بخش دوم سایر اقشار و صنوف
ب) ویژگیهای شغل
4. پرهیز از گروه گرایی و عدم دخالت در سیاست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

4. پرهیز از گروه گرایی و عدم دخالت در سیاست

4 پرهیز از گروه گرایی و عدم دخالت در سیاست 

‏ ‏

‏ ‏

از بین رفتن حیثیت قوای مسلح با دخالت در امور سیاسی 

‏وظیفۀ هر نظامی و هر پادگان این است که در امور سیاسی‏‎ ‎‏حکومت [دخالت‏‎ ‎‏]نکند؛ برای اینکه سرباز اگر وارد شد در امور‏‎ ‎‏سیاسی، سربازی اش را از دست می دهد. یک سربازی که‏‎ ‎‏افکارش را متوجه بکند به اینکه کی جلو باشد، کی عقب باشد،‏‎ ‎‏چه جور بشود، فلان گروه چه بشود، فلان گروه چه بشوند، این‏‎ ‎‏دیگر «سرباز» اسمش نیست؛ این یک آدم سیاسی است که کلاه‏‎ ‎‏سربازی را غصب کرده! باید شما همه توجه کنید، سران این ارتش‏‎ ‎‏و همۀ قوای مسلح باید موظف باشند به اینکه حفظ کنند تمام‏‎ ‎‏ارتش را از اینکه وارد در امور سیاسی بشود. ورود در امور سیاسی‏‎ ‎‏همان و حیثیت ارتش از بین رفتن همان. امور سیاسی در ارتش از‏‎ ‎‏هروئین بدتر است. چطور هروئین انسان را چه می کند و از بین‏‎ ‎‏می برد، امور سیاسی هم باطن ارتش را از بین می برد؛ دید ارتش را‏‎ ‎‏از بین می برد. از این جهت، یکی از چیزهایی که لازم است برای‏‎ ‎‏شما و باید این مطلب را با جدیت، با قدرت، در همه جا بسط‏‎ ‎‏بدهید، این است که نگذارید در امور سیاسی وارد بشوند.‏‎ ‎‏نگذارید سیاسیونی که بخواهند بیایند در آنجا مسائل سیاسی‏‎ ‎‏بگویند در آنجا صحبت بکنند. البته بیایند موعظه بکنند؛ بیایند‏‎ ‎‏دعوت به اصلاح بکنند، به صلاح بکنند، شجاعت را به آنها یاد‏‎ ‎‏بدهند؛ اینها همه اش خوب است، اما بخواهند یک امور سیاسی را‏‎ ‎‏وارد بکنند در ارتش، این نقشه ای است که اگر این قائل هم خودش‏‎ ‎‏نقاش این امر نباشد، نقشه ای است که کشیده شده است و این‏‎ ‎‏قائل را مِن حیثی که خودش هم حتی نداند، وارد معرکه کرده اند.‏

‏     آن چیزی که از همۀ چیزها برای ابرقدرتها الآن [بیشتر] مطرح‏‎ ‎‏هست این است که ما این ارتشی که الآن دیدیم که انسجامش‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 267

‏بحمدالله هست و قدرت نظامی اش هست و نه ماه بیشتر هم دارد‏‎ ‎‏جنگ می کند و پیشبرد هم می کند، هر روز هم پیش می برد و‏‎ ‎‏خوب، این یک خوفی در قلب آنها ایجاد کرده، اینها دارند کم کم‏‎ ‎‏مأیوس می شوند. از این جهت، می خواهند ارتش را از باطن یک‏‎ ‎‏اشکالاتی در آن ایجاد کنند. یکی از اشکالات بزرگ همین است‏‎ ‎‏که امور سیاسی را وارد کنند در ارتش و بیایند صحبتهای سیاسی‏‎ ‎‏بکنند و بیایند حرفهای سیاسی بزنند. بیایند یک گروهی گروه‏‎ ‎‏دیگر را چه بکنند؛ شما هم وارد بشوید در این میدان، یک‏‎ ‎‏دسته تان اهل گروه کذا بشوید و یک دسته هم اهل حزب کذا‏‎ ‎‏بشوید؛ و دائماً افکارتان بیاید سراغ حزب بازی، سراغ گروه بازی و‏‎ ‎‏سراغ این مسائل و این همان است که ارتش را از دست می برد؛‏‎ ‎‏همه چیز ارتش را از بین می برد.‏

‏     و لهذا، من به سران ارتش امر می کنم به اینکه باید در ارتش‏‎ ‎‏مسائل سیاسی طرح نشود. اشخاص اگر بخواهند بیایند آنجا‏‎ ‎‏صحبت بکنند، اگر از سیاسیون هستند، اینها را نگذارند بیایند در‏‎ ‎‏ارتش صحبت بکنند. اینها توجه هم اگر خودشان نداشته باشند،‏‎ ‎‏لکن متحرک به حرکت دیگران و به تحریک دیگران هستند. این از‏‎ ‎‏مسائل لازم برای ارتش است. همان طوری که راجع به مواد‏‎ ‎‏مخدره هم من گفتم به آقایان و شماها هم همه باید توجه داشته‏‎ ‎‏باشید، آنها هم اگر در ارتش وارد بشوند، ارتش را از بین می برند.‏‎ ‎‏این اموری است که باید حتماً در ارتش با کمال قدرت اجرا بشود.‏

