ولی ‏فقیه و شرط اعلمیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ملکوتی ‏فر، ولی ‏الله

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

ولی ‏فقیه و شرط اعلمیت

‏ ‏

ولی فقیه و شرط اعلمیت

ولی الله ملکوتی فر

‏ ‏

‏نویسنده در این مقاله می کوشد تا با بررسی اجمالی مفاهیمی هم چون فقیه، ولیّ‏‎ ‎‏فقیه، تفاوت بین ولیّ فقیه و مرجعیت ثابت کند که اعلمیت از شرایط مرجعیت است و‏‎ ‎‏ولیّ فقیه نیازی به اعلم بودن در فقه ندارد، بلکه علم به علوم دیگری غیر از فقه برای او‏‎ ‎‏ضرورت بیش تری دارد. نامبرده در طول بحث می کوشد تا با ارائه و آرایش دو دسته از‏‎ ‎‏روایات و دیدگاه هایی که دلالت بر شرط اعلمیت و عدم آن می کنند. به نقد دسته اول‏‎ ‎‏بپردازد.‏

‏به نظر وی امام خمینی از جمله فقهایی است که شرط اعلمیت را صراحتاً در ولیّ فقیه‏‎ ‎‏نفی کرده اند. امام در جایی تصریح نموده اند که: «فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها‏‎ ‎‏هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از‏‎ ‎‏افراد ناصالح تشخیص دهد، و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش و‏‎ ‎‏قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و‏‎ ‎‏نمی تواند زمام امور جامعه را بر عهده گیرد».‏

‏در نهایت نویسنده نتیجه می گیرد که منظور از اعلمیت در ولی فقیه، اعلمیت در‏‎ ‎‏مسائل مربوط به حکومت است نه اعلمیت به معنای مصطلح آن.‏

 

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 196