بخش اول دورۀ قاجاریه
فصل چهارم نهضت مشروطیت
نقش زنان در نهضت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نقش زنان در نهضت

نقش زنان در نهضت

‏ ‏

‏جنبشهایی که در ایران بوده است جنبشهای اصیلی که در ایران بوده است‏‎ ‎‏قبل از این دورۀ رژیم پهلوی، جنبش تنباکو، جنبش مشروطیت، زنها‏‎ ‎‏همدوش با مردها فعالیت می کردند. زنها در جامعه بودند و با مردها‏‎ ‎‏راجع به امور سیاسی و امور اجتماعی و گرفتاریهای مملکت خودشان‏‎ ‎‏فعالیت می کردند. همان طوری که مردها آن وقت قیام می کردند و قیام‏‎ ‎‏کردند برای اینکه قضیۀ تنباکو را ـ که همه چیز ما را به باد داده بود ـ‏‎ ‎‏جلوگیری از آن قرارداد بکنند. زنها هم در آن وقت شریک بودند.(61)‏

8 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏سابق هم فعالیتی که زنها داشتند، فعالیتی که در هر گرفتاری ـ که حالا‏‎ ‎‏من دوتایش را اسم بردم که قضیۀ «تنباکو» و «مشروطیت» که بیشتر از‏‎ ‎‏چیزهای دیگر بود.(62)‏

8 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏دیدند که حکم نیم سطری یک مرجع مذهبی مورد علاقۀ مردم دارای‏‎ ‎‏چنان قدرتی است که دولت انگلستان و دربار قدرتمند قاجار را به‏‎ ‎‏زانو در آورد؛ و نیز دریافتند که زنان در آن نهضت نقش اساسی را‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 36

‏داشتند.(63)‏

25 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏در مشروطه و پس از آن نیز زنان بویژه قشر متوسط محروم آنان‏‎ ‎‏هستند که می توانند با قیام خود، مردان را به میدان بکشند.(64)‏

25 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏نقش زنها در جامعه آن قدری که من یادم است و آن قدری که تاریخ به‏‎ ‎‏ماگفته است، در چند نهضت که در ایران واقع شد، نهضت تنباکو،‏‎ ‎‏نهضت مشروطه، قضیه پانزده خرداد، نقش زنها بالاتر از مردها اگر‏‎ ‎‏نبود، کمتر نبود.(65)‏

19 / 1 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏بحمدالله زنها در این جمهوری اسلامی چنانچه در همۀ مسائلی که‏‎ ‎‏عمومی پیش آمده است برای ایران پیشقدم بوده اند؛ در مسأله تنباکو‏‎ ‎‏پیشقدم بوده اند؛ در مسأله مشروطیت پیشقدم بوده اند.(66)‏

11 / 12 / 64

*  *  *

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 37