فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

فهرست تفصیلی

‏ ‏

‏ ‏

نظریۀ ولایت فقیه نظام مدیریت فرایند تحقیق و توسعه

‏یا ساختار تحلیلی یک نظریۀ دین شناختی دولت‏

‏احمد آکوچکیان‏

‏نمای بحث··· 9‏

‏فصل اوّل··· 13‏

‏ساختار مفهومی نظریۀ جامع نگر دولت··· 13‏

‏     مفاهیم درونی یک نظریّه دولت (مدیریت اجتماعی)··· 13‏

‏     فکر ترقی و گفتمان توسعۀ سیاسی آن··· 14‏

‏     دین و فرایند مدیریت تغییر··· 15‏

‏     دولت، حاکمیت و مدیریت اجتماعی··· 15‏

‏     اندیشۀ سیاسی و نظریه پردازی··· 16‏

‏     ولایت فقیه یا مدیریت فرایند تغییر··· 16‏

‏ساختار تحلیلی یک نظریۀ جامع نگر دولت··· 17‏

‏     ابعاد یک نظریۀ دولت··· 18‏

‏     ساختار درونی یک نظرۀ دولت··· 19‏

‏     اوّل: فرایند مدیریت کاربردی توسعه··· 19‏

‏     دوّم: الگوی کاربردی توسعۀ نظام··· 20‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 605

     سوّم: طرح سیستم مطلوب سیاسی··· 20‏

‏     چهارم: مبانی ادراکی اندیشۀ توسعه··· 21‏

‏ساختار کلان نظریۀ نظام مدیریت تحقیق و توسعه··· 22‏

‏     بنیاد معرفت شناختی فلسفۀ سیاست··· 22‏

‏     مبانی عام معرفت شناختی اندیشۀ سیاسی··· 22‏

‏     2 ـ عقل عملی و نسبت آن با امر فقاهت··· 27‏

‏مبانی فلسفی ـ کلامیِ نظریۀ سیاسی··· 28‏

‏     مبانی فلسفۀ دین··· 28‏

‏     مبانی فلسفۀ سیاسی··· 29‏

‏مبادی و اصول نظر دولت مشروعه··· 32‏

‏اندیشه های غیر متافیزیکی ـ غیر علمی با آموزه های دین··· 34‏

‏نظام مطلوب سیاسی··· 35‏

‏اصل مشارکت در نظام مطلوب··· 36‏

‏تقید اختیارات حاکم منتخب به قانون اساسی··· 38‏

‏مدیریت استراتژیک توسعۀ سیاسی··· 40‏

‏تحلیل داده های توصیفی··· 41‏

‏طرّاحی الگوی اهداف کاربردی توسعه··· 43‏

‏     1) اصول الگوی کاربردی توسعۀ سیاسی··· 44‏

‏     2) اهداف اجرایی مدیریت نظام··· 44‏

‏مثال موردی در گزینش رهبری··· 45‏

‏و مثالی از رهیافت قانون اساسی··· 45‏

‏فرایند مهندسی دولت··· 47‏

‏پی نوشت ها:··· 50‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 606

حدود اختیارات ولیّ فقیه

‏یا تبیین ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه فقه و قانون اساسی‏

‏محمد جواد ارسطا‏

‏ولایت در لغت··· 55‏

‏ولایت در اصطلاح··· 57‏

‏اقسام ولایت··· 58‏

‏     الف) ولایت مطلقه فقیه در تألیفات امام خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران··· 59‏

‏     ب) ولایت مطلقه فقیه در کلام امام خمینی1 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران··· 63‏

‏طریق نخست··· 64‏

‏طریق دوم··· 70‏

‏طریق سوم··· 73‏

‏منطقة الفراغ یا میدان های آزاد حقوقی··· 76‏

‏خلاصه و نتایج آن چه تا کنون گفته شد:··· 77‏

‏ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی··· 78‏

‏نقد و بررسی:··· 79‏

‏راه دیگر برای اثبات ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی··· 82‏

