بخش چهارم دوران مبارزه و قیام
فصل سوم امام در تبعید
فعالیت در تبعید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فعالیت در تبعید

فعالیت در تبعید

‏ ‏

‏در هر صورت من گوارا نیست برایم، هر چه فکر کردم گوارا بشود‏‎ ‎‏برایم اینجا، در صورتی که دوستان هم دارند می روند، در صورتی که‏‎ ‎‏برادران دینی ما را اینطور دارند می فرستند، در صورتی که ـ اینطوری‏‎ ‎‏که به من گفتند، اینطوری که به من گفتند ـ در مدتها پیش که یهودیها را‏‎ ‎‏بنا بود از بغداد بیرون کنند، شش ماه مهلت دادند و یک جلسه ای‏‎ ‎‏درست کردند، هیأتی درست کردند که اموال اینها را به طور عادلانه‏‎ ‎‏بخرند و به آنها بدهند و بروند و با شما آقایان و با ملت شیعه در اینجا‏‎ ‎‏ـ ایرانی ها ـ اینطور رفتار کردند و من ناگوار است برایم که در یک‏‎ ‎‏همچو مملکتی که با ... اینطور رفتار می کنند، با مجاورین قبور ائمه‏‎ ‎‏ـ علیهم السلام ـ اینطور عمل می کنند، من دیگر برایم گوارا نیست ‏‎ ‎‏ماندن اینجا. بنابراین من فردا تذکره ها را می فرستم و از آنها تقاضا ‏‎ ‎‏می کنم به اینکه اجازه بدهند ما برویم به لبنان بلکه در آنجا ان شاءالله  ‏‎ ‎‏همان طوری که شهیدیْن ـ علیهماالرحمه ـ فائز شدند به شهادت بلکه‏‎ ‎‏ـ ان شاءالله خداوند...‏

‏     شما آقایان هم در هر جا که باشید البته ... عندالله ... با قوّت قلب در‏‎ ‎‏هر جا هستیم و هستید مهیا باشید برای اینکه هر ناگواری که بر شما‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 491

‏وارد می شود از ناحیۀ اشخاصی که هستند ـ چه در ایران چه در اینجا ـّ‏‎ ‎‏تحمل کنید و برای اسلام خدمت کنید و خیال نکنید به اینکه اینطور‏‎ ‎‏مطالب به ضرر شماست؛ نخیر به نفع شماست؛ هم عندالله تعالی و هم‏‎ ‎‏انعکاسش در عالم که با ما در ایران آن جور رفتار می کنند، در عراق آن‏‎ ‎‏جور رفتار می کنند و وضع یک دسته شیعه در عراق آنطور است و در‏‎ ‎‏ایران آنطور است.(794)‏

6 / 9 / 50

*  *  *

‏ ‏

‏به وسیلۀ سازمان امنیت نجف این کاغذ را ابلاغ کردند. من کاغذ را‏‎ ‎‏گرفتم گذاشتم کنار؛ جواب ندادم به آنها لکن کار خودم را ادامه دادم. تا‏‎ ‎‏از یک سال به این طرف که کارها و فعالیتها زیاد شد، و علاوه بر‏‎ ‎‏اعلامیه ها و فعالیات دیگر مصاحباتی هم با بعضی روزنامه های‏‎ ‎‏خارجه مثل لوموند و اینها شد، آنها تعقیبشان زیاد شد. رئیس «امن‏‎ ‎‏عام» آمد پیش من، خودش آمد، آن باز تقاضایش همین معنا بود که‏‎ ‎‏یکوقت حرفش می شد که شما هر فعالیتی می خواهید، بکنید لکن‏‎ ‎‏مصاحبه نکنید. ما هم به اصل مصاحبه خیلی عادت نکرده بودیم به آن.‏‎ ‎‏به این جوابی ندادیم لکن یک مصاحبۀ دیگری شد، یعنی از فرانسه‏‎ ‎‏هم آمدند و مصاحبه کردند. از فرانسه هم آمدند و با آنها هم مصاحبه‏‎ ‎‏شد ولو اینکه اینها آنها را گرفتند. بعد که از منزل بیرون آمدند آنها را‏‎ ‎‏گرفتند. بعد از آن، تشدید کردند راجع به این معنی که شما در اینجا ـ به‏‎ ‎‏تعبیر آنها ـ منزل خودتان است، هر جوری می خواهید باشید لکن‏‎ ‎‏فعالیت سیاسی نکنید. روحانی خوب است که همان ـ محصَل‏‎ ‎‏حرفشان این بود که ـ درس بگوید و مسأله بگوید. من گفتم که اسلام ‏‎ ‎‏از سیاست جدا نیست؛ اسلام مثل جاهای دیگر نیست، مثل مذاهب‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 492

‏دیگر نیست که ذکر و دعا باشد. اسلام سیاستش با سایر احکامش با هم‏‎ ‎‏هستند، و من دخالت سیاسی می کنم. و من، هم اعلامیه می دهم و هم در‏‎ ‎‏ضبطْ حرفهایم را ضبط می کنم و هم اگر مقتضی شد در منبر صحبتهایم‏‎ ‎‏را می کنم؛ و این یک تکلیفی است شرعی برای من. گفتند که آخر ما یک‏‎ ‎‏تعهداتی با دولت ایران داریم، با آن تعهدات نمی شود این کارها. گفتم‏‎ ‎‏خوب، من هم ـ قریب به این معنی ـ یک تعهداتی با اسلام دارم و با ملت‏‎ ‎‏ایران، من هم نمی توانم که از تعهداتم دست بردارم. منتهی شد به اینکه‏‎ ‎‏آنها گفتند که نه، نباید بشود و ما گفتیم باید بشود. و آنها ما را محصور‏‎ ‎‏کردند در منزل. البته نه اینکه بگویند شما نیا بیرون؛ کسی را نمی گذاشتند‏‎ ‎‏[‏‏بیاید‏‏]‏‏، ایرانی هایی که از بیرون می آمدند، اینها را مانع شدند. یک روز‏‎ ‎‏هم طلبه ها را مانع شدند الاّ یکی دو سه نفر. من بیرون نیامدم از منزل.‏‎ ‎‏بیرون که نیامدم، خوب در ایران یک چیزهایی شد، و فلان. من دیدم که‏‎ ‎‏خوب، ما بخواهیم اینجا توی منزل بمانیم و کاری نکنیم و بگوییم ما هم‏‎ ‎‏درس می خوانیم و ... این مخالف با وضع ماست.(795)‏

21 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏سالهای عمر خود را که دور از ایران بودید چگونه گذراندید؟‏‏]‏

جواب:‏ مدتی در ترکیه تبعید بودم ـ حدود یک سال ـ و بعد به نجف‏‎ ‎‏تبعید شدم و چهارده سال در عراق بودم و فعلاً هم آمده ام اینجا. در‏‎ ‎‏این مدت علاوه بر تدریس مسائل مذهبی، هر چند گاهی مردم را از‏‎ ‎‏جنایات شاه به وسیلۀ پیام و با سخنرانی آگاه می کردم. من در این مدت‏‎ ‎‏یک لحظه ساکت نبوده ام.(796)‏

7 / 10 / 57

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 493