فهرست تفصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1374

زبان اثر : فارسی

فهرست تفصیلی

فهرست تفصیلی

مقدمه ‏

‏فهرست اجمالی ‏

‏ ‏

‏                                                        ‏‏تبیین فقهی ثابت و متغیر در شریعت اسلام ‏

‏مقدمه‏

‏(1) قوانین ثابت و جامعه متحول‏

‏1 ـ 1 ـ شئون ثابت و متغیر زندگی انسان‏

‏2 ـ 1 ـ کیفیت تشریع متغیرها‏

‏(2) پویایی و جاودانگی شریعت‏

‏1 ـ 2 ـ تفسیر غلط از پویایی شریعت‏

‏2 ـ 2 ـ رمزپویایی و جاودانگی شریعت اسلامی‏

‏1 ـ 2 ـ 2 ـ جامعیت کتاب و سنت‏

‏2 ـ 2 ـ 2 ـ اجتهاد و نقش آن در تشریع اسلامی‏

‏3 ـ 2 ـ 2 ـ نقش ولی امر در جعل مقررات ‏

‏(3) تحلیل حکم و فتوی یا تبیین فقهی احکام متغیر‏

‏1 ـ 3 ـ تحلیل فتوی‏


کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 417

2 - 3 - تحلیل حکم..........................................................................................................................24‏

‏3 ـ 3 ـ وجه امتیاز حکم و فتوی‏

‏کتابنامه‏

‏ ‏

‏                                                        زمان و مکان و تحول موضوعات احکام‏

‏مقدمه‏

‏1 ـ تبیین مفهومی حکم، موضوع و متعلق و تفاوت آنها‏

‏(1 ـ 1) حکم و اقسام آن‏

‏(2 ـ 1) فرق متعلق و موضوع‏

‏(3 ـ 1) ابعاد تبیین موضوع‏

‏2 ـ تغییرات گوناگون موضوعات در رابطه با زمان و مکان‏

‏(1 ـ 2) زمان و مکان و تغییر موضوع‏

‏(2 ـ 2) زمان و مکان و توسعه یا تضییق موضوع‏

‏پاورقی‏

‏ ‏

‏                                                        زمان و مکان و دگرگونی موضوعات احکام‏‎ ‎

‏مقدمه‏‎:‎

‏                                                                گفتار اوّل: کلیّات‏

‏الف) تعریف موضوع‏

‏1 ـ پاره ای از تعاریف فقهاء نسبت به موضوع‏

‏2 ـ نقد و بررسی تعاریف‏

‏ب) تفاوت موضوع و متعلق‏

‏1 ـ تفاوت میان موضوع و متعلق از دیدگاه فقهاء‏

‏2 - نقد و بررسی تفاوتهای گفته شده......................................................................................75‏

‏ج) اقسام موضوع‏


کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 418

1 ـ موضوعات مستنبط شرعی‏

‏2 ـ موضوعات عرفی‏

‏                              گفتار دوّم: زمان و مکان و دگرگونی موضوعات و وظیفه فقهاء‏

‏الف) انواع دگرگونیهای موضوع‏

‏1 ـ دگرگونی ماهیت موضوع‏

‏2 ـ دگرگونی قیود یا بعضی از صفات موضوع‏

‏3 ـ دگرگونی مصادیق موضوع‏

‏4 ـ دگرگونی اسم و عنوان موضوع‏

‏5 ـ دگرگونی اضافات و نسبتهای موضوع‏

‏6 ـ توسعه موضوع‏

‏7 ـ تضییق موضوع‏

‏8 ـ پیدایش موضوعات جدید‏

‏ب) موضوعات مستحدثه‏

‏1 ـ بورس اوراق بهادار‏

‏2 - حقوق مالکیتهای فکری (حق تألیف، اختراع، طبع...)...............................................................103‏

‏3 ـ بیمه‏

‏ج) وظیفه فقیه در تشخیص موضوعات‏

‏1 ـ آگاهیهای لازم در شناخت دقیق موضوعات و دگرگونیهای وارد بر آنها‏

‏(1 ـ 1) آگاهی از شرایط زمانی و مکانی صدور روایات‏

‏(2 ـ 1) توجه به علل و مصالح عناوین موضوعات‏

‏(3 ـ 1) آشنایی با مفاهیم و فرهنگ عرف عرب‏

‏(4 ـ 1) آگاهی به عرف و مسایل زمان خود‏

‏2 ـ راههای شناخت صحیح موضوع‏

‏کتابنامه‏


کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 419

‏                                                        میزان تأثیر زمان و مکان در اجتهاد‏

