باب دوم اعمال حج تمتع
باب دوم اعمال حج تمتع
فصل پنجم: واجبات بعد از اعمال منیٰ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

فصل پنجم: واجبات بعد از اعمال منیٰ

‏ ‏

‏ ‏

فصل پنجم: 

‏واجبات بعد از اعمال منیٰ‏

‏واجب است بعد از تمام شدن اعمال منیٰ که سه چیز بود،مراجعت به ‏‎ ‎‏مکه برای اعمالی که در آنجا واجب است.‏

‏و در اینجا چند مسأله است:‏

‏مسألۀ 1- جایز است بلکه مستحب است روز عید که از اعمال منیٰ ‏‎ ‎‏فارغ شد،بیاید به مکه برای بقیۀ اعمال حج،و جایز است تأخیر بیندازد تا ‏‎ ‎‏روز یازدهم،و بعید نیست که جایز باشد تأخیر تا آخر ذی الحجه؛به این ‏‎ ‎‏معنی که روز آخر ذی الحجه هم اگر آمد و اعمال را به جا آورد،مانع ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏مسألۀ 2- اعمالی که در مکه واجب است به جا بیاورد:‏

‏اول:طواف حج است که آن را طواف زیارت می‌گویند.‏

‏دوم:نماز طواف است.‏

‏سوم:سعی بین صفا و مروه است.‏

‏چهارم:طواف نساء است.‏

‏پنجم:نماز طواف نساء است. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 287

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 3- کیفیت طواف حج و نماز آن و سعی و طواف نساء و نماز آن ‏‎ ‎‏به همان نحو است که در طواف عمره و نماز آن و سعی گذشت بدون هیچ ‏‎ ‎‏تفاوت،مگر در نیت که اینجا باید به نیت طواف حج و سعی آن و طواف ‏‎ ‎‏نساء به جا آورد.‏

‏مسألۀ 4- جایز نیست طواف حج و نماز و سعی و طواف نساء و نماز ‏‎ ‎‏آن را قبل از رفتن به عرفات و به جا آوردن اعمال عرفات و مشعر و اعمال ‏‎ ‎‏ سه‌گانۀ منیٰ به جا آورد در حال اختیار.‏

‏مسألۀ 5- چند طایفه‌اند که برای آنها جایز است طواف حج و نماز و ‏‎ ‎‏سعی و طواف نساء و نماز آن را بعد از آنکه مُحرم به احرام حج شدند قبل ‏‎ ‎‏از رفتن به عرفات به جا آورند،و عمل آنها مُجزیٰ است.‏

‏اول:زنهایی که ترس آن دارند که در برگشتن حائض یا نفساء شوند و ‏‎ ‎‏پاک نشوند و نتوانند بمانند تا پاک شوند.‏

‏دوم:پیرمردها یا پیرزنهایی که عاجز باشند از طواف در موقع ‏‎ ‎‏مراجعت برای زیادی جمعیت،یا عاجز از برگشتن به مکه باشند.‏

‏سوم:اشخاص مریضی که بترسند در وقت ازدحام طواف کنند،یا ‏‎ ‎‏عاجز باشند از آن.‏

‏چهارم:کسانی که می‌دانند تا آخر ماه ذی الحجه به جهتی برای آنها ‏‎ ‎‏ممکن نمی‌شود طواف و سعی.‏

‏مسألۀ 6- سه طایفه اول اعمالی را که جلو انداختند کافی است اگر چه ‏‎ ‎‏بعد خلاف آن ظاهر شود؛مثلاً زن حائض نشود،و مریض خوب شود،و ‏‎ ‎‏ازدحام چندان نباشد که موجب مزاحمت شود،پس برای اینها لازم نیست ‏‎ ‎‏اعادۀ اعمال گرچه احوط است. ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 288

‏ ‏

‏ ‏

‏مسألۀ 7- طایفه چهارم که عقیده داشت نمی‌تواند اعمال را به جا ‏‎ ‎‏آورد،اگر از جهت مرض و پیری و علیلی بود،باز مجزی است،و اما اگر ‏‎ ‎‏از جهت دیگر بود مثل آنکه اعتقاد داشت سیل مانع می‌شود و بعد ‏‎ ‎‏خلافش ظاهر شد،باید اعاده کند اعمال را بعد از رجوع.‏

‏مسألۀ 8- شخص مُحرم که به واسطۀ احرام حج چیزهایی بر او حرام ‏‎ ‎‏شد که در سابق به تفصیل ذکر شد،در سه موقع و بعد از سه عمل به ‏‎ ‎‏تدریج،آنها بر او حلال می‌شود:‏

‏اول:بعد از تقصیر کردن یا سر تراشیدن در منیٰ که به آن همه چیز ‏‎ ‎‏حلال می‌شود،مگر بوی خوش و زن چنانچه پیش ذکر شد و گفته شد؛که ‏‎ ‎‏صید از جهت احرام نیز حلال می‌شود نه از جهت حرم.‏