‏     و اما اینکه بعض از همین گروهها، گروههای سیاسی، ممکن‏‎ ‎‏است که در ارتش القا بکنند به اینکه اسلام با شماها سروکاری‏‎ ‎‏ندارد، جمهوی اسلامی با شما سروکاری ندارد، شما دیدید که از‏‎ ‎‏اولی که این انقلاب به پیروزی رسید، اول قدم این بود که ارتش‏‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 268

‏لازم نیست دیگر، اول حرف آنهایی که تابع سیاستهای خارجی‏‎ ‎‏هستند این بود که این ارتش «طاغوتی» است، این ارتش طاغوتی‏‎ ‎‏باید از بین برود. این کلمه را هم رویش گذاشتند که مردم را اغفال‏‎ ‎‏کنند! خوب، ما هم می دانستیم که مسأله چیست و اینها می خواهند‏‎ ‎‏چه بکنند. از این جهت، ما هم از روز اول این مطلب را محکوم‏‎ ‎‏کردیم و گفتیم که ارتش باید باشد.(351)‏

‏24 / 3 / 60‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

تزلزل پایه های قوای مسلح با ورود به احزاب و گروهها

‏از امور مهمی که باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی کنند و‏‎ ‎‏اغماض از آن به هیچ وجه نمی توان کرد و باز هم تذکر داده ام، آن‏‎ ‎‏است که هیچ یک از افراد نیروهای مسلح، چه رده های بالا یا پایین‏‎ ‎‏در حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، هرچند آن‏‎ ‎‏حزب و گروه صددر صد اسلامی و به جمهوری اسلامی وفادار‏‎ ‎‏باشند. و هر کس در یک حزب و گروه وارد شد باید از ارتش و‏‎ ‎‏سپاه و سایر قوای انتظامی و نظامی و قوای مسلح خارج شود. و‏‎ ‎‏فرماندهان و مسئولان موظف هستند که هر کس در یکی از احزاب‏‎ ‎‏یا گروههای سیاسی یا دینی وارد شد به او تذکر دهند که از حزب‏‎ ‎‏و یا گروهها و یا سازمان خارج شود؛ و اگر تخلف کرد او را از ارتش‏‎ ‎‏یا دیگر قوای مسلح اخراج کنند؛ و همۀ افراد موظفند چنین‏‎ ‎‏اشخاصی را به فرماندهان معرفی نمایند؛ و باید توجه داشته باشند‏‎ ‎‏که ورود قوای مسلح در احزاب و گروهها و سازمانها پایۀ قوای‏‎ ‎‏مسلح را متزلزل خواهد کرد و غفلت از این امر موجب پیگرد‏‎ ‎‏خواهد بود.(352)‏

‏29 / 1 / 61‏

‏*  *  *‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 269

ورود به دسته بندیهای سیاسی، مانع انجام تعهد

‏برای سپاهیها جایز نیست که وارد بشوند به دسته بندی، و آن‏‎ ‎‏طرفدار آن یکی، آن یکی طرفدار آن یکی. به شما چه ربط دارد که‏‎ ‎‏در مجلس چه می گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع‏‎ ‎‏دادند که بین سپاهیها هم باز صحبت هست. خوب! انتخابات در‏‎ ‎‏محل خودش دارد می شود، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که‏‎ ‎‏آنها هم اختلاف پیدا کنند؟ برای سپاه جایز نیست این. برای ارتش‏‎ ‎‏جایز نیست این. سپاهی را از آن تعهدی که دارد، از آن مطلبی که به‏‎ ‎‏عهدۀ اوست باز می دارد و همین طور ارتش را.(353)‏

‏18 / 5 / 63‏

‏*  *  *‏

‏ ‏

‏ ‏

عدم دخالت در امور سیاسی

‏از آن طرف هم من به قوای مسلحه؛ چه ارتش باشد و چه‏‎ ‎‏[نیروهای] محلی باشد و چه پاسدارها باشند، به همۀ آنها‏‎ ‎‏سفارش می کنم که در امور سیاسی دخالت نکنند. اینطور نباشد که‏‎ ‎‏یک دسته ای بروند راجع به اینکه کی اینطوری گفته، یک دسته ای‏‎ ‎‏بگویند راجع به آنها، به آنها مربوط نیست، آنها باید مشغول جنگ‏‎ ‎‏باشند. ولی خوب، معلوم است که آنها مطلع می شوند از مجلس،‏‎ ‎‏نمی گویم مطلع نشوند، دخالت نکنند. و آقایان باید بدانند که اگر‏‎ ‎‏چنانچه در مجلس یک اضطرابی واقع بشود و یک وضع ناخوشی‏‎ ‎‏پیش بیاید، آن تأثیرش در جبهه ها هست و در کارخانه ها هست و‏‎ ‎‏در کشاورزیها هست و در همه جا تأثیر دارد و این به عهدۀ‏‎ ‎‏شماست.(354)‏

‏24 / 7 / 64‏

‏*  *  *‏

‎ ‎

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 270