بخش دوم: علوم قرآن
فصل سوم: فهم قرآن
قرآن، فراخور فهم همگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

قرآن، فراخور فهم همگان

قرآن، فراخور فهم همگان

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، سفره گستردۀ الهی 

‏قرآن مثل انسان می ماند، که یک موجودی است ‏‏[‏‏که‏‎ ‎‏]‏‏همه چیز‏‎ ‎‏دارد، منتها مثل  یک انسان بالفعل می ماند. قرآن یک سفره ای‏‎ ‎‏است که خدا پهن کرده برای همۀ بشر، یک سفرۀ پهنی است، هر‏‎ ‎‏که به اندازۀ اشتهایش از آن می تواند استفاده کند؛ اگر مریض نباشد‏‎ ‎‏که بی اشتها بشود. امراض قلبیه آدم را بی اشتها می کند. اگر مریض‏‎ ‎‏نباشد و اشتهای قلبی اش باشد، از قرآن استفاده می کند. ‏‏[‏‏قرآن‏‏]‏‎ ‎‏یک سفرۀ پهنی است که همه از آن استفاده می کنند؛ مثل اینکه دنیا‏‎ ‎‏هم یک سفره پهنی است که همه استفاده می کنند: یکی علفش را‏‎ ‎‏از آن استفاده می کند، یکی میوه را از آن استفاده می کند، یکی‏‎ ‎‏مسائل دیگر را استفاده می کند. از همین دنیا، هر یک، یک طور‏‎ ‎‏استفاده دارد، انسان یک طور استفاده دارد، حیوان یک طور، انسان‏‎ ‎‏در مقام حیوانیت یک طور،‏‏[‏‏و‏‎ ‎‏]‏‏هر چه بالاتر برود از این سفرۀ پهن‏‎ ‎‏الهی که عبارت از وجود است، ‏‏[‏‏بیشتر‏‏]‏‏ استفاده می کند. قرآن هم‏‎ ‎‏اینطوری است، یک سفرۀ پهنی است برای همه، هر کس به اندازۀ‏‎ ‎‏آن اشتهایی که دارد و آن راهی که پیدا بکند به قرآن، استفاده‏‎ ‎‏می کند.(144)‏


کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 115

قرآن برای استفادۀ همگان 

‏این کتاب و این سفرۀ گسترده در شرق و غرب و از زمان وحی تا‏‎ ‎‏قیامت کتابی است که تمام بشر: عامی، عالم، فیلسوف، عارف،‏‎ ‎‏فقیه، همه از او استفاده می کنند؛ یعنی، کتابی است که در عین حال‏‎ ‎‏که نازل شده است از مرحلۀ غیب به مرحلۀ شهود و گسترده شده‏‎ ‎‏است پیش ما جمعیتی که در عالم طبیعت هستیم، در عین حالی که‏‎ ‎‏متنزل شده است از آن مقام و رسیده است به جایی که استفاده‏‎ ‎‏بتوانیم از او بکنیم، در عین حال، مسائلی در او هست که همۀ‏‎ ‎‏مردم، عامی و عارف و عالم و غیر عالم، از او استفاده می کنند و‏‎ ‎‏مسائلی در او هست که مختص به علمای بزرگ است، فلاسفۀ‏‎ ‎‏بزرگ است، عرفای بزرگ است، و انبیا و اولیاست. بعض مسائل او‏‎ ‎‏را غیر از اولیای خدای تبارک و تعالی کسی نمی تواند ادراک کند؛‏‎ ‎‏مگر با تفسیری که از آنان وارد می شود، به مقدار استعدادی که در‏‎ ‎‏بشر هست، مورد استفاده قرار می گیرد و مسائلی هست که عرفای‏‎ ‎‏بزرگ اسلام از آنها استفاده می کنند و مسائلی هست که فلاسفه و‏‎ ‎‏حکمای اسلام از آن استفاده می کنند و مسائلی هست که فقهای‏‎ ‎‏بزرگ از آن استفاده می کنند و این سفره همگانی است برای همه و‏‎ ‎‏این طوایف از آن استفاده می کنند. مسائل سیاسی، مسائلی‏‎ ‎‏اجتماعی، مسائل فرهنگی و مسائل ارتشی و غیر ارتشی، همه در‏‎ ‎‏این کتاب مقدس هست.(145)‏

11 / 3 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قرآن، سفرۀ ازلی و ابدی 

‏قرآن یک کتابی است که نمی شود در اطراف او با این زبانهای الکن‏‎ ‎‏صحبت کرد. قرآن یک سفرۀ گسترده ای است از ازل تا ابد که از او‏‎ ‎‏همۀ قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند. منتها‏

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 116

‏هر قشری که یک مسلک خاصی دارد، روی آن مسلک خاص تکیه‏‎ ‎‏می کند؛ فلاسفه روی مسائل فلسفی اسلام، عرفا روی مسائل‏‎ ‎‏عرفانی اسلام، فقها روی مسائل فقهی اسلام، سیاسیون روی‏‎ ‎‏مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام تکیه می کنند، لکن اسلام همه‏‎ ‎‏چیز است و قرآن همه چیز. قرآن یک رحمتی است برای همۀ‏‎ ‎‏بشر.(146)‏

20 / 9 / 63 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

زبان قرآن، زبان همه طبقات 

‏قرآن یک سفره ای است که انداخته شده است برای همه طبقات؛‏‎ ‎‏یعنی، یک زبانی دارد که این زبان هم زبان عامۀ مردم است و هم‏‎ ‎‏زبان فلاسفه است و هم زبان عرفای اصطلاحی است و هم زبان‏‎ ‎‏اهل معرفت، به حسب واقع. در این کتاب شریف، مسائلی هست‏‎ ‎‏که مهمش مسائل معنوی است.(147)‏

19 / 8 / 66 

*  *  *

‎ ‎

کتابقرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 117