‏چند نکته··· 85‏

‏     نکته اول: ولایت مطلقه در مقابل ولایت مقیّده··· 85‏

‏     نکته دوم: ولایت مطلقه فقیه، وحدت لفظ و تعدد معنی··· 85‏

‏نکته سوم: مقصود از فقیه چه کسی است؟··· 88‏

‏نقد··· 89‏

‏پی نوشت ها:··· 93‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 607

نظریة ولایة الفقیه والادارة الاجتماعیة

‏سید زهیر الاعرجی‏

‏مقدمة تأریخیة··· 99‏

‏     المشکلة الاجتماعیة فی عصر الغیبة··· 101‏

‏     اصالة معالجة المشاکل الاجتماعیة··· 101‏

‏قواعد الولایة الشرعیة··· 104‏

‏اولاً: الإمکان الشرعی··· 105‏

‏النظریات الفقهیة حول الولایة··· 105‏

‏     1) نظریة إنکار الولایة للفقیه··· 105‏

‏     نقد نظریة إنکار الولایة للفقیه··· 106‏

‏     2) نظریة الولایة المحدودة للفقیه··· 108‏

‏     نقد نظریة الولایة المحدودة··· 111‏

‏     3) نظریة الولایة المطلقة··· 112‏

‏تقییم نظریة الولایة المطلقة··· 118‏

‏     البحث عن الدلیل··· 119‏

‏ثانیاً: الإمکان الفلسفی··· 125‏

‏     الدولة··· 125‏

‏     شخصیة الدولة وشخصیة الفقیه··· 126‏

‏     درجة الفقاهة ومقدار الولایة··· 128‏

‏     ولایة افلاطون وولایة الفقیه··· 129‏

‏     ولایة الفقیه والتعبیر عن المشاعر··· 130‏

‏     الفرق بین الولایة والسلطة··· 133‏

‏     الشخصیة السیاسیة للفقیه··· 136‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 608

