باب اوّل اعمال عمرۀ تمتع و در آن هفت فصل است
فصل سوم محرّمات احرام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل سوم محرّمات احرام

‏ ‏

فصل سوم محرّمات احرام

‏و آن چند امر است:‏

‏         اول- شکار صحرایی که وحشی باشد،مگر در صورتی که ترس داشته باشد از ‏‎ ‎‏آزار آن.‏

‏و در این‌جا مسائلی است:‏

‏         مسأله 1- خوردن گوشت شکار بر مُحرم حرام است چه خودش شکار کند یا غیر ‏‎ ‎‏خودش،چه مُحرم شکار کند یا غیر مُحرم.‏

‏         مسأله 2- نشان دادن شکار به شکارچی حرام است و همین طور اعانت او به هر ‏‎ ‎‏نحوی حرام است.‏

‏         مسأله 3- اگر مُحرمی صید را ذبح کند در حکم میته خواهد بود بنابر مشهور و به ‏‎ ‎‏احتیاط واجب،هم دربارۀ مُحرم و هم مُحل.‏

‏         مسأله 4- شکار دریایی مانع ندارد،و آن حیوانی است که تخم و جوجه هر دو را ‏‎ ‎‏در دریا کند.‏

‏         مسأله 5- ذبح و خوردن حیوانات اهلی مثل مرغ خانگی و گاو و گوسفند و شتر ‏‎ ‎‏مانع ندارد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 226

‏         مسأله 6- پرندگان،جزء شکار صحرایی می‌باشند و ملخ نیز در حکم شکار ‏‎ ‎‏صحرایی است.‏

‏         مسأله 7- احتیاط واجب آن است که زنبور را نکشد اگر قصد اذیت او را ‏‎ ‎‏نداشته باشد.‏

‏مسأله 8- نگاه داشتن صید حرام است اگرچه خودش مالک آن باشد.‏

‏         مسأله 9- اگر پرنده‌ای که نزد او است پر در نیاورده یا پر او را چیده‌اند واجب است ‏‎ ‎‏آن را حفظ کند تا پر درآورد و آن را رها کند،بلکه بعید نیست که واجب باشد حفظ ‏‎ ‎‏بچۀ صید را-مثل آهو بره-تا بزرگ شود و رها کند آن را.‏

‏مسأله 10- هر شکاری که حرام است،جوجه و تخم آن نیز حرام است.‏

‏بدان‌که در شکار،احکام بسیاری است و چون محلِ حاجتِ چندان نیست از بیان ‏‎ ‎‏آنها خودداری شد.‏

‏         دوم- جماع کردن با زن،و بوسیدن،و دست بازی کردن،و نگاه به شهوت،بلکه ‏‎ ‎‏هر نحو لذت و تمتعی بردن.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- اگر کسی در احرام عمرۀ تمتع از روی علم و عمد با زن چه در قُبُل و چه ‏‎ ‎‏در دُبُر و یا با مرد جماع کند ظاهراً عمره‌اش باطل نشود ولکن موجب کفاره است که ‏‎ ‎‏بیان آن می‌آید،و احتیاط آن است که اگر این عمل پیش از سعی واقع شد عمره را تمام ‏‎ ‎‏کند و آن را دومرتبه به‌جا آورد،و اگر وقت تنگ است حج افراد به‌جا آورد و بعد از آن ‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده به‌جا آورد،و احتیاط بیشتر آن است که سال دیگر حج را اعاده کند.‏

‏         مسأله 2- اگر در عمرۀ تمتع این عمل را از روی علم و عمد پس از سعی مرتکب ‏‎ ‎‏شود کفاره بر او واجب می‌شود،و کفاره بنابر احتیاط واجب یک شتر است چه ‏‎ ‎‏ثروتمند باشد یا نباشد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 227

‏         مسأله 3- اگر در احرام حج این عمل را از روی علم و عمد به‌جا آورد؛اگر قبل از ‏‎ ‎‏وقوف به عرفات بوده حج او فاسد است مسلّماً،و اگر بعد از وقوف به عرفات و قبل ‏‎ ‎‏از وقوف به مشعر الحرام بوده حج او فاسد است بنابر اقوا،و در هر دو صورت کفارۀ ‏‎ ‎‏آن یک شتر است.‏

‏         مسأله 4- در این دو صورت که حج فاسد شد باید حج را تمام کند و در سال دیگر ‏‎ ‎‏نیز حج به‌جا آورد.‏

‏مسأله 5- اگر این عمل بعد از وقوف به عرفات و مشعر واقع شد دو صورت دارد:‏

‏یکی آن که قبل از تجاوز از نصف طواف نساء مرتکب شده،در این صورت حج او ‏‎ ‎‏صحیح است،و فقط باید کفاره بدهد.‏

‏دوم آن که بعد از تجاوز از نصف طواف نساء مرتکب شده،پس حج او صحیح ‏‎ ‎‏است و کفاره هم ندارد بنابر اقوا.‏

‏         مسأله 6- اگر زنی را از روی شهوت ببوسد کفارۀ آن یک شتر است،و اگر بدون ‏‎ ‎‏شهوت ببوسد کفارۀ آن یک گوسفند است و احتیاط مستحب آن است که یک شتر ‏‎ ‎‏کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 7- اگر عمداً نگاه کند به غیر زن خود و انزالش شود احوط آن است که اگر ‏‎ ‎‏می‌تواند یک شتر کفاره بدهد،و اگر نمی‌تواند یک گاو،و اگر آن را هم نمی‌تواند یک ‏‎ ‎‏گوسفند کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 8- اگر مُحرم نگاه کند به زن خود از روی شهوت و انزالش شود مشهور آن ‏‎ ‎‏است که یک شتر کفاره است،ولی اگر از روی شهوت نباشد کفاره ندارد.‏

‏         مسأله 9- اگر کسی با زن دست بازی کند به شهوت و انزالش نشود یک گوسفند ‏‎ ‎‏کفارۀ آن است،و اگر انزالش شود احتیاط آن است که یک شتر کفاره بدهد اگرچه ‏‎ ‎‏کفایت گوسفند،خالی از قوت نیست.‏

‏         مسأله 10- هر یک از این امور که موجب کفاره است اگر با جهل به مسأله یا از ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 228

‏روی غفلت یا از روی نسیان واقع شود به عمره و حج او ضرر نمی‌رساند و بر شخص ‏‎ ‎‏کفاره نیست.‏

‏         مسأله 11- اگر مردی با زن خود که مُحرم است از روی اجبار جماع کند بر زن ‏‎ ‎‏چیزی نیست،و مرد باید علاوه بر کفارۀ خود کفارۀ زن را هم بدهد،و اگر زن از روی ‏‎ ‎‏رضایت جماع دهد کفاره بر خود اوست،و مرد باید کفارۀ خودش را بدهد،و کفاره‌ای ‏‎ ‎‏که باید بدهند گذشت.‏

‏         سوم- عقد کردن زن از برای خود یا غیر،چه آن غیر،احرام بسته باشد یا نبسته ‏‎ ‎‏باشد و مُحل باشد.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- جایز نیست شخص مُحرم شاهد شود از برای عقد گرچه آن عقد برای ‏‎ ‎‏غیر مُحرم باشد.‏

‏         مسأله 2- احتیاط آن است که شهادت ندهد بر عقد اگرچه شاهد عقد شده باشد ‏‎ ‎‏در حال مُحرم نبودن،اگرچه جایز بودن آن خالی از قوّت نیست.‏

‏         مسأله 3- اقوا آن است که خواستگاری کردن در حال احرام جایز است و ‏‎ ‎‏احتیاط در ترک است.‏

‏مسأله 4- رجوع کردن به زنی که طلاق رجعی داده است مانع ندارد.‏

‏         مسأله 5- اگر زنی را در حال احرام برای خود عقد کند با علم به مسأله،آن زن بر ‏‎ ‎‏او حرام دائمی می‌شود.‏

‏         مسأله 6- اگر زنی را با جهل به مسأله برای خود عقد کند عقدی که کرده است ‏‎ ‎‏باطل است،لکن حرام دائمی نمی‌شود،ولی احتیاط آن است که آن زن را نگیرد ‏‎ ‎‏خصوصاً اگر با او نزدیکی کرده باشد.‏

‏مسأله 7- ظاهراً فرقی بین زن عقدی و صیغه‌ای نیست در احکامی که ذکر شد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 229

‏         مسأله 8- احتیاط آن است که زن اگر احرام بسته باشد و مرد مُحرم نباشد و عقد ‏‎ ‎‏کند او را،با او نزدیکی نکند و طلاق دهد او را،و در صورت علم به مسأله او را طلاق ‏‎ ‎‏دهد،و با او هیچ وقت ازدواج نکند.‏

‏         مسأله 9- اگر کسی عقد کند زنی را برای مُحرمی و مُحرم دخول کند پس اگر هر ‏‎ ‎‏سه عالم به حکم باشند بر هر یک آنها یک شتر کفاره است،و اگر دخول نکند کفاره ‏‎ ‎‏نیست،و در این حکم فرق نیست بین آن که زن و عاقد مُحل باشند یا مُحرم،و اگر ‏‎ ‎‏بعضی از آنها حکم را می‌دانند و بعضی نمی‌دانند بر آن که می‌داند کفاره است.‏

‏         چهارم- استمناء؛یعنی طلب بیرون آمدن منی کردن به دست یا غیر آن هرچند به ‏‎ ‎‏خیال باشد یا به بازی کردن با زن خود یا کس دیگر به هر نحو باشد،پس اگر منی ‏‎ ‎‏خارج شود کفارۀ آن یک شتر است،و احتیاط واجب آن است که در جایی که جماع ‏‎ ‎‏موجب بطلان است استمناء نیز موجب بطلان باشد به نحوی که در جماع گفته شد.‏

