏مقامات روحانی برای قرآن و مذهب احساس خطر می کنند. به‏‎ ‎‏نظر می رسد این رفراندم اجباری مقدمه برای از بین بردن مواد‏‎ ‎‏مربوط به مذهب است. علمای اسلام از عمل سابق دولت راجع به‏‎ ‎‏انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی، برای اسلام و قرآن و مملکت‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 216

‏احساس خطر کرده اند؛ و به نظر می رسد که همان معانی را‏‎ ‎‏دشمنان اسلام می خواهند به دست جمعی مردم ساده دلِ اغفال‏‎ ‎‏شده اجرا کنند. علمای اسلام وظیفه دارند هر وقت برای اسلام و‏‎ ‎‏قرآن احساس خطر کردند، به مردم مُسْلِم گوشزد کنند تا در‏‎ ‎‏پیشگاه خداوند متعال مسئول نباشند.(300)‏

2 / 11 / 41 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تجاوز به احکام مسلّم قرآن 

‏دستگاه حاکمۀ ایران به احکام مقدسۀ اسلام تجاوز کرد، و به‏‎ ‎‏احکام مسلمۀ قرآن قصد تجاوز دارد. نوامیس مسلمین در شُرُفِ‏‎ ‎‏هتک است. و دستگاه جابره با تصویبنامه های خلاف شرع و قانون‏‎ ‎‏اساسی می خواهد زنهای عفیف را ننگین و ملت ایران را‏‎ ‎‏سرافکنده کند.‏

‏     دستگاه جابره در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب‏‎ ‎‏و اجرا کند. یعنی احکام ضروریۀ اسلام و قرآن کریم را زیر پا‏‎ ‎‏بگذارد، یعنی دخترهای هجده ساله را به نظام اجباری ببرد و به‏‎ ‎‏سربازخانه ها بکشد، یعنی با زور سرنیزه دخترهای جوان عفیف‏‎ ‎‏مسلمانان را به مراکز فحشا ببرد.‏

‏     هدف اجانب قرآن و روحانیت است. دستهای ناپاک اجانب با‏‎ ‎‏دست این قبیل دولتها قصد دارد قرآن را از میان بردارد، و‏‎ ‎‏روحانیت را پایمال کند. ما باید به نفع یهود، امریکا، و فلسطین‏‎ ‎‏هتک شویم، به زندان برویم، معدوم گردیم، فدای اغراض شُوم‏‎ ‎‏اجانب شویم.‏

‏     آنها اسلام و روحانیت را برای اجرای مقاصد خود مضر و مانع‏‎ ‎‏می دانند. این سد باید به دست دولتهای مستبد شکسته شود.‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 217

‏موجودیت دستگاهْ رهین شکستن این سد است. قرآن و روحانیت‏‎ ‎‏باید سرکوب شود. من این عید‏‎[3]‎‏ را برای جامعۀ مسلمین عزا‏‎ ‎‏اعلام می کنم، تا مسلمین را از خطرهایی که برای قرآن و مملکت‏‎ ‎‏قرآن در پیش است آگاه کنم.(301)‏

22 / 12 / 41 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حذف شرط اسلام از قاضی 

‏لازم است توجه حضرات آقایان را جلب کنم به اعمال گذشته و‏‎ ‎‏حاضر دستگاه جبار؛ در گذشته به اسلام و قرآن اهانت کرد و‏‎ ‎‏خواستْ قرآن را در ردیف کتب ضاله قرار دهد. اکنون با اعلام‏‎ ‎‏تساوی حقوق، چندین حکم ضروری اسلام محو می شود. اخیراً‏‎ ‎‏وزیر دادگستری در طرح خود شرط اسلام و ذکوریت را از شرایط‏‎ ‎‏قضات لغو کرده ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏.(302)‏

اردیبهشت 1342 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اعلام تساوی حقوق زن و مرد در تمام جهات 

