بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل پنجم اوضاع اجتماعی
نتایج خفت بار انقلاب سفید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نتایج خفت بار انقلاب سفید

نتایج خفت بار انقلاب سفید

‏ ‏

‏این انقلاب ننگین و خونینِ به اصطلاح سفید، که در یک روز با تانک‏‎ ‎‏و مسلسل پانزده هزار مسلمان را ـ آنطور که معروف است ـ از پای‏‎ ‎‏درآورد، روزگار ملت را سیاهتر ساخت. زندگی دهقانان و زارعین‏‎ ‎‏اسیر را بیشتر تباه کرد. اکنون در بسیاری از شهرستانها و اکثر روستاها‏‎ ‎‏درمانگاه، دکتر و دارو وجود ندارد. از مدرسه، حمام و آب آشامیدنی‏‎ ‎‏سالم خبری نیست و ـ به حَسَب اعتراف بعضی از مطبوعات ـ در ‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 303

‏بعضی از دهات، کودکان معصوم را از گرسنگی به چرا می برند.(541)‏

بهمن 1349

*  *  *

‏ ‏

‏به اسم پرهیاهو و جار و جنجال «انقلاب سفید»، که در طلیعۀ آن قتل‏‎ ‎‏عام 15 خرداد واقع شد، باید ملت ایران عقب مانده، و فرهنگ ‏‏قرآن‏‏ و‏‎ ‎‏اسلام مهجور، و قوانین نقض شود و فساد و فحشا تا اعماق این‏‎ ‎‏ماتمسرا که اسمش ایران است کشیده شود تا استعمار نو با خیال‏‎ ‎‏راحت به چپاولگری خود ادامه دهد، و عمّال بی حیثیت آن بر سر این‏‎ ‎‏گورستان به عیش و عشرت و جمع ثروت پایکوبی کنند.(542)‏

20 / 6 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏اینها ثمرۀ شوم انقلاب خونین و استعماری است که با تبلیغات و‏‎ ‎‏عوامفریبیها می خواهند آن را به انقلاب سفید ملقب سازند و آن را‏‎ ‎‏انقلاب شاه و ملت بنامند. و در این دهۀ سیاهی که گذشت جز فقر و‏‎ ‎‏ذلت و اختناق، قتلهای دسته جمعی، تیربارانها و اعدامهای غیر قانونی‏‎ ‎‏و انباشتن زندانها از علما، روحانیون و جوانان ملت اسلام چیزی عاید‏‎ ‎‏مردم ستمدیدۀ ایران نگردیده. هتک مقدسات اسلام، کشتن علما و‏‎ ‎‏مردم مسلمان در زیر شکنجه، هجوم به مدرسۀ فیضیه و دانشگاهها و‏‎ ‎‏کشتار فجیع 15 خرداد که (به طور معروف) پانزده هزار قربانی داشت،‏‎ ‎‏از ثمرات دیگر این انقلاب ننگین است. مصونیت بخشیدن به نظامیان‏‎ ‎‏امریکایی و بستگان آنها، خُرد کردن حیثیت کشور و بر باد دادن استقلال‏‎ ‎‏قضایی و مسلط ساختن غارتگران امریکا و صهیونیسم بر کلیۀ شئون‏‎ ‎‏نظامی، سیاسی، تجاری، صنعتی، زراعی و بازارها از دیگر نتایج شوم‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 304

‏این انقلاب پرافتخار دستگاه جبار می باشد که آنهمه جشنها، پایکوبیها‏‎ ‎‏و تبلیغات پر سر و صدا به راه انداخته مبالغ هنگفتی از دسترنج مردم‏‎ ‎‏محروم و گرسنه را صرف این جشنهای ننگین کرده است.(543)‏

23 / 12 / 51

*  *  *

‏ ‏

‏باید گفت شاه در این پیشنهاد غیرمشروع، به شکست فاحش طرح‏‎ ‎‏استعماری ـ به اصطلاح ـ «انقلاب ششم بهمن» و برخوردار نبودن آن ‏‎ ‎‏از پشتیبانی ملت اعتراف نموده است. کسی که بیش از ده سال است ‏‎ ‎‏فریاد می زند که ملت ایران موافق با این «انقلاب» است و اسم آن را ‏‎ ‎‏«انقلاب شاه و ملت» گذاشته، امروز مردم را به صفهای مختلف تقسیم ‏‎ ‎‏کرده و می خواهد با زور سرنیزه برای خود موافق درست کند. اگر این ‏‎ ‎‏ـ به اصطلاح ـ «انقلاب» از شاه و ملت می باشد، دیگر چه احتیاجی به ‏‎ ‎‏حزب تحمیلی‏‎[1]‎‏ است؟(544)‏

