فصل هفتم: دشمن در جنگ تحمیلی
صفات و ماهیت دشمن
قومیت گرایی صدام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

قومیت گرایی صدام

قومیت گرایی صدام

‎ ‎

‏ ‏

صدام و طرفداری از ملت عرب

‏صدام حسین که با ملت شریف عراق مواجه شده است و خود را در‏‎ ‎‏معرض هلاک می بیند، می خواهد با صحنه سازیها اذهان برادران‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 473

‏اسلامی ما را از خود و رژیم منحط خود منصرف کند تا چند صباح‏‎ ‎‏دیگر به جنایات خود ادامه دهد. آنکه دستش تا مرفق به خون جوانان‏‎ ‎‏غیور عراق آلوده است، می خواهد خود را طرفدار ملت عرب جا‏‎ ‎‏بزند. آنکه به خیال خود عروبت را از اسلام والاتر می داند و به اسلام‏‎ ‎‏پشت کرده به زعم آنکه ملتهای عرب را به خود متوجه کند، غافل‏‎ ‎‏است که ملت عزیز عرب از اسلام چون جان شیرین حفاظت می کند و‏‎ ‎‏با دشمنان اسلام، چون اسلاف خود در صدر اسلام به جنگ و ستیز‏‎ ‎‏برمی خیزد.(783)‏

20 / 1 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جایگزینی عربیت به جای اسلام

‏این می خواهد اسلام را از بین ببرد و می خواهد عربیّت را به خیال‏‎ ‎‏خودش ـ‌آن هم نه اینکه واقعاً عقیده دارد به او‌ می خواهد او را‏‎ ‎‏جانشین کند و همچو خیالی هم ندارد. می خواهد امریکا را دستش را‏‎ ‎‏باز کند در این ممالک اسلامی و ما جرممان این است که با امریکا‏‎ ‎‏مخالف هستیم. این جرمی که پیش صدام حسین بخشودنی‏‎ ‎‏نیست.(784)‏

31 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کشتن عربها توسط صدام

‏بعضیها ـ‌آنهایی که خارج بودند از عراق‌ باورشان می آمد که این یک‏‎ ‎‏آدمی است که می خواهد خدمتی بکند و کذا و این حرفها. حالا معلوم‏‎ ‎‏شد که نه، همه فهمیدند که این آدم اینطوری است، وضعش اینطوری‏‎ ‎‏است. معلوم شد یک آدمی است که عرب نمی خواهد کار بکند. این‏‎ ‎‏خوزستان عربها را غالباً کشتند. اگر ایشان با عرب موافق است، چطور‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 474

‏عرب کشی می کند؟(785)‏

14 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مسلمان ندانستن ملت ایران

‏قرآن کریم حکایت می کند که اسلام مال تمام طوایف هست. هر کس به‏‎ ‎‏او رسید باید ایمان بیاورد. و روایات از رسول اکرم این است که اسلام‏‎ ‎‏برای همه هست. و این آدم اگر تا حالا هم فرض کنید ـ‌به فرض غلط‌ که‏‎ ‎‏مسلم است، برای این کلمه از اسلام بیرون رفته است؛ برای اینکه خلاف‏‎ ‎‏ضرورت مسلمین و خلاف قرآن کریم و خلاف رسول اکرم گفته است.‏

‏     ‏‏ما سالهای طولانی است که دنبال این هستیم که مسلمین را با هم‏‎ ‎‏همقدم و همکلام و مجتمع کنیم؛ برای اینکه تمام گرفتاریهایی که‏‎ ‎‏مسلمین دارند و به دست قدرتهای اجنبی؛ آنهایی که می خواهند از‏‎ ‎‏بلاد مسلمین بهره گیری کنند، آنهایی که می خواهند ذخایر مسلمین را‏‎ ‎‏ببرند، آنهایی که می خواهند دولتهای اسلامی را در زیر یوغ سلطنت‏‎ ‎‏خودشان قرار بدهند، اینها کوشش کرده اند خودشان و عمالشان به‏‎ ‎‏اینکه تفرقه بین مسلمین ایجاد کنند. این کلام خبیث همان کلامی‏‎ ‎‏است که آنها می خواهند که عرب را یک طرف قرار بدهند و همۀ‏‎ ‎‏مسلمین را در طرف دیگر؛ فقط عرب مسْلم است، پاکستانی مسْلم‏‎ ‎‏نیست، ایرانی مسلم نیست، عرب، عرب مسلم واقعی است! اینها همه‏‎ ‎‏باید ـ‌به حسب قولی که او باز در یک کلامش گفته است‌ اینها باید‏‎ ‎‏آقایی عرب را بپذیرند. این برخلاف اسلام است، برخلاف دستورات‏‎ ‎‏قرآن است. قرآن کریم میزان را تقوا قرار داده است و فرموده است: ‏اِنَّ‎ ‎اَکرَمَکُم عِندَ الله ِ اَتقیٰکُم‎[1]‎‏ و صدام میزان را عربیت قرار داده است؛‏‎ ‎‏عربیت، چه عربیتی باشد که مثل عفلق و امثال صدام باشد و چه‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 475