‏دوم:بعد از به جا آوردن طواف زیارت و نماز آن و سعی بین صفا و ‏‎ ‎‏مروه به تفصیلی که گذشت،حلال می‌شود بر او بوی خوش،ولی زن بر او ‏‎ ‎‏حرام است.‏

‏سوم:بعد از به جا آوردن طواف نساء و نماز آن،که در کیفیت مثل ‏‎ ‎‏طواف و نماز عمره است که گذشت،حلال می‌شود بر او زن نیز؛پس بعد ‏‎ ‎‏از این سه عمل همه چیز که به احرام حرام شده بود حلال می‌شود؛و اما ‏‎ ‎‏صید کردن در حرم حرام است برای همه کس چه مُحرم و چه مُحلّ.‏

‏مسألۀ 9- کسانی که به واسطۀ عذر،مثل پیری و خوف حیض،طواف ‏‎ ‎‏زیارت و طواف نساء را مقدم داشتند،بوی خوش و زن بر آنها حلال ‏‎ ‎‏نمی‌شود،و تمام مُحرمات بعد از تقصیر یا حَلْق حلال خواهد شد.‏

‏مسألۀ 10- طواف نساء اختصاص به مرد ندارد بلکه بر زن و خنثی و ‏‎ ‎‏خصی و بچۀ ممیز نیز لازم است که اگر طواف نساء نکنند زن به همان ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 289

‏ ‏

‏ ‏

‏تفصیل که سابق گفته شد بر آنها حلال نمی‌شود،و نیز اگر زن آن را ترک ‏‎ ‎‏کند مرد بر او حلال نمی‌شود،بلکه طفل غیر ممیز اگر ولیّ،او را مُحرم ‏‎ ‎‏کرد باید او را به احتیاط واجب طواف نساء بدهد تا بعد از بالغ شدن،زن ‏‎ ‎‏یا مرد بر او حلال شود.‏

‏مسألۀ 11- طواف نساء و نماز آن اگر چه واجب است و بدون آن زن ‏‎ ‎‏حلال نمی‌شود،لکن رکن نیست و ترک عمدی آن موجب باطل شدن حج ‏‎ ‎‏نمی‌شود،بلکه واجب است بر کسی که حج کرده آن را به جا آورد،و اگر ‏‎ ‎‏به جا نیاورد زن بر او حلال نمی‌شود،بلکه آنچه از زن بر او حرام شده ‏‎ ‎‏بود؛مثل عقد کردن و خطبه کردن و شاهد شدن نیز بر او حلال نمی‌شود ‏‎ ‎‏بنا بر احتیاط واجب.‏

‏مسألۀ 12- جایز نیست مقدم داشتن سعی را بر طواف زیارت یا بر ‏‎ ‎‏نماز آن اختیاراً،و جایز نیست مقدم داشتن طواف نساء را بر طواف ‏‎ ‎‏زیارت و بر سعی اختیاراً،و اگر مقدم داشت اعاده کند تا ترتیب حاصل ‏‎ ‎‏شود.‏

‏مسألۀ 13- جایز است طواف نساء را قبل از سعی به جا آورد در حال ‏‎ ‎‏ضرورت؛مثل ترس از حیض و نتوانستن اقامت به مکه تا زمان پاکی،لکن ‏‎ ‎‏احتیاط در آن است که نایب بگیرد که بعد از آن به جا آورد.‏

‏مسألۀ 14- اگر سهواً طواف نساء را قبل از سعی به جا آورد یا به ‏‎ ‎‏واسطۀ ندانستن حکم مقدم بدارد،طواف و سعیش صحیح است،و ‏‎ ‎‏احتیاط در اعاده طواف است.‏

‏مسألۀ 15- اگر طواف نساء را سهواً به جا نیاورد تا برگشت از حج، ‏‎ ‎‏پس اگر می‌تواند باید خودش برگردد و به جا بیاورد،و اگر نمی‌تواند یا ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 290

‏ ‏

‏ ‏

‏مشقت دارد نایب بگیرد و پس از به جا آوردن،زن به او حلال می‌شود.‏

‏مسألۀ 16- اگر کسی طواف واجب را - چه طواف عمره و چه طواف ‏‎ ‎‏حج و چه طواف نساء - فراموش کرد و برگشت و با زن نزدیکی کرد،باید ‏‎ ‎‏یک هَدْی در مکه قربانی کند،و احتیاط آن است که شتر باشد،و اگر ‏‎ ‎‏می‌تواند خودش برود و طواف و نماز آن را به جا آورد،و احتیاطاً در ‏‎ ‎‏غیر طواف نساء،سعی را هم به جا آورد،و اگر نمی‌تواند یا مشقت دارد ‏‎ ‎‏نایب بگیرد.‏

‏مسألۀ 17- اگر کسی طواف را چه طواف عمره یا طواف زیارت از ‏‎ ‎‏روی جهل به مسأله به جا نیاورد و برگشت به محل خود،باید حج را اعاده ‏‎ ‎‏کند و یک شتر قربانی کند.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 291