21 / 12 / 53

*  *  *

‏ ‏

‏شاه که در آغاز طرح ـ به اصطلاح ـ «انقلاب سفید» به دهقانان نوید‏‎ ‎‏می داد که در سایۀ اصلاحات ارضی، غلۀ مورد نیاز کشور در داخل‏‎ ‎‏تأمین می شود، اکنون به جای خجلت زدگی افتخار می کند که دو‏‎ ‎‏میلیون و نیم تن گندم و چهارصد هزار تن برنج در سال جاری وارد‏‎ ‎‏کرده است! در صورتی که مطلعین می دانند که یک استان ایران، مثل‏‎ ‎‏خراسان، قدرت تهیۀ گندم برای تمام کشور را داشت و این قدرت را‏‎ ‎‏«انقلاب سفید شاه» سلب کرد...‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 305

‏     این شخص باز از انقلاب سفید دم می زند؛ انقلابی که موجب‏‎ ‎‏سیه بختی ملت شده و می باشد. انقلابی که جز فلج کردن قوای فعالۀ‏‎ ‎‏ملت اثری نداشت. انقلابی که پس از ده سال، خود «شاه» هم قلابی‏‎ ‎‏بودن آن را فاش کرد. انقلابی که می خواهد فرهنگ استعماری را تا‏‎ ‎‏دورترین قرا و قصبات کشانده، و جوانان کشور را آلوده کند. باید‏‎ ‎‏مخالف این ـ به اصطلاح ـ «انقلاب» به شکنجه گاه برود و از حقوق‏‎ ‎‏اجتماعی محروم شود. علمای اسلام و محصلین و رجال دین و طبقۀ‏‎ ‎‏دانشگاهی که با این نظام پوسیده و دستگاه ظلم و جور و با این انقلاب‏‎ ‎‏رسوا مخالفند، یا «بی وطن» هستند و باید به شکنجه گاه بروند و یا از‏‎ ‎‏حقوق اجتماعی محروم می باشند. طبقات بازرگان، زارع و کارگر که‏‎ ‎‏در این ده سال جز وعده های پوچ ندیده اند و از این پس باز وعدۀ‏‎ ‎‏بیشتری می شنوند و با این انقلاب سیاه لعنتی مخالفند، به همان‏‎ ‎‏سرنوشت دچار خواهند شد.(545)‏

21 / 12 / 53

*  *  *

‏ ‏

‏شما الآن هر جا این انقلاب سفیدی که ایشان می گویند، شما هر ماده از‏‎ ‎‏آن را که می خواهید بیاورید در مجامع انسانی بگذارید، ببینید که‏‎ ‎‏ایشان چه کرده است با این مملکت، با این بساطی که درست کرده‏‎ ‎‏است.(546)‏

29 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏تسلط امریکا نیست که «اصلاحات ارضی» و «انقلاب سفید» را آورد‏‎ ‎‏در کار؟! این «انقلاب سفید»، «انقلاب شاه و ملت» است؟! ملتش را که‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 306

‏خودشان ملتند! به ملت کاری ندارد؛ شاهش هم به شاه کاری ندارد؛‏‎ ‎‏«انقلاب امریکا» بود یکطرفه! این انقلاب برای این بود که این مملکت‏‎ ‎‏را از این مقدار زراعتی که دارد که به واسطۀ این مقدار زراعت یک‏‎ ‎‏استغنایی از مملکتهای دیگر دارد، این هم از دستش بگیرند. مگر‏‎ ‎‏تسلط امریکا بر ما غیر از این است که منافعی که ما داریم، مخازنی را‏‎ ‎‏که ما داریم، چیزهای زیرزمینی را که ما داریم، روی زمینی را که ما‏‎ ‎‏داریم، اینها سلطه پیدا کنند و ببرند؟(547)‏

13 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏هدف شاه از انقلاب ادعایی اش وابسته کردن هرچه بیشتر کشور به‏‎ ‎‏امریکا بود. و در زمینۀ اصلاحات ارضی، آمار واردات سالیانۀ مواد‏‎ ‎‏غذایی این مطلب را به خوبی نشان می دهد و در روستاها نیز فقر‏‎ ‎‏دهقانان به حدی رسید که دسته دسته به طرف شهرها هجوم بردند تا با‏‎ ‎‏زندگی در زاغه های اطراف شهر و دستمزد ناچیز کارخانه ها سدّ جوع‏‎ ‎‏کنند.(548)‏

