بخش سوم دورۀ محمدرضا شاه
فصل چهارم سیاست مذهبی محمدرضا شاه
تغییر تاریخ اسلامی کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تغییر تاریخ اسلامی کشور

تغییر تاریخ اسلامی کشور

‏ ‏

‏شما ببینید چه جنایت بزرگی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏، در تمام جنایتهایی که این مرد‏‎ ‎‏کرده است؛ همۀ خیانتهایی که این مرد کرده است؛ از دادن نفت ما به‏‎ ‎‏خارج، از خراب کردن وضع زراعت ما، از خراب کردن فرهنگ ما، از‏‎ ‎‏دست دادن حیثیت نظام ما؛ همۀ اینها را یک طرف بگذارید، قضیۀ‏‎ ‎‏تغییر تاریخ را یک طرف. تغییر تاریخ اسلام به تاریخ گبرها را شما اگر‏‎ ‎‏در یک طرف ترازو بگذارید، خیانتهای این آدم و جنایتهای این آدم و‏‎ ‎‏همۀ چیزهای دیگری که از دست داده ایم ما به واسطۀ این ‏‏[‏‏شخص‏‏]‏‏،‏‎ ‎‏در یک طرف بگذارید؛ این اهمیتش بیشتر است و گمان نکنید که اگر‏‎ ‎‏ملت مهلتش داده بود، همین ‏‏[‏‏یک‏‏]‏‏ قدم بود؛ این همین است که‏‎ ‎‏زرتشتیها، به حَسَب آن زمانها، زرتشتیها نوشتند ...، به شاه نوشتند:‏‎ ‎‏تاکنون کسی پیدا نشده است که به اندازۀ شما به مذهب ما خدمت‏‎ ‎‏بکند! به مذهب زرتشتیها، آتش پرستها خدمت بکند! این قدم اولش‏‎ ‎‏بود که تاریخ را تغییر داد؛ قدمهای دیگری داشت که بحمدالله ملت‏‎ ‎‏توی دهنش زد. حتی تاریخ را هم برگردانید به نحو اول!(522)‏

30 / 7 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏در ایران ما از آن طرف این آتش پرستهای اطراف یزد و این حدود‏‎ ‎‏تقویت شدند، به طوری که همین گبرهای امریکا به شاه کاغذ نوشتند‏‎ ‎‏ـ به حسب آن چیزی که در روزنامه ها بود ـ و از ایشان تشکر کردند و‏‎ ‎‏نوشتند که تاکنون کسی پیدا نشده است که به اندازۀ شما از مذهب ما‏‎ ‎‏تجلیل کند و پشتیبانی کند. این خدا خواست که ملت ما زود بیدار شد‏‎ ‎‏ولو دیر بود؛ ولی باز زود بیدار شد که نگذاشت دنبال کند این آدم این‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 291

‏مقاصدی را که داشت و گبرهای امریکا و ثروتمندان آنها به او‏‎ ‎‏می خواستند تحمیل کنند، یا خودش هم موافق بود، والاّ بیشتر از این‏‎ ‎‏مسائل بود در ‏‏[‏‏این‏‎ ‎‏]‏‏باب، و مطالب خیلی دقیقتر و بیشتر بود.‏

‏     ابتدای کار این بود که بعضِ آتشکده ها را تقویت کرد و تاریخ‏‎ ‎‏اسلام را عوض کرد به تاریخ گبرها؛ و خدا می داند که این خیانت که‏‎ ‎‏این به اسلام کرد و این اهانت که به پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ‏‎ ‎‏کرد، این خیلی جنایتش بالاتر از این کشتارهایی است که کرده است.‏‎ ‎‏کشتارها ‏‏[‏‏را‏‎ ‎‏]‏‏موازنه اگر بکنیم با این یک کاری که تغییر تاریخ رسمی‏‎ ‎‏اسلام را، نشانۀ توحید را، نشانۀ انسانیت را، این تبدیل کرد به این‏‎ ‎‏چیزهای آتش پرست، به تاریخ آتش پرست، گبرها؛ از همۀ خیانتهایی‏‎ ‎‏که به ما کرده است، این بالاتر است. این حیثیت اسلام را می خواست از‏‎ ‎‏بین ببرد؛ این علامت اسلام را می خواست از بین ببرد. نفتهای ما را‏‎ ‎‏فرستاده و برده و داده است به آنها؛ اینها امور مادی است، البته خیانت‏‎ ‎‏است، خیانت به یک ملتی است که ذخایر را به اجانب بدهد، لکن قضیۀ‏‎ ‎‏تغییر تاریخ یک اهانت به حیثیت اسلام است. و این آدم، این کار را کرد.‏‎ ‎‏و اگر این مشتی که ملت به دهن این زد که ملزم شد به اینکه تاریخ را‏‎ ‎‏دوباره برگرداند، تاریخ اسلام کند و تاریخ گبرها را کنار بگذارد، اگر این‏‎ ‎‏کار نشده بود، دنباله داشت این مسائل. اینها می خواستند که اصل ورق‏‎ ‎‏را برگردانند به همان زمان قبل از پیغمبر اکرم؛ به همان زمان سلاطین‏‎ ‎‏گبرِ متعدیِ آدمکشِ قهار؛ و آنطور رفتار کنند و بساط هم همان بنا باشد.‏‎ ‎‏«پان ایرانیسم»! ایران باید همان شئون ایرانیتش را حساب بکنید! شئون‏‎ ‎‏ایرانیت!! شما همه چیزتان شاهان باستان بوده است؟ شما ببینید آنها چه‏‎ ‎‏کردند با مردم. یک دسته هم آن «مغان» و امثال ذلک بودند؛ ببینید اینها‏‎ ‎‏چه جور رفتار می کردند با مردم ایران.(523)‏

4 / 8 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 292

‏آن خیانتی که کرده بود راجع به تغییر تاریخ اسلام، با شرفترین‏‎ ‎‏تاریخها، سازنده ترین تاریخها، آن تاریخی که انسانها را ـ مستضعفین‏‎ ‎‏را بیدار کرد و تمام قلدرهایی که در آن وقت بودند خاضع کرد و انسانِ‏‎ ‎‏به تمام معنا، با همۀ ابعاد، هم ابعاد معنوی و هم ابعاد مادی ساخت، و‏‎ ‎‏این شخص می خواست این شرافت را از ایران سلب کند و اصل‏‎ ‎‏اسلام را پایکوب کند و تاریخ جاهلیت شاهنشاهی را به جای آن‏‎ ‎‏بگذارد، و دیدید که به واسطۀ همت مردم ایران همۀ قشرها قیام‏‎ ‎‏کردند، و این مطلب را هم ملزم شد که از دست بدهد.(524)‏

1 / 11 / 57

*  *  *


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 293

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 294