‏سایرین، این برخلاف موازین اسلام و برخلاف ضرورت مسلمین‏‎ ‎‏است. این همان معنایی است که ابرقدرتها می خواهند که قشرها را از‏‎ ‎‏هم جدا کنند، عرب را از غیرعرب جدا کنند، عرب را در یک طرف‏‎ ‎‏قرار بدهند و عجم را در یک طرف دیگر. در بین خود عرب هم‏‎ ‎‏می خواهند که طوایف مختلف را از هم جدا کنند و در بین عجم هم که‏‎ ‎‏سایر مسلمین هستند می خواهند که اینها را از هم جدا کنند؛ اینها‏‎ ‎‏مأمور این هستند، محمدرضا مأمور این معنا بود که اینها را از هم جدا‏‎ ‎‏کند. کسانی که این معنا را می گویند و این معنا را تعقیب می کنند، اینها‏‎ ‎‏همان مأمورینی هستند که مقاصد پلید اجنبیها را که مسلمین را‏‎ ‎‏می خواهند از هم مفترق کنند اجرا می کنند.(786)‏

16 / 8 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کشتار عربها در خوزستان

‏بحمدالله مشت این حزب بعث عراق باز شد که این ادعاها که می کند‏‎ ‎‏که من برای عرب چه هستم و برای قدرت عرب و برای ملت عرب‏‎ ‎‏چه هستم. مشت او باز شد که در خوزستان با عربها بیشتر مقابل شد.‏‎ ‎‏کشتارهایی که به وسیلۀ این حزب منفور و صدّامِ کافر بر برادرهای‏‎ ‎‏اعراب ما وارد شده است بیشتر از آن است که بر برادرهای عجم ما‏‎ ‎‏وارد شد. اگر این مرد فاسق و کافر در ادعای خودش راست می گفت،‏‎ ‎‏نباید مراکزی که مجتمع عرب است، زن و بچه، پیر و بُرنا را اینطور‏‎ ‎‏سرکوبی کند. و چنانچه با عجم دشمنی داشت، چرا عرب را بیشتر‏‎ ‎‏مورد هجمه قرار داد؟ این مشت او را باز می کند که نه، مسألۀ عرب‏‎ ‎‏نیست، مسأله نوکری ابرقدرتهاست. اینطور نیست که او بخواهد‏‎ ‎‏ملت عرب را نجات بدهد. از چی نجات بدهد؟ از اسلام نجات‏‎ ‎‏بدهد؟! ملت عرب، سالهای طولانی همان طوری که عجمها و‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 476

‏ایرانی ها ـ‌غیر عربشان‌ سالهای طولانی در زیر قدرت شیطانی‏‎ ‎‏ابرقدرتها به وسیلۀ حکومت فاسد پهلوی در رنج و عذاب بودند و‏‎ ‎‏بعد از اینکه آنها به واسطۀ قیام ملت ما ـ‌عرب و عجم و همۀ قشرها‌‏‎ ‎‏آنها به جهنم رفتند. تمام ملت ما زیر سایۀ اسلام و در جمهوری اسلام‏‎ ‎‏بودند، و در تحت جمهوری اسلام و پرچم لااله الا الله کسی در رنج و‏‎ ‎‏عذاب نباید باشد و نبود.‌... حزب بعث منفور عراق ثابت کرد که‏‎ ‎‏طرفدار عراق، طرفدار عرب نیست، بلکه طرفدار قدرتهای بزرگ‏‎ ‎‏است و نوکر قدرتهای بزرگ است. و لهذا او در خود عراق هم ملت‏‎ ‎‏عراق را می کوبد. و ملت عراق را سرکوب می کند. و علمای بزرگ‏‎ ‎‏عرب را می کُشد و در حبس می اندازد. و همۀ مردم عراق که عرب‏‎ ‎‏هستند از دست او به تنگ آمده اند.(787)‏

5 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

برخورد صدام با عربها

‏صدام هم ادعای این را می کند که من می خواهم که عرب را چه بکنم و با‏‎ ‎‏عرب چه بکنم. لکن وقتی که امتحان پیش آمد، اعراب را آنطور در‏‎ ‎‏خوزستان به کشتن داد که مغول نکرده بود. و اگر مهلت داده بشود به او، با‏‎ ‎‏عراق و ایران و هر جا دستش برسد آن کند که مغول با ایران کرد.(788)‏

7 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نمایش دلسوزی برای ملت عرب

‏در کنفرانس طائف‏‎[2]‎‏ که هشتاد دقیقه ـ‌از قراری که گفتند‌ نطق کرده‏‎ ‎‏است و سرپوش روی جنایات خودش گذاشته است، و خودش را‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 477

