حکومت اسلامی و ولایت‏ فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : حسنی، عبدالرسول

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

حکومت اسلامی و ولایت‏ فقیه

حکومت اسلامی و ولایت فقیه

حجةالاسلام والمسلمین عبدالرسول حسنی

‏ ‏

‏نویسنده پس از بررسی مفهوم لغوی دو واژۀ «ولّی» و «فقیه» به ویژگی های زمامدار‏‎ ‎‏اسلامی می پردازد. به گفته وی، علم به احکام الهی و عدالت، از صفات مهمی هستد که‏‎ ‎‏در روایات اسلامی ویژگی های لازم برای زمامدار اسلامی قلمداد می شوند. حکومت‏‎ ‎‏اسلامی با وجود چنین صفاتی در حاکم اسلامی، ماهیتاً با سایر اشکال دولت، تفاوت‏‎ ‎‏دارد. در واقع حکومت اسلامی حکومتی است که طایفه صالحان آن را اداره می کنند؛ نه‏‎ ‎‏مبتنی بر زور است و نه تنها به آرای مردم اتکا دارد؛ به عبارتی دیگر، حکومت اسلامی،‏‎ ‎‏بر دو پایه آرای مردم و قانون الهی قرار دارد و ولیّ فقیه در عصر غیبت با اتکا به پشتوانه‏‎ ‎‏مردمی، قانون الهی را اجرا می کند.‏

‏ادله اثبات ولایت فقیه، موضوع بعدی این مقاله است که نویسنده در آن با ذکر آیات و‏‎ ‎‏روایات، به اثبات چنین نظریه ای می پردازد. به عقیده وی دربارۀ اصل ولایت فقیه، میان‏‎ ‎‏فقهای اسلام، اختلافی وجود ندارد، بلکه تنها در حدود و ابعاد اختیارات فقیه اختلاف‏‎ ‎‏هست، افتا و قضاوت – به نحو موجبه جزئیه – مورد وفاق علمای اسلامی است و افزون بر‏‎ ‎‏آن، معرکه آرا.‏


کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 136

کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 137