احکام شرکت
احکام شرکت اکتسابی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

احکام شرکت اکتسابی

‏ ‏

احکام شرکت اکتسابی 

‏نوع دیگر شرکت نیز هست که آن را شرکت عقدی یا شرکت اکتسابی می‌گویند و ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 266

‏آن این است که دو یا چند نفر با هم قرار بگذارند که با مالی که میانۀ آنها مشترک است ‏‎ ‎‏کسب کنند.‏

‏         مسأله 1- چون این نوع از شرکت از عقود است محتاج به ایجاب و قبول می‌باشد و ‏‎ ‎‏معاطات نیز در آن جاری است.‏

‏         مسأله 2- در شرکت عقدی نیز مانند همۀ عقود مالی معتبر است که طرفین عقد ‏‎ ‎‏عاقل و بالغ و قاصد و مختار بوده و محجورالتصرف در اموال خود نباشند.‏

‏         مسأله 3- مورد شرکت عقدی اموال است،بنابراین اگر دو نفر با یکدیگر قرار ‏‎ ‎‏بگذارند که از مزدی که از کار خود می‌گیرند با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست،و ‏‎ ‎‏همین‌طور صحیح نیست قرار دهند که در هر چه حیازت می‌کنند شریک باشند.‏

‏         مسأله 4- اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و ‏‎ ‎‏قیمت آن را خودش بدهکار شود،ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند استفادۀ آن را ‏‎ ‎‏با یکدیگر شریک باشند،شرکت صحیح نیست.اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که ‏‎ ‎‏جنس را برای او نسیه بخرد و بعد هر شریکی جنس را برای خود و شریکش بخرد که ‏‎ ‎‏هر دو بدهکار شوند،شرکت صحیح است.‏

‏         مسأله 5- اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که هر استفاده و سودی از زراعت یا ‏‎ ‎‏تجارت یا ارث یا طرق دیگر به هر کدام برسد میانشان مشترک باشد و همچنین هر ‏‎ ‎‏زیان و خسرانی که به هر کدام وارد آید به شرکت باشد،این عمل را شرکت مفاوضه ‏‎ ‎‏گویند و باطل است.‏

‏         مسأله 6- اگر شرط نکنند که یکی از شرکا بیشتر منفعت ببرد،چنانچه سرمایۀ آنها ‏‎ ‎‏یک اندازه است،منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می‌برند.و اگر سرمایۀ آنان یک ‏‎ ‎‏اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند؛چه هر دو به یک ‏‎ ‎‏اندازه کار کنند و یا یکی کمتر کار کند و یا هیچ کار نکند.‏

‏         مسأله 7- اگر در صورت تساوی سرمایۀ شرکا،شرط کنند که یکی استفادۀ بیشتر ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 267

‏ببرد و یا در صورت اختلاف سرمایه شرط کنند که همه به یک اندازه استفاده ببرند؛چه ‏‎ ‎‏زیادی را برای کسی قرار دهند که کار بیشتر می‌کند و یا برای کسی که کمتر کار می‌کند، ‏‎ ‎‏اجاره و شرط صحیح است.‏

‏         مسأله 8- هیچ‌یک از شرکا بدون اجازۀ شرکای دیگر نمی‌توانند با سرمایۀ شرکت ‏‎ ‎‏معامله کنند.‏

‏         مسأله 9- اگر یکی از شرکا به عنوان عامل از طرف شرکای دیگر تعیین شد چنانچه ‏‎ ‎‏در حفظ مال کوتاهی و یا تعدی نکند ضامن نیست.‏

‏         مسأله 10- عقد شرکت از دو طرف جایز است و هر یک از طرفین می‌توانند هر ‏‎ ‎‏وقت که بخواهند آن را به‌هم بزنند.‏

‏         مسأله 11- اگر برای شرکت مدتی قرار دادند الزام‌آور نیست،و هر یک از شرکا ‏‎ ‎‏می‌توانند قبل از رسیدن مدت آن را به‌هم بزنند،مگر در صورتی که در ضمن عقد لازم ‏‎ ‎‏دیگر شرط کنند که عقد شرکت را تا مدت معیّنی به‌هم نزنند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 268