مقدمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1380

زبان اثر : فارسی

مقدمه

‏ مقدمه

‏ ‏

‏     ‏‏مطالعه و تبیین دیدگاههای حضرت امام خمینی (س) به عنوان معمار‏‎ ‎‏و پایه گذار تجدید حیات نظام اسلامی از ارکان مهم و اساسی تدوین‏‎ ‎‏جوانب مختلف نظام اسلامی است. تدوین نظام اقتصادی اسلام نیز از این‏‎ ‎‏حیطه خارج نیست. اندیشه ها و دیدگاههای اقتصادی حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی (س) نه تنها راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی ـ اجتماعی‏‎ ‎‏نظام اسلامی ایران در دوران زعامت آن حضرت بود، بلکه بهترین و‏‎ ‎‏متقنترین مبانی برای حل مسایل و مشکلات نظری نظام اقتصادی اسلام‏‎ ‎‏است. بی گمان حضرت امام (س) نقش اساسی در طراحی و اجرای نظام‏‎ ‎‏اسلامی در ایران داشته اند و هر طرحی در این نظام و برای پیشبرد آن اگر‏‎ ‎‏بخواهد با اصول انقلاب اسلامی هماهنگ باشد، باید بر اساس‏‎ ‎‏دیدگاههای اصولی آن حضرت استوار باشد.‏

‏     بر این اساس برای تدوین جوانب مختلف نظام اسلامی باید به تبیین‏‎ ‎‏این دیدگاهها پرداخت. دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی (س) که در تاریخهای 11 و 12 خردادماه 1379 در‏‎ ‎‏دانشگاه تربیت مدرّس برگزار شد، تلاشی برای این منظور بود. این کنگره‏‎ ‎‏به دنبال برگزاری اولین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام‏‎ ‎‏خمینی (س) که در برگزاری آن دو نهاد دانشگاه تربیت مدرّس و مؤسسه‏
 

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 1

تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س) مشارکت داشتند، برگزار شد.‏

‏     مقدمات برگزاری دومین کنگره از سوی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه‏‎ ‎‏تربیت مدرّس و ستاد یکصدمین سالگرد میلاد حضرت امام خمینی (س)‏‎ ‎‏در تابستان سال 1378 فراهم شد. به دنبال آن در پاییز این سال فراخوان‏‎ ‎‏مقاله در روزنامه ها و پس از آن فراخوان اختصاصی منتشر شد.‏

‏     بالغ بر 70 مقاله از سوی محققان و اندیشمندان به دبیرخانه کنگره‏‎ ‎‏واصل شد که همه آنها حاصل تلاشهای ارزشمندی در تبیین دیدگاههای‏‎ ‎‏اقتصادی حضرت امام خمینی(س) هستند. این مقالات توسط هیأت‏‎ ‎‏داوران مورد ارزیابی قرار گرفت از حاصل ارزیابیها، خلاصه 34 مقاله‏‎ ‎‏برای چاپ در کتاب خلاصه مقالات برگزیده شد. با توجه به محدودیت‏‎ ‎‏وقت، تعداد 12 مقاله نیز برای ارایه انتخاب شد. هر چند تعداد مقالات‏‎ ‎‏مناسب بیش از این بود، اما به دلیل ضیق وقت و همچنین لزوم دادن‏‎ ‎‏فرصت بیشتر به صاحبان مقالات و صاحب نظران برای بحث پیرامون‏‎ ‎‏موضوعهای مطرح شده، امکان ارایه مقالات بیشتر به صورت سخنرانی‏‎ ‎‏فراهم نشد. لذا سایر مقالات مناسب به همراه مقالات ارایه شده مجموعاً‏‎ ‎‏به تعداد 22 مقاله در کتاب حاضر به چاپ رسیده است.‏

‏     در پایان از کلیه پژوهشگران که برای این همایش مقاله تهیه کرده اند و‏‎ ‎‏اعضای محترم هیأت داوران که با دقت و توجهی خاص مقالات را مورد‏‎ ‎‏مطالعه و ارزیابی قرار دادند، همچنین از کارکنان پژوهشکده اقتصاد و‏‎ ‎‏اداره کل مبارزه با قاچاق کالای نیروی انتظامی که نقش اصلی را در‏‎ ‎‏برگزاری همایش داشته اند صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.‏

ستاد بزرگداشت                   

یکصدمین سال میلاد امام خمینی (ره)

‎ ‎

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 2