15 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏«اصلاحات ارضی»‏‎[2]‎‏ ـ به اصطلاح خودشان ـ و این بساطی که درست‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 307

‏کردند و ایشان خودش می گوید «انقلاب شاه و ملت، انقلاب سفید»،‏‎ ‎‏ایشان می گوید انقلاب «شاه و ملت»، نه این انقلاب شاه و ملت نبوده‏‎ ‎‏است، شاه بی اطلاع از این مسائل بوده! خودش که می گوید «انقلاب‏‎ ‎‏شاه و ملت»، یک کاغذی اینها نوشته اند که این را بخوان، و این اینقدر‏‎ ‎‏ادراک نمی کند که بفهمد «انقلاب شاه و ملت» یعنی شاه هم دخالت‏‎ ‎‏دارد! این همین عبارت را می خواند و نمی داند چه چیز نوشته است‏‎ ‎‏روی اینجا! به منطق این آقایی که می گوید شاه بی اطلاع بوده است، از‏‎ ‎‏همۀ امور بی اطلاع است.‏

‏     خوب، پس اینکه نمی شود کسی باورش بیاید.(549)‏

22 / 8 / 57

*  *  *

‏ ‏

سؤال: ‏[‏‏در دهۀ 1960 شاه چیزی به نام «انقلاب سفید» برای‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی و تغییرات اجتماعی اعلان کرد. تقاضا داریم‏‎ ‎‏حقیقت این نمایشنامه را بیان نمایید. بخصوص اینکه بعضی از‏‎ ‎‏وسایل تبلیغاتی، این روزها مثل «پاری ماچ‏‎[3]‎‏» ادعا می کنند که یکی از‏‎ ‎‏علل انقلاب رجال دینی، حسادتشان نسبت به شاه به خاطر این است‏‎ ‎‏که زمینهای ایشان را مصادره کرده است و نیز به خاطر اجرای اصول‏‎ ‎‏«انقلاب سفید» است.‏‏]‏

جواب:‏ شاه پس از سالها فکر و مشاوره با حامیان خارجی اش طرحی‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 308

‏تهیه کرد که هم بتواند ایران را به نفع خود و اربابانش غارت کند و هم‏‎ ‎‏به خیال خام خود، زمینۀ هرگونه انقلاب داخلی علیه خود را نابود‏‎ ‎‏کند. برای توجیه برنامه های ضد ملی خود ابتدا موضوع اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی را به میان کشید، به این امید که دهقانان محروم و فقیر ایران را‏‎ ‎‏به بهانۀ صاحب زمین شدن بفریبد و آنان را علیه مخالفین خود بسیج‏‎ ‎‏نماید. البته اوج داستان غم انگیز شاه برای مردم ایران، اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی بود. ولی مسأله آزادی زنان را هم به این نقطۀ اوج به اصطلاح‏‎ ‎‏انقلاب خود اضافه کرد و سایر مواد به اصطلاح انقلاب سفید، هر یک‏‎ ‎‏نیز در این نمایش مبتذل نقش خاصی ایفا کردند. و اما نتیجه چه شد؟‏‎ ‎‏نتیجه اینکه، کشاورز ایرانی که فقیر و محروم و گرفتار چنگال مالکین‏‎ ‎‏بزرگ، که همه از قماش خودشان بودند، بود روز به روز بر فقرش‏‎ ‎‏افزوده شد، و سرانجام، برای لقمۀ نانی به شهرها روی آورد. شاه‏‎ ‎‏بلافاصله از این بازار کار ارزان سوءاستفاده کرد و به بهانۀ صنعتی‏‎ ‎‏کردن کشور، راه را برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی در‏‎ ‎‏مؤسسات صنعتی هموار کرد. و نیز همان مالکین بزرگ را می بینیم که‏‎ ‎‏امروز به صورت کارخانه داران بزرگ که همه از وابستگان و‏‎ ‎‏سرسپردگان رژیم هستند ظاهر شده اند. دیروز اگر کشاورز ایرانی‏‎ ‎‏برای کوچکترین تخلف از دستور ارباب ظالم خود، به زیر شلاق‏‎ ‎‏می رفت و اموالش تاراج می شد، امروز هم کارگران برای به دست‏‎ ‎‏آوردن حقوق حَقۀ خود، زیر فشار کارخانه داران به توسط مزدوران‏‎ ‎‏رژیم به گلوله بسته می شوند. و در بعضی از روستاها که روستاییانی‏‎ ‎‏که حاضر به مهاجرت نشدند، چون دارای زمینهای نسبتاً مرغوبی‏‎ ‎‏بوده اند، از خانه هایشان آواره کردند و زمینهای مرغوب را به نفع‏‎ ‎‏دربار و سرسپردگان دربار تصاحب نمودند. شاه برای ملت ایران‏‎ ‎‏دست به اصلاحات ارضی نزده است، بلکه طراح اصلاحات ارضی‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 309

