احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی
عده ای از زن ها که ازدواج با آنان حرام است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

عده ای از زن ها که ازدواج با آنان حرام است

‏ ‏

عده‌ای از زن‌ها که ازدواج با آنان حرام است

‏         مسأله 2393- ازدواج با زن‌هایی که مثل مادر و خواهر و مادرزن با انسان محرم ‏‎ ‎‏هستند حرام است.‏

‏         مسأله 2394- اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید،اگرچه با او نزدیکی نکند،مادر ‏‎ ‎‏و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می‌شوند.‏

‏         مسأله 2395- اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید،دختر و نوۀ دختری و پسری ‏‎ ‎‏آن زن هر چه پایین روند،چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند،به آن مرد مَحرم ‏‎ ‎‏می‌شوند.‏

‏         مسأله 2396- اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد،تا وقتی که ‏‎ ‎‏آن زن در عقد او است نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 487

‏         مسأله 2397- عمه و خالۀ پدر و عمه و خالۀ پدرِ پدر و عمه و خالۀ مادر و عمه و ‏‎ ‎‏خالۀ مادر مادر هر چه بالا روند به انسان محرمند.‏

‏         مسأله 2398- پدر و جدّ شوهر،هر چه بالا روند،و پسر و نوۀ پسری و دختری او ‏‎ ‎‏هرچه پایین آیند چه در موقع عقد باشند،یا بعداً به دنیا بیایند به زن او محرم هستند.‏

‏         مسأله 2399- اگر زنی را برای خود عقد کند،دائمه باشد،یا صیغه تا وقتی که آن زن در ‏‎ ‎‏عقد او است نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.‏

‏         مسأله 2400- اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می‌شود طلاق رجعی ‏‎ ‎‏دهد،در بین عدّه نمی‌تواند خواهر او را عقد نماید،بلکه در عدّۀ طلاق بائن هم که بعداً ‏‎ ‎‏بیان می‌شود،احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با خواهر او خودداری نماید.‏

‏         مسأله 2401- انسان نمی‌تواند بدون اجازۀ زن خود با خواهرزاده و برادرزادۀ او ‏‎ ‎‏ازدواج کند ولی اگر بدون اجازۀ زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن بگوید به آن عقد ‏‎ ‎‏راضی هستم اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 2402- اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزادۀ او را عقد کرده و حرفی ‏‎ ‎‏نزند،چنانچه بعداً رضایت ندهد عقد آنان باطل است ‏‎[1]‎

‏         مسأله 2403- اگر انسان پیش از آن که دختر عمه یا دختر خالۀ خود را بگیرد با مادر ‏‎ ‎‏آنان زنا کند،دیگر نمی‌تواند با آنان ازدواج نماید.‏

‏         مسأله 2404- اگر با دختر عمه یا دختر خالۀ خود ازدواج نماید و پیش از آن که با آنان ‏‎ ‎‏نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید،احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏آن است که از ایشان جدا شود.‏

‏         مسأله 2405- اگر با زنی غیر از عمه و خالۀ خود زنا کند،احتیاط واجب آن است که ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 488

‏با دختر او ازدواج نکند،ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او ‏‎ ‎‏زنا کند،آن زن بر او حرام نمی‌شود،و همچنین است اگر پیش از آن که با او نزدیکی ‏‎ ‎‏کند با مادر او زنا نماید،ولی در این صورت احتیاط مستحب آن است که از آن زن ‏‎ ‎‏جدا شود.‏

‏         مسأله 2406- زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید،مرد مسلمان هم نمی‌تواند با ‏‎ ‎‏زن‌های کافره به طور دائم ازدواج کند ولی صیغه کردن زن‌های اهل کتاب مانند یهود و ‏‎ ‎‏نصارا مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 2407- اگر با زنی که در عدّۀ طلاق رجعی است زنا کند آن زن بر او حرام ‏‎ ‎‏می‌شود و اگر با زنی که در عدّۀ متعه،یا طلاق بائن،یا عدّۀ وفات است زنا کند، ‏‎ ‎‏بعداً می‌تواند او را عقد نماید،اگرچه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند ‏‎ ‎‏و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عدّۀ متعه و عدّه وفات در احکام طلاق گفته ‏‎ ‎‏خواهد شد.‏

