فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان
1 - 3 - مشترکات انسان و حیوان
4 - 1 - 3 - اشتراکات انسان و جانداران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : یوسفی فخر، سیدحسین

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : فارسی

4 - 1 - 3 - اشتراکات انسان و جانداران

‏ ‏

4 - 1 - 3 -  اشتراکات انسان و جانداران

‏انسان یک موجودی است که با تعلیم و تربیت رشد می کند. یک رشد نباتی و حیوانی انسان دارد که با نباتات و با حیوانات شریک است، همه با هم این قافله حرکت ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 25

‏دارند می کنند، انسان هم یکی از آنهاست. یک نباتی است اوّل و بعد یک حیوانی، مثل سایر حیوانات است و تا سرحدّ حیوانیت با حیوانات شریک است؛ چنانچه تا سرحدّ نبات با نباتات شریک است. یک موجودی است که هم نبات است و هم حیوان و تا سرحدّ حیوانیت با همه حیوانات شرکت دارد؛ و از آن جا راهش جلوتر می رود. حیوانات با انسان شرکت دارند در همین امور مادی، همان خوردن و خوابیدن و تولیدمثل کردن، همه حیوانات همین اند، انسان هم اگر همین باشد، حیوانی است مثل سایر حیوانات ولو این که خوراکش با او فرق داشته باشد، حیوانات هم بعضیشان با بعضی خوراکشان فرق دارد؛ یکی گوشتخوار است، یکی علفخوار است و انسان هم جزء آنهاست که علف خوار است، منتها حالا گوشتخوار هم شده. اگر انسان تربیت و تعلیم نداشته باشد  -  توأم با هم  -  در همین حدّ حیوانیت باقی می ماند. و انسان از سایر حیوانات، اگر آن تربیت و تعلیم نباشد، بدتر است.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 26

  • . صحیفه امام، ج 8 ، ص 514 ـ 513 .