احکام نماز
[فصل چهارم:] نماز جماعت
شرایط جماعت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۲۷۹ - ‏۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

شرایط جماعت

‏ ‏

شرایط جماعت

‏و آن چند امر است:‏

‏         اول: آن که میان مأموم و امام یا بعض مأمومین با بعض دیگر حایلی نباشد که ‏‎ ‎‏مانع از مشاهدۀ او شود،لکن اگر مأموم زن باشد باکی نیست به وجود حایل میان او و ‏‎ ‎‏امام یا بعض مأمومین مرد،اما وجود حایل در صفوف زن‌ها،بعضی با بعضی محل ‏‎ ‎‏اشکال است.‏

‏         دوم: آن که جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد،ولی اگر مکان امام ‏‎ ‎‏مقدار کمی که عرف آن را بلندی حساب نمی‌کند بلندتر باشد،اشکال ندارد.و نیز اگر ‏‎ ‎‏زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد،در صورتی که سراشیبی ‏‎ ‎‏آن زیاد نباشد و طوری باشد که به آن زمین مسطح بگویند،مانعی ندارد.‏

‏         مسأله 1- اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد اشکال ندارد،ولی اگر به قدری ‏‎ ‎‏بلند باشد که نگویند اجتماع کرده‌اند با جماعت،صحیح نیست.‏

‏         سوم: آن که فاصلۀ مأموم از امام یا از صف اول زیاد نباشد،بلکه احوط آن است که ‏‎ ‎‏فاصلۀ محل سجدۀ مأموم و جای ایستادن امام یا بین محل سجدۀ صف دوم با جای ‏‎ ‎‏ایستادن صف اول بیشتر از یک گام متعارف نباشد،و احوط از آن،آن است که متصل ‏‎ ‎‏به یکدیگر باشند.‏

‏         چهارم: آن که مأموم نباید جلوتر از امام بایستد و احوط آن است که قدری متأخرتر ‏‎ ‎‏از امام بایستد ولو کم باشد،و ضرر نمی‌زند تقدم مأموم در رکوع و سجود به جهت ‏‎ ‎‏بلندی قد او،بعد از آن که در محل ایستادن از امام متأخر باشد،اگرچه احوط مراعات ‏‎ ‎‏احتیاط است در جمیع صور،مخصوصاً مقدم نشدن زانوی او از سر زانوی امام در ‏‎ ‎‏حال نشستن.‏

‏         مسأله 2- تاریکی هوا و شدت غبار،به نحوی که مانع از مشاهده باشد در جماعت، ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 140

‏حایل محسوب نمی‌شود و همچنین نهر آب و جاده که فاصلۀ زیاد ایجاد نکند،بلکه ‏‎ ‎‏پنجره که سوراخ‌های آن خیلی تنگ نباشد،که ساتر و دیوار بر او صادق نباشد ضرر ‏‎ ‎‏ندارد،بلکه اگر حایل شیشه باشد که پشت او به قاعده دیده می‌شود اشکال ندارد ‏‎ ‎‏ظاهراً،اگرچه احتیاط خوب است مراعات شود.‏

‏         مسأله 3- حایل کوتاه که مانع از مشاهده در احوال نماز نباشد ضرر ندارد؛چه یک ‏‎ ‎‏وجب باشد یا زیادتر؛هرچند در حال سجود مانع از مشاهده بشود،بلی اگر در حال ‏‎ ‎‏نشستن مانع از مشاهده شود،مشکل است و احتیاط در آن ترک نشود.‏

‏         مسأله 4- حایل شدن مأمومین در صف پیش ضرر ندارد،اگرچه هنوز داخل در ‏‎ ‎‏نماز نشده باشند؛اگر مهیا برای جماعت باشند،چنانچه اگر اهل صف اول یا بیشتر آنها ‏‎ ‎‏امام را مشاهده نکنند،به جهت طول صف یا آن که بعض صف دوم به سبب طولانی ‏‎ ‎‏بودن آن صف اول را نبینند،اشکال ندارد.‏

‏         مسأله 5- اگر صفوف جماعت برسد تا در مسجد،و صف دیگر طولانی پشت در ‏‎ ‎‏مسجد منعقد شود که مثلاً یک نفر یا دو نفر آنها محاذی در مسجد باشند و باقی صف ‏‎ ‎‏پشت دیوار مسجد قرار بگیرد،نماز اشخاصی که در دو طرف در واقع شده‌اند باطل ‏‎ ‎‏است علی الاحوط؛اگر بین آنها و امام و یا صف متقدم حایل باشد،بلکه بطلان خالی ‏‎ ‎‏از قوّت نیست.و همچنین است حال نماز در محراب داخل،بلی نماز صف‌های عقبی ‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‏         مسأله 6- اگر در اثنای نماز حایل یا دوری پیدا شود،موجب بطلان جماعت است ‏‎ ‎‏بنابر اقوا و نماز منفرد می‌شود.‏

‏         مسأله 7- انسان یا حیوانی که از وسط صف عبور می‌کند ضرر ندارد،بلی اگر یک ‏‎ ‎‏عدّه متصل به‌هم میان صف عبور کنند حایل محسوب می‌شود.‏

‏         مسأله 8- اگر بطلان نماز صف جلو ثابت شود،جماعت صف لاحق به جهت ‏‎ ‎‏دوری یا حیلوله باطل است.‏


کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 141

‏         مسأله 9- جایز است اقتدا کردن پیش از آن که صف سابق اقتدا کنند،در صورتی که ‏‎ ‎‏مهیای اقتدا شده باشند.‏

‏ ‏

کتابرساله نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 142