‏ثالثاً: الإمکان الاجتماعی··· 137‏

‏     أ) المشکلة الحقوقیة··· 137‏

‏     1 ـ علیٰ المستویٰ النظری··· 137‏

‏     مبادئ العدالة الحقوقیة··· 139‏

‏     2 ـ علیٰ المستویٰ المصداقی··· 141‏

‏     أ) الحقوق الاساسیة··· 142‏

‏     ب) الحقوق الشخصیة:··· 142‏

‏     ج) الحقوق الاقتصادیة:··· 143‏

‏     د) الحقوق السیاسیة:··· 143‏

‏     ب) ـ المشکلة الاخلاقیة··· 146‏

‏     مشکلة الشر:··· 147‏

‏     معالجة الانحرافات الاجتماعیة··· 148‏

‏     العدالة القضائیة··· 150‏

‏     الواجبات الدینیة والاخلاقیة··· 150‏

‏     ج) المشکلة التعبدیة··· 152‏

‏     د) المشکلة الفکریة··· 154‏

‏     المسؤولیة الاخلاقیة فی العلاقات الاجتماعیة··· 155‏

‏رابعاً: الإمکان العملی··· 156‏

‏پی نوشت ها:··· 163‏

‏ ‏

دموکراسی و ولایت فقیه از منظر امام خمینی

‏محمدرضا امین زاده‏

‏مفهوم دموکراسی··· 167‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 609

دموکراسی اسلامی··· 168‏

‏حجیّت حاکم و قانون··· 168‏

‏معیار درست حجیّت حاکم و قانون··· 170‏

‏امام و دموکراسی صحیح··· 171‏

‏ولیِّ فقیه و دموکراسی از دیدگاه امام··· 176‏

‏برداشت نامناسب از دیدگاه امام.··· 180‏

‏پی نوشت ها:··· 183‏

‏ ‏

ولایت فقیه؛ اختیارات و مسئولیت

‏محمد باوی‏

‏پی نوشت ها:··· 191‏

‏ ‏

حکومت مشروع اسلامی

‏مسیح بروجردی‏

‏مقدمه··· 193‏

‏بخش اول··· 195‏

‏معنای حکومت اسلامی··· 195‏

‏نتیجه··· 199‏

‏بخش دوّم··· 199‏

‏مناط مشروعیت حکومت در اسلام··· 199‏

‏استناد به رسول اکرم(ص)··· 200‏

‏حکومت پیروان··· 202‏

‏حاصل سخن··· 203‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 610

‏پایان کلام··· 204‏

‏پی نوشت ها:··· 207‏

‏ ‏

بررسی ثبات و تحوّل اندیشۀ سیاسی امام خمینی

‏مصطفی جعفرپیشه فرد‏

‏پیش گفتار··· 209‏

‏مبحث اوّل: اندیشۀ سیاسی امام در قم··· 214‏

‏     1) «کشف الاسرار» و مسئله ولایت فقیه··· 214‏

‏مطلب اوّل: تأیید حکومت وقت به وسیلۀ فقها··· 216‏

‏مطلب دوم: انتخاب مدیر اجرایی به وسیلۀ فقها··· 218‏

‏مبحث دوم: اندیشۀ سیاسی امام در نجف··· 222‏

‏مبحث سوم: اندیشۀ سیاسی امام در سال های 57 ـ 58··· 225‏

‏     1) معنای جمهوری اسلامی:··· 227‏

‏     2) نقش مردم:··· 228‏

‏     3) حقوق بشر:··· 228‏

‏     4) نقش امام و روحانیون:··· 228‏

‏     5) دموکراسی:··· 228‏

‏     6) استقلال و آزادی:··· 228‏

‏     7) رأی مردم:··· 229‏

‏1) تحلیل اندیشۀ سیاسی امام در سال های 57 ـ 58··· 229‏

‏     1) تعیین تکلیف حکومت به وسیلۀ پیامبر (ص):··· 230‏

‏     2) عزل زمام دار:··· 230‏

‏     3) تشکیل شورای انقلاب اسلامی:··· 231‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 611

‏  

  4) تعیین دولت موقّت:··· 231‏

‏     5) حکومت قانون:··· 231‏

‏     6) ولایت فقیه و نصب وی:··· 232‏

‏     7) تعیین فقها:··· 232‏

‏     8) قانون اساسی و شئون ولایت فقیه:··· 232‏

‏     9) حکم تنفیذ اولین رئیس جمهور:··· 233‏

‏     1) قرینۀ بیرونی (خارجی) فهم اندیشۀ امام در سال های 57 ـ 58 :··· 234‏

‏     2) قرینۀ درونی (داخلی) فهم اندیشۀ امام در سال های 57 ـ 58 :··· 237‏

‏1) دموکراسی و آزادی:··· 238‏

‏2) رأی مردم و جمهوریت··· 242‏

‏     نکتۀ اوّل:··· 242‏

‏     نکتۀ دوّم:··· 243‏

‏مبحث چهارم: ولایت مطلقۀ فقیه··· 250‏

‏     الف ـ سیرۀ علمی و نظری:··· 250‏

‏     ب ـ سیرۀ عملی:··· 252‏

‏مبحث پنجم: آخرین اظهارنظر امام دربارۀ ولایت فقیه··· 253‏

‏پی نوشت ها:··· 259‏

‏ ‏

ولایت فقیه؛ شرایط و حدود آن

‏سید احمد حسینی‏

‏مقدمه··· 265‏

‏1)تاریخچۀ طرح ولایت فقیه··· 266‏

‏2)دیدگاه های مختلف··· 269‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 612