‏1 ـ فقه سنّتی و نقش زمان و مکان‏

‏2 ـ نقش زمان و مکان در تغییر مصادیق و موضوعات‏

‏3 ـ تغییر حکم به تغییر مصداق‏

‎ ‎

‏                                         دور التعرف علی الموضوع فی عملیة الاستنباط‏

‏تصدیر‏

‏المقدمة‏

‏الفصل الاول: القضایا الحقیقیة و الخارجیة و نحو بیان الاحکام الشرعیة‏

‏1 ـ 1 ـ القضیة الحقیقیة و الخارجیة فی المنطق‏

‏1 ـ 2 ـ القضیة الحقیقیة و الخارجیة فی الاصول‏

‏1 ـ 3 ـ المیز بین القضیة الحقیقیة و الخارجیة‏

‏1 ـ 4 ـ القضایا الحقیقیة و الشرطیة‏

‏1 ـ 5 ـ موارد ابتناء المسئلة علی القضیتین‏

‏1 ـ 6 ـ کیفیة الجعل فی الاحکام الشرعیة‏

‏1 ـ 7 ـ تاثیر الزمان و المکان فی القضایا الشرعیة‏

‏1 ـ 8 ـ بیان بعض المصطلحات و اجزاء القضیة الخارجیة و الحقیقیة‏

‏الفصل الثانی: الزمان و المکان و تأثیرهما فی تغیّر الموضوع‏

‏2 ـ 1 ـ لزوم تطبیق الاحکام الشرعیة مع المتطلبات العصریة‏

‏2 ـ 2 ـ تاثیر الزمان و المکان فی الاجتهاد علی ضوء نظریة الامام‏

‏2 ـ 3 ـ انحاء الموضوعات الفقهیة‏

‏2 ـ 4 ـ تشخیص الموضوعات‏

‏2 ـ 5 ـ تعلق الاحکام بالمسمیات او بالحقایق‏

‏الفصل الثالث: الزمان و المکان و توسیع الموضوع و تضییقه‏


کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 420

3 ـ 1 ـ انحاء التبدل فی الموضوع‏

‏3 ـ 2 ـ طرق استنباط المناط للاحکام الشرعیة‏

‏3 ـ 3 ـ انحاء تغیر الموضوع عندالعرف‏

‏3 ـ 4 ـ التعدی عن مورد النص فی الفقه‏

‏3 ـ 5 ـ الزمان و المکان و توسعة الموضوع و تضییقه‏

‏الفصل الرابع:‏‏ ‏‏الزمان و المکان و الموضوعات الجدیده فی الفقه الاسلامی‏

‏4 ـ 1 ـ الفقه الاسلامی و الموضوعات الجدیده‏

‏4 ـ 2 ـ کل واقعة لها حکم یخصها‏

‏4 ـ 3 ـ طریقة الاستنباط فی المسائل المستحدثة‏ ................................................................... ‏222‏

‏4 ـ 4 ـ مراحل الاستنباط‏

‏4 ـ 5 ـ عقدالتأمین و احکامه الفقهیة‏

‏الهوامش‏ .......................................................................................................................... ‏237‏

‏ ‏

‎                                                ‎‏زمان و مکان‏‎ ‎‏دو عنصر تأثیرگذار در حکم‏

‏پیشگفتار‏

‏(1) سخن آغازین‏

‏1 ـ 1 ـ پویایی و کارآیی فقه شیعی‏

‏2 - 1 - فقه جواهری و پویا..............................................................................................................246‏

‎)‎‏2) تأثیر زمان و مکان در احکام شرعی‏

‏1 ـ 2 ـ بخش اول: مکاسب محرمه‏

‏1 ـ 1 ـ 2 ـ اصل اولی در باب بیع و شراء‏

‏2 ـ 1 ـ 2 ـ ادله حرمت مکاسب محرمه‏

‏3 ـ 1 ـ 2 ـ جواز بیع برخی از انواع محرمات‏

‏4 ـ 1 ـ 2 ـ اصطیاد دو قاعده از روایات‏

‏5 ـ 1 ـ 2 ـ استناد به قاعده در کلام فقها‏


کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 421

2 ـ 2 ـ بخش دوم: برخوردهای سیاسی‏

‏1 ـ 2 ـ 2 ـ موضعگیری متفاوت سیاسی معصومان (علیهم السلام)‏

‏2 ـ 2 ـ 2 ـ تاثیر زمان و مکان بر حکم پذیرفتن کارگزاری از‏‎ ‎‏سوی ستمگران‏

‏3 ـ 2 ـ بخش سوم: مفاهیم انعطاف پذیر‏ ............................................................................. ‏276‏

