مشخصات اثر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

مشخصات اثر

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏امام خمینی(س) و بازسازی تفکر اسلامی‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏به کوشش: علی داستانی بیرکی‏

‏لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

‏چاپ دوم: 1383 / 2000 نسخه‏

‏قیمت: 1100 تومان ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) و بازسازی تفکر اسلامی: مجموعه مقالات و رویدادهای همایش، اسلام آباد - پاکستان ۲۳ و ۲۴ بهمن ۱۳۸۷صفحه iv