احکام خمس
مصرف خمس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مصرف خمس

‏ ‏

مصرف خمس

‏         مسأله 1843- خمس را باید دو قسمت کنند:یک قسمت آن سهم سادات است ‏‎[1]‎‏و ‏‎ ‎‏باید به سید فقیر،یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند.و نصف دیگر ‏‎ ‎‏آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرائط بدهند یا به مصرفی ‏‎ ‎‏که او اجازه می‌دهد برسانند.ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او ‏‎ ‎‏تقلید نمی‌کند بدهد،در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 368

‏که از او تقلید می‌کند،سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.‏

‏         مسأله 1844- سید یتیمی که به او خمس می‌دهند،باید فقیر باشد ولی به سیدی که در ‏‎ ‎‏سفر درمانده شده،اگر در وطنش فقیر نباشد می‌شود خمس داد.‏

‏         مسأله 1845- به سیدی که در سفر درمانده شده،اگر سفر او سفر معصیت باشد،بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب ‏‎[2]‎‏نباید خمس بدهند.‏

‏         مسأله 1846- به سیدی که عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده ‏‎ ‎‏امامی نیست،نباید خمس بدهند.‏

‏         مسأله 1847- به سیدی که معصیت کار است،اگر خمس دادن کمک به معصیت او ‏‎ ‎‏باشد،نمی‌شود خمس داد و به سیدی هم که آشکارا معصیت می‌کند،اگرچه دادن ‏‎ ‎‏خمس کمک به معصیت او نباشد،بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.‏

‏         مسأله 1848- اگر کسی بگوید سیدم نمی‌شود به او خمس داد مگر آن که دو نفر عادل، ‏‎ ‎‏سید بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین ‏‎ ‎‏کند ‏‎[3]‎‏سید است.‏

‏         مسأله 1849- به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است،اگرچه انسان به ‏‎ ‎‏سید بودن او یقین نداشته باشد می‌شود خمس داد.‏

‏         مسأله 1850- کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که ‏‎ ‎‏به مصرف مخارج خودش برساند،ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و ‏‎ ‎‏نتواند مخارج آنان را بدهد.جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف ‏‎ ‎‏آنان برساند.‏

‏         مسأله 1851- اگر مخارج سیدی که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 369

‏واجب،نمی‌تواند از خمس،خوراک و پوشاک او را بدهد،ولی اگر مقداری خمس ‏‎ ‎‏ملک او کند ‏‎[4]‎‏که به مصرف مخارج خودش برساند مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 1852- به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند ‏‎ ‎‏مخارج آن سید را بدهد،می‌شود خمس داد.‏

‏         مسأله 1853- احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر ‏‎ ‎‏خمس ندهند.‏

‏         مسأله 1854- اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، ‏‎ ‎‏یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق،ممکن نباشد،باید خمس را به شهر دیگر ‏‎ ‎‏ببرد،و به مستحق برساند و می‌تواند ‏‎[5]‎‏مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر ‏‎ ‎‏خمس از بین برود،چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده،باید عوض آن را بدهد و ‏‎ ‎‏اگر کوتاهی نکرده،چیزی بر او واجب نیست.‏

‏         مسأله 1855- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود ‏‎ ‎‏اگرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد می‌تواند خمس را به شهر ‏‎ ‎‏دیگر ببرد،و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود،نباید چیزی بدهد. ‏

‏ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.‏

‏         مسأله 1856- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود،باز هم می‌تواند خمس را به شهر ‏‎ ‎‏دیگر ببرد و به مستحق برساند،ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و ‏‎ ‎‏در صورتی که خمس از بین برود،اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ‏‎ ‎‏ضامن است. ‏


کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 370

‏         مسأله 1857- اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم ‏‎ ‎‏نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع ‏‎ ‎‏وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.‏

‏         مسأله 1858- اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد باید به قیمت ‏‎ ‎‏واقعی آن جنس حساب کند،و چنانچه گران‌تر از قیمت حساب کند،اگرچه مستحق، ‏‎ ‎‏به آن قیمت راضی شده باشد،باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.‏

‏         مسأله 1859- کسی که از مستحق طلبکار است و می‌خواهد طلب خود را بابت خمس ‏‎ ‎‏حساب کند،بنابر احتیاط واجب ‏‎[6]‎‏باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی ‏‎ ‎‏خود به او برگرداند.‏

‏         مسأله 1860- مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد،ولی کسی که ‏‎ ‎‏مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده ‏‎[7]‎‏و می‌خواهد مدیون اهل خمس ‏‎ ‎‏نباشد،اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابرساله توضیح المسائل آیة الله العظمی بروجردی با حواشی امام خمینی (س)صفحه 371

  • -احتیاط واجب آن است که سهم سادات را به اذن مجتهد جامع‌الشرائط بدهند.
  • -بلکه بنابر اقوا.
  • -یا اطمینان حاصل شود.
  • -اگر بخواهد به مصرف نفقه که بر دهنده واجب است برساند نمی‌شود به او داد ولی برای غیر نفقه که واجب است می‌شود داد.
  • -محل تأمل است و احتیاط آن است که از خمس برندارند.
  • -اگر به اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.
  • -و امید چیزدار شدن هم به او نمی‌رود.