‏دستگاه جبار درصدد تصرف در احکام ضروریۀ اسلام است؛‏‎ ‎‏بلکه شاید ـ خدای نخواسته ـ بخواهند قدمهای بلندتری بردارند.‏‎ ‎‏کراراً در نطقهای مبتذلشان تصریح به تساوی حقوق زن و مرد در‏‎ ‎‏تمام جهات سیاسی و اجتماعی کرده اند که لازمه اش تغییر‏‎ ‎‏احکامی از قرآن مجید است. و چون با عکس العملی از طرف‏‎ ‎‏مسلمین مواجه شدند، مُزورانه انکار نمودند و عذر بدتر از گناه‏‎ ‎‏خواسته اند.(303)‏

12 / 2 / 42 


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 218

حکومت پهلوی در صدد انهدام اساس اسلام 

‏بدیهی است با این شیوه که دستگاه جبار در پیش گرفته،‏‎ ‎‏اگر مسلمین غفلت کنند و مراقبت شدید نکنند و کوشش در‏‎ ‎‏دفاع از حریم قرآن کریم و اسلام نکنند، زمانی نگذرد که‏‎ ‎‏خدای نخواسته دستگاه ناپاک و عمال اجنبی از احکام‏‎ ‎‏ضروری اسلام تجاوز کرده به اساس اسلام مقدس ضربه وارد‏‎ ‎‏خواهند کرد. شواهدی در دست است که دستگاه جبار، به‏‎ ‎‏حکم الزام و خباثت ذاتی، در صدد هَدْم اساس است. حملۀ‏‎ ‎‏مسلحانه به مرکز فقاهت و هَتْک مراجع و فقهای اسلام و حبس‏‎ ‎‏و زجر شاگردان مکتب اسلام و اهانت به قرآن کریم و سایر‏‎ ‎‏مقدسات مذهبی، نمونۀ بارز آن است. اعلام به تساوی حقوق زن‏‎ ‎‏و مرد از هر جهت، الغای اسلام و رجولیت از منتخَب و منتخِب و‏‎ ‎‏الغای اسلام و رجولیت از شرایط قضات، نمونۀ ظاهر دیگری‏‎ ‎‏است.(304)‏

16 / 2 / 42 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نشر اوراق ضالّۀ مخالفت با قرآن 

‏من از کلمۀ «الکُفرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ» که از سازمانها به دست و‏‎ ‎‏دهانها افتاده متأسفم. این کلام برخلاف نص کلام اللّه ، و برای‏‎ ‎‏پشتیبانی از اسرائیل و عمال اسرائیل است، مقدمۀ شناسایی‏‎ ‎‏اسرائیل است، برای پشتیبانی از عمال اسرائیل و فرقۀ ضالۀ‏‎ ‎‏منحرفه است. من متأسفم از اینکه در مملکت اسلامی برخلاف‏‎ ‎‏قانون اساسی اوراق ضالۀ مخالف با نص قرآن و ضروریات دین‏‎ ‎‏مقدس نشر می شود، و دولتها از آن پشتیبانی می کنند. کتاب‏‎ ‎‏انتقاد که بر رد قرآن مجید نوشته شده، و طرح قانون خانواده که‏‎ ‎‏برخلاف احکام ضروریۀ اسلام و خلاف نص کلام اللّه مجید‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 219

‏ [‏‏است‏‏]‏‏ طرح و منتشر می گردد، و کسی نیست از دولتها استیضاح‏‎ ‎‏کند.(305)‏

18 / 1 / 43 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تلاش رژیم برای محو قرآن 

‏آیا ملت ایران می داند که افسران ارتش به جای سوگند به‏‎ ‎‏قرآن مجید، «سوگند به کتاب آسمانی که به آن اعتقاد دارم»‏‎ ‎‏یاد کرده اند؟ این همان خطری است که کراراً تذکر داده ام:‏‎ ‎‏خطر برای قرآن مجید؛ برای اسلام عزیز؛ خطر برای مملکت‏‎ ‎‏اسلام؛ خطر برای استقلال کشور. من نمی دانم دستگاه جبار‏‎ ‎‏از قرآن کریم چه بدی دیده است، از پناه به اسلام و قرآن چه‏‎ ‎‏ضرری برده است که اینقدر پافشاری برای محو اسم آن می کند.‏‎ ‎‏اگر پناه به قرآن و اسلام بیاورید، اجنبی به خود اجازه نمی دهد که‏‎ ‎‏از شما سند بردگی بگیرد؛ اجازه نمی دهد که مفاخر ملی و‏‎ ‎‏اسلامی شما پایمال شود. جدابودن ملت از هیأت حاکمه،‏‎ ‎‏برخوردار نبودن آنها از پشتیبانی ملت، این مصیبتها را پیش‏‎ ‎‏می آورد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کاپیتولاسیون، مخالف اسلام و قرآن

