امام خمینی(س) و وحدت امت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قاضی، عبدالملک

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

امام خمینی(س) و وحدت امت اسلامی

‏ ‏

‏ ‏امام خمینی(س) و وحدت امت اسلامی

 عبدالملک قاضی‎[1]‎

‏ ‏

‏نقش امام خمینی(س) در رهایی ملت ایران از ظلم و ستم و از استیلای‏‎ ‎‏بیگانگان برای جهانیان به خوبی واضح است. امتیاز این موفقیت تاریخی‏‎ ‎‏به تعهد، اراده و هدفدار بودن امام راحل برمی گردد. رهبری الهی ایشان‏‎ ‎‏در ایفای این وظیفۀ عظیم بسیار مؤثر بوده؛ و تغییر سرنوشت ملت ایران‏‎ ‎‏از ورای انقلاب اسلامی در سال 1979 نیز یک واقعۀ تاریخی بود. انقلابی‏‎ ‎‏که طریقۀ خودآگاهی و وطن پرستی را به مسلمانان سراسر جهان آموخت‏‎ ‎‏و پیام استقلال و آزادی را برای مظلومین جهان به ارمغان آورد. موفقیت‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، باعث شد ملتهایی که برای رهایی‏‎ ‎‏از استیلای بیگانگان و ستم ستمگران داخلی، مبارزه کرده، و می کنند، در‏‎ ‎‏مبارزات خویش مصممتر شوند. امام خمینی(س) نه تنها نقش اسلام در‏‎ ‎‏جامعۀ ایرانی را برجسته و مستحکم ساختند، بلکه به نحو چشمگیر و‏‎ ‎‏قابل توجهی در حمایت از حقوق مسلمانان تمام جهان نیز کوشش‏‎ ‎‏نمودند. همچنین تلاشها و اقدامات ایشان در راه نیل به هدف مقدس‏‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 163

وحدت امت اسلامی، قابل تحسین و تقدیر است. پیام وحدت امت‏‎ ‎‏اسلامی بخصوص در قالب حمایت از مبارزات مسلمانان در گوشه و کنار‏‎ ‎‏دنیا نظیر کشمیر و فلسطین که برای دستیابی به خودمختاری به پا‏‎ ‎‏خاسته اند، هنوز هم به گوش می رسد. از زندگی و تعالیم امام خمینی(س)‏‎ ‎‏می آموزیم که تنها از طریق جدّیت در عمل، وحدت و ایمان می توان خود‏‎ ‎‏را از قید استیلای بیگانگان رهانید و زندگی آبرومند، شرافتمندانه و توأم‏‎ ‎‏با عزت نفس داشت. دو کشور مسلمان، برادر و همجوار ایران و پاکستان‏‎ ‎‏اشتراکات فراوانی دارند. یکی از مهمترین عوامل مؤثر در روابط فیمابین،‏‎ ‎‏اعتقاد به دین اسلام می باشد. روابط عمیق و دیرینه در طول قرون متمادی‏‎ ‎‏میان این دو کشور مایۀ افتخار ملت پاکستان است. ما مصمم هستیم که‏‎ ‎‏پایه های همزیستی میان این دو ملت را مستحکم ساخته، و روابط دوستی‏‎ ‎‏و برادری موجود را بیش از پیش گسترش دهیم. امیدوارم این کنفرانس در‏‎ ‎‏تحقق این هدف مقدس مفید و مؤثر باشد. امام راحل در قلبها و اذهان ما‏‎ ‎‏به عنوان یک انقلابی بزرگ، همواره زنده و جاوید است. نقش ایشان در‏‎ ‎‏تجدید حیات اسلامی با ابعاد مختلف داخلی و خارجی شایان توجه و‏‎ ‎‏تأملی عمیق است. بنده مطمئن هستم آزادی شرکت افراد عادی در چنین‏‎ ‎‏همایشهایی، فرصت مغتنمی است تا شرکت کنندگان بتوانند دربارۀ‏‎ ‎‏زندگی و آثار امام راحل محققانه به تبادل نظر بپردازند.‏

‏     توفیق کامل کنفرانس و شرکت کنندگان محترم، همچنین تقویت‏‎ ‎‏وحدت امت اسلامی را برای مواجهه با چالشهای هزارۀ جدید آرزومندم.‏

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه 164

  • )) استاد پزشکی و بهداشت اطفال در دانشکدۀ پزشکی بُلانِ کوتا و وزیر فعلی بهداشت، رفاه عمومی و امور مذهبی است.