‏         پنجم- استعمال عطریات است از قبیل مشک و زعفران و کافور و عود و عنبر، ‏‎ ‎‏بلکه مطلق عطر هر قسم که باشد.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- مالیدن عطر بر بدن و لباس جایز نیست و همین طور پوشیدن لباسی که ‏‎ ‎‏بوی عطر می‌دهد اگرچه قبلاً به آن عطر مالیده شده باشد.‏

‏         مسأله 2- خوردن چیزی که در آن چیزی است که بوی خوش می‌دهد مثل ‏‎ ‎‏زعفران جایز نیست.‏

‏         مسأله 3- اگر به پوشیدن لباس یا خوردن غذایی که بوی خوش می‌دهد اضطرار ‏‎ ‎‏پیدا کند باید دماغ خود را بگیرد که بوی خوش به آن نرسد.‏

‏         مسأله 4- از گل‌ها یا سبزی‌هایی که بوی خوش می‌دهد باید اجتناب کند،مگر ‏‎ ‎‏بعضی انواع که صحرایی است،مثل«بومادران»و«درمنه»و«خزامی»که می‌گویند از ‏‎ ‎‏خوشبوترین گل‌ها است.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 230

‏         مسأله 5- احتیاط آن است که از«دارچینی»و«زنجبیل»و«هل»و امثال آنها ‏‎ ‎‏اجتناب کند اگرچه اقوا حرام نبودن آن است.‏

‏         مسأله 6- از میوه‌های خوشبو از قبیل سیب و بِه اجتناب لازم نیست،و ‏‎ ‎‏خوردن آنها و بوییدن آنها مانع ندارد،لکن احتیاط آن است که بوییدن را ترک کند.‏

‏         مسأله 7- اقوا حرمت گرفتن دماغ است از بوی بد،لکن فرار کردن از بوی بد به ‏‎ ‎‏تند رفتن عیب ندارد.‏

‏         مسأله 8- خرید و فروش عطریات اشکال ندارد لکن نباید آنها را برای امتحان بو ‏‎ ‎‏کند یا استعمال کند.‏

‏مسأله 9- کفارۀ استعمال بوی خوش یک گوسفند است بنابر احتیاط واجب.‏

‏         مسأله 10- مشهور آن است که استعمال خلوق کعبه-و آن چیزی است که کعبه را ‏‎ ‎‏به آن خوش‌بو می‌کنند-حرام نیست،لکن چون معلوم نیست که خلوق چیست ‏‎ ‎‏احتیاط آن است که اجتناب کند از بوی خوشی که در کعبه است.‏

‏         مسأله 11- اگر بوی خوش را مکرر استعمال کرد در وقت واحد بعید نیست یک ‏‎ ‎‏گوسفند کفایت کند،لکن احتیاط در تعدد است،و اگر در اوقات متعدده استعمال کرد ‏‎ ‎‏احتیاط ترک نشود،و اگر بعد از استعمال کفاره داد و باز استعمال کرد واجب است که ‏‎ ‎‏باز کفاره بدهد.‏

‏ششم- پوشیدن چیز دوخته؛مثل پیراهن و زیرجامه و قبا و امثال آنها.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- چیزهایی که شبیه به دوخته است مثل پیراهن‌هایی که با چرخ یا با دست ‏‎ ‎‏می‌بافند یا چیزهایی را که با نمد به شکل بالاپوش می‌مالند مثل کلیجه و پستک و کلاه ‏‎ ‎‏و غیر آن جایز نیست پوشیدن آنها.‏

‏         مسأله 2- احوط اجتناب از مطلق دوخته است هرچند کم باشد،مثل کمربند ‏‎ ‎‏دوخته و شب کلاه.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 231

‏         مسأله 3- همیانی را که در آن پول می‌گذارند اشکال ندارد به کمر ببندد هرچند ‏‎ ‎‏دوخته باشد،و بهتر آن است که قسمی کند که بی‌گره باشد.‏

‏         مسأله 4- فتق‌بند اگر دوخته باشد برای ضرورت جایز است ببندد،لکن احتیاط آن ‏‎ ‎‏است که کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 5- اگر به لباس دوخته احتیاج پیدا کرد جایز است بپوشد،ولی کفاره ‏‎ ‎‏باید بدهد.‏

‏         مسأله 6- جایز است گره زدن لباس احرام را ولی احتیاط در گره نزدن است، ‏‎ ‎‏واحتیاط واجب آن است که لنگ را به گردن گره نزنند.‏

‏         مسأله 7- جایز است که لباس احرام را با سوزن یا چیز دیگر بعضی را به بعضی ‏‎ ‎‏وصل کند گرچه احتیاط در ترک است.‏

‏         مسأله 8- از برای زن‌ها جایز است لباس دوخته هرقدر می‌خواهند بپوشند و ‏‎ ‎‏کفاره ندارد،بلی جایز نیست از برای آنها پوشیدن«قفازین»و آن چیزی بوده که ‏‎ ‎‏زن‌های عرب در آن پنبه می‌گذاشتند و دست می‌کردند برای حفظ از سرما.‏

‏مسأله 9- کفارۀ پوشیدن لباس دوخته یک گوسفند است.‏

‏         مسأله 10- اگر مُحرم چند قسم لباس دوخته بپوشد مثل پیراهن و قبا و عبا،برای ‏‎ ‎‏هر یک باید کفاره بدهد و احتیاط واجب آن است که اگر آنها را توی هم کرد و ‏‎ ‎‏یک‌دفعه پوشید باز برای هر یک کفاره بدهد.‏

‏مسأله 11- اگر از روی اضطرار لباس‌های متعدد پوشید کفاره ساقط نمی‌شود.‏

‏         مسأله 12- اگر یک قسم لباس بپوشد مثل پیراهن و کفاره بدهد و باز پیراهن دیگر ‏‎ ‎‏بپوشد یا آن را که پوشیده بکند و باز بپوشد باید برای دفعۀ دیگر نیز کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 13- احتیاط واجب آن است که اگر چند لباس از یک نوع بپوشد مثل چند ‏‎ ‎‏قبا یا چند پیراهن چه در مجلس واحد یا در مجالس عدیده برای هر یک کفاره بدهد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 232

‏         هفتم- سرمه کشیدن به سیاهی که در آن زینت باشد هرچند قصد زینت نکند،و ‏‎ ‎‏احتیاط واجب اجتناب از مطلق سرمه است که در آن زینت باشد،بلکه اگر بوی خوش ‏‎ ‎‏داشته باشد بنابر اقوا حرام است.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- حرام بودن سرمه کشیدن به زن اختصاص ندارد و برای مرد نیز ‏‎ ‎‏حرام است.‏

‏         مسأله 2- در سرمه کشیدن کفاره نیست،لکن اگر در سرمه بوی خوش باشد ‏‎ ‎‏احتیاط کفاره دادن است.‏

‏مسأله 3- در صورتی که احتیاج داشته باشد به سرمه کشیدن مانعی ندارد.‏

‏هشتم- نگاه کردن در آینه.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏مسأله 1- در این حکم فرقی بین زن و مرد نیست.‏

‏         مسأله 2- نگاه کردن به اجسام صاف صیقل داده شده که عکس در آن پیداست و ‏‎ ‎‏نگاه کردن در آب صاف اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 3- عینک زدن اگر زینت نباشد اشکال ندارد،ولی اگر زینت محسوب شود ‏‎ ‎‏جایز نیست.‏

‏         مسأله 4- در نظر کردن به آینه کفاره نیست لکن مستحب است که بعد از نگاه ‏‎ ‎‏کردن لبیک بگوید.‏

‏         مسأله 5- اگر در اتاقی که ساکن است آینه باشد و بداند که گاهی چشم او سهواً ‏‎ ‎‏به آینه می‌افتد اشکال ندارد،لکن احتیاط آن است که آن را بردارد یا چیزی روی ‏‎ ‎‏آن بیندازد.‏

‏مسأله 6- احتیاط آن است که به آینه نگاه نکند اگرچه برای زینت نباشد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 233

‏نهم- پوشیدن موزه و چکمه و گیوه و جوراب و هرچه تمام روی پا را می‌گیرد.‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏مسأله 1- این حکم اختصاص به مردان دارد و برای زن مانع ندارد.‏

‏         مسأله 2- اگر مرد محتاج شود به پوشیدن چیزی که روی پا را می‌گیرد احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که روی آن را شکاف دهد.‏

‏مسأله 3- در پوشیدن آنچه روی پا را می‌گیرد کفاره نیست.‏

‏         دهم- فسوق است،و آن اختصاص به دروغ گفتن ندارد،بلکه فحش دادن و فخر ‏‎ ‎‏به دیگران کردن نیز فسوق است،و از برای فسوق کفاره نیست،فقط باید استغفار کند، ‏‎ ‎‏و مستحب است چیزی کفاره بدهد و اگر گاو ذبح کند بهتر است.‏

‏یازدهم- جدال است،و آن گفتن«لا و اللّٰه»و«بلی و اللّٰه»است.‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- گفتن کلمۀ«لاٰ»و کلمۀ«بَلیٰ»و در سایر لغات،مرادف آن؛مثل«نه»و ‏‎ ‎‏«آری»دخالتی در جدال ندارد،بلکه قسم خوردن در مقام اثبات مطلب یا ردّ غیر، ‏‎ ‎‏جدال است.‏

