فصل پنجم: تبلیغات در دفاع مقدس
تبلیغات دشمن
اتهام خرید اسلحه از اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اتهام خرید اسلحه از اسرائیل

اتهام خرید اسلحه از اسرائیل

‎ ‎

‏ ‏

نفی ارتباط با اسرائیل

‏ما توقع نداریم از امثال سادات و صدام که سرسپردۀ کشورهای‏‎ ‎‏قدرتمند هستند و سرسپردۀ امریکا هستند و در مملکت اسلامی،‏‎ ‎‏پایگاه برای کفار و برای ستمگران و برای امریکا می سازند و اجازه‏‎ ‎‏می دهند که بسازند. ما از آنها توقع نداریم؛ برای اینکه آنها به اسلام‏‎ ‎‏اعتقادی ندارند و آنها نوکرند؛ نوکر امریکا هستند و هرچه او امر کند،‏‎ ‎‏عمل می کنند؛ چنانچه این هجومی که به کشور اسلامی کردند، بدون‏‎ ‎‏هیچ بهانه، به امر قدرتهای بزرگ و خصوص امریکا انجام گرفت. از‏‎ ‎‏آنها ما توقعی نداریم. البته آنها باید با طرق مختلف با ما مخالفت کنند‏‎ ‎‏و ما هم نشسته ایم اینجا که مخالفتهای آنها را خنثی کنیم و گوش کنیم.‏‎ ‎‏آنها برای یک کشوری که از اول با این طایفۀ صهیونیسم ملعون‏‎ ‎‏مخالفت کرده اند و ما که قبل از این انقلاب در زمان رژیم منحط‏‎ ‎‏پهلوی دائماً مخالفت کرده ایم با آن رژیم فاسد، آنها ما را متهم می کنند‏‎ ‎‏به اینکه ما از اسرائیل اسلحه می آوریم. ما اسرائیل را قابل آدم‏‎ ‎‏نمی دانیم تا اینکه با او یک ربطی داشته باشیم. ما بیش از بیست سال‏‎ ‎‏است که هرجا صحبت شده است، در هر جا اعلامیه پخش شده است،‏‎ ‎‏یکی از اموری که در رأس مسائل ما بوده است اسرائیل بوده است و‏‎ ‎‏ستمگری اسرائیل. در صورتی که بسیاری از سران ممالک اسلامی‏‎ ‎‏یک قدم همراه نبودند که مخالفت با اسرائیل کنند.‏

‏     همین صدامی که این بساط را درست کرد و با آنطور که می گویند،‏‎ ‎‏با نظر خودش برای نجات از این ننگی که بار آورده و حمله به ایران‏‎ ‎‏اسلامی کرده است و به شکست رسیده است، برای سرپوش‏‎ ‎‏[‏‏گذاشتن‏‏]‏‏ روی این جنایت، اسرائیل را وادار می کند که یک مرکزی را‏‎ ‎‏که آنها دارند، آن مرکز را بمباران کنند تا یک وسیله ای بشود برای‏‎ ‎‏اینکه گفته بشود اسرائیل مخالف با صدام است، مخالف با دولت بعث‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 348

‏عراق است. دنبال ‏‏[‏‏می کنند،‏‎ ‎‏]‏‏یک بهانه ای پیدا می کنند، یک بهانۀ‏‎ ‎‏پوچی پیدا می کنند که خیر، اسرائیل با صدام مخالف است، لکن با ماها‏‎ ‎‏پیوند دارد. این یک حرف پوچ بچه گانه است که به خیال خودشان،‏‎ ‎‏می خواهند ما را در بین ممالک اسلامی، طرفدار اسرائیل حساب‏‎ ‎‏کنند، در صورتی که ما از اوّلی که در این امور و در این نهضت وارد‏‎ ‎‏شدیم، یکی از مسائل مهم ما این بود که اسرائیل باید از بین برود و آنها‏‎ ‎‏نمی توانند که یک همچو مطلب فاسدی را به کرسی بنشانند. لکن این‏‎ ‎‏برادرهایی که از خارج کشور آمده اند اینجا، بررسی کنند این مسائل‏‎ ‎‏را، ببینند که ما با سلاح اسرائیل می خواهیم جنگ بکنیم یا با سلاح‏‎ ‎‏ایمان جنگ می کنیم.(591)‏

