جایگاه قانون در نظام ولایت مطلقه فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : علی‌ احمدی، حسین

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

جایگاه قانون در نظام ولایت مطلقه فقیه

جایگاه قانون در نظام ولایت مطلقه فقیه

حجةالاسلام والمسلمین دکتر حسین علی احمدی

‏ ‏

‏قانون، تعریف و تقسیم آن (قانون شرع، قانون اساسی و سایر قوانین) درآمدی است‏‎ ‎‏بر این مقاله. ‏

‏نویسنده به رابطه رهبری و شریعت، قانون اساسی و قانون عادی اشاره می کند و از‏‎ ‎‏آن پس جایگاه رهبری یا ولایت فقیه را در قانون اسلام در طرحِ سه محور پی می گیرد: 1)‏‎ ‎‏اجرای وحی، که دربرگیرندۀ ارائه تفسیر واحدی از دین، معیار اجرای دین، تبیین نظام‏‎ ‎‏دینی و در نهایت رفع تزاحم احکام و نظام های دینی می باشد؛ 2) قانون گذاری، که در دو‏‎ ‎‏بخشِ طراحی نهادها و صدورِ احکام حکومتی طرح می شود؛ 3) قضاوت و حل‏‎ ‎‏منازعات حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی.‏

‏در پایان مقاله جایگاه ولیّ فقیه در قانون اساسی بررسی شده است و با استناد به‏‎ ‎

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 217

‏اصول مربوط به رهبری و حوزۀ عملکرد رهبری نتیجه زیر به دست می آید: «رهبری در‏‎ ‎‏نظام ولایت با هر سه نوع قانون رابطه دارد. رهبری مجریِ وحی و مشروعیت بخشِ‏‎ ‎‏قانون اساسی و عادی است و در عین حال، در برابر قانون همانند سایر شهروندان‏‎ ‎‏است... ولایت مطلقه فقیه، نظامی قانون مند و مجریِ قانون است و با دیکتاتوری فرق‏‎ ‎‏دارد.»‏

‏ ‏

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 218