‏         مسأله 2- قسم اگر به لفظ«اللّٰه»باشد یا مرادف آن مثل«خدا»در زبان فارسی ‏‎ ‎‏جدال است،و اما قسم به غیر خدا به هر کس باشد ملحق به جدال نیست.‏

‏         مسأله 3- احتیاط واجب الحاق سایر اسماء اللّٰه است به لفظ جلاله،پس اگر کسی ‏‎ ‎‏قسم بخورد به«رحمان»و«رحیم»و«خالق سماوات و ارض»جدال محسوب ‏‎ ‎‏می‌شود به احتیاط واجب.‏

‏         مسأله 4- در مقام ضرورت برای اثبات حقی یا ابطال باطلی جایز است قسم ‏‎ ‎‏بخورد به جلاله و غیر آن.‏

‏         مسأله 5- اگر در جدال،راستگو باشد در کمتر از سه مرتبه چیزی بر او نیست مگر ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 234

‏استغفار،و در سه مرتبه کفاره باید بدهد،و کفارۀ آن یک گوسفند است.‏

‏         مسأله 6- اگر در جدال،دروغگو باشد احتیاط واجب آن است که در یک مرتبه ‏‎ ‎‏یک گوسفند کفاره بدهد و در دو مرتبه یک گاو و در سه مرتبه یک شتر،بلکه خالی از ‏‎ ‎‏قوّت نیست.‏

‏         مسأله 7- اگر در جدال به دروغ در دفعۀ اول یک گوسفند کفاره ذبح کرد بعید ‏‎ ‎‏نیست که اگر بعد از آن جدال کند به دروغ کفارۀ آن یک گوسفند باشد نه گاو.‏

‏         مسأله 8- اگر در جدال به دروغ دو مرتبه جدال کرد و یک گاو ذبح کرد برای کفاره ‏‎ ‎‏و بعد یک مرتبۀ دیگر جدال کرد به دروغ،ظاهراً یک گوسفند کفاره است.و اگر بعد از ‏‎ ‎‏ذبح گاو دو مرتبه دروغ گفت و جدال کرد ظاهراً یک گاو کفارۀ آن است.‏

‏         مسأله 9- اگر به راست جدال کرد بیشتر از سه مرتبه هرچند باشد یک گوسفند ‏‎ ‎‏کفاره است مگر آن که بعد از سه مرتبه کفاره بدهد،در این صورت اگر سه مرتبۀ دیگر ‏‎ ‎‏جدال کند به راست باید یک گوسفند ذبح کند.‏

‏         مسأله 10- اگر به دروغ ده مرتبه یا بیشتر جدال کند کفاره یک شتر است ظاهراً، ‏‎ ‎‏مگر آن که پس از سه مرتبه یا زیادتر کفاره را ذبح کند که در این صورت در دفعۀ اول ‏‎ ‎‏گوسفند و در دفعۀ دوم گاو و در دفعۀ سوم شتر است.‏

‏         دوازدهم- کشتن جانورانی که در بدن ساکن می‌شوند؛مثل شپش و کک و کنه که ‏‎ ‎‏در بدن حیوان است.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏مسأله 1- جایز نیست انداختن شپش و کک را از بدن.‏

‏         مسأله 2- جایز نیست نقل کردن آن را از مکانی که محفوظ است به جایی که از آن ‏‎ ‎‏ساقط شود و بیفتد و احتیاط آن است که به محلی که در معرض آن است که بیفتد ‏‎ ‎‏نقل ندهد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 235

‏         مسأله 3- احتیاط مستحب آن است که آن را از محلی به محل دیگر از بدن نقل ‏‎ ‎‏ندهند اگر مکان اول محفوظتر باشد.‏

‏         مسأله 4- بعید نیست که در کشتن یا انتقال دادن کفاره نباشد،لکن احتیاطاً یک ‏‎ ‎‏کف از طعام صدقه بدهد.‏

‏         سیزدهم- انگشتر به دست کردن به جهت زینت،و اگر برای استحباب باشد ‏‎ ‎‏مانع ندارد.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- اگر انگشتر به دست کند نه برای زینت و نه برای استحباب-مثل آن که ‏‎ ‎‏برای خاصیتی به دست کند-اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2- احتیاط واجب آن است که مُحرم«حنا»برای زینت نبندد،بلکه اگر زینت ‏‎ ‎‏باشد ولو قصد نکند احتیاط در ترک است،بلکه حرمت آن در هر دو صورت خالی از ‏‎ ‎‏وجه نیست.‏

‏         مسأله 3- اگر قبل از احرام«حنا»ببندد چه به قصد زینت باشد یا نباشد و چه اثرش ‏‎ ‎‏تا زمان احرام بماند یا نماند مانع ندارد،ولی احتیاط خوب است.‏

‏مسأله 4- انگشتر به دست کردن و حنا بستن کفاره ندارد.‏

‏چهاردهم- پوشیدن زیور است برای زن به جهت زینت.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- اگر زیور زینت باشد احتیاط واجب آن است که ترک کند هرچند قصد ‏‎ ‎‏تزیین نداشته باشد،بلکه حرمت آن خالی از قوّت نیست.‏

‏         مسأله 2- زیورهایی را که عادت داشته به پوشیدن آن قبل از احرام لازم نیست ‏‎ ‎‏برای احرام بیرون بیاورد.‏

‏         مسأله 3- زیورهایی را که عادت داشته به پوشیدن آن نباید به مرد نشان دهد حتی ‏‎ ‎‏به شوهر خود.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 236

‏مسأله 4- پوشیدن زیور حرام است ولی کفاره ندارد.‏

‏پانزدهم- روغن مالیدن است به بدن.‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- احوط بلکه اقوا حرام بودن مالیدن روغن است اگرچه بوی خوش ‏‎ ‎‏در آن نباشد.‏

‏         مسأله 2- جایز نیست روغنی که بوی خوش در آن است استعمال کند پیش از ‏‎ ‎‏احرام اگر اثرش باقی می‌ماند تا وقت احرام.‏

‏مسأله 3- اگر از روی اضطرار و احتیاج روغن بمالد عیبی ندارد.‏

‏مسأله 4- خوردن روغن مانع ندارد اگر در آن بوی خوش مثل زعفران نباشد.‏

‏مسأله 5- اگر در روغن بوی خوش نباشد در مالیدن آن کفاره نیست.‏

‏         مسأله 6- اگر در روغن بوی خوش باشد کفارۀ آن یک گوسفند است اگرچه از ‏‎ ‎‏روی اضطرار باشد.‏

‏شانزدهم- ازالۀ مو است از بدن خود یا غیر خود چه مُحرم باشد چه مُحِل.‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- در حرمت ازالۀ مو فرقی نیست میان کم و زیاد بلکه ازالۀ یک مو نیز ‏‎ ‎‏حرام است.‏

‏         مسأله 2- ازالۀ مو اگر از روی ضرورت باشد عیب ندارد،مثل زیادی شپش و درد ‏‎ ‎‏سر و موی چشم که اذیت می‌کند.‏

‏مسأله 3- اگر در وقت غسل یا وضو مویی بدون قصد کنده شود اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 4- در ازالۀ مو فرقی نیست بین تراشیدن یا نوره مالیدن یا کندن یا قیچی ‏‎ ‎‏کردن و غیر آن.‏

‏         مسأله 5- کفارۀ سر تراشیدن اگر به جهت ضرورت باشد دوازده«مد»طعام است ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 237

‏که باید به شش مسکین بدهد،یا سه روز،روزه بگیرد،یا یک گوسفند قربانی کند.و ‏‎ ‎‏«مد»یک چارک(ده سیر)است تقریباً.‏

‏         مسأله 6- اگر تراشیدن از روی ضرورت نباشد احتیاط واجب آن است که یک ‏‎ ‎‏گوسفند کفاره بدهد،بلکه تعیّن گوسفند در این صورت بعید نیست.‏

‏         مسأله 7- اگر از زیر هر دو بغل خود ازالۀ مو کند باید یک گوسفند ذبح کند ‏‎ ‎‏برای کفاره،بلکه احتیاط آن است که اگر از زیر یک بغل هم ازالۀ مو کند یک ‏‎ ‎‏گوسفند کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 8- احتیاط واجب آن است که اگر موی سر را ازاله کند به غیر تراشیدن ‏‎ ‎‏کفارۀ تراشیدن را بدهد.‏

‏         مسأله 9- اگر دست بکشد به سر یا ریش خود و یک مو یا بیشتر بیفتد احتیاط آن ‏‎ ‎‏است که یک کف طعام صدقه بدهد.‏

‏هفدهم- پوشانیدن مرد است سر خود را به هرچه او را بپوشاند.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- احتیاط واجب آن است که سر را به چیزهای غیر پوششی هم نپوشاند، ‏‎ ‎‏مثل گل و حنا و دوا و پوشال و غیر اینها.‏

‏         مسأله 2- احتیاط واجب آن است که چیزی بر سر نگذارد مثل بار برای حمل که ‏‎ ‎‏سر به آن پوشیده شود.‏

‏         مسأله 3- جایز است به بعض بدن خود،سر را بپوشاند،مثل آن که دست‌ها را ‏‎ ‎‏روی سر بگذارد،لکن احتیاط در ترک است.‏

‏         مسأله 4- جایز نیست سر را زیر آب کند بلکه جایز نیست زیر مایع دیگری مثل ‏‎ ‎‏گلاب و سرکه و غیر آن کند.‏

‏         مسأله 5- در حکم سر است بعض سر،پس نباید بعض سر را هم بپوشاند و نه زیر ‏‎ ‎‏آب یا مایع دیگری کند.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 238