3) شئون پیامبر و امام··· 270‏

‏4) ولایت بر پیامبر(ص) و امام(ع):··· 271‏

‏5) ولایت مطلقه فقیه··· 274‏

‏6) راه های اثبات ولایت فقیه··· 275‏

‏     الف ـ استدلال به روایات··· 275‏

‏     ب ـ دلالت اقتضا··· 278‏

‏     ج) استدلال به اجماع··· 279‏

‏     نقد و بررسی··· 279‏

‏استدلال به عموم و اطلاق تعیین فقیه در جایگاه قضا··· 280‏

‏     نقد و بررسی··· 281‏

‏     ه ـ استدلال به ولایت حسبه··· 282‏

‏پی آمدهای انکار ولایت مطلقه فقیه··· 288‏

‏     اشکال اول··· 288‏

‏     نقد و بررسی··· 288‏

‏     اشکال دوّم··· 289‏

‏     نقد و بررسی··· 290‏

‏     اشکال سوم··· 292‏

‏     نقد و بررسی··· 292‏

‏     و ـ روش عقلی··· 294‏

‏     چگونگی استدلال بر ولایت مطلقه فقیه با استفاده از روش عقلی··· 299‏

‏پی نوشت ها:··· 310‏

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 613

شرط اعلمیت در ولی فقیه از منظر امام خمینی

‏علی اکبر ذاکری‏

‏تعریف اعلم··· 315‏

‏شرط اعلمیت در مفتی و مرجع··· 317‏

‏     دلیل اوّل: اجماع··· 317‏

‏     دلیل دوّم: روایات··· 317‏

‏     دلیل سوم: دلیل عقلی··· 318‏

‏     دلیل چهارم: بنای عقلا··· 319‏

‏دیدگاه فقها دربارۀ شرط اعلمیت در ولی فقیه··· 320‏

‏دیدگاه امام خمینی دربارۀ شرط اعلمیت در ولی فقیه··· 321‏

‏دیدگاه امام درباره روایات··· 324‏

‏شرایط دیگر ولی فقیه از نظر امام··· 326‏

‏     پی نوشت ها:··· 328‏

‏ ‏

جنبۀ فقهی حکومت از منظر امام خمینی(ره) و دیگران

‏محمّدعلی رستمیان‏

‏مقدمه··· 331‏

‏1) دیدگاه ها در تشکیل حکومت اسلامی··· 333‏

‏     الف ـ حرمت تشکیل حکومت··· 333‏

‏     ب ـ جواز تشکیل حکومت··· 334‏

‏     ج ـ وجوب تشکیل حکومت اسلامی··· 338‏

‏     1 ـ تشکیل حکومت ضرورتی عقلی:··· 338‏

‏     2 ـ تشکیل حکومت واجبی شرعی:··· 339‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 614

‏  

  3 ـ تشکیل حکومت در نزد امام خمینی:··· 339‏

‏2) وجوب تشکیل حکومت و حاکم جامعه اسلامی··· 342‏

‏وجوب تشکیل حکومت و اقدام برای آن··· 343‏

‏4) حکومت، حکم حکومتی و حکم شرعی··· 346‏

‏     الف ـ معنای حکم حکومتی··· 346‏

‏     ب ـ عصیان احکام حکومتی··· 348‏

‏     ج ـ احکام شرعی و حکومتی در حکومت به عنوان واجبی مقدمی··· 350‏

‏     د ـ احکام شرعی و حکومتی در حکومت به عنوان ضرورت··· 350‏

‏     ه ـ احکام شرعی و حکومت به عنوان واجب اوّلی··· 351‏

‏     و ـ حکومت واجب اوّلی در رتبۀ سایر واجبات··· 351‏

‏     ز ـ احکام شرعی و حکومتی از منظر امام خمینی··· 351‏

‏5) مقایسۀ نظریه ها و نتیجه گیری··· 353‏

‏پی نوشت ها:··· 355‏

‏ ‏

امام خمینی و شؤون ولایت

‏حسین رهبری‏

‏تضاد قدرت و قانون··· 357‏

‏حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی··· 358‏

‏اختیارات ولی فقیه و سیرۀ عملی امام خمینی··· 359‏

‏     1 - امام خمینی و وظایف رهبری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی··· 361‏

‏     2 - امام خمینی و وظایف رهبری، قبل از تصویب قانون اساسی··· 364‏

‏     3 - امام و وظایف رهبری، پس از تصویب قانون اساسی··· 366‏

‏     4 - امام و وظایف رهبری در مرحله بازنگری قانون اساسی··· 373‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 615

