فهرست مطالب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فهرست مطالب

‏ ‏

فهرست مطالب

‏مقدمه ناشر...نه‏

‏مقدمه1‏

‏شرایط وجوب حَجة الاسلام3‏

‏مسائل متفرقه و استفتائات استطاعت10‏

‏نیابت در حج26‏

‏استفتائات نیابت در حج29‏

‏حج استحبابی40‏

‏اقسام عُمره41‏

‏اقسام حج42‏

‏صورت حج افراد و عمرۀ مفرده42‏

‏صورت حج تمتع اجمالاً44‏

‏استفتائات اقسام عمره و حج45‏

‏ ‏

در بیان اعمال عمرۀ تمتع و حج تمتع تفصیلاً

‏ ‏

باب اوّل:اعمال عمرۀ تمتع

‏فصل اول:محل احرام عمرۀ تمتع55‏

‏که آن اول از واجبات عمره است55‏

‏مسائل متفرقه و استفتائات میقات59‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 143

‏فصل دوم:واجبات احرام66‏

‏استفتائات احرام73‏

‏مستحبات احرام75‏

‏مکروهات احرام77‏

‏فصل سوم:محرّمات احرام78‏

‏مسائل متفرقه و استفتائات محرّمات احرام98‏

‏مستحبات دخول حرم106‏

‏مستحبات دخول مکۀ معظمه106‏

‏آداب دخول مسجد الحرام107‏

‏فصل چهارم:طواف واجب و بعضی از احکام آن110‏

‏واجبات طواف111‏

‏مسائل متفرقه و استفتائات طواف126‏

‏آداب و مستحبات طواف154‏

‏فصل پنجم:نماز طواف157‏

‏مسائل متفرقه و استفتائات نماز طواف160‏

‏مستحبات نماز طواف166‏

‏فصل ششم:سعی و بعض احکام آن168‏

‏مسائل متفرقه و استفتائات سعی172‏

‏مستحبات سعی178‏

‏فصل هفتم:تقصیر و بعض احکام آن182‏

‏مسائل متفرقه و استفتائات تقصیر و احکام بین عمره و حج تمتع183‏

‏تبدل حج تمتع به افراد188‏

‏استفتائات تبدّل حج تمتع به افراد189‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 144

باب دوم:اعمال حج تمتع

‏فصل اول:احرام حج195‏

‏استفتائات احرام حج197‏

‏مستحبات احرام حج تا وقوف به عرفات198‏

‏فصل دوم:وقوف به عرفات199‏

‏استفتائات وقوف به عرفات201‏

‏مستحبات وقوف به عرفات203‏

‏فصل سوم:وقوف به مشعر الحرام207‏

‏استفتائات وقوف به مشعر الحرام211‏

‏مستحبات وقوف به مشعر الحرام212‏

‏فصل چهارم:واجبات منیٰ214‏

‏اول:رَمی جمرۀ عقبه214‏

‏مستحبات رَمی جمرات217‏

‏دوم از واجبات منیٰ:ذبح218‏

‏چند مسأله راجع به بدل ذبیحه222‏

‏مسائل متفرقۀ هَدی225‏

‏مستحبات هَدی233‏

‏سوم از واجبات منیٰ:تقصیر233‏

‏مسائل متفرقه و استفائات حلق یا تقصیر در حج236‏

‏مستحبات حلق242‏

‏فصل پنجم:واجبات بعد از اعمال منیٰ243‏

‏استفائات اعمال بعد از منیٰ و طواف نساء247‏

‏مستحبات طواف حج و نماز آن و سعی252‏

‏فصل ششم:بیتوته به منیٰ253‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 145

‏مسائل متفرقه و استفتائات بیتوتۀ به منیٰ256‏

‏فصل هفتم:رَمی جمرات سه گانه260‏

‏مسائل متفرقه و استفتائات رَمی264‏

‏مستحبات منیٰ270‏

‏مستحبات دیگر مکۀ معظمه270‏

‏استحباب عمرۀ مفرده272‏

‏طواف وداع272‏

‏مسائل و استفتائات متفرقه273‏

‏حکم محصور و مصدود285‏

‏استفتائات محصور و مصدود289‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 146