‏مسأله 6- گوش‌ها ظاهراً از سر محسوب است پس نباید آنها را پوشانید.‏

‏         مسأله 7- پوشانیدن رو برای مردان مانع ندارد و از سر محسوب نیست،پس در ‏‎ ‎‏وقت خواب مانعی از پوشاندن آن نیست.‏

‏مسأله 8- گذاشتن بند خیک آب بر سر از حکم پوشش استثنا شده و مانع ندارد.‏

‏مسأله 9- دستمالی را که برای سردرد به سر می‌بندد عیب ندارد.‏

‏مسأله 10- گذاشتن سر روی بالش برای خوابیدن مانع ندارد.‏

‏         مسأله 11- اگر پارچه‌ای را روی کمانی بیندازند به نحوی که بالای سر باشد و سر ‏‎ ‎‏را زیر آن کنند برای حفظ از پشه مانع ندارد،و همچنین رفتن در پشه‌بند اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 12- زیر دوش حمام رفتن برای مُحرم مانع ندارد،لکن زیر آبشاری که سر ‏‎ ‎‏را فرو گیرد جایز نیست.‏

‏         مسأله 13- اگر سر را شست نباید با حوله و دستمال خشک کند و بعض سر هم در ‏‎ ‎‏حکم همه است.‏

‏         مسأله 14- در وقت خوابیدن،مرد نباید سر خود را بپوشاند،و اگر بدون التفات ‏‎ ‎‏پوشانید باید فوراً آن را باز کند،و همین طور اگر از روی فراموشی پوشانید واجب ‏‎ ‎‏است فوراً سر را باز کند،و مستحب است تلبیه بگوید بلکه احوط است گفتن آن.‏

‏         مسأله 15- اگر سر را بپوشاند به نحوی از انحا،کفارۀ آن یک گوسفند است،و ‏‎ ‎‏احتیاط واجب کفاره است برای پوشاندن بعض سر.‏

‏         مسأله 16- احوط آن است که اگر مکرر سر را پوشانید مکرر کفاره بدهد؛یعنی ‏‎ ‎‏برای هر دفعه یک گوسفند کفاره است،گرچه تعدد کفاره معلوم نیست و به نظر بعید ‏‎ ‎‏نمی‌آید واجب نبودن.‏

‏         مسأله 17- اگر سر را پوشانید و گوسفند را برای کفاره ذبح کرد و باز سر را پوشانید ‏‎ ‎‏احتیاط به کفاره دادن دوباره خیلی مطلوب است گرچه وجوبش معلوم نیست.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 239

‏         مسأله 18- کفاره در صورتی واجب است که از روی علم به مسأله و عمد سر را ‏‎ ‎‏بپوشاند،پس اگر از روی ندانستن مسأله یا غفلت و سهو و نسیان بپوشاند کفاره ندارد.‏

‏هیجدهم- پوشانیدن زن است روی خود را به نقاب و روبند و برقع.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- پوشانیدن رو را به هر چیز اگرچه چیزهای غیر متعارف باشد مثل ‏‎ ‎‏پوشال و گل و چیزهای دیگر جایز نیست بنابر احتیاط،و جایز نیست با بادبزن روی ‏‎ ‎‏خود را بپوشاند.‏

‏مسأله 2- بعض رو در حکم تمام آن است و نباید آن را بپوشاند.‏

‏مسأله 3- اگر دست‌های خود را روی صورت بگذارد مانع ندارد.‏

‏مسأله 4- اگر روی خود را برای خوابیدن روی بالش بگذارد مانع ندارد.‏

‏         مسأله 5- واجب است برای نماز سر را بپوشاند،و مقدمتاً برای پوشانیدن سر کمی ‏‎ ‎‏از اطراف رو را بپوشاند،لکن واجب است بعد از نماز فوراً آن را باز کند.‏

‏         مسأله 6- جایز است برای رو گرفتن از نامحرم چادر یا جامه را که به سر افکنده ‏‎ ‎‏پایین بیندازد تا محاذی بینی،بلکه چانه،بلکه در صورت احتیاج تا گردن و چیزی بر ‏‎ ‎‏او نیست.‏

‏         مسأله 7- بهتر آن است که آن چیزی را که در موقع حاجت از سر پایین می‌اندازد ‏‎ ‎‏با دست یا چیز دیگر دور از رو نگه دارد که به صورت نچسبد،بلکه این کار ‏‎ ‎‏احوط است.‏

‏         مسأله 8- بعضی برای دور نگه نداشتن جامه را از صورت کفاره لازم دانسته‌اند،و ‏‎ ‎‏آن احوط است گرچه اقوا واجب نبودن آن است.‏

‏         مسأله 9- در نقاب انداختن و پوشاندن رو به هر نحو که باشد کفاره لازم نیست ‏‎ ‎‏گرچه موافق احتیاط است.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 240

‏نوزدهم- سایه قرار دادن مرد است بالای سر خود.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- سایه قرار دادن جایز نیست از برای مردان،و برای زن‌ها و بچه‌ها جایز ‏‎ ‎‏است،و کفاره هم ندارد.‏

‏         مسأله 2- حرام بودن سایه قرار دادن بالای سر مختص به حال منزل طی کردن ‏‎ ‎‏است،و اما در حالی که در محلی منزل کرد؛در منیٰ باشد یا غیر آن،زیر سایه رفتن مانع ‏‎ ‎‏ندارد،و با چتر و مثل آن سایه بر سر قرار دادن مانع ندارد اگرچه در حال راه رفتن باشد ‏‎ ‎‏پس مانع ندارد که در منیٰ از چادر خود تا محلی که ذبح می‌کنند یا محلی که رَمی ‏‎ ‎‏جمرات می‌کنند با چتر برود گرچه احتیاط مستحب ترک است در حال راه رفتن.‏

‏         مسأله 3- فرق نیست در حرام بودن سایه قرار دادن در وقت طی کردن منزل بین ‏‎ ‎‏آن که در محملی باشد که روپوش دارد یا در اتومبیل سر پوشیده باشد یا در هواپیما ‏‎ ‎‏باشد یا زیر سقف کشتی باشد.‏

‏         مسأله 4- احتیاط آن است که در وقت طی منزل به پهلوی محمل یا هر چیزی که ‏‎ ‎‏بالای سر او باشد استظلال نکند،اگرچه جایز بودن آن خالی از قوّت نیست.‏

‏         مسأله 5- کسانی که از تهران یا جای دیگر می‌خواهند به مکه مشرف شوند با ‏‎ ‎‏هواپیما،اگر نذر کنند برای احرام بستن از تهران،نذر آنها صحیح است و باید مُحرم ‏‎ ‎‏شوند،و اگر راه دیگری نباشد جز هواپیما باید بروند به حج،لکن برای زیر سقف ‏‎ ‎‏بودن در حال طی منزل باید کفاره بدهند.‏

‏         مسأله 6- کسی که نذر کرد از تهران یا جای دیگر مُحرم شود باید مُحرم شود،و ‏‎ ‎‏حتی الامکان باید از راهی برود که زیر سایه در طی منزل قرار نگیرد،و اگر راهی نباشد ‏‎ ‎‏که زیر سقف قرار نگیرد در صورت التفات به این مطلب پیش از نذر معصیت‌کار است ‏‎ ‎‏برای آن که خود را از روی عمد مبتلای به معصیت کرده است.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 241

‏         مسأله 7- کسانی که می‌خواهند با هواپیما به مکه بروند لازم است با هواپیما به ‏‎ ‎‏مدینه بروند،و از آن‌جا در مسجد شجره مُحرم شوند و با اتومبیلی که سقف ندارد به ‏‎ ‎‏مکه بروند و یا آن که بروند جده به قصد رفتن به جُحفه و در صورت امکان بروند به ‏‎ ‎‏جُحفه و از آن‌جا مُحرم شوند و با اتومبیلی بی روپوش بروند به مکه معظمه،و اگر ‏‎ ‎‏رفتن به میقات امکان نداشت،از جده مُحرم شوند و بهتر آن است که در«حده»هم که ‏‎ ‎‏بین جده و مکه است تجدید احرام کنند.‏

‏         مسأله 8- نشستن در زیر سقف در حال طی منزل در شب خلاف احتیاط است ‏‎ ‎‏گرچه جایز بودن آن به نظر بعید نیست.بنابراین بعید نیست جایز بودن نشستن مُحرم ‏‎ ‎‏در هواپیمایی که شب حرکت می‌کند.‏

‏مسأله 9- در جایز نبودن سایه بالای سر قرار دادن فرق نیست بین سواره و پیاده.‏

‏         مسأله 10- کسانی که کشتی سوار می‌شوند در حال احرام زیر سقف آن نباید ‏‎ ‎‏بروند،لکن در کنار دیوار کشتی که سایه است ظاهراً نشستن جایز است.‏

‏         مسأله 11- استظلال در وقت طی منزل برای عذری مثل شدت گرما یا شدت سرما ‏‎ ‎‏یا بارندگی جایز است،لکن باید کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 12- کفارۀ سایه قرار دادن در حال طی منزل یک گوسفند است چه با عذر ‏‎ ‎‏سایه افکنده باشد چه با اختیار بنابر احتیاط واجب.‏

‏         مسأله 13- اقوا کفایت یک گوسفند است در احرام عمره هرچند بیش از یک مرتبه ‏‎ ‎‏سایه قرار داده باشد،و یک گوسفند است در احرام حج هرچند بیش از یک مرتبه ‏‎ ‎‏استظلال کرده باشد.‏