2 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

اتهام مفتضح رابطه ایران با اسرائیل

‏امروز دست جنایتکار امریکا و دیگر قدرتهای چپاولگر از آستین‏‎ ‎‏بعضی عمال سر سپرده و از خدا بیخبرشان بیرون آمده و از داخل و‏‎ ‎‏خارج با اسلحه و قلمهای بدتر و جنایت بارتر از سلاحهای گرم به این‏‎ ‎‏ملت مظلوم حمله ور شده و در صدد شکست انقلاب اسلامی و‏‎ ‎‏شکست اسلام عزیز بر آمده اند و از هیچ تهمت و افترا به ملتی که جز‏‎ ‎‏به احکام اسلام و قرآن کریم فکر نمی کنند، خودداری نمی کنند، و با‏‎ ‎‏بهانه های بسیار موهوم، به سرکوبی این انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏به پاخاسته اند. آنان که از اسلحۀ گرم برخوردارند همچون صدام، با‏‎ ‎‏اسلحه و آنان که سلاح گرم ندارند، با قلمهای زهرآگین ـ‌که از سلاح‏‎ ‎‏گرم جنایت بارتر است‌ ملت مظلوم ما را زیر ضربات خود قرار‏‎ ‎‏داده اند.‏

‏     ... و اخیراً در بوقهای تبلیغاتی تهمت مفتضحانۀ رابطۀ ایران با‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 349

‏اسرائیل و خریداری اسلحه را پیش کشیده اند به امید آنکه اعراب را از‏‎ ‎‏ایران جدا کنند و بین مسلمانان دشمنی ایجاد نموده راه را برای‏‎ ‎‏ابرقدرتها باز و سلطۀ آنان را هر چه بیشتر افزایش دهند، لیکن چه‏‎ ‎‏شخص مطلعی است که نداند ایران دشمن سرسخت اسرائیل بوده و‏‎ ‎‏هست، و نداند که یکی از موارد اختلاف ما با شاه مخلوع، روابط‏‎ ‎‏دوستانۀ او با اسرائیل بود. و چه کسی است که نداند ما بیشتر از بیست‏‎ ‎‏سال است که در خطابه ها و اعلامیه ها اسرائیل را همردیف امریکا در‏‎ ‎‏ستمگری و دنبالۀ او در تجاوز و غارتگری محکوم کردیم. و کیست‏‎ ‎‏که نداند در طول انقلاب اسلامی و در شور تظاهرات میلیونی، ملت‏‎ ‎‏مسلمان ایران، اسرائیل را در ردیف امریکا دشمن خود خواند و نفت‏‎ ‎‏را بر روی آنان بست و خشم و نفرت خود را نثار هر دو کرد. تعجب‏‎ ‎‏که این نغمۀ مشئوم از گلوی امریکا مادر نامشروع اسرائیل و صدام‏‎ ‎‏برادر کوچک بگین سرداده شد و بوقهای تبلیغاتی آنان، خصوصاً‏‎ ‎‏امریکا به طور وسیعی در پخش آن کوشیدند، چه! که آن ضربه که این‏‎ ‎‏دو از اسلام واقعی خورده اند، دیگران نخورده اند، و آن نگرانی که آنان‏‎ ‎‏از وحدت برادران مسلمان عرب با ایران دارند، دیگران ندارند.‏‎ ‎‏امریکا نگران منافع خود در منطقه است و صدام نگران سقوط و ننگ‏‎ ‎‏ابدی برای خویش است. باید مسلمانان و خصوصاً برادران عرب ما‏‎ ‎‏بدانند که مسأله، اسرائیل و ایران نیست، مسألۀ اصلی برای‏‎ ‎‏جهانخواران شرق و غرب، اسلام است که می تواند مسلمانان جهان را‏‎ ‎‏تحت پرچم پر‌افتخار توحید مجتمع و دست جنایتکاران را از‏‎ ‎‏کشورهای اسلامی و از سلطه بر‌مستضعفان جهان کوتاه و مکتب‏‎ ‎‏ارزشمند و مترقی الهی را بر جهان عرضه نماید.(592)‏

15 / 6 / 60

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 350

همنوایی مطرودین با بوقهای تبلیغاتی

‏آنها هر تهمتی می خواهند می زنند به کشور اسلام، به کشور ایران، که‏‎ ‎‏از اولی که نهضت پیدا شده است و قبل از او این ملت با اسرائیل‏‎ ‎‏مخالف بوده است و یکی از مخالفتهایی که با محمدرضای معدوم‏‎ ‎‏داشتند همین بود که چرا به اسرائیل کمک می کند. حالا این بوقهایی‏‎ ‎‏که از گلوی امریکا و از گلوی بستگان امریکا به او نفخ می شود، اینها‏‎ ‎‏ایران را متهم می کنند که اسلحه از اسرائیل می خرد، و بعض مطرودین‏‎ ‎‏خود ایران هم تأیید می کنند این را.(593)‏

25 / 9 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نفی نسبت ایران با اسرائیل