‏  

  5 - امام خمینی و مسئولیت های برون مرزی··· 374‏

‏پی نوشت ها:··· 379‏

‏ ‏

اولی الامر در عرف دانشمندان اسلامی و از دیدگاه امام خمینی

‏محمد نقی سالمی‏

‏اولی الامر و اجتهاد··· 387‏

‏اولی الامر و نیابت امر··· 393‏

‏اولو الامر و فرجام امر··· 398‏

‏پی نوشت ها:··· 404‏

‏ ‏

اعلمیت در ولایت

‏محمد تقی سبحانی نیا‏

‏مقدمه··· 407‏

‏«اعلم» در لغت و اصطلاح··· 411‏

‏لزوم انتخاب اعلم یک قاعدۀ عقلی··· 412‏

‏اعلمیت در ولایت··· 415‏

‏أعلمیّت در ولایت؛ لغوی یا اصطلاحی.··· 417‏

‏شرایط لازم ولیّ امر··· 419‏

‏     1 و 2 ـ کاردانی و امانتداری:··· 419‏

‏     3 و 4 ـ دارا بودن تجره و از خانواده ای اصیل و مذهبی بودن:··· 420‏

‏     5 و 6 و 7 و 8 ـ بردباری، آگاهی، تدبیر و سیاست و اخلاق نیکو:··· 420‏

‏     9 ـ شجاعت، جهاد و مبارزه و احقاق حق مظلوم:··· 420‏

‏     10 ـ توانایی تشخیص آفات جامعه و قدرت دفع آن:··· 420‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 616

آثار واگذاری امر ولایت و سرپرستی جامعه به ناأهلان··· 424‏

‏     1) افساد بیش از اصلاح··· 424‏

‏     2) دور شدن از هدف اصلی··· 425‏

‏     3) اضلال امت··· 425‏

‏بررسی نظریه علما و فقهای بزرگ شیعه··· 425‏

‏نتیجه··· 429‏

‏پی نوشت ها··· 430‏

‏ ‏

جایگاه قانون در نظام ولایت فقیه

‏حسین علی احمدی‏

‏مقدمه··· 433‏

‏مفهوم قانون و انواع آن··· 434‏

‏الف) قانون شرع··· 435‏

‏ب) قانون اساسی··· 437‏

‏ج) سایر قوانین··· 439‏

‏رابطه رهبری و قانون··· 442‏

‏     الف) رابطه رهبری و احکام شرع··· 442‏

‏     ب) رابطه رهبری و قانون اساسی··· 444‏

‏رابطه رهبری و قانون عادی··· 446‏

‏جایگاه رهبری در قانون··· 448‏

‏     الف) جایگاه ولیّ فقیه در قانون اسلام··· 448‏

‏     3 ـ قضاوت و حل منازعات··· 450‏

‏ب) جایگاه ولیّ فقیه در قانون اساسی··· 452‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 617

پی نوشت ها:··· 456‏

‏ ‏

جایگاه عدالت اجتماعی در نظام ولایت مطلقه فقیه

‏(ماهیت، ضرورت، پیوند)‏

‏حسین علی احمدی‏

‏مقدمه··· 457‏

‏ماهیت··· 458‏

‏1) تعریف عدالت··· 458‏

‏     الف: عدالت در حقوق غرب··· 458‏

‏     ب: عدالت در اندیشۀ مسلمانان··· 460‏

‏     ج: جمع بندی··· 462‏

‏     د: قانون اساسی··· 463‏

‏2 ـ تعریف ولایت مطلقه فقیه··· 466‏

‏ضرورت··· 467‏

‏     1) ادلّه و اعتبار عدالت··· 467‏

‏     الف: ادله عقلی··· 467‏

‏     ب: آیات··· 468‏

‏     ج: روایات··· 468‏

‏     2) ادله ولایت مطلقه فقیه··· 469‏

‏جایگاه عدالت در نظام ولایت··· 472‏

‏     1) عدالت مبنا و هدف نظام ولایت مطلقه فقیه··· 472‏

‏     2) عدالت شرط ولیّ فقیه··· 473‏

‏     3) عدالت، قاعده عمومی در فقه و حقوق اسلامی··· 475‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 618