‏بیستم- بیرون آوردن خون است از بدن خود.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- بیرون آوردن خون از بدن دیگری مثل حجامت کردن او یا دندان او را ‏‎ ‎‏کشیدن حرام نیست.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 242

‏         مسأله 2- جایز نیست به مثل خراشیدن بدن خون از آن بیرون آورد،و همین طور ‏‎ ‎‏به مسواک نمودن خون از بن دندان‌ها بیرون آورد.‏

‏         مسأله 3- جایز است در حال احتیاج خون بگیرد به حجامت و غیر آن،و ‏‎ ‎‏همین طور خون دمل را بیرون آوردن در حال احتیاج و جَرَب را خاریدن در ‏‎ ‎‏صورتی که موجب آزار است،اگرچه از آن خون درآید.‏

‏مسأله 4- خون از بدن درآوردن کفاره ندارد.‏

‏بیست و یکم- ناخن گرفتن.‏

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- جایز نیست بعض ناخن را هم بگیرد مگر آن که موجب آزار شود،مثل ‏‎ ‎‏آن که بعض آن افتاده باشد و بعض دیگر موجب آزار او باشد.‏

‏         مسأله 2- جایز نیست ناخن پا را هم بگیرد چنانچه جایز نیست ناخن دست ‏‎ ‎‏را بگیرد.‏

‏         مسأله 3- فرقی نیست بین آلات ناخن‌گیری قیچی باشد یا چاقو یا ناخن‌گیر،و ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که ازالۀ ناخن نکند به هیچ وجه حتی به سوهان و دندان.‏

‏         مسأله 4- اگر انگشت زیادی داشته باشد جایز نیست ناخن آن را بگیرد احتیاطاً،و ‏‎ ‎‏همچنین اگر دست زیادی داشته باشد احتیاط آن است که ناخن آن را نگیرد اگرچه ‏‎ ‎‏بعید نیست جواز اگر معلوم شود آن انگشت یا آن دست زیادی است.‏

‏         مسأله 5- اگر یک ناخن از دست یا پا بگیرد یک مد طعام باید کفاره بدهد،و برای ‏‎ ‎‏هر ناخن دست تا به ده نرسیده باید یک مد طعام بدهد،و همچنین در ناخن‌های پا.‏

‏         مسأله 6- اگر تمام ناخن دست‌ها و پاها را در یک مجلس بگیرد یک گوسفند ‏‎ ‎‏کفارۀ آن است.‏

‏         مسأله 7- اگر ناخن دست‌ها را تماماً بگیرد در یک مجلس یا چند مجلس و در ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 243

‏محل دیگر یا چند محل دیگر ناخن پاها را بگیرد دو گوسفند کفارۀ آن است.‏

‏         مسأله 8- اگر تمام ناخن دست‌ها را بگیرد و ناخن پاها را کمتر از ده ناخن بگیرد ‏‎ ‎‏یک گوسفند برای ناخن دست و برای هر یک از ناخن‌های پا یک مد طعام باید بدهد و ‏‎ ‎‏همچنین اگر ناخن پاها را بگیرد تماماً و ناخن دست‌ها را کمتر از ده بگیرد.‏

‏         مسأله 9- اگر پنج ناخن از پا بگیرد و پنج ناخن از دست برای هر یک باید یک مد ‏‎ ‎‏طعام کفاره بدهد،و همچنین است اگر کمتر از ده در هر یک از دست و پا بگیرد برای ‏‎ ‎‏هر یک باید کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 10- اگر بیشتر از ده ناخن داشته باشد؛پس اگر تمام را بگیرد باید یک ‏‎ ‎‏گوسفند بدهد،و احتیاط مستحب آن است که برای ناخن زیادی از ده تا،کفاره بدهد ‏‎ ‎‏برای هر یک،یک مد.‏

‏         مسأله 11- اگر کسی که بیشتر از ده ناخن دارد ده ناخن اصلی را بگیرد احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که یک گوسفند بدهد،و اگر بعضی از ناخن‌های اصلی را و بعضی از ‏‎ ‎‏ناخن‌های زیادی را بگیرد برای ناخن‌های اصلی یک مد بدهد و برای زیادی‌ها احتیاط ‏‎ ‎‏مستحب آن است که کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 12- اگر تمام ناخن‌های دست را گرفت و کفارۀ آن را داد و بعد در همان ‏‎ ‎‏مجلس ناخن‌های پا را تماماً گرفت باید یک گوسفند دیگر کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 13- اگر کسی کمتر از ده ناخن داشت و تمام آن را گرفت برای هر یک،یک ‏‎ ‎‏مد طعام باید بدهد،و احتیاط مستحب آن است که یک گوسفند ذبح کند.‏

‏         مسأله 14- اگر محتاج شد به گرفتن ناخن،احتیاط واجب آن است که کفاره به ‏‎ ‎‏همان نحو که ذکر شد بدهد.‏

‏         بیست و دوم- کندن دندان است هرچند خون نیاید بنابر احتیاط،و احتیاط آن است ‏‎ ‎‏که یک گوسفند کفاره بدهد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 244

‏بیست و سوم- کندن درخت یا گیاهی که در حرم روییده باشد.‏

‏و در این‌جا چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- اگر گیاهی یا درختی در منزل مُحرم روییده شده باشد بعد از آن که منزل ‏‎ ‎‏او شده پس اگر آن را خودش کاشته باشد جایز است آن را بکند.‏

‏         مسأله 2- اگر درختی در منزل او روییده بعد از آن که منزل او شده لکن خودش آن ‏‎ ‎‏را نکاشته باشد احتیاط آن است که آن را قطع نکند گرچه اقوا جواز است.‏

‏         مسأله 3- اگر گیاهی که در منزل او روییده بعد از آن که منزل او شده و خودش آن ‏‎ ‎‏را نکاشته باشد احتیاط واجب آن است که آن را قطع نکند.‏

‏مسأله 4- اگر منزلی خریده باشد که دارای درخت و گیاه است نباید آن را قطع کند.‏

‏         مسأله 5- درخت‌های میوه و درخت خرما از این حکم بیرون است و می‌تواند ‏‎ ‎‏آنها را قطع کند،و در گیاه‌ها(اذخر)که گیاه معروفی است از حکم مستثنا است و قطع ‏‎ ‎‏آن مانع ندارد.‏

‏         مسأله 6- اگر درختی را که جایز نیست کندنش بکند احتیاط آن است که اگر بزرگ ‏‎ ‎‏باشد یک گاو کفاره بدهد و اگر کوچک باشد یک گوسفند.‏

‏مسأله 7- اگر بعض درخت را قطع کند اقوا آن است که قیمت آن را کفاره بدهد.‏

‏مسأله 8- در قطع گیاه‌ها کفاره نیست بجز استغفار.‏

‏         مسأله 9- جایز است که شتر خود را بگذارد که علف بخورد،ولی خودش برای او ‏‎ ‎‏قطع نکند.‏

‏         مسأله 10- آنچه ذکر شد از قطع درخت و گیاه حرم مختص به مُحرم نیست بلکه ‏‎ ‎‏برای همه کس ثابت است.‏

‏         مسأله 11- اگر به نحو متعارف راه برود و گیاهی از راه رفتن او قطع شود ‏‎ ‎‏اشکالی ندارد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 245

‏         بیست و چهارم- سلاح در برداشتن بنابر احوط مثل شمشیر و نیزه و تفنگ و ‏‎ ‎‏هرچه از آلات جنگ باشد مگر برای ضرورت،و مکروه است سلاح را همراه بردارد ‏‎ ‎‏در صورتی که به تن او نباشد اگر ظاهر باشد و احوط ترک آن است. ‏

مسائل متفرقه و استفتائات محرّمات احرام

‏         مسأله 1- اگر حاجی در حال احرام برای سردرد دستمالی به دور سر ببندد اگرچه ‏‎ ‎‏تمام سر را بگیرد کفاره ندارد.‏

‏         مسأله 2- آنچه در حال احرام حرام است،سایه بر سر قرار دادن است.بنابراین اگر ‏‎ ‎‏ماشین از زیر پل‌هایی که در مسیر واقع شده برود و به ناچار مُحرمین از زیر پل‌ها عبور ‏‎ ‎‏کنند و یا در محل بنزین در زیر سقف متوقف شود و مُحرمین زیر سقف قرار گیرند ‏‎ ‎‏اشکالی پیدا نمی‌شود و کفاره ندارد.‏

‏         مسأله 3- شخصی که با ماشین مسقّف رانندگی می‌کند باید در هر احرام یک ‏‎ ‎‏گوسفند کفاره بدهد و با تکرار پیاده و سوار شدن کفاره تکرار نمی‌شود.و همچنین در ‏‎ ‎‏سایر موارد سایه بر سر قرار دادن.‏

‏         مسأله 4- پوشیدن نعلینی که بندهای عریضی داشته باشد ولی تمام روی پا را ‏‎ ‎‏نگیرد در حال احرام مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 5- در شب استظلال نیست،بنابراین جایز است مُحرم در شب با ماشین ‏‎ ‎‏سقف‌دار به مکه برود ولی در هوای ابری در روز جایز نیست مگر ابر به طوری تیره ‏‎ ‎‏باشد که استظلال صدق نکند.‏

‏         مسأله 6- جایز است از جاهای دور مثل تهران با نذر مُحرم شود ولی اگر زیر ‏‎ ‎‏سقف سفر می‌کند باید کفاره بدهد.‏

