کتاب نکاح
در نفقات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

در نفقات

‏ ‏

در نفقات

‏         مسأله 1- بدان که واجب می‌شود نفقه؛یعنی خوراک و پوشاک و چیزهایی که ادارۀ ‏‎ ‎‏زندگی عادی متوقف بر آن است،با سه سبب:1-زناشویی.2-قوم و خویشی. ‏

‏3-مالکیت.‏

‏         مسأله 2- نفقۀ زن بر شوهر است به شرط آن که زن عقدی باشد و مطیع شوهر هم ‏‎ ‎‏باشد در آنچه واجب است اطاعت کند،چه اگر ناشزه گشت نفقه‌اش دیگر بر عهدۀ ‏‎ ‎‏مرد نیست چنانچه گذشت،و اما اگر از مخالفت با شوهرش دست برداشت و اظهار ‏‎ ‎‏موافقت کرد با او،پس در این صورت نفقه‌اش بر گردن شوهرش خواهد بود.‏

‏         مسأله 3- نفقۀ زنی که طلاق داده شده است به طلاق رجعی بر گردن مرد است در ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 376

‏زمان عدّه،و اما اگر به خاطر آن که ناشزه است طلاقش داد طلاق رجعی،چیزی بر ‏‎ ‎‏گردن او نیست مگر آن که باز برگردد از ناشزگی.‏

‏         مسأله 4- اگر مرد زنش را طلاق بائن داد و زن حامله بود،در مدت حمل نفقۀ زن ‏‎ ‎‏به عهدۀ شوهر است.‏

‏         مسأله 5- ظاهر آن است که اجرت حمام جزء نفقه است به شرط آن که زن احتیاج ‏‎ ‎‏داشته باشد و یا محتاج به پاکیزگی باشد،به شرط آن که در منزل ممکن نباشد یا ‏‎ ‎‏متعارف نباشد آن.‏

‏مسأله 6- نفقۀ زن عقدی به گردن مرد است اگرچه زن،غنی و مالدار باشد.‏

‏         مسأله 7- واجب است که انسان نفقۀ پدر و مادر و جد و جده و پدران ایشان را ‏‎ ‎‏بدهد،چنانکه واجب است نفقۀ پسران و دختران و نوادگان و نتیجه‌ها؛چه آنها مسلم ‏‎ ‎‏باشند چه کافر.‏

‏         مسأله 8- آنچه گذشت در مسألۀ سابقه در فرضی است که اقوام و خویشاوندان ‏‎ ‎‏فقیر باشند؛به این معنی که غذای روز خود را نداشته باشند،پس در این صورت ‏‎ ‎‏اگر ممکن نباشد برای آنان کسب لایق به حالشان و اعاشه نمودن بدون حرج،لازم ‏‎ ‎‏است بر انسان که نفقۀ آنان را بدهد اگرچه برای ایشان ممکن باشد قرض کنند یا ‏‎ ‎‏سؤال نمایند.‏

‏         مسأله 9- کسی که مشغول تحصیل علم است واجب است نفقه‌اش بر پدرش و این ‏‎ ‎‏کار سبب نمی‌شود که نفقه دادن بر او لازم و واجب نباشد.‏

‏         مسأله 10- بدان که بین کسانی که باید انفاق بکنند ترتیب است،پس نفقۀ اولاد؛چه ‏‎ ‎‏پسر باشد و چه دختر بر عهدۀ پدر است،و اگر چنانچه پدر نباشد و یا باشد و فقیر ‏‎ ‎‏باشد بر عهدۀ جد پدری است،و چنانچه او هم مرده یا فقیر است بر عهدۀ جد پدر ‏‎ ‎‏است هر چه بالا رود،و اگر چنانچه هیچ‌یک از ایشان نباشند یا همگی فقیر باشند بر ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 377

‏عهدۀ مادر است،و اگر چنانچه او هم مرده یا فقیر است،پس نفقۀ بچه بر عهدۀ پدر ‏‎ ‎‏مادر و مادر مادر،و پدر پدر مادر و مادر پدر مادر و کسان دیگری که در این طایفه و ‏‎ ‎‏طبقه هستند و جزء پدران و مادران محسوبند با مراعات الاقرب فالاقرب.‏

‏         مسأله 11- بدان که بین کسانی که باید آنها را انفاق کرد نیز ترتیب است،اگر چنانچه ‏‎ ‎‏به مقدار همگی آنان مال نباشد،پس اگر به مقدار خودش باشد خرج خودش کند و اگر ‏‎ ‎‏زیاده از آن است خرج زنش کند و اگر زیاده از آن شد خرج اقاربش کند با مراعات ‏‎ ‎‏الاقرب فالاقرب.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 378