نیابت در حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1382

زبان اثر : فارسی

نیابت در حج

‏ ‏

‏ ‏

نیابت در حج 

‏مسألۀ 1- در نایب اموری شرط است:‏

‏1.بلوغ بنا بر احتیاط واجب.‏

‏2.عقل.‏

‏3.ایمان.‏

‏4.وثوق و اطمینان به انجام دادن او،و اما بعد از اجرای عمل نایب، ‏‎ ‎‏لازم نیست اطمینان به صحت آن و در صورت شک در صحت،حکم به ‏‎ ‎‏صحت می‌شود و استنابه صحیح است هر چند قبل از عمل شک داشته ‏‎ ‎‏باشد.‏

‏5.معرفت نایب به افعال و احکام حج و لو با ارشاد کسی در حال عمل.‏

‏6.ذمه نایب مشغول به حج واجبی در آن سال نباشد.‏

‏7.معذور در ترک بعض افعال حج نباشد.‏

‏مسألۀ 2- در منوبٌ عنه اموری شرط است:‏

‏1.اسلام.‏

‏2.در حج واجب شرط است که منوبٌ عنه فوت شده باشد یا اگر زنده ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 31

‏ ‏

‏ ‏

‏است حج بر او مستقر شده و خودش از جهت مرضی که امید خوب شدن ‏‎ ‎‏آن نیست یا از جهت پیری نتواند به حج برود و در حج استحبابی این ‏‎ ‎‏شرط نیست و در منوبٌ عنه بلوغ و عقل شرط نیست و مماثله بین نایب و ‏‎ ‎‏منوبٌ عنه نیز شرط نیست و جایز است کسی که تا کنون به حج نرفته و ‏‎ ‎‏مستطیع نیست برای دیگری نایب شود.‏

‏مسألۀ 3- نایب باید در عمل،قصد نیابت نماید و منوبٌ عنه را در نیت ‏‎ ‎‏تعیین کند و لو اجمالاً،و شرط نیست اسم او را ذکر کند گرچه مستحب ‏‎ ‎‏است.‏

‏مسألۀ 4- ذمه منوبٌ عنه فارغ نمی‌شود مگر به اینکه نایب،عمل را ‏‎ ‎‏صحیحاً انجام دهد.بلی،اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم بمیرد از ‏‎ ‎‏منوبٌ عنه مجزی است و در اجرای این حکم در حج تبرعی اشکال است ‏‎ ‎‏بلکه در غیر حَجة الاسلام خالی از اشکال نیست.‏

‏مسألۀ 5- لباس احرام و پول قربانی در حج نیابی بر اجیر است مگر در ‏‎ ‎‏صورتی که شرط شده باشد که مستأجر بدهد و همچنین اگر اجیر ‏‎ ‎‏موجبات کفاره را انجام دهد کفاره بر عهدۀ خود او است نه مستأجر.‏

‏مسألۀ 6- نایب در طواف نساء نیز باید قصد منوبٌ عنه نماید و احتیاط ‏‎ ‎‏استحبابی آن است که به قصد ما فی الذمه به جا آورد.‏

‏مسألۀ 7- اگر نایب طواف نساء را صحیحاً انجام ندهد زن بر او حلال ‏‎ ‎‏نمی‌شود و بر منوبٌ عنه چیزی نیست.‏

‏مسألۀ 8- استیجار کسی که وقتش از اتمام حج تمتع ضیق شده و ‏‎ ‎‏وظیفه او عدول به افراد است برای کسی که وظیفۀ او حج تمتع است ‏‎ ‎‏صحیح نیست،بلی اگر در سعه وقت او را اجیر کرد و بعد وقت ضیق شد ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 32

‏ ‏

‏ ‏

‏باید عدول کند و بنا بر احتیاط از منوبٌ عنه مجزی نیست.‏

‏مسألۀ 9- در حج واجب نیابت یک نفر از چند نفر در یک سال جایز ‏‎ ‎‏نیست و در غیر واجب مانع ندارد.‏