‏         مسأله 2408- اگر با زن بی‌شوهری که در عدّه نیست زنا کند،بعداً می‌تواند آن زن را ‏‎ ‎‏برای خود عقد نماید،ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند ‏‎ ‎‏بعد او را عقد نماید و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.‏

‏         مسأله 2409- اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند،چنانچه مرد ‏‎ ‎‏و زن،یا یکی از آنان بدانند که عدّۀ زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عدّه ‏‎ ‎‏حرام است آن زن بر او حرام می‌شود،اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی ‏‎ ‎‏نکرده باشد.‏

‏         مسأله 2410- اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عدّه بوده چنانچه ‏‎ ‎‏هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند زن در عدّه است و نمی‌دانسته‌اند که عقد کردن زن در عدّه ‏‎ ‎‏حرام است،در صورتی که مرد با او نزدیکی کرده باشد،آن زن بر او حرام می‌شود.‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 489

‏         مسأله 2411- اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند باید از او جدا شود و ‏‎ ‎‏احتیاط واجب ‏‎[3]‎‏آن است که بعداً هم او را برای خود عقد نکند.‏

‏         مسأله 2412- زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمی‌شود و چنانچه توبه ‏‎ ‎‏نکند و بر عمل خود باقی باشد،بهتر است که شوهر،او را طلاق دهد ولی باید مهرش ‏‎ ‎‏را بدهد.‏

‏         مسأله 2413- زنی را که طلاق داده‌اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را ‏‎ ‎‏بخشیده یا مدتش تمام شده،چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع ‏‎ ‎‏عقد شوهر دوم عدّۀ شوهر اول تمام بوده یا نه،باید به شک خود اعتنا نکند.‏

‏         مسأله 2414- مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است ‏‎ ‎‏اگرچه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند.ولی اگر گمان کند که دخول شده،یا شک ‏‎ ‎‏کند که دخول شده یا نه،بر او حرام نمی‌شوند.‏

‏         مسأله 2415- اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن ‏‎ ‎‏کس لواط کند آنها بر او حرام نمی‌شوند.‏

‏         مسأله 2416- اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است،با زنی ازدواج ‏‎ ‎‏نماید عقد او باطل است،و چنانچه می‌دانسته که زن گرفتن بر او حرام است،دیگر ‏‎ ‎‏نمی‌تواند آن زن را عقد کند.‏

‏         مسأله 2417- اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج ‏‎ ‎‏کند عقد او باطل است،و اگر زن می‌دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است ‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که بعداً با آن مرد ازدواج نکند.‏

‏         مسأله 2418- اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است به‌جا نیاورد،زنش ‏‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 490

‏بر او حرام می‌شود ‏‎[4]‎‏،و نیز اگر زن طواف نساء نکند،شوهرش بر او حرام می‌شود، ‏‎ ‎‏ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به یکدیگر حلال می‌شوند.‏

‏         مسأله 2419- اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آن که نُه سال ‏‎ ‎‏دختر تمام شود،با او نزدیکی و دخول کند،احتیاط واجب آن است ‏‎[5]‎‏که تا آخر عمر از ‏‎ ‎‏دخول به اوخودداری نماید.‏

‏         مسأله 2420- زنی را که سه مرتبه طلاق داده‌اند بر شوهرش حرام می‌شود،ولی اگر با ‏‎ ‎‏شرایطی که در کتاب طلاق گفته می‌شود با مرد دیگری ازدواج کند،شوهر اول ‏‎ ‎‏می‌تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 491

  • -به احتیاط واجب در صورتی که حرف نزدن کشف از رضایت باطنی کند و الّا باطل است بنابر اقوا.
  • -این احتیاط واجب نیست.
  • -بلکه اقوا همین است.
  • -یعنی زن که حرام شده بود به واسطه احرام بستن حلال نمی‌شود،مگر آن که طواف‌نساء را به‌جا آورد و همچنین در زن.
  • -واجب نیست ولی اگر او را افضا کند نباید با او هیچ وقت نزدیکی کند.