‏یعنی امریکا و سایر دول استعماری اقدام به اصلاحات! کرده است،‏‎ ‎‏زیرا نتیجۀ اصلاحات ارضی شاه، این شده است که امروز در حدود‏‎ ‎‏نود درصد مواد غذایی ایران از خارج بخصوص از امریکا تأمین‏‎ ‎‏می شود، و نتایج خانمانسوز اصلاحات شاه به همین جا تمام‏‎ ‎‏نمی شود. مزدوران شاه گفته اند که علمای مذهبی به دلیل اینکه‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی زمینهای آنان را از دستشان بیرون برده، علیه شاه‏‎ ‎‏قیام کرده اند. کدام زمینها؟ کدام یک از علمای دینی از مالکین ایرانی‏‎ ‎‏بوده اند. زندگی علمای دینی که با سادگی در حد مردم معمولی است،‏‎ ‎‏آیا نیاز به زمینداری دارد؟! تمام دروغهای شاه و حامیانش برای ملت‏‎ ‎‏ایران روشن شده است. ابعاد خیانت شاه در زمینۀ مسائل اقتصادی به‏‎ ‎‏این مسائل تمام نمی شود. شاه از آزادی زنان صحبت می کند. آزادی‏‎ ‎‏کدام زن؟! در ایران زنان باشخصیت که خواستار حقوق انسانی خود‏‎ ‎‏هستند و اکثریت زنان ایرانی را تشکیل می دهند، امروز همه علیه‏‎ ‎‏شاهند و سرنگونی او را خواستارند و همۀ آنان امروز می دانند که‏‎ ‎‏آزادی زن در منطق شاه یعنی به انحطاط کشانیدن زن از مقام انسانی او‏‎ ‎‏و در حد یک وسیله با او رفتار کردن. آزادی زن در منطق شاه، یعنی‏‎ ‎‏پرکردن زندانها از زنان ایرانی که حاضر نیستند به پستیهای اخلاقی‏‎ ‎‏شاهانه تن بدهند.(550)‏

24 / 9 / 57

*  *  *

‏ ‏

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 310

  • - اشاره به تشکیل حزب فرمایشی رستاخیز و بیانات شاه مبنی بر لزوم حزبی شدن همۀ مردم.
  • - اصلاحات ارضی، یکی از عمده ترین اصول سیاست استعماری جدید بود که در تمام کشورهای تحت سلطۀ استعمار، از امریکای لاتین تا آسیا و افریقا، به وسیلۀ حکومت این کشورها به صورت تقریباً مشابه به اجرا درآمد. شاه در سال 1341 ه. ش. از یک سو به منظور جلب اعتماد سرمایه داری امریکا و نشان دادن موافقت و همکاری خود با استراتژی جدید و گشودن بازاری تازه برای اقتصاد غرب و از سوی دیگر برای کاهش وخامت اوضاع داخلی و جلوگیری از گسترش نارضایتی مردم که خطر انفجار اجتماعی را در پی داشت، برنامۀ اصلاحات ارضی را به عنوان اولین اصل از اصول ششگانه «انقلاب شاه و مردم» در کشور آغاز کرد و اقتصاد ایران را به ورشکستگی کشانید. «اصلاحات ارضی» در ایران که با سرمایه گذاری خارجی و عمدتاً امریکایی در بخشهای تجارت و صنایع وابسته همراه بود، آسیب شدیدی بر کشاورزی ایران وارد آورد، به طوری که کشور طی چند سال از مقام صادرکنندۀ گندم به یک کشور واردکننده عمده گندم تبدیل شد. از سوی دیگر بر اثر مهاجرت روستاییان به شهرها و جذب آنان به عنوان نیروی کار ارزان توسط صنایع و سرویسهای خدماتی وابسته طی یازده سال (1345 ـ 1356) بیست هزار روستای ایران خالی از سکنه گردید.
  • - هفته نامۀ پاریس مَچ که در فرانسه منتشر می شود.