فرهنگ شهادت از دیدگاه امام خمینی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : آقاجانی قنّاد، محمدرضا

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

فرهنگ شهادت از دیدگاه امام خمینی

فرهنگ شهادت از دیدگاه امام خمینی 

محمدرضا آقاجانی قنّاد

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله کوشیده است تا فرهنگ شهادت را از دیدگاه امام خمینی‏‎ ‎‏بازکاوی کند. مفهوم شهادت، مبانی دیدگاه های امام خمینی دربارۀ شهید (آیات قتال و‏‎ ‎‏قتل در راه خدا، آیات جهاد، آیات خرید و فروش جان، روایات اهل بیت(ع) سیرۀ عملی‏‎ ‎‏معصومین) اهداف و آثار شهادت از دیدگاه امام خمینی (دفاع اعتقادی – فرهنگی، دفاع‏‎ ‎‏سیاسی – اجتماعی و دفاع نظامی) محورهای سه گانه ای هستند که مؤلف به تفصیل‏‎ ‎‏دربارۀ آن ها سخن گفته است. استنتاجات نظری این مقاله عبارت اند از: ‏

‏الف) مفهوم شهادت، مفهومی سهل و ممتنع است و از آن جا که با کشته شدن ظاهری‏‎ ‎‏انسان همراه است، سهل و ساده تلقّی می شود، اما از آن جا که شهادت رفع حجاب و‏‎ ‎‏شهود حضرت حق است، درک آن برای آدمیان عادی ممکن نیست؛ ‏

‏ب) مقام و پاداش شهید بسیار گران بهاتر از آن است که با معیارهای مادی قابل‏‎ ‎‏اندازه گیری باشد، فقط می توان گفت که انسان عادی و غیرمعصوم، با شهادت در صف‏‎ ‎‏پیامبران قرار می گیرد؛ ‏

‏ج) آثار و اهداف شهادت طلبی در تمام زمینه های حیاتی بشر رسوخ می کنند و همۀ‏‎ ‎‏ابعاد آن را دربرمی گیرد.‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 311