‏     ‏‏اکنون من اعلام می کنم که این رأی ننگین مجلسین‏‎ ‎‏مخالف اسلام و قرآن است، و قانونیت ندارد؛ مخالف رأی ملت‏‎ ‎‏مسلمان است. وکلای مجلسین وکیل ملت نیستند؛ وکلای سرنیزه‏‎ ‎‏هستند! رأی آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی‏‎ ‎‏ندارد. و اگر اجنبیها بخواهند از این رأی کثیف سوء استفاده‏‎ ‎‏کنند، تکلیف ملت تعیین خواهد شد.(306)‏

4 / 8 / 43 

‏ ‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 220

استبداد و خودسری، ضربه به قرآن کریم 

‏حکومت پلیسی غیر قانونی شما و اسلاف شما به خواست آنان‏‎ ‎‏که می خواهند ملل شرق به حال عقب افتادگی باقی باشند،‏‎ ‎‏حکومت قرون وسطایی، حکومت سرنیزه و زجر و حبس،‏‎ ‎‏حکومت اختناق و سلب آزادی، حکومت وحشت و قلدری است.‏‎ ‎‏با اسم مشروطیت، بدترین شکل حکومت استبداد و خودسری و‏‎ ‎‏با نام اسلام، بزرگترین ضربه به پیکر قرآن کریم و احکام آسمانی‏‎ ‎‏است. با اسم تعالیم عالیۀ اسلام، یک یک احکام اسلام را زیر پا‏‎ ‎‏گذاشته و اگر ـ خدای نخواسته ـ فرصت یابید، خواهید‏‎ ‎‏گذاشت.(307)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

26 / 1 / 46 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شناسایی اسرائیل، مخالفت با قرآن 

‏شاه هم همین معنا را تصدیق می کند که خیر مطلب همین‏‎ ‎‏است باید با اسرائیل چه. این مردیکه اسرائیل را از بیست‏‎ ‎‏سال پیش از این ‏‏[‏‏به رسمیت‏‏]‏‏ شناخت؛ همان اوایل هم ما قم‏‎ ‎‏بودیم که این اسرائیل را شناخت به رسمیت در مقابل همۀ‏‎ ‎‏مسلمین، در مقابل قرآن. یک دولت کفر را ـ آن هم کفر یهود ـ‏‎ ‎‏این را به رسمیت شناخت! اولش درست اسم نمی بردند و چه،‏‎ ‎‏بعدش هم خوب، اسم بردند. از آن اول این آدم نوکر بود؛‏‎ ‎‏بعدها خودش اظهار کرد! این از اولِ مسأله اینطور بود.‏‎ ‎‏اسرائیل را از آن اول به رسمیت شناخت در مقابل قرآن، در‏‎ ‎‏مقابل اسلام، در مقابل حکومتهای اسلامی، در مقابل‏‎ ‎‏مسلمین.(308)‏

29 / 11 / 56 

‏ ‏

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 221

  • )) مصطفی کمال پاشا (1299 ـ 1357 ه . ق.) ملقب به آتاترک (پدر ترک) سلطنت مشروطۀ عثمانی را به رژیم جمهوری تبدیل کرد و کشور عثمانی را «ترکیه» نامید. وی در مدّت ریاست جمهوری خود به ترویج تمدّن غرب و مخالفت با اسلام پرداخت.
  • )) خطاب به «اسداللّه علم» نخست وزیر وقت است.
  • )) مراد، عید نوروز سال 1342 است.