‏1 ـ 3 ـ 2 ـ سعه و ضیق مفهوم در موضوعات‏

‏2-3-2- نگاهی به روایات‏

‏کتابنامه‏

‏ ‏

‏                                                ‏‏زمان و مکان و تحول موضوعات احکام‏

‏مقدمه‏

‏گفتار اوّل: نظریه هایی دربارۀ نقش زمان و مکان در فقه‏

‏(1 ـ 1) نظریه مرحوم آیة الله العظمی بروجردی(ره)‏

‏(2 ـ 1) نظریه علامۀ طباطبایی(ره) و شهید مطهری(ره)‏

‏(3 ـ 1) نظریه علامۀ شهید صدر‏

‏(4 ـ 1) نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت‏

‏(5 ـ 1) نظریه امام خمینی(ره)‏

‏ ‏

‏                                                  ‏‏گفتار دوّم: تحول در اجتهاد‏

‏(1 ـ 2) نقش زمان در اجتهاد‏

‏(2 ـ 2) نقش مکان در اجتهاد‏

‏(3 ـ 2) تشخیص موضوع و اجتهاد‏

‏(4 ـ 2) آثار و نتایج‏

‏کتابنامه‏

‏ ‏

‏                                            ‏‏الزمان و المکان و تأثیرها فی الأحکام‏

‏المقدمة‏


کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 422

(1)تعمیم موارد السبق و الرمایة‏

‏(2)بلوغ البنات فی اکمال التسع‏

‏2 ـ 1 ـ معنی البلوغ‏

‏2 ـ 2 ـ تحدید البلوغ فی الروایات‏

‏2 ـ 3 ـ ختام الکلام فی مقتضی الاصول‏

‏(3)حد المسافر الذی یقصر صلاته و یفطر‏

‏3 ـ 1 ـ حد السفر فی الروایات‏

‏3 ـ 2 ـ نظرة فی روایات الباب‏

‏(4) حکم الاجماع و الشهرة الفتوائیة.................................................................................................348‏

‏4 ـ 1 ـ الاجماع‏

‏4 ـ 2 ـ الشهرة الفتوائیة‏

‏الهوامش‏

‏ ‏

‏                                                ‏‏عوامل مؤثر در دگرکون سازی احکام در قرآن‏

‏مقدمه‏

‏1 - عامل تدریج‏

‏(1 ـ 1) شیوۀ تدریج در نزول و ابلاغ‏

‏(2 ـ 1) شیوه تدریج در تشریع احکام‏

‏(3 ـ 1) جایگزینی احکام به مرور زمان‏

‏2 - عامل انعطاف در احکام‏

‏(1 ـ 2) قواعد کلی‏

‏(2 ـ 2) احکام بدلی و تخییری‏

‏(3 ـ 2) زمان و مکان و اختلاف حکم‏

‏3 - عامل اراده‏

‏(1 ـ 3) سوگند‏


کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 423

(2 ـ 3) نذر‏

‏نتیجه‏

‏کتابنامه‏

‏ ‏

‏                                                      ‏‏زمان و مکان و تحوّل موضوعات احکام‏

‏مقدمه‏

‏(1) کلیات‏

‏1 ـ 1 ـ بن بستها‏

‏2 ـ 1 ـ اصول موضوعه‏

‏(2) زمان و مکان و تحول موضوعات احکام‏

‏1 ـ 2 ـ موضوع و متعلق‏

‏2 ـ 2 ـ حکم و متعلّق‏

‏3 ـ 2 ـ تقسیمات موضوع‏

‏4 ـ 2 ـ تقلید در موضوعات‏

‏5 ـ 2 ـ مناسبات حکم و موضوع‏

‏6 ـ 2 ـ نحوۀ اخذ موضوع‏

‏7 ـ 2 ـ نمونه‏‎‎‎‏های تأثیر زمان و مکان در اجتهاد‏

‏4 ـ عرف و تشخیص موضوع‏

‏1 ـ 4 ـ جایگاه عرف در تشخیص موضوعات احکام‏

‏2 ـ 4 ـ نقش عرف در متعلقات احکام‏

‏کتابنامه....................................................................................................................................516‏

‎ ‎

کتابنقش زمان و مکان در موضوعات احکام: مجموعه مقالاتصفحه 424