‏یک دلسوز به ملت عراق و عرب نمایش داده و مظلومانه دولت‏‎ ‎‏خودش را معرفی کرده است؛ و افرادی هم که در آنجا بودند یک‏‎ ‎‏جمعیشان که وابسته به همانجا هستند که صدام هم وابسته است، آنها‏‎ ‎‏هم تأیید مطالب او را کردند؛ این همه جنایاتی که این شخص بر کشور‏‎ ‎‏ما و بر ملت و بر بچه های ما و پیرزنها و جوانهای ما کرده است به‏‎ ‎‏صورت یک کار مترقی، یک کاری که برای اسلام، برای عرب فایده‏‎ ‎‏داشته است ‏‏[‏‏می دانند‏‏]‏‏.(789)‏

16 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

صدام، خائن ملت عرب

‏این آن رژیمی است و آن شخصی است که در طائف آن لا طایلها را‏‎ ‎‏می گوید و اظهار مظلومیت می کند؛ و نیست کسی که بنشاند او را در‏‎ ‎‏یک محکمه ای و از او بازجویی کند که آیا این مظلومیتهایی که اظهار‏‎ ‎‏می کنید، ظالمی هستید که به صورت مظلوم خودتان را جلوه می دهید‏‎ ‎‏و خائنی هستید که خودتان را امین ملت عرب می دانید، و آیا ملت‏‎ ‎‏عراق شما را قبول دارند، پذیرا هستند؟ شما دو روز اختناق را از ملت‏‎ ‎‏عراق بردارید تا معلوم بشود که کی با شما موافق است. همان طوری‏‎ ‎‏که شاه سابقِ معدوم ایران هم ادعا می کرد که ملت با من است! و دیدید‏‎ ‎‏که ملت چه طور با او بود. ملت عراق هم همین طور است که اگر‏‎ ‎‏سرنیزه از روی آنها برداشته بشود، خواهند دید که چه طور موافقند با‏‎ ‎‏این آدم و این مطلب که «عُروبَت» را من می خواهم تقویت کنم؛ این‏‎ ‎‏برخلاف اسلام است. ما عَرَبیت را و عَجَمیت را و تُرکیّت را و همه‏‎ ‎‏نژادها را پذیرا هستیم، لکن نه به آن معنایی که «حزب بعث» عراق‏‎ ‎‏قائلند که باید عرب باشد، و نه عجم و نه ترک و نه دیگران. همان‏‎ ‎‏مطلبی است که هیتلر می گفت، آن مملکت خودش را و نژاد خودش‏

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 478

‏را نژاد برتر می دانست؛ و بر مردم و بر جهان آن کرد که همه شنیدید یا‏‎ ‎‏دیدید.(790)‏

22 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

عرب دوستی صدام

‏امروز هم صدام ادعای اسلام و ادعای عرب دوستی دارد، و برادرهای‏‎ ‎‏خائنشان هم همین ادعا را دارند ـ‌از قبیل سادات و امثال او. لکن وقتی‏‎ ‎‏اعمالشان را مشاهده می کنید و مشاهده می کنیم، بین اعمال آنها و‏‎ ‎‏گفتارشان فرسنگها فاصله است.(791)‏

29 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مجوس دانستن مسلمین ایران

‏ما چه بکنیم با یک همچو فاسدی که هم عراق را دارد به تباهی می دهد‏‎ ‎‏و هم ایران را به خیال خودش؟ ما چه کنیم با یک همچو آدمی که از‏‎ ‎‏اول می گوید که ما با رژیمی که زرتشتی هستند ـ‌نمی دانم‌ مجوس‏‎ ‎‏هستند، یک رژیمی که همه اش صدای «الله اکبر» است، ‏‏[‏‏مقابله‏‎ ‎‏می کنیم؟‏‎ ‎‏]‏‏همۀ آن بناهایی که در عراق، بناهای اسلامی که در عراق‏‎ ‎‏هست، همه اش، اگر نگویم همه اش، اکثرش از ایرانی ها بوده،‏‎ ‎‏ایرانی ها آن بناها را ساخته اند. چطور این آدم به اسم اینکه ایران‏‎ ‎‏زرتشتی است ـ‌نمی دانم‌ پارسند، از فارسند ـ‌مگر فارس بودن اشکال‏‎ ‎‏دارد؟‌ به اسم اینکه همۀ ایرانی ها مجوس هستند، به اسم این، حمله‏‎ ‎‏کرد و بعد فهمید که نخیر، اسلام با «الله اکبر» پشت گردنی به او‏‎ ‎‏می زند.(792)‏

14 / 6 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 479

دلیل ضدیت با ایران

‏وقتی که رئیس جمهور شد، به اسم اینکه ایران و ایرانی ها فارس و‏‎ ‎‏مجوسند، با تحریک امریکا، از زمین و دریا و هوا به ایران حمله‏‎ ‎‏کرد.(793)‏

17 / 6 / 61

*  *  *

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 480

  • )) «بزرگوارترین شما نزد خدا باتقواترین شماست»؛ (حجرات‌ / ‌13).
  • )) سومین کنفرانس سران کشورهای اسلامی به دعوت خالد، پادشاه عربستان در 28 ژانویه 1981 در شهر طائف عربستان با شرکت سران 38 کشور اسلامی تشکیل شد. یکی از مباحث مطروحه در این کنفرانس، تشدید اختلاف میان شیعه و سنی در ایران بوده است.