‏مسألۀ 10- کسی که حج بر او مستقر شده،یعنی سال اول استطاعت ‏‎ ‎‏حج نرفته،اگر به واسطۀ مرض یا پیری قدرت رفتن ندارد و برای او حرج ‏‎ ‎‏و مشقت دارد واجب است نایب بگیرد،در صورتی که امید خوب شدن و ‏‎ ‎‏قدرت پیدا کردن نداشته باشد،و به احتیاط واجب باید فوراً نایب بگیرد و ‏‎ ‎‏اگر مستقر نشده باشد بر او اقوی عدم وجوب است.‏

‏مسألۀ 11-بعد از آنکه نایب عمل را به جا آورد،حج از معذور ساقط ‏‎ ‎‏می‌شود و لازم نیست خودش حج کند اگر چه عذرش برطرف شود؛و اما ‏‎ ‎‏اگر قبل از اتمام حج عذر برطرف شد،چه قبل از احرام یا بعد،باید ‏‎ ‎‏خودش حج برود.‏

‏مسألۀ 12- کسی که حج بر او واجب باشد چه سال استطاعتش باشد ‏‎ ‎‏و چه حج بر او مستقر شده باشد،جایز نیست نیابت کند از غیر،و اگر ‏‎ ‎‏نیابت کند باطل است،چه عالم به حکم باشد یا نباشد.‏

‏مسألۀ 13- اگر اجیر برای حَجة الاسلام بعد از احرام بستن و داخل ‏‎ ‎‏شدن در حرم بمیرد،کفایت می‌کند از حج کسی که برای او به جا آورده ‏‎ ‎‏است،و لازم نیست حج کردن برای او،و اگر قبل از احرام یا بعد از آن و ‏‎ ‎‏قبل از داخل شدن در حرم بمیرد،باید دو مرتبه اجیر بگیرند،و همین ‏‎ ‎‏حکم را دارد کسی که برای خودش به حج برود.‏

‏مسألۀ 14- اگر کسی را برای حج اجیر کردند و قرار نگذاشتند که ‏‎ ‎‏اجرت برای خصوص عمل باشد یا در مقابل عمل و رفت و آمدها باشد ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 33

‏ ‏

‏ ‏

‏پس اگر قبل از داخل شدن در حرم مُرد،ظاهراً مستحق اجرت رفتن تا ‏‎ ‎‏محل موت می‌باشد؛و همین طور اگر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد، ‏‎ ‎‏بیشتر از آنچه ذکر شد و اجرت احرام مستحق نیست،اگر چه حج از میت ‏‎ ‎‏ساقط می‌شود؛و اگر بعض اعمال را به جا آورد و مُرد مستحق اجرت آن ‏‎ ‎‏اعمال نیز می‌باشد؛و اگر اعمال را به نحوی به جا آورده است که در عرف ‏‎ ‎‏گفته شود که عمره و حج را به جا آورد،مستحق تمام اجرت است اگر چه ‏‎ ‎‏بعض اعمال را که مضر به صحت حج نیست و محتاج به اعاده نیست ‏‎ ‎‏نسیاناً ترک کرده باشد.‏

‏مسألۀ 15- کسی که به عنوان نیابت رفت به مکه،و خودش حج ‏‎ ‎‏واجب به جا نیاورده احتیاط آن است که بعد از عمل نیابت،برای خودش ‏‎ ‎‏عمره مفرده به جا آورد،و این احتیاط واجب نیست لکن خیلی مطلوب ‏‎ ‎‏است.‏

‏مسألۀ 16- کسی که اجیر شده برای حج تمتع،می‌تواند اجیر دیگری ‏‎ ‎‏شود برای طواف یا ذبح یا سعی یا عمرۀ مفرده بعد از عمل حج،چنانچه ‏‎ ‎‏می‌تواند برای خودش طواف و عمره مفرده به جا آورد.‏

‏مسألۀ 17- کسی که عذر داشته باشد از بعض اعمال حج،نمی‌شود او ‏‎ ‎‏را اجیر کرد برای حج،و اگر شخص معذور از بعض اعمال،تبرعاً از غیر، ‏‎ ‎‏حج بکند اکتفا کردن به آن اشکال دارد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 34