مسائل مستحدثه
بانک ‏ها
صندوق ‏داری و حکم کسورات و اضافات در آن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1369

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

صندوق ‏داری و حکم کسورات و اضافات در آن

صندوق داری و حکم کسورات و اضافات در آن

[سؤال 12000]‏ ‏ ‏ 6938‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت امام خمینی، السلام علیکم ورحمة الله‌‏

‏شغل ما صندوق داری جهاد سازندگی است؛ کلاً وضع کار بدین ترتیب است که به‏‎ ‎‏علت کثرت رد و بدل، بعضی روزها مبالغی پول اضافی می آوریم و گاهی هم کم‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 376

‏می آوریم که کسری را خود جبران می کنیم و زیادی را نمی دانیم چه کنیم؛ البته بعضی‏‎ ‎‏از این زیادی ها را به علت نداشتن پول خُرد، از مشتری ها تقاضا می کنیم که حلال کنند‏‎ ‎‏و آن ها هم معمولاً می گویند حلال باشد؛ و علاوه بر این بعضی اوقات پس از بررسی و‏‎ ‎‏جمع بندی حساب های روزانه، مبلغی اضافی زیاد است که معلوم نیست که این اضاف‏‏ۀ‏‎ ‎‏پول از کجا است. تقاضامندم وظیف‏‏ۀ‏‏ شرعی ما را در هر دو مورد ـ چه آن مبالغی که‏‎ ‎‏حلال می کنند و چه مبالغی که معلوم نیست از کجا و از کیست ـ روشن بفرمایید؛ مبادا‏‎ ‎‏آن که خدای ناکرده مدیون حق الناس شویم. ‏

‏ضمناً متذکر می شوم که در بانک ها و حتی در مؤسسات قرض الحسنه رسم بدین‏‎ ‎‏منوال است که به صندوق داران مبلغی جهت تأمین کسورات می دهند؛ آن ها هم‏‎ ‎‏کسورات را از این مبلغ جبران نموده و اضافات را هم موظفند به حساب بانک یا‏‎ ‎‏مؤسسه بریزند؛ آیا این کار صحیح است یا نه؟ و در هر حال تقاضا دارم که مسأله را‏‎ ‎‏طوری جواب بفرمایید که هم ما که حقی به عنوان صندوق داری نمی گیریم و اختیار‏‎ ‎‏اضافات و کسورات با خودمان است، تکلیفمان را بدانیم و هم تکلیف آنان که حق‏‎ ‎‏صندوق داری می گیرند و اختیار اضافات و کسورات به عهد‏‏ۀ‏‏ بانک یا مؤسسه است‏‎ ‎‏روشن شود. و بفرمایید: آیا روشی که در بانک ها و مؤسسات معمول است و ما هم در‏‎ ‎‏بالا متذکر شدیم، از نظر شرع اسلام صحیح است یا نه؟ و ضمناً اگر بنا شد مانند مال‏‎ ‎‏مجهول المالک از طرف صاحب اصلی آن صدقه بدهیم، می توانیم خودمان در صورت‏‎ ‎‏احتیاج از آن استفاده کنیم یا نه؟‏

بسمه تعالی، صندوق دار اگر تعدّی و تفریط نکرده و تعهدی نسبت به جبران کسری نسپرده، ضامن کسری نیست و تأمین کسری از طرف بانک یا غیر آن اشکال ندارد؛ و زیادی اگر معلوم نباشد از کجا پیدا شده، در حکم ملک صندوق است و در صورتی که معلوم باشد از صندوق نیست، اگر صاحب آن حلال کرده، تصرف برای کسی که برایش حلال شده اشکال

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 377

ندارد، و اگر صاحب آن حلال نکرده، اگر صاحب آن معلوم است، باید به او برگردد و در صورتی که معلوم نباشد، باید از طرف او به فقرا صدقه بدهند.

