احکام زکات
زکات فِطرَه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

زکات فِطرَه

‏ ‏

زکات فِطرَه

‏         مسأله 1999- کسی که موقع غروبِ شب عید فطر بالغ و عاقل و هشیار است و فقیر و ‏‎ ‎‏بندۀ کس دیگر نیست،باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند،هر نفری یک ‏‎ ‎‏صاع که تقریباً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها ‏‎ ‎‏به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را هم بدهد کافی است.‏

‏         مسأله 2000- کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 399

‏بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکات فطره بر او ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 2001- انسان باید فطرۀ کسانی را که در غروب شب عید فطر نانخور او حساب ‏‎ ‎‏می‌شوند بدهد؛کوچک باشند یا بزرگ،مسلمان باشند یا کافر،دادن خرج آنان بر او ‏‎ ‎‏واجب باشد یا نه،در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.‏

‏         مسأله 2002- اگر کسی را که نانخور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال ‏‎ ‎‏او فطرۀ خود را بدهد،چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می‌دهد،لازم نیست ‏‎ ‎‏خودش فطرۀ او را بدهد.‏

‏         مسأله 2003- فطرۀ مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه ‏‎ ‎‏وارد شده و نانخور او حساب می‌شود بر او واجب است.‏

‏         مسأله 2004- فطرۀ مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت صاحبخانه ‏‎ ‎‏وارد می‌شود و مدتی نزد او می‌ماند بنابر احتیاط،واجب است،و همچنین است فطرۀ ‏‎ ‎‏کسی که انسان را مجبور کرده‌اند که خرجی او را بدهد.‏

‏         مسأله 2005- فطرۀ مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود،بر صاحبخانه ‏‎ ‎‏واجب نیست،اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانۀ او هم افطار کند.‏

‏         مسأله 2006- اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه یا بیهوش باشد،زکات فطره ‏‎ ‎‏بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 2007- اگر پیش از غروب یا مقارن ‏‎[1]‎‏غروب بچه بالغ شود،یا دیوانه عاقل ‏‎ ‎‏گردد،یا فقیر غنی شود،در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد،باید ‏‎ ‎‏زکات فطره را بدهد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 400

‏         مسأله 2008- کسی که موقع غروب شب عید فطر،زکات فطره بر او واجب نیست،اگر ‏‎ ‎‏تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا شود،مستحب است ‏‎ ‎‏زکات فطره را بدهد.‏

‏         مسأله 2009- کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر او واجب ‏‎ ‎‏نیست.ولی مسلمانی که شیعه نبوده،اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود،باید زکات فطره ‏‎ ‎‏را بدهد.‏

‏         مسأله 2010- کسی که فقط به اندازۀ یک صاع که تقریباً سه کیلو است گندم و مانند آن ‏‎ ‎‏دارد،مستحب است زکات فطره را بدهد،و چنانچه عیالاتی داشته باشد و بخواهد ‏‎ ‎‏فطرۀ آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره،آن یک صاع را به یکی از عیالاتش بدهد ‏‎ ‎‏و او هم به همین قصد به دیگری بدهد،و همچنین تا به نفر آخر برسد،و بهتر است نفر ‏‎ ‎‏آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از خودشان نباشد.و اگر یکی از آنها صغیر ‏‎ ‎‏باشد،ولیّ او به جای او می‌گیرد و احتیاط آن است چیزی را که برای صغیر گرفته به ‏‎ ‎‏کسی ندهد.‏

‏         مسأله 2011- اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود،یا کسی نانخور او حساب ‏‎ ‎‏شود،واجب نیست فطرۀ او را بدهد.اگرچه مستحب است فطرۀ کسانی را که بعد از ‏‎ ‎‏غروب تا پیش از ظهر روز عید نانخور او حساب می‌شوند بدهد.‏

‏         مسأله 2012- اگر انسان نانخور کسی باشد و پیش از غروب یا مقارن ‏‎[2]‎‏غروب نانخور ‏‎ ‎‏کس دیگر شود،فطرۀ او بر کسی که نانخور او شده واجب است مثلاً اگر دختر پیش از ‏‎ ‎‏غروب به خانۀ شوهر رود،شوهرش باید فطرۀ او را بدهد.‏

‏         مسأله 2013- کسی که دیگری باید فطرۀ او را بدهد واجب نیست فطرۀ خود ‏‎ ‎‏را بدهد. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 401

‏         مسأله 2014- اگر فطرۀ انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد،بر خود ‏‎ ‎‏انسان واجب نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2015- اگر کسی که فطرۀ او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهد،از ‏‎ ‎‏کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود.‏

‏         مسأله 2016- زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد،چنانچه نانخور کس دیگر باشد، ‏‎ ‎‏فطره‌اش بر آن کس واجب است.و اگر نانخور کس دیگر نیست،در صورتی که فقیر ‏‎ ‎‏نباشد،باید فطرۀ خود را بدهد.‏

‏         مسأله 2017- کسی که سید نیست نمی‌تواند به سید فطره بدهد حتی اگر سیدی نانخور ‏‎ ‎‏او باشد،نمی‌تواند فطرۀ او را به سید دیگر بدهد.‏

‏         مسأله 2018- فطرۀ طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد،بر کسی است که مخارج ‏‎ ‎‏مادر یا دایه را می‌دهد.ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال طفل برمی‌دارد فطرۀ ‏‎ ‎‏طفل بر کسی واجب نیست.‏

‏         مسأله 2019- انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد،باید فطرۀ آنان را از ‏‎ ‎‏مال حلال بدهد.‏

‏         مسأله 2020- اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد باید فطرۀ ‏‎ ‎‏او را هم بدهد ولی چنانچه شرط کند ‏‎[3]‎‏که مقدار مخارج او را بدهد و مثلاً پولی برای ‏‎ ‎‏مخارجش بدهد،واجب نیست فطرۀ او را بدهد.‏

‏         مسأله 2021- اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد،باید فطرۀ او و عیالاتش را ‏‎ ‎‏از مال او بدهند،ولی اگر پیش از غروب بمیرد،واجب نیست فطرۀ او و عیالاتش را از ‏‎ ‎‏مال او بدهند. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 402

  • -در صورت مقارنه واجب نیست ظاهراً.
  • -در این صورت ظاهراً بر خود شخص نانخور واجب است اگر شرایط را دارا باشد.
  • -اگر به شرط خود عمل کند و طوری باشد که نانخور او حساب شود باید بدهد و در غیراین صورت واجب نیست.