‏  

  4) عدالت، وظیفه ولیّ فقیه و مدیران عالی نظام··· 476‏

‏پی نوشت ها:··· 479‏

‏ ‏

تأملاتی در اندیشه سیاسی امام خمینی

‏آیة الله سیدمحمدحسین فضل الله گزینش و ترجمه: مجید مرادی‏

‏قدرت و حکومت از دید اسلام··· 483‏

‏ولایت فقیه نماد پویایی اسلام··· 484‏

‏امیزاج ولایت فقیه و شورا··· 486‏

‏پی نوشت ها:··· 488‏

‏ ‏

رابطه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام خمینی

‏منصور میراحمدی‏

‏مقدمه··· 489‏

‏جایگاه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام··· 491‏

‏     آزادی در اندیشه سیاسی امام··· 491‏

‏     مبانی و منابع آزادی از دیدگاه امام··· 491‏

‏     ولایت در اندیشه سیاسی امام··· 495‏

‏رابطه آزادی و ولایت در اندیشه سیاسی امام 1··· 499‏

‏     1 ـ قوانین الهی و اساسی و مفهوم آزادی··· 500‏

‏     2 ـ احکام حکومتی، مصلحت و آزادی··· 502‏

‏     الف) مصلحت اسلام: از نظر امام خمینی حکومت و حاکم اسلامی می تواند تمامی··· 503‏

‏     ب ) مصلحت نظام و حفظ نظام: دو عنوان «مصلحت نظام» و «حفظ نظام» از··· 504‏

‏     1 ـ مصلحت نظام از دیدگاه امام··· 505‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 619

‏  

  2 ـ حفظ نظام از دیدگاه امام··· 506‏

‏     ج) مصلحت مردم:··· 509‏

‏جمع بندی و خلاصۀ مقاله··· 510‏

‏پی نوشت ها:··· 512‏

‏ ‏

تزاحم ولایت ها در آرای فقهی و سیرۀ عملی امام خمینی

‏زین العابدین نجفی‏

‏مناصب فقیهان··· 516‏

‏تزاحم فقیهان در منصب ولایت··· 518‏

‏     الف ـ تزاحم ولایت ها در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی··· 518‏

‏     محدوده ولایت ها در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی··· 518‏

‏     1) مزاحمت در اصل کار··· 519‏

‏     2) مزاحمت در مقدمات کار··· 519‏

‏     ب ـ تزاحم ولایت ها در صورت وجود تشکیلات حکومتی··· 520‏

‏     1) تزاحم ولایت ها در صورت تشکیل حکومت به وسیلۀ یکی از فقها··· 521‏

‏بررسی مسئله··· 521‏

‏     1) واجب کفایی بودن ولایت فقیه:··· 522‏

‏حل مشکلات تزاحم بنابر مبنای حسبه··· 526‏

‏سیرۀ عملی امام خمینی و فقهای معاصر او··· 526‏

‏2)تزاحم ولایت ها در صورت انتخاب یک فقیه به وسیلۀ مردم··· 527‏

‏     2 ـ 1) مبنای انتصاب··· 528‏

‏     2 ـ 2) مبنای انتخاب··· 528‏

‏     2 ـ 3) مبنای حسبه··· 529‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 620

‏امام خمینی و رهبری شورایی··· 533‏

‏تزاحم ولایت ها و وجوه شرعی··· 533‏

‏بررسی نظریه ها··· 534‏

‏بررسی مسئله··· 535‏

‏نتیجه بحث··· 537‏

‏نتیجه··· 539‏

‏پی نوشت ها:··· 541‏

‏ ‏

ولایت مطلقۀ فقیه؛ فراقانونی یا در چارچوب قانون؟

‏رحیم نوبهار‏

‏درآمد··· 545‏

‏1ـ مقدّمه··· 547‏

‏     تبیین فقهی و حقوقی اصطلاح ولایت مطلقۀ فقیه··· 547‏

‏     اصول و مبانی «تفسیر قانون»··· 548‏

‏     راه های تفسیر «ولایت مطلقۀ امر» در اصل 57 قانون اساسی··· 550‏

‏تبیین فقهی اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه»··· 551‏

‏     معنای ولایت مطلقۀ فقیه··· 551‏

‏     پیشینۀ تاریخی اصطلاح «ولایت مطلقۀ فقیه»··· 555‏

‏نتیجه گیری··· 565‏

‏استناد به ادلّۀ وجوب وفا به عقد:··· 569‏

‏استناد به ادلّۀ لزوم وفا به شرط:··· 571‏

‏استناد به وکالت بودن ولایت فقیه:··· 575‏

‏استناد به لزوم جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام:··· 575‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 621

‏عدم مشروعیّت تخطّی از برخی از اصول قانون اساسی:··· 579‏

‏بخش دوم··· 581‏

‏نتیجه گیری··· 590‏

‏پی نوشت ها:··· 596‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 622