[سؤال 12001]‏ ‏ ‏ 6939‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 21 / 7 / 1362‏

‏محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت‏‎ ‎‏آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏صندوق قرض الحسنه غیر از حقوق ماهیانه، مبلغی هم هر ماه به کارمندی که‏‎ ‎‏متصدی دریافت و یا پرداخت است، به عنوان حق باجه می پردازد و در مقابل، کارمند‏‎ ‎‏اگر از پول های دریافتی و یا پرداختی کسر آورد، باید خودش بپردازد؛ اگر هم زیاد‏‎ ‎‏آورد، به صندوق می دهد که در حساب جداگانه ای منظور می شود و این کار هم طبق‏‎ ‎‏معمول بانک ها است؛ از نظر شرعی چه صورت دارد؟‏

بسمه تعالی، شرط کردن قرار مزبور در اجیر نمودن کارمند مانع ندارد؛ ولی چنانچه مبلغی در دست او زیاد آمد، اگر معلوم باشد که از غیر بانک است و مالکش معلوم نیست، حکم مجهول المالک را دارد که باید از طرف صاحبش به فقیر صدقه داده شود.

[سؤال 12002]‏ ‏ ‏ 6940‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله ‏

‏سلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

‏این جانب تا سال 1343 در شهربانی بودم و چون در آن تاریخ تکلیف شرعی خود‏‎ ‎‏را نمی دانستم خود را بازنشسته نمودم. در همان تاریخ، به عنوان مددکار اجتماعی‏‎ ‎‏حمایت از زندانیان، رابط ما بین زندانی و خانواده اش بوده و از این رهگذر حقوقی‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 378

‏دریافت ننموده ام. لیکن چون به عنوان حسابدار حمایت از زندانیان ـ که بایستی‏‎ ‎‏امورات خانواده آن ها تأمین شود ـ پولی در اختیار من بوده، به وسیل‏‏ۀ‏‏ اشخاص خیّر که‏‎ ‎‏به خانواده ها می داده ام. در آن زمان ماهی یک صد تومان برای کسری صندوق به من‏‎ ‎‏داده می شد، تا پس از انقلاب و تا کنون از یک صد تومان تدریجاً به دو هزار تومان‏‎ ‎‏رسیده است و وجوهات خود را هم پرداخته ام. اظهار نظر فرمایید: این شغل حلال‏‎ ‎‏است یا حرام؟ کمک به خانواده اشخاص بی سرپرست زندانیان کمک به طاغوت است‏‎ ‎‏یا خیر؟ ‏

بسمه تعالی، شغل مزبور مانعی ندارد.

[سؤال 12003]‏ ‏ ‏ 6941‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏1. صندوق های قرض الحسنه به کارمندی که متصدی دریافت و پرداخت است،‏‎ ‎‏به  جز حقوق ماهانه، مبلغی نیز به عنوان حق باجه پرداخت می کنند و در ازای آن،‏‎ ‎‏این  کارمند موظف است که اگر از دریافت ها و پرداخت ها مبلغی کسر آورد آن را‏‎ ‎‏جبران نماید و اگر زیاد آورد، باید به صندوق تحویل دهد؛ حکم شرعی این کار‏‎ ‎‏چیست؟‏

بسمه تعالی، شرط کردن قرار مزبور در اجیر نمودن کارمند مانع ندارد؛ ولی چنانچه مبلغی در نزد او زیاد آمد اگر معلوم باشد که از غیر بانک است و مالک آن معلوم نیست، حکم مجهول المالک را دارد که باید از طرف صاحبش به فقیر صدقه داده شود.

‏2. کسانی که هیچ گاه وجوه شرعیۀ خود را پرداخت نکرده اند و در حالی که با اموال خود کسب نموده و‏‎ ‎‏در آن تصرف کرده اند. محاسبۀ دقیق بدهی برای آن ها بسیار مشکل یا غیر ممکن است، تکلیف شرعی‏‎ ‎‏چنین افرادی چیست؟‏

بسمه تعالی، باید برای تصحیح معاملات به مرجع یا وکیل او مراجعه کنند و پس از تحصیل اجازه، خمس مقدار متیقن را بدهند و در موارد مشکوک مصالحه نمایند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 379