بخش سوم: منازل و مقامات سلوک
فصل ششم: تذکر و ذکر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فصل ششم: تذکر و ذکر

فصل ششم: تذکر و ذکر

‏ ‏

بیانی پیرامون منزل تذکر

‏بدان که تذکر از نتایج تفکر است؛ و لهذا منزل تفکر را مقدّم‏‎ ‎‏دانسته اند از منزل تذکر. جناب خواجه عبدالله فرماید: التَّذَکُّر فَوْقَ‏‎ ‎‏التَّفَکُّرِ؛ فَإنَّ التَّفَکّرَ طَلَبٌ، وَ التَّذَکُّرَ وُجُودٌ.‏‎[1]‎‏ «تذکر فوق تفکر است،‏‎ ‎‏زیرا که این طلب محبوب است و آن حصول مطلوب.» تا انسان در‏‎ ‎‏راه طلب و دنبال جستجوست، از مطلوب محجوب است.(500)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

تذکر نعمتهای الهی

‏از اموری که انسان را معاونت کامل می نماید در مجاهدۀ با نفس و‏‎ ‎‏شیطان، و باید انسان سالک مجاهد خیلی مواظب آن باشد،‏‎ ‎‏«تذکّر» است. و ما این مقام را به ذکر آن ختم می کنیم با اینکه خیلی‏‎ ‎‏از مطالب باقی است. و آن در این مقام عبارت است از یاد خدای‏‎ ‎‏تعالی و نعمتهایی که به انسان مرحمت فرموده.‏

‏     بدان که از امور فطریه، که هر انسان جبلةً و فطرةً بدان حکم‏‎ ‎‏می کند، احترام مُنعِم است. و هر کس در کتاب ذات خود اگر تأملی‏‎ ‎


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 443

‏ کند، می بیند که مسطور است که باید از کسی که به انسان نعمتی‏‎ ‎‏داد احترام کند. و معلوم است هر چه نعمت بزرگتر باشد و منعم در‏‎ ‎‏آن انعام بی غرضتر باشد، احترامش در نظر فطرت لازمتر و بیشتر‏‎ ‎‏است. مثلاً فرق واضح است در احترام بین کسی که به شما یک‏‎ ‎‏اسب می دهد و آن منظور نظرش هست، با کسی که یک ده‏‎ ‎‏ششدانگی بدهد و در این دادن منتی هم نگذارد. مثلاً اگر دکتری‏‎ ‎‏شما را از کوری نجات داد فطرتاً او را احترام می کنید، و اگر از مرگ‏‎ ‎‏نجات داد بیشتر احترام می کنید. اکنون ملاحظه کن نعمتهای‏‎ ‎‏ظاهره و باطنه که مالک الملوک جلّ شأنه به ما مرحمت کرده که‏‎ ‎‏اگر جن و انس بخواهند یکی از آنها را به ما بدهند نمی توانند و ما‏‎ ‎‏از آن غفلت داریم. مثلاً این هوایی که ما شب و روز از آن استفاده‏‎ ‎‏می کنیم و حیات ما و همۀ موجودات محیط بسته به وجود آن‏‎ ‎‏است، که اگر یک ربع ساعت نباشد هیچ حیوانی زنده نمی ماند،‏‎ ‎‏چه نعمت بزرگی است؛ که اگر تمام جنّ و انس بخواهند شبیه آن را‏‎ ‎‏به ما بدهند عاجزند. و همین طور قدری متذکر شو سایر نعم الهی‏‎ ‎‏را از قبیل صحت بدن ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ قوای ظاهره از قبیل چشم و گوش و ذوق‏‎ ‎‏و لمس، و قوای باطنه از قبیل خیال و وهم و عقل و غیر آن، که هر‏‎ ‎‏یک منافعی دارد که حدّ ندارد. تمام اینها را مالک الملوک به ما‏‎ ‎‏عنایت فرموده بدون اینکه از او بخواهیم؛ و بدون اینکه به ما منتی‏‎ ‎‏تحمیل فرماید. و به اینها نیز اکتفا نفرموده و انبیا و پیغمبران‏‎ ‎‏فرستاده و کتبی فرو فرستاده و راه سعادت و شقاوت و بهشت و‏‎ ‎‏جهنم را به ما نموده؛ و هر چه محتاج به او بودیم در دنیا و آخرت‏‎ ‎‏به ما عنایت فرموده، بدون اینکه به طاعت و عبادت ما احتیاجی‏‎ ‎‏داشته باشد؛ یا به حال او طاعت و معصیت ما فرقی کند. فقط از‏‎ ‎‏برای نفع خود ما امر و نهی فرموده. بعد از تذکر این نعمتها و‏‎ ‎


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 444

‏هزاران نعمتهای دیگر، که حقیقتاً از شمردن کلیات آن تمام بشر‏‎ ‎‏عاجز است چه برسد به جزئیات آن، آیا در فطرت شما احترام‏‎ ‎‏همچو منعمی لازم است؟ و آیا خیانت نمودن به همچو ولی نعمتی‏‎ ‎‏در نظر عقل چه حالی دارد؟‏

تذکر عظیم

‏     ‏‏و نیز از اموری که در فطرت ثبت و مسطور است احترام‏‎ ‎‏شخص بزرگ و عظیم است. این همه احتراماتی که مردم از اهل‏‎ ‎‏دنیا و ثروت می کنند و از سلاطین و بزرگان می نمایند، برای این‏‎ ‎‏است که آنها را بزرگ و عظیم تشخیص داده اند. آیا چه عظمتی به‏‎ ‎‏عظمت و بزرگی مالک الملوک است که دنیای پست و مخلوق‏‎ ‎‏ناقابل آن، که کوچکترین عوالم است و تنگترین نشآت است،‏‎ ‎‏تاکنون عقل هیچ موجودی به آن نرسیده؟ بلکه به همین منظومۀ‏‎ ‎‏شمسی خودمان، که از منظومات شمسی دیگر کوچکتر و در پیش‏‎ ‎‏شموس دیگر قدر محسوس ندارد، مستکشفین بزرگ دنیا اطلاع‏‎ ‎‏پیدا نکرده اند. آیا این عظیم که با یک اشاره این همه عوالم و‏‎ ‎‏هزاران هزار عوالم غیبیه را خلق فرموده لازم الاحترام نیست در‏‎ ‎‏فطرت عقل؟‏

تذکر حاضر

‏     ‏‏و نیز، حاضر در کتاب فطرت لازم الاحترام است. می بینید که‏‎ ‎‏اگر انسان از کسی خدای نکرده بدگویی کند در غیابش، اگر حاضر‏‎ ‎‏شد فطرتاً سکوت می کند و از او احترام می نماید. و معلوم است‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی در همه جا حاضر و تمام ممالک وجود در‏‎ ‎‏تحت نظر او اداره می شود؛ بلکه همه نفسِ حضور و همۀ عالمْ‏‎ ‎‏محضر ربوبیت است.‏

‏     اکنون متذکر شو ای نفس خبیث نویسنده که چه ظلمی است‏‎ ‎‏بزرگ و چه گناهی است عظیم اگر معصیت همچو عظیمی را به‏‎ ‎‏نعمت خودش که قوای تو است در محضر مقدس خودش‏‎ ‎


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 445

‏بنمایی.(501)‏

‏ ‏

*  *  *

‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 446

  • . منازل السائرین؛ ص 15، «قسم بدایات»، «باب تذکر».