‏این بدبختهایی که از ایران فرار کرده اند یا در خارج بوده اند و به تبع‏‎ ‎‏طمعهای پوچ شیطانی نشسته اند و صحبت می کنند و دروغپردازی‏‎ ‎‏می کنند ـ‌و یکی از دروغهای بزرگشان که در رادیوها هر شب شاید‏‎ ‎‏باشد‌ و همین دیشب دو مرتبه یا سه مرتبه بود، اینکه ایران از اسرائیل‏‎ ‎‏ابزار جنگ می آورد و می خرد. ایرانی که بیست سال است با اسرائیل در‏‎ ‎‏جنگ است، اسرائیل را می کوبد و به حسب حکم شرعش با اسرائیل‏‎ ‎‏نمی تواند هیچ تناسبی داشته باشد و نخواهد داشت. چند مرتبه، همین‏‎ ‎‏دیشب بود که از کی گفته است که اینها از اسرائیل چیز می خرند.(594)‏

18 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

شایعۀ خرید اسلحه از اسرائیل

‏هر روز یک شایعه درست می کنند؛ هر روز می گویند بحرین را بنا بود‏‎ ‎‏ایران، می خواست بحرین را چه بکند. یک طیاره از یک جا عبور می کند،‏‎ ‎‏یک جایی دیگر ساقط می شود، شایعه درست می کنند که اسرائیل داشت‏‎ ‎‏همراهی می کرد و اسنادش موجود است. این کدام اسناد؟! یک کشوری‏‎ ‎


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 351

‏که بیست و چند سال است با اسرائیل مخالفت کرده، دست اسرائیل را از‏‎ ‎‏نفتش کوتاه کرده، روابط بکلی قطع است و او را غاصب می داند و‏‎ ‎‏مسلمین را دعوت به اتحاد می کند که این را باید بیرون بکنید و او به‏‎ ‎‏ریش مسلمین دارد می خندد و امریکای فاسد هم همین طور، باز این‏‎ ‎‏مسلمین از اسرائیل دست برداشتند و می خواهند با او مصالحه کنند‏‎ ‎‏بعضی از آنها به تبع امر امریکا، و همۀ تبلیغات خودشان را متمرکز کردند‏‎ ‎‏به ضد ایران. یک دفعه از خودشان نمی پرسند که آخر قضیه چیست؛‏‎ ‎‏اینقدر سرسپردگی به امریکا، اینقدر سرسپردگی و ترس. ذخایر خودتان‏‎ ‎‏را تقدیم امریکا می کنید و با او هم روابط دارید و از او هم عذر‏‎ ‎‏می خواهید و خوش خدمتی و خوش رقصی هم می کنید.(595)‏

24 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ادعای طرفداران اسرائیل

‏در سال گذشته توطئه گران مطبوعات و بازیگران رسانه های گروهی‏‎ ‎‏وابسته به امریکا و صهیونیسم با کمال وقاحت ایران را متهم می کردند‏‎ ‎‏که از اسرائیل اسلحه وارد می کند و طرفدار اسرائیل جنایتکار است.‏‎ ‎‏اکنون در کنفرانس فاس،‏‎[1]‎‏ فاش و روشن شد که طرفدار اسرائیل،‏‎ ‎‏صدام جنایتکار و اکثر دولتهای منطقه می باشند.(596)‏

31 / 6 / 61

*  *  *


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 352

اتهام خرید سلاح از اسرائیل

‏ایران را متهم می کنند که از اسرائیل اسلحه می خرد و با هم هستند، و‏‎ ‎‏گاهی هم می گویند ایرانی ها با امریکاییها هستند. ایرانی که از پیشتر یا‏‎ ‎‏حدود بیست سال تا حالا در همۀ صحبتهای گویندگان متوجهشان،‏‎ ‎‏اسرائیل در صدر مسائلشان بوده است و مخالفت با اسرائیل در صدر‏‎ ‎‏مسائلشان بوده است ایران را متهم می کنند به اینکه از اسرائیل چیز‏‎ ‎‏[‏‏اسلحه‏‎ ‎‏]‏‏می آورند. آن وقت عراقی که از اسرائیل پشتیبانی می کند و‏‎ ‎‏اسرائیل از او پشتیبانی می کند، او نه، اسرائیلی نیست؟ او بر ضد‏‎ ‎‏اسرائیل است!(597)‏

12 / 10 / 61

*  *  *

‏ ‏


کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 353

کتابدفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 354

  • )) کنفرانس فاس، کنفرانس سران کشورهای اسلامی بود که در خرداد سال 1361 در فاس یکی از شهرهای مراکش تشکیل شد و در آن طرح هشت ماده ای فهد که در آن وقت ولیعهد حاکم سعودی بود‌ مطرح گردید. این کنفرانس (25 نوامبر 1981) تنها چند ساعت پس از شروع از سوی ملک حسن، شاه مراکش تعطیل اعلام شد و علت تعطیل وجود اختلاف عقیده در مورد طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی برای خاور نزدیک بود. سران هشت کشور (الجزایر، سوریه، عراق، عمان، سودان، موریتانی و تونس) از آغاز در این کنفرانس حضور نیافته بودند. مجدداً در نهم سپتامبر 1982 کنفرانس سران عرب در فاس تشکیل شد که یاسر عرفات رهبر ساف نیز جزء شرکت کنندگان بود.