‏         مسأله 7- تزریق آمپول در حال احرام مانع ندارد ولی اگر موجب بیرون آمدن ‏‎ ‎‏خون از بدن می‌شود تزریق نکند مگر در مورد حاجت و ضرورت.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 246

‏         مسأله 8- در حرام بودن سایه بر سر قرار دادن،فرقی بین سایه‌ای که با شخص ‏‎ ‎‏حرکت کند مثل چتر و ماشین مسقّف و سایۀ ثابت مثل پل و غیره نیست،و فرقی ‏‎ ‎‏بین اجبار و اختیار نیست ولی بر عبور از زیر پل‌هایی که در جاده‌ها هست صادق ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏         مسأله 9- کسی که حجش را باطل کند اگر حج فاسد شده را به اتمام رسانده،از ‏‎ ‎‏احرام خارج شده وگرنه در احرام باقی است.‏

‏         مسأله 10- بعد از آن که مُحرم به منزل رسید-ولو در محله‌های جدید مکه که از ‏‎ ‎‏مسجد الحرام دور هستند-می‌تواند برای رفتن به مسجد الحرام در ماشین‌های مسقّف ‏‎ ‎‏سوار شود یا زیر سایه برود.‏

‏11 س- آیا کشتن مارمولک و از این قبیل جانوران،در حال احرام اشکال دارد؟‏

‏ج- از محرّمات احرام محسوب نیست.‏

‏         12 س- اگر از روی علم و عمد در احرام حج،قبل از وقوف عرفه با زوجۀ خود ‏‎ ‎‏جماع نماید مسلّماً حج او باطل است،و قبل از وقوف مشعر الحرام هم بنابر اقوا ‏‎ ‎‏باطل است و کفاره دارد و بعد از اتمام،در سال آینده اعاده کند،آیا در صورت جهل ‏‎ ‎‏چه وظیفه‌ای دارد؟‏

‏ج- در صورت جهل،عمل او صحیح است و کفاره هم ندارد.‏

‏         13 س- آیا شوهر پس از مُحل شدن می‌تواند زوجۀ مُحرم خود را از روی التذاذ ‏‎ ‎‏دست بزند؟‏

‏         ج- بر مرد مزبور منعی نیست،ولی اگر زن نیز لذت می‌برد،در فرض سؤال نباید ‏‎ ‎‏حاضر شود علی الاحوط.‏

‏         14 س- فردی که از احرام درآمده،زنش را که مُحرم است می‌بوسد اگرچه زن ‏‎ ‎‏راضی نیست،آیا این کار نسبت به مرد و زن چه حکمی دارد؟‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 247

‏         ج- اگر زن اختیار نداشته،چیزی بر او نیست،و بر مرد هم کفاره واجب ‏‎ ‎‏نشده است.‏

‏         15 س- صابون و بعضی از شامپوها که بویی دارد،آیا می‌شود برای بدن استعمال ‏‎ ‎‏کرد یا خیر؟ ضمناً خیلی بوی خوشی هم نیست.‏

‏         ج- اگر صدق بوی خوش می‌کند،از آن اجتناب کنند،و در غیر این صورت ‏‎ ‎‏مانع ندارد.‏

‏         16 س- حمل قمقمۀ آب که در محفظۀ دوخته نگهداری می‌شود،برای مُحرم چه ‏‎ ‎‏صورت دارد؟‏

‏ج- احتیاط آن است که آن را به دوش نیندازد،و دست گرفتن آن مانع ندارد.‏

‏         17 س- در مورد نظر کردن در آینه،گاهی نگاه می‌کند که خود را ببیند،و گاهی ‏‎ ‎‏برای دیدن ماشین و غیره و یا مثلاً برای علاج دردی،آیا برای مُحرم فرق می‌کند یا ‏‎ ‎‏یکسان است؟‏

‏ج- احوط اجتناب است در همۀ موارد ذکر شده در سؤال.‏

‏         18 س- در حال احرام عده‌ای از همدیگر عکس می‌گیرند،و در دوربین عکاسی ‏‎ ‎‏که آینه است و یا حالت شفاف و آینه‌مانندی دارد نظر می‌کنند،بفرمایید اشکال ‏‎ ‎‏دارد یا خیر؟‏

‏ج- اگر معلوم نیست که در آینه نظر می‌شود،اشکال ندارد.‏

‏         19 س- آیا سوگند معمولی به حال احرام اشکال دارد،همانند سوگندهای روزمرۀ ‏‎ ‎‏مردم کوچه و بازار؟‏

‏ج- قسم به غیر خدا از محرّمات احرام نیست.‏

‏         20 س- بعضی به علت عرق‌سوز شدن بدن احتیاج به پمادی دارند که چربی دارد، ‏‎ ‎‏آیا مُحرم می‌تواند از این پماد به بدن خود بمالد یا خیر؟‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 248

‏         ج- نمی‌تواند مگر در مورد ضرورت،ولی کفاره ندارد ولو در غیر مورد ضرورت، ‏‎ ‎‏مگر آن که بوی خوش داشته باشد که کفارۀ آن یک گوسفند است اگرچه از روی ‏‎ ‎‏اضطرار باشد.‏

‏         21 س- در موردی که کنده شدن مو با کشیدن دست به سر و صورت کفاره دارد، ‏‎ ‎‏آیا فرقی بین عمد و سهو و غفلت هست؟‏

‏ج- فرق نمی‌کند به شرط آن که دست کشیدن عمدی باشد.‏

‏         22 س- اگر غیر مُحرم از مُحرم،ازالۀ مو کند یا یکی از کارهایی که بر مُحرم حرام ‏‎ ‎‏است و کفاره دارد انجام دهد،چه حکمی دارد؟‏

‏         ج- اگر مُحرم به اختیار خود حاضر شود که مثلاً مُحلّی سر او را بتراشد،حرام است ‏‎ ‎‏و باید کفاره بدهد،ولی چنانچه بدون اختیار او باشد کفاره ندارد،حتی بر مُحلّ مزبور.‏

‏         23 س- مُحرم سرش تر است،اگر بخواهد صبر کند تا خودش خشک شود و وضو ‏‎ ‎‏بگیرد آفتاب طلوع می‌کند و نمازش قضا می‌شود،آیا وظیفه‌اش تیمم است؟‏

‏         ج- اگر نمی‌تواند ولو با دست سر را خشک کند،احوط جمع بین وضو با این حال ‏‎ ‎‏و تیمم است.‏

‏         24 س- کسی که موی مصنوعی دارد و با همین حال برای عمره و حج مُحرم شده ‏‎ ‎‏و اعمال خود را انجام داده است آیا اشکال دارد؟‏

‏         ج- ضرر به عمره و حج ندارد،ولی اگر مرد آن را بر سرش گذاشته است باید ‏‎ ‎‏کفاره بدهد.‏

‏         25 س- با توجه به حرمت پوشیدن صورت برای زنان در حال احرام،آیا چانه هم ‏‎ ‎‏جزء صورت محسوب می‌شود و باید باز باشد یا این که اگر مقنعه‌ای بر سر گذاشته ‏‎ ‎‏شود که چانه را تا لب‌ها بپوشاند مانعی ندارد؟‏

‏         ج- زیر چانه جزء صورت محسوب نمی‌شود،ولی پوشاندن به نحوی که در سؤال ‏‎ ‎‏ذکر شده اشکال دارد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 249

‏         26 س- آیا زن مُحرم می‌تواند صورت خود را با حوله پاک کند،یا حکم سر مرد را ‏‎ ‎‏دارد که نمی‌تواند روی آن را بپوشاند؟‏

‏ج- احتیاط مراعات شود.‏

‏         27 س- زن‌ها که در حال احرام برای پوشیدن و درآوردن مقنعه،صورتشان ‏‎ ‎‏پوشیده می‌شود،چه صورت دارد؟‏

‏         ج- باید سعی کنند پوشیده نشود،و اگر عامداً و از روی علم پوشیده نشود ‏‎ ‎‏مانع ندارد.‏

‏         28 س- فرموده‌اید که مُحرم از منزل تا مسجد الحرام می‌تواند زیر سقف برود، ‏‎ ‎‏آیا کسانی که در مسجد الحرام برای حج مُحرم می‌شوند می‌توانند در مکه زیر ‏‎ ‎‏سقف باشند؟‏

‏         ج- تا عرفاً در منزل و مکه هستند و در حال سیر برای خارج شدن از مکه نیستند ‏‎ ‎‏می‌توانند استظلال نمایند.‏

‏29 س- کسی که از تنعیم مُحرم می‌شود استظلال برای او چه حکمی دارد؟‏

‏         ج- چون تنعیم جزو مکه شده و مکه منزل است،استظلال در فرض سؤال ‏‎ ‎‏مانع ندارد.‏

‏         30 س- میقات عمرۀ مفرده در خود مکه واقع شده است،آیا کسی که در آن‌جا ‏‎ ‎‏برای عمرۀ مفرده احرام بست می‌تواند در اتوبوس سقف‌دار سوار شود یا خیر،با ‏‎ ‎‏توجه به این که محل سکونت او مکه است؟‏

‏ج- در فرض مذکور مانع ندارد.‏

‏         31 س- افرادی از مسجد شجره مُحرم شدند و شبانه برای مکه حرکت نمودند ولی ‏‎ ‎‏نزدیک طلوع آفتاب در ماشین سقف‌دار به خواب رفتند و بعد از طلوع آفتاب بیدار ‏‎ ‎‏شدند و ماشین را نگاه داشتند،آیا برای مدتی که در حال سیر در زیر سقف بودند، ‏‎ ‎‏کفاره دارد یا خیر،و الآن که ایستاده‌اند و می‌خواهند پیاده شوند،چه حکمی دارد؟‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 250

‏         ج- برای مدتی که خواب بوده‌اند،یا ماشین ایستاده،کفاره واجب نیست،ولی اگر ‏‎ ‎‏بعد از بیدار شدن و التفات و قبل از ایستادن ماشین،استظلال شده ولو اضطراراً، ‏‎ ‎‏کفاره واجب است.‏

‏         32 س- در حال احرام وقتی ماشین‌های بی‌سقف حرکت می‌کند و سفر انجام ‏‎ ‎‏می‌شود،آیا پیاده و سوار شدن از ماشین در حالی که ایستاده است،در صورتی که ‏‎ ‎‏مستلزم گذشتن از زیر سقف قسمت جلو ماشین است،چه حکمی دارد؟‏

‏ج- مانع ندارد.‏

‏         33 س- کسانی که از مسجد الحرام برای حج مُحرم می‌شوند و از مسجد الحرام در ‏‎ ‎‏ماشین سقف‌دار سوار می‌شوند و مثلاً در عزیزیه که منزل ایشان است پیاده می‌شوند، ‏‎ ‎‏آیا سوار شدن در اتومبیل سقف‌دار از مسجد الحرام به منزل چه صورت دارد،و اگر ‏‎ ‎‏پیاده نشوند و از اول قصد عرفات داشته باشند حکم چیست؟‏

‏ج- در فرض اول مانع ندارد،و در فرض دوم احتیاط کنند.‏

‏         34 س- اینجانب یکی از خدمۀ کاروان حج هستم،امسال(1365)بعد از درک ‏‎ ‎‏عرفات به اتفاق مدیر کاروان و معاون و اینجانب و بانوان کاروان در یک اتوبوسی ‏‎ ‎‏سربسته قرار گرفتیم و برای درک اضطراری به مشعر الحرام رفته و چون در مسیر ‏‎ ‎‏مُزدَلفه به منیٰ به راه‌بندان برخوردیم،لذا در هوای آفتابی در اتوبوس سربسته بودم، ‏‎ ‎‏ناگاه به یادم آمد که نباید در زیر طاق اتوبوس قرار بگیرم،چند دقیقه‌ای با علم به ‏‎ ‎‏این که اتوبوس سرپوشیده است مانده و پس از توقف اتوبوس بر اثر راه‌بندان پیاده ‏‎ ‎‏شدم،و مابقی راه را تا محل چادر کاروان در منیٰ پیاده طی نمودم،لذا از محضر آن ‏‎ ‎‏بزرگوار تقاضا دارم بفرمایید:‏

‏1-آیا کفاره تعلق می‌گیرد یا نه؟‏

‏2-در صورتی که تعلق گرفته باشد باید حتماً در منیٰ ذبح گردد؟‏

‏3-در حالی که اکنون در تهران هستم آیا می‌توانم قربانی را در محل اقامتم ذبح نمایم؟‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 251

‏4-در صورتی که خدمۀ کاروان بودم و به دستور مدیر گروه برای کمک نمودن به ‏‎ ‎‏بانوان مسن برای رَمی جمرۀ عقبه عازم منیٰ بودم و از خود استقلال نداشتم،آیا وجه ‏‎ ‎‏این گوسفند را چه کسی باید بپردازد؛ستاد حج،مدیر گروه یا اینجانب؟‏

‏5-چنانچه ستاد حج تقبل نموده باشد ذبح را،آیا از گردن اینجانب ساقط ‏‎ ‎‏می‌گردد یا نه؟‏

‏         ج- باید قربانی کنید،و اگرچه باید در منیٰ ذبح نمایید لکن ذبح در محل خودتان ‏‎ ‎‏هم برای کفاره کفایت می‌کند،و می‌توانید به مسئولین در ستاد نیابت دهید که برای شما ‏‎ ‎‏ذبح کنند،و در این صورت ذبح آنها هم کافی است،ولی بدون نیابت صحیح نیست.‏

‏         35 س- آیا استظلال،مربوط به سایۀ حاصل از تابش عمودی خورشید است یا ‏‎ ‎‏حاصل از تابش مایل خورشید را هم شامل می‌شود؟‏

‏ج- فرق نمی‌کند.‏

‏         36 س- آیا استظلال،مربوط به سایه بر سر می‌باشد یا اگر سایه فقط بر شانه بیفتد ‏‎ ‎‏استظلال صدق می‌کند؟‏

‏ج- صدق نمی‌کند.‏

‏         37 س- آیا استظلال فقط مربوط به سقف می‌باشد یا شامل سایۀ حاصل از دیوار ‏‎ ‎‏ماشین هم می‌شود؟‏

‏ج- شامل نمی‌شود.‏

‏         38 س- آیا در عرفات هم مثل منیٰ می‌شود زیر چتر حرکت کرد یا حکم عرفات ‏‎ ‎‏غیر از حکم منیٰ است؟‏

‏ج- زیر چتر حرکت کردن در عرفات اشکال ندارد.‏

‏         39 س- در شهر مکه تونل‌هایی احداث کرده‌اند که طولش بیش از 1500 قدم ‏‎ ‎‏می‌باشد،آیا بعد از احرام حج می‌شود داخل آن با اتومبیل سفر کرد با علم به این که ‏‎ ‎‏مسقّف است؟‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 252

‏         ج- مانع ندارد،بلی اگر خودش آن راه را اختیار کند و از زیر آن سقف برود ‏‎ ‎‏اشکال دارد.‏

‏         40 س- آیا مُحرم به محض وصول به مکه می‌تواند استظلال نماید و یا بایستی به ‏‎ ‎‏منزل برسد و بعد از اتخاذ منزل جایز است؟‏

‏ج- مکه منزل است،و با رسیدن به آن استظلال مانع ندارد.‏

‏         41 س- اخیراً از حدود کشتارگاه تا نزدیک جمرات،مسقّفی را درست کرده‌اند،آیا ‏‎ ‎‏عبور از این راه برای مُحرمی که هنوز منزل نکرده و از مَشْعر مستقیم به جمرات ‏‎ ‎‏می‌رود جایز است یا نه؟‏

‏ج- مانع ندارد.‏

‏42 س- آیا گرفتن ناخن توسط مُحرم از غیر مُحرم جایز است؟‏

‏ج- اشکال ندارد.‏

‏43 س- آیا مُحرم می‌تواند ناخن مُحرم دیگر را به قصد تقصیر بگیرد یا نه؟‏

‏ج- اشکال ندارد.‏

‏         44 س- کندن دندان که بر مُحرم حرام است مقصود دندان خودش می‌باشد یا ‏‎ ‎‏شامل دندان غیر هم می‌شود؟ و در تقدیر حرمت در صورت خون آمدن است یا مطلقاً؟‏

‏ج- شامل دندان غیر نمی‌شود،هرچند خون از آن بیرون آید.‏

‏         45 س- آیا در حال احرام می‌توان دندانی را که شدیداً درد دارد و دکتر سفارش ‏‎ ‎‏می‌کند که آن را بکشید،کشید،گرچه باعث خونریزی شود؟‏

‏ج- اگر ضرورت دارد مانع ندارد،ولی کفاره دارد علی الاحوط.‏

‏         46 س- هرگاه مُحرم سر خود را با چیز دوخته بپوشاند آیا یک کفاره باید بدهد ‏‎ ‎‏یا دو کفاره؟‏

‏ج- باید دو کفاره بدهد مگر در صورت جهل و نسیان.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 253

‏         47 س- در بین مردم معروف است که مُحرم نباید به کسی دستور بدهد،مثلاً نباید ‏‎ ‎‏به کسی بگوید یک لیوان آب یا چای یا چیز دیگر به من بدهید و باید خودش بردارد، ‏‎ ‎‏آیا اگر در حال احرام چنین درخواستی از دوست خود بکند گناه کرده است یا نه؟ و در ‏‎ ‎‏صورت گناه آیا کفاره هم دارد یا نه؟‏

‏ج- اشکال ندارد.‏

مستحبات دخول حرم

‏1-همین که حاجی به حرم رسید،پیاده شده و به جهت دخول حرم غسل نماید.‏

‏2-از برای تواضع و فروتنی نسبت به حضرت حق جلّ و علا پا برهنه شده و نعلین ‏‎ ‎‏خود را در دست گرفته داخل حرم شود و این عمل ثواب زیادی دارد.‏

‏3-وقت دخول حرم این دعا را بخواند:‏

‏         «أَللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ فِی کِتَابِکَ وَقَوْلُکَ الْحَقُّ: «وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالاً وَ عَلیٰ ‏‎ ‎‏کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ» .أَللَّهُمَّ إِنِّی أَرْجُو أَنْ أَکُونَ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَتَکَ،وَقَدْ ‏‎ ‎‏جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِیدَةٍ وَفَجٍّ عَمِیقٍ سَامِعاً لِنِدَائکَ وَمُسْتَجِیباً لَکَ مُطِیعاً لِأَمْرِکَ،وَکُلُّ ذَلِکَ بِفَضْلِکَ ‏‎ ‎‏عَلَیَّ وَإِحْسَانِکَ إِلَیَّ،فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَی مَا وَفَّقْتَنِی لَهُ أَبْتَغِی بِذَلِکَ الزُّلْفَةَ عِنْدَکَ،وَالْقُرْبَةَ إِلَیْکَ، ‏‎ ‎‏وَالْمَنْزِلَةَ لَدَیْکَ،وَالْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِی وَالتَّوْبَةَ عَلَیَّ مِنْهَا بِمَنِّکَ،أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ ‏‎ ‎‏مُحَمَّدٍ وَحَرِّمْ بَدَنِی عَلَی النّارِ وَآمِنِّی مِنْ عَذَابِکَ وَعِقَابِکَ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ».‏

‏4-وقت دخول حرم مقداری از علف اذخر گرفته آن را بجود.‏

مستحبات دخول مکۀ معظمه

‏برای دخول مکۀ معظمه نیز مستحب است مکلف غسل بنماید.و هنگامی که وارد ‏‎ ‎‏مکه می‌شود با حالت تواضع وارد شود،و کسی که از راه مدینه برود از بالای مکه ‏‎ ‎‏داخل شده و وقت بیرون آمدن از پایین آن بیرون آید.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 254

‏ ‏

‏ ‏

آداب دخول مسجد الحرام

‏مستحب است مکلف برای دخول مسجد الحرام غسل بنماید و همچنین مستحب ‏‎ ‎‏است با پای برهنه و با حالت سکینه و وقار وارد شود و هنگام ورود،از درب«بنی ‏‎ ‎‏شیبه»وارد شود،و گفته‌اند که باب بنی‌شیبه در حال کنونی مقابل باب السلام است، ‏‎ ‎‏بنابراین نیکو این است که شخص از باب السلام وارد شده و مستقیماً بیاید تا از ‏‎ ‎‏ستون‌ها بگذرد.‏

‏و مستحب است بر درب مسجد الحرام ایستاده بگوید:‏

‏         «أَلسَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ،بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ،السَّلَامُ ‏‎ ‎‏عَلَی أَنْبِیَاءِ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ،أَلسَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللّٰهِ،أَلسَّلَامُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللّٰهِ،وَالْحَمْدُ للّٰهِ ‏‎ ‎‏رَبِّ الْعَالَمِینَ».‏

‏و در روایت دیگر وارد است که نزد درب مسجد بگوید:‏

‏         «بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَإِلَی اللّٰهِ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ وَعَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ ‏‎ ‎‏وَآلِهِ،وَخَیْرُ الْأَسْمَاءِ للّٰهِ،وَالْحَمْدُ للّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللّٰهِ،السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ ‏‎ ‎‏عَبْدِاللّٰهِ،السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهُ،السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ،السَّلَامُ ‏‎ ‎‏عَلَی خَلِیلِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ،السَّلَامُ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَالْحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ،السَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلَی ‏‎ ‎‏عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِینَ،أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ‏‎ ‎‏وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَبَارَکْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَآلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ ‏‎ ‎‏حَمِیدٌ مَجِیدٌ،أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ،أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی إِبْرَاهِیمَ ‏‎ ‎‏خَلِیلِکَ وَعَلَی أَنْبِیائِکَ وَرُسُلِکَ وَسَلِّمْ عَلَیْهِمْ،وَسَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَالْحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ ‏‎ ‎‏الْعَالَمِینَ،أَللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ،وَاسْتَعْمِلْنِی فِی طَاعَتِکَ وَمَرْضَاتِکَ،وَاحْفَظْنِی ‏‎ ‎‏بِحِفْظِ الْإِیمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِکَ،الْحَمْدُ للّٰهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِنْ وَفْدِهِ وَزُوَّارِهِ،          ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 255

‏         وَجَعَلَنِی مِمَّنْ یَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ،وَجَعَلَنِی مِمَّنْ یُنَاجِیهِ،أَللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَزَائِرُکَ فِی بَیْتِکَ، ‏‎ ‎‏وَعَلَی کُلِّ مَأتِیِّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَزَارَهُ،وَأَنْتَ خَیْرُ مَأتِیٍّ وَأَکْرَمُ مَزُورٍ،فَأَسْأَ لُکَ یَا اللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ ‏‎ ‎‏بِأَ نَّکَ أَنْتَ اللّٰهُ لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ،وَحْدَکَ لَاشَرِیکَ لَکَ،بِأَنَّکَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ ‏‎ ‎‏وَلَمْ یَکُنْ لَهُ(لَکَ خ.ل)کُفُواً أَحَدٌ،وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَرَسُولُکَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَعَلَی أَهْلِ ‏‎ ‎‏بَیْتِهِ،یَا جَوَادُ یَا کَرِیمُ یَا مَاجِدُ یَا جَبَّارُ یَا کَرِیمُ،أَسْأَ لُکَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَکَ إِیَّایَ بِزِیَارَتِی إِیَّاکَ ‏‎ ‎‏أَوَّلَ شَیْءٍ تُعْطِیَنِی فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ».‏

‏پس سه مرتبه می‌گوید:‏

‏«أَللَّهُمَّ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ».‏

‏پس می‌گوید:‏

‏         وَأَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ،وَادْرَأ عَنِّی شَرَّ شَیَاطِینِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَشَرَّ ‏‎ ‎‏فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ».‏

‏پس داخل مسجد الحرام شود و رو به کعبه دست‌ها را بلند نموده و بگوید:‏

‏         «أَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ فِی مَقَامِی هَذَا وَفِی أَوَّلِ مَنَاسِکِی أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِی وَأَنْ تَتَجَاوَزَ عَنْ ‏‎ ‎‏خَطِیئَتِی وَأَنْ تَضَعَ عَنِّی وِزْرِی،الْحَمْدُ للّٰهِ الَّذِی بَلَّغَنِی بَیْتَهُ الْحَرَامَ،أَللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا ‏‎ ‎‏بَیْتُکَ الْحَرَامُ الَّذِی جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً مُبَارَکاً وَهُدیً لِلْعَالَمِینَ،أَللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ،وَالْبَلَدَ ‏‎ ‎‏بَلَدُکَ،وَالْبَیْتَ بَیْتُکَ،جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَکَ،وَأَؤُمُّ طَاعَتَکَ،مُطِیعاً لِأَمْرِکَ،رَاضِیاً بِقَدَرِکَ، ‏‎ ‎‏أَسْأَ لُکَ مَسْأَلَةَ الْفَقِیرِ إِلَیْکَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِکَ،أَللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ،وَاسْتَعْمِلْنِی ‏‎ ‎‏بِطَاعَتِکَ وَمَرْضَاتِکَ».‏

‏بعد خطاب می‌کند به سوی کعبه و می‌گوید:‏

‏         «أَلْحَمْدُ للّٰهِ الَّذِی عَظَّمَکِ وَشَرَّفَکِ وَکَرَّمَکِ وَجَعَلَکِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً مُبَارَکاً وَهُدیً ‏‎ ‎‏لِلْعَالَمِینَ».‏

‏                  ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 256

‏و مستحب است وقتی که محاذی حجرالاسود شد بگوید:‏

‏         «أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِیکَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَکَفَرْتُ ‏‎ ‎‏بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّی وَبِعِبَادَةِ الشَیْطَانِ وَبِعِبَادَةِ کُلِّ نِدٍّ یُدْعَی مِنْ دُونِ اللّٰهِ».‏

‏و هنگامی که نظرش به حجرالاسود افتاد متوجه به سوی او شود و بگوید:‏

‏         «أَلْحَمْدُ للّٰهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ للّٰهِ وَلَا ‏‎ ‎‏إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَکْبَرُ،اللّٰهُ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَاللّٰهُ أَکْبَرُ مِمَّا أَخْشَی وَأَحْذَرُ،لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا ‏‎ ‎‏شَرِیکَ لَهُ،لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَیُمِیتُ وَیُحْیِی وَهُوَ حَیٌّ لَایَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ ‏‎ ‎‏وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ،أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ‏‎ ‎‏کَأفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ وَبَارَکْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَآلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ،وَسَلَامٌ ‏‎ ‎‏عَلَی جَمِیعِ النَّبِیِّینَ وَالْمُرْسَلِینَ وَالْحَمْدُ للّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ أَللَّهُمَّ إِنِّی اومِنُ بِوَعْدِکَ وَأُصَدِّقُ ‏‎ ‎‏رُسُلَکَ وَأَتَّبِعُ کِتَابَکَ».‏

‏و در روایت معتبر وارد است که وقتی که نزدیک حجرالاسود رسیدی دست‌های ‏‎ ‎‏خود را بلند کن و حمد و ثنای الهی را به‌جا آور و صلوات بر پیغمبر بفرست و از ‏‎ ‎‏خداوند عالم بخواه که حج تو را قبول کند،پس از آن حجر را بوسیده و استلام نما.و ‏‎ ‎‏اگر بوسیدن ممکن نشد استلام نما.و اگر آن هم ممکن نشد اشاره به آن کن و بگو:‏

‏         «أَللَّهُمَّ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَمِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاةِ،أَللَّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتَابِکَ ‏‎ ‎‏وَعَلَی سُنَّةِ نَبِیَّکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَآلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِیکَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً ‏‎ ‎‏عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَکَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّی وَعِبَادَةِ الشَّیْطَانِ ‏‎ ‎‏وَعِبَادَةِ کُلِّ نِدٍّ یُدْعَی مِنْ دُونِ اللّٰهِ».‏

‏و اگر نتوانی همه را بخوانی بعضی را بخوان و بگو:‏

‏         «أَللَّهُمَّ إِلَیْکَ بَسَطْتُ یَدِی وَفِیمَا عِنْدَکَ عَظُمَتْ رَغْبَتِی فَاقْبَلْ سُبْحَتِی وَاغْفِرْلِی ‏‎ ‎‏وَارْحَمْنِی،أَللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمَوَاقِفِ الْخِزْیَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ».‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 257