فهرست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

فهرست

فهرست

‏ ‏

عنوان ...صفحه

‏مقدمه‏‎...‎‏الف ـ ه‏

‏ ‏

بخش اول: اقشار فرهنگی ـ آموزشی

     فصل اول: دانشمندان، علما و اساتید حوزه و دانشگاه...3

‏          الف) اهمیت رسالت حوزه و دانشگاه‏‎...‎‏3‏

‏          ب) وظایف و مسئولیتها‏‎...‎‏5‏

‏               1. حفظ اسلام و استقلال کشور‏‎...‎‏5‏

‏               2. آگاهی و بیداری مردم‏‎...‎‏9‏

‏               3. انتقال دانش و تربیت جامعه‏‎...‎‏11‏

‏          ج) توصیه ها‏‎...‎‏14‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه V

     فصل دوم: معلمان...19

‏          الف) رسالت معلم در جامعه‏‎...‎‏19‏

‏          ب) فرهنگ استعماری در آموزش و پرورش رژیم طاغوت‏‎...‎‏34‏

‏          ج) هشدارها و توصیه ها‏‎...‎‏37‏

‏ ‏

     فصل سوم: دانش آموزان و دانشجویان...51

‏          الف) وظایف و مسئولیتها‏‎...‎‏51‏

‏          ب) هشدارها و توصیه ها‏‎...‎‏56‏

‏ ‏

     فصل چهارم: روشنفکران...67

‏          الف) رسالت روشنفکران دینی و متعهد‏‎...‎‏67‏

‏          ب) روشنفکران وابسته و غربزده‏‎...‎‏73‏

‏          ج) توصیه ها و انتظارات‏‎...‎‏107‏

‏ ‏

     فصل پنجم: نویسندگان و گویندگان...131

‏          الف) نقش و رسالت‏‎...‎‏131‏

‏               1. بیداری و آگاهی مردم‏‎...‎‏131‏

‏               2. معرفی اسلام و دفاع از حقوق مستضعفین‏‎...‎‏135‏

‏               3.حفظ نهضت و پاسداری از خون شهدا‏‎...‎‏139‏

‏               4. دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه و تشنج‏‎...‎‏143‏

‏          ب) نویسندگان و گویندگان متعهد‏‎...‎‏152‏

‏          ج) نویسندگان و گویندگان منحرف‏‎...‎‏157‏

‏          د) هشدارها و توصیه ها‏‎...‎‏175‏

‏ ‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VI

بخش دوم: سایر اقشار و صنوف

     فصل اول: حقوقدانان، حکام شرع و قضات...185

‏          الف) نقش و مسئولیت‏‎...‎‏185‏

‏          ب) هشدارها و توصیه ها‏‎...‎‏189‏

‏ ‏

     فصل دوم: پزشکان و پرستاران...199

‏          الف) ارزش و اهمیت شغل‏‎...‎‏199‏

‏          ب) توصیه ها‏‎...‎‏205‏

‏ ‏

     فصل سوم: کارگران و کارمندان...213

‏          الف) ارزش کار و کارگر در اسلام‏‎...‎‏213‏

‏          ب) نقش کارگران و کارمندان در پیروزی انقلاب‏‎...‎‏225‏

‏               1. کارگران و کارمندان شرکت نفت‏‎...‎‏225‏

‏               2. سایر کارگران و کارمندان دولت‏‎...‎‏230‏

‏          ج) تأکید بر رعایت حقوق کارگران و کارمندان‏‎...‎‏233‏

‏          د) محوریت شغل کارگران، دلیل توطئه ها‏‎...‎‏241‏

‏          ه) هشدارها و توصیه ها‏‎...‎‏246‏

‏ ‏

     فصل چهارم: نظامیان... 257

‏          الف) وظایف و مسئولیتها‏‎...‎‏257‏

‏          ب) ویژگیهای شغل‏‎...‎‏260‏

‏               1. روحیه فداکاری و شجاعت‏‎...‎‏260‏

‏               2. حفظ نظم و رعایت سلسله مراتب‏‎...‎‏262‏

‏               3. انسجام و هماهنگی‏‎...‎‏264‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VII

‏               4.پرهیز از گروه گرایی و عدم دخالت در سیاست‏‎...‎‏267‏

‏          ج) توصیه ها و انتظارات‏‎...‎‏271‏

‏ ‏

     فصل پنجم: کشاورزان...275

‏          الف) ارزش و اهمیت کشاورزان در اسلام‏‎...‎‏275‏

‏          ب) وضعیت اسفبار کشاورزان در قبل از انقلاب‏‎...‎‏276‏

‏          ج) توصیه به کشاورزان با تأکید بر خودکفایی و استقلال کشور‏‎...‎‏282‏

‏ ‏

     فصل ششم: بازاریان...293

‏          الف) وضعیت بازاریان در رژیم پهلوی‏‎...‎‏293‏

‏          ب) نقش بازاریان در انقلاب‏‎...‎‏295‏

‏          ج) ارتباط متقابل دولت و بازاریان‏‎...‎‏299‏

‏          د) توصیه ها و انتظارات‏‎...‎‏305‏

‏ ‏

     فصل هفتم: ورزشکاران...317

‏          الف) نقش ورزشکاران در معرفی و صدور انقلاب‏‎...‎‏317‏

‏          ب) اقتدای ورزشکاران به حضرت علی(ع) و تقویت توأمان روح و جسم...320‏

‏          ج) توصیه ها‏‎...‎‏327‏

‏ ‏

     فصل هشتم: زنان... 333

‏          الف) حقوق زنان در نظام اسلامی‏‎...‎‏333‏

‏          ب) نقش زنان‏‎...‎‏336‏

‏               1. در تربیت جامعه‏‎...‎‏336‏

‏               2. در پیروزی انقلاب‏‎...‎‏337‏


کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه VIII

‏               3.در دفاع مقدس‏‎...‎‏339‏

‏          ج) جنایتها و نقشه های استعمار و رژیم در به انحراف کشاندن زنان‏‎...‎‏340‏

‏ ‏

     فصل نهم: جوانان... 345

‏          الف) نقش جوانان در پیروزی انقلاب‏‎...‎‏345‏

‏          ب) تأثیر انقلاب در تحول جوانان‏‎...‎‏347‏

‏          ج) جوانان و دفاع مقدس‏‎...‎‏349‏

‏          د) جنایتها و نقشه های رژیم گذشته در انحراف جوانان‏‎...‎‏349‏

‏          ه) توصیه به جوانان‏‎...‎‏351‏

‏ ‏

بخش سوم: توصیه های عمومی به اقشار مختلف جامعه

‏          الف) حفظ نهضت و دستاوردهای آن‏‎...‎‏357‏

‏          ب) نظارت و اجرای دقیق احکام اسلامی‏‎...‎‏365‏

‏          ج) حفظ وحدت، آرامش و پرهیز از تفرقه و تشنج‏‎...‎‏370‏

‏          د) توسعه و سازندگی کشور‏‎...‎‏374‏

‏ ‏

     فهارس: 

‏          فهرست تفصیلی‏‎...‎‏387‏

‏          فهرست مآخذ‏‎...‎‏413‏

کتاباقشار اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه IX