نیابت در حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نیابت در حج

‏ ‏

نیابت در حج 

‏مسأله 1- در نایب اموری شرط است:‏

‏1-بلوغ بنابر احتیاط واجب.‏

‏2-عقل.‏

‏3-ایمان.‏

‏4-وثوق و اطمینان به انجام دادن او،و اما بعد از اجرای عمل نایب،لازم نیست ‏‎ ‎‏اطمینان به صحت آن،و درصورت شک در صحت،حکم به صحت می‌شود و استنابه ‏‎ ‎‏صحیح است هرچند قبل از عمل شک داشته باشد.‏

‏5-معرفت نایب به افعال و احکام حج ولو با ارشاد کسی در حال عمل.‏

‏6-ذمۀ نایب مشغول به حج واجبی در آن سال نباشد.‏

‏7-معذور در ترک بعض افعال حج نباشد.‏

‏مسأله 2- در منوب عنه اموری شرط است:‏

‏1-اسلام.‏

‏2-در حج واجب شرط است که منوب عنه فوت شده باشد یا اگر زنده است حج ‏‎ ‎‏بر او مستقر شده و خودش از جهت مرضی که امید خوب شدن آن نیست یا از جهت ‏‎ ‎‏پیری نتواند به حج برود،و در حج استحبابی این شرط نیست و در منوب عنه بلوغ و ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 174

‏عقل شرط نیست و مماثله بین نایب و منوب عنه نیز شرط نیست و جایز است کسی ‏‎ ‎‏که تاکنون به حج نرفته و مستطیع نیست برای دیگری نایب شود.‏

‏         مسأله 3- نایب باید در عمل قصد نیابت نماید و منوب عنه را در نیت تعیین کند ‏‎ ‎‏ولو اجمالاً،و شرط نیست اسم او را ذکر کند گرچه مستحب است.‏

‏         مسأله 4- ذمۀ منوب عنه فارغ نمی‌شود مگر به این که نایب،عمل را صحیحاً انجام ‏‎ ‎‏دهد.بلی اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم بمیرد از منوب عنه مجزی است و در ‏‎ ‎‏اجرای این حکم در حج تبرّعی اشکال است بلکه در غیر حَجة الاسلام خالی از ‏‎ ‎‏اشکال نیست.‏

‏         مسأله 5- لباس احرام و پول قربانی در حج نیابی بر اجیر است مگر در صورتی که ‏‎ ‎‏شرط شده باشد که مستأجر بدهد و همچنین اگر اجیر موجبات کفاره را انجام دهد ‏‎ ‎‏کفاره بر عهدۀ خود او است نه مستأجر.‏

‏         مسأله 6- نایب در طواف نساء نیز باید قصد منوب عنه نماید و احتیاط استحبابی ‏‎ ‎‏آن است که به قصد ما فی الذمه به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 7- اگر نایب طواف نساء را صحیحاً انجام ندهد زن بر او حلال نمی‌شود و ‏‎ ‎‏بر منوب عنه چیزی نیست.‏

‏         مسأله 8- استیجار کسی که وقتش از اتمام حج تمتع ضیق شده و وظیفۀ او عدول ‏‎ ‎‏به افراد است برای کسی که وظیفۀ او حج تمتع است صحیح نیست،بلی اگر در سعۀ ‏‎ ‎‏وقت او را اجیر کرد و بعد وقت ضیق شد باید عدول کند و بنابر احتیاط از منوب عنه ‏‎ ‎‏مجزی نیست.‏

‏         مسأله 9- در حج واجب نیابت یک نفر از چند نفر در یک سال جایز نیست و در ‏‎ ‎‏غیر واجب مانع ندارد.‏

‏         مسأله 10- کسی که حج بر او مستقر شده؛یعنی سال اول استطاعت حج نرفته،اگر ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 175

‏به واسطۀ مرض یا پیری قدرت رفتن ندارد یا رفتن برای او حرج و مشقت دارد واجب ‏‎ ‎‏است نایب بگیرد،در صورتی که امید خوب شدن و قدرت پیدا کردن نداشته باشد،و ‏‎ ‎‏به احتیاط واجب باید فوراً نایب بگیرد و اگر مستقر نشده باشد بر او،اقوا عدم ‏‎ ‎‏وجوب است.‏

‏         مسأله 11- بعد از آن که نایب عمل را به‌جا آورد،حج از معذور ساقط می‌شود و ‏‎ ‎‏لازم نیست خودش حج کند اگرچه عذرش برطرف شود و اما اگر قبل از اتمام حج ‏‎ ‎‏عذر برطرف شد،چه قبل از احرام یا بعد باید خودش حج برود.‏

‏         مسأله 12- کسی که حج بر او واجب باشد چه سال استطاعتش باشد و چه حج بر ‏‎ ‎‏او مستقر شده باشد جایز نیست نیابت کند از غیر،و اگر نیابت کند باطل است،چه عالم ‏‎ ‎‏به حکم باشد یا نباشد.‏

‏         مسأله 13- اگر اجیر برای حَجة الاسلام بعد از احرام بستن و داخل شدن در ‏‎ ‎‏حرم بمیرد کفایت می‌کند از حج کسی که برای او به‌جا آورده است،و لازم نیست ‏‎ ‎‏حج کردن برای او،و اگر قبل از احرام یا بعد از آن و قبل از داخل شدن در حرم ‏‎ ‎‏بمیرد باید دو مرتبه اجیر بگیرند،و همین حکم را دارد کسی که برای خودش به ‏‎ ‎‏حج برود.‏

‏         مسأله 14- اگر کسی را برای حج اجیر کردند و قرار نگذاشتند که اجرت برای ‏‎ ‎‏خصوص عمل باشد یا در مقابل عمل و رفت و آمدها باشد پس اگر قبل از داخل شدن ‏‎ ‎‏در حرم مرد،ظاهراً مستحق اجرت رفتن تا محل موت می‌باشد،و همین‌طور اگر بعد از ‏‎ ‎‏احرام و دخول حرم بمیرد بیشتر از آنچه ذکر شد و اجرت احرام مستحق نیست، ‏‎ ‎‏اگرچه حج از میت ساقط می‌شود،و اگر بعض اعمال را به‌جا آورد و مُرد مستحق ‏‎ ‎‏اجرت آن اعمال نیز می‌باشد،و اگر اعمال را به نحوی به‌جا آورده است که در عرف ‏‎ ‎‏گفته شود که عمره و حج را به‌جا آورد،مستحق تمام اجرت است اگرچه بعض اعمال ‏‎ ‎‏را که مضر به صحت حج نیست و محتاج به اعاده نیست نسیاناً ترک کرده باشد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 176

‏         مسأله 15- کسی که به عنوان نیابت رفت به مکه،و خودش حج واجب به‌جا ‏‎ ‎‏نیاورده احتیاط آن است که بعد از عمل نیابت،برای خودش عمرۀ مفرده به‌جا آورد و ‏‎ ‎‏این احتیاط،واجب نیست لکن خیلی مطلوب است.‏

‏         مسأله 16- کسی که اجیر شده برای حج تمتع می‌تواند اجیر دیگری شود برای ‏‎ ‎‏طواف یا ذبح یا سعی یا عمرۀ مفرده بعد از عمل حج،چنانچه می‌تواند برای خودش ‏‎ ‎‏طواف و عمرۀ مفرده به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 17- کسی که عذر داشته باشد از بعض اعمال حج نمی‌شود او را اجیر کرد ‏‎ ‎‏برای حج،و اگر شخص معذور از بعض اعمال،تبرّعاً از غیر،حج بکند اکتفا کردن به ‏‎